12 1 - 50 of 57
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Edgar Alexander, Montero Vera
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Virtual Commissioning of an industrialwood cutter machine: A software in the loop simulation2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The methods used today for the commissioning and validation of industrial machines requires theconstruction of physical prototypes. Those prototypes help the engineers to e.g. validate if theprogram code meant to control a machine works as intended. In recent years the development ofnew techniques for the commissioning and validation of industrial machines has changed rapidlythanks to the development of new software. The method used in this thesis is called simulationin the loop. Another method that can be benecial to use is hardware in the loop. Using thosemethods for the commissioning of a machine is called virtual commissioning. The simulation inthe loop method is used to simulate both the machine and the control system that operate thatmachine. This is called a digital twin, a virtual copy of the physical hardware and its control systemthat can be used without the need for a real prototype to be available.The software used in this thesis comes all from the company Siemens and those are TIA Portal,Mechatronics Concept Designer, SIMIT and PLCSim Advanced. By using those programs it waspossible to build a digital twin with rigid body dynamics and its control system of the industrialmodel that was given by the company Renholmen AB. This model contained all the necessarycomponents needed for a virtual commissioning project to be done without the need to be at thefactory oor.The results showed that it was possible to achieve a real time simulation, allowing the possibilityto trim the controller parameters without the need of a physical prototype. Design errors were alsofound thanks to the results of the simulation.This new technique has shown to be a useful tool due to most of the work could be done on a digitalmodel of the machine. Simulations can reduce the time to market for industrial machines and alsohelp engineers to validate and optimize the product at an early stage. This tool that can be usedto validate industrial machines before they are created.

 • Olars, Emil
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Truong, Philip
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Fysioterapeuter inom sjukhusvård; användning och uppfattning om digitala verktyg/tjänster.: -En enkätstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Under de senaste decennierna har e-hälsan genomgått en ständig utveckling och Sverige har som mål att 2025 vara bäst i världen på e-hälsa. E-hälsa kan öka tillgängligheten, effektiviteten och jämlikheten i vården. I det fysioterapeutiska arbetet används digitala verktyg/tjänster dagligen. Litteraturen visar att digitaliseringen av vården är på frammarsch. Det är därför intressant att belysa fysioterapeutens perspektiv kring ämnet. 

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka användning av, uppfattning om och utbildning i digitala verktyg/tjänster inom sjukhusbaserad fysioterapi. 

  Metod: En enkätundersökning genomfördes för att besvara studiens syfte. Enkäten var egenkonstruerad och bestod av elva frågor uppdelad på fyra delar.

  Resultat: Trettionio svar analyserades. Majoriteten av respondenter använde digitala verktyg/tjänster i sitt kliniska arbete. Det verktyg som majoriteten använde var digitala träningsprogram vilket också visades vara implementerad i samtliga verksamheter där det användes. Majoriteten av respondenterna ansåg att de digitala verktyg/tjänster de använder passade deras patienter. Respondenterna var positivt inställda till fördelarna med digitala verktyg/tjänster. I frågorna om arbetsgivare tillhandahåller utbildning vid införsel eller uppdatering av digitala verktyg/tjänster var respondenterna mer negativt inställda. 

  Konklusion: Studien visar att många fysioterapeuter använder sig av olika digitala verktyg/tjänster i sitt arbete och är positiva till verktygens/tjänsternas fördelar. Däremot delade inte respondenterna samma uppfattning angående utbildningsmöjligheterna som tillhandahålls av sjukhus. Mer forskning behöver genomföras inom området. 

 • Blomquist, Alexandra
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Torstensson, Sofia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Fysioterapeutens roll vid obstetrisk analsfinkterruptur: En enkätstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Att kvinnor drabbas av en bristning efter en vaginal förlossning är vanligt förekommande och drabbar cirka 80% av alla förstföderskor. Bristningarna innebär i vissa fall direkta skador på muskler, nerver och stödfunktioner vilket kan leda till urinläckage, avföringsläckage, tarmtömningssvårigheter, framfall av vaginal-väggarna och sexuell dysfunktion. Uppföljningen av denna patientgrupp varierar i landet, allt mellan utebliven uppföljning och noggrann uppföljning av profession med specialistkunskap. Syfte: Syftet var att ta reda på fysioterapeutens interventioner och roll vid vård av kvinnor som drabbats av en obstetrisk analsfinkterruptur i samband med vaginal förlossning vid landets sju regionsjukhus. Metod: För att besvara syftet genomfördes en kvantitativ enkätstudie. En egenkonstruerad eenkät användes och utformades med inspiration från nationella riktlinjer och en tidigare enkät. De som svarade på enkäten var fysioterapeuter som arbetar med förlossningsskador vid sex av landets sju regionsjukhus. Resultat: Fysioterapeuter var involverade vid eftervård och rehabilitering av kvinnor vid olika grader av skada efter vaginal förlossning. Fysioterapeutiska riktlinjer, interventioner och rutiner för uppföljning skilde sig mellan regionsjukhusen. Konklusion: Alla regionsjukhus i Sverige förutom ett har fysioterapeuter inkopplade vid vård av kvinnor som drabbats av en obstetrisk analsfinkterruptur i samband med vaginal förlossning. De fysioterapeutiska riktlinjerna skiljer sig något mellan regionsjukhusen då fysioterapeuterna bygger sina riktlinjer på olika direktiv och fakta. Baserat på denna studie finns behov av mer forskning som undersöker fysioterapeutens interventioner och roll vid vård av kvinnor med obstetrisk analsfinkterruptur i samband med vaginal förlossning.

 • Ghanei, Javad
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Evaluation of the relation between ore texture and grindability2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Hedman, Joakim
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Ölund, Frida
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Personers upplevelse av att leva med fantomsmärta: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fantomsmärta beskrivs som en smärtfull sensation i en kroppsdel som inte längre finns kvar. Fantomsmärta är ett vanligt fenomen som kan uppkomma efter amputation av en kroppsdel eller vid en ryggmärgsskada. För många finns smärtan kvar i flera år och några lever med den livet ut. Kronisk smärta är känt för att påverka livskvalitén och förmågan, vårdpersonal behöver därför inte bara bemöta de fysiska aspekterna av fantomsmärta utan också de psykologiska. Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med fantomsmärta. Artiklar söktes i databaserna Pubmed, Cinahl och Svemed+. Åtta kvalitativa artiklar analyserades utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys, vilket resulterade i tre kategorier; Att smärtan kan skapa lidande och kontrollera ens liv,Att smärtan är osynlig och svår att förstå för andra och en själv och Att information och förståelse är viktigt för att försäkra sig om att smärtan är normal. Att leva med fantomsmärta visade sig skapa lidande. Personer med fantomsmärta beskrev att de inte fått någon information om fantomsmärta eller att den information de fått upplevdes otillräcklig. De tvivlade på sin smärta, visste inte alltid att andra också drabbades och ansåg att andra personer med fantomsmärta var de enda som kunde förstå upplevelsen. Därför är det viktigt att vårdpersonal tydligt visar att de tror på verkligheten av den fantomsmärta personer beskriver och att vårdpersonal lägger fokus på att ge tillräcklig information som möter personers behov och önskemål.

 • Meyer, Hanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Dahl, Gustav
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Upplevelsen av mental träning - hur det påverkar prestationen hos fotbollsspelare: En kvalitativ intervjustudie om deltagarnas erfarenheter & inställningar till träningsformen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning och litteratur belyser att mental träning är viktigt för att prestera optimalt. Mental träning genom visualisering och målbildsträning förbättrar prestationen och har en stressreducerande effekt på individen. Neurofysiologiska effekter är påvisade i forskning men kvalitativa resultat om egna upplevelser saknas. Inom fysioterapi ses en stor potential för mental träning men en brist på resultatinriktade studier inom psykologi och beteendemedicin. Det innebär tillsammans med ämnets stora omfång dåligt evidensunderlag jämfört med traditionella fysioterapeutiska interventioner. Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelse och erfarenhet samt vilken inställning som finns till mental träning bland fotbollsspelare i division 2 & 3 i en fotbollsklubb i Norrland. Metod: I studien används en kvalitativ innehållsanalys samt en separat metod för urval. Urvalet består av en enkätundersökning som kartlägger allmän inställning samt potentiella deltagare till studien följt av intervju och analys av tillfrågade spelare från en lokal fotbollsklubb. Sammanlagt svarade 22 personer på enkäten och fyra personer intervjuades. Resultat: Mental träning visar sig ha en positiv effekt på spelarnas prestation. Det bidrar bl.a. till ett kontrollerat fokus och en automatisk inlärning. Mental träning kan leda till en aktiv, aktiv/passiv eller en passiv respons som representerar förbättringsområden hos spelaren. Samtliga deltagare i intervjustudien hade en positiv inställning till mental träning. Konklusion: Resultatet antyder att mental träning är användbart och kan appliceras på individer med prestationskrävande aktiviteter för att uppnå förbättrade resultat. Inställningen till träningsformen är bland deltagarna mycket positiv. Fortsatta studier rekommenderas gällande typ av mental träning och för användning inom hälso- och sjukvård.

 • Nilsson, Sofie
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Olsson, Emilie
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sambandet mellan bålstabilitet och dynamisk balans hos unga friska individer: En pilotstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Balans definieras som förmågan att kontrollera tyngdpunkten i förhållande till understödsytan. Bålen är centrum av de kinetiska kedjorna och har en betydelsefull roll vid utförande och kvalitén på rörelser. Tidigare studier har föreslagit att bålstabilitetsträning har en positiv effekt på dynamisk balans. Nedsatt balans kan ge upphov till skador och rehabilitering av dessa sker ofta kliniskt. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan bålstabilitet och dynamisk balans hos unga friska individer. Metod: Studien omfattade 8 försökspersoner. Förfrågan om medverkan sändes till sex klassgrupper med universitetsstudenter på Facebook. Dynamisk balans testades via star excursion balance test och bålstabiliteten testades via core muscle strength and stability test. Resultat: Mellan bålstabilitet och dynamisk balans vid stående på höger fot och sträckning av vänster fot, fanns ett måttligt positivt samband vid riktning posteriomedialt (r=0.63). Samt ett lågt positivt samband vid riktning posteriolateralt (r=0.35). Ett lågt negativt samband kunde ses vid stående på vänster fot och sträckning av höger fot, i den anteriora riktningen (r=-0.45). Konklusion: Samband kan antydas mellan bålstabilitet och dynamisk balans vid enstaka sträckriktningar och skiljer sig beroende på stödfot. Större studier behövs för vidare undersökning inom området.

 • Antoniadis, Antonios
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Wood Science and Engineering.
  Moisture calibration of an R.F based inline moisture sensor: An inline moisture sensor based on radio wave attenuation, Microtec M3 Scan, was calibrated to maximise correlation between real water content in wood and received signal2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sensors based on radio waves are used for inline moisture determination in the sawn wood industry. Placed at the final sorting line such a device can be invaluable, giving the operators real time information on the moisture content of the boards passing through. Information that can then be used to improve process control both upstream and downstream. The equipment must first be trained to correlate radio wave attenuation and phase shift to water conten

 • Henriksson, Tedde
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Rami, Jonas
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Skador i samband med styrketräning: En enkätstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Det har skett en ökning av skador sedan 90-talet kring styrketräning på gym. Då det finns positiva effekter att hämta från styrketräning så kommer det även finnas risker att skada sig. Det har visat sig att de mest frekventa områdena man skadar sig i är axel/skuldra och i ländryggen. Anledningarna till uppkomsten av skador varierar mellan överbelastning av vävnader, att man inte använder sig av rätt teknik eller att ett olycksfall sker. Det finns ett intresse för fysioterapeuter att veta mer om styrketräning då det används inom rehabilitering. Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga omfattningen av skador i samband med styrketräning på gym gällande lokalisation, frekvens och orsak. Metod: 120 enkäter delades ut till styrketränande individer på sammanlagt fyra olika gym i norra Sverige varav 102 kunde användas i studien. Resultat: 40% av alla deltagare i studie hade skadat sig under det senaste året, samt att var tionde person hade skadat sig fem gånger. 43% av alla skador som uppkommit skedde i axel/skuldra området, därefter i fallande ordning var det ländrygg, ben, arm, fot, thorakal och sist handen. Ingen hade skadat huvud/nacke. Orsaken till skada var uppdelad i teknikfel, olycksfall och överbelastning där 47% av alla skador var överbelastning. Konklusion: Resultatet av denna studie visade att 40% av deltagarna hade skadat sig i samband med styrketräning och var tionde person hade skadat sig fem gånger under det senaste året. Majoriteten av skadorna var lokaliserade i axel/skuldra området och nästan hälften av alla skador var överbelastningsskador.

 • Vestberg, Gustav
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja: - En kvalitativ studie vid NCC2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction industry is characterised by project based organisations and temporary supply chains. The fragmentation in this industry is tangible, placing significant communication pressure on supply chain members. Traditionally, companies have worked independently without ties to other members of the supply chain, but experience has shown increasing benefits of cooperation beyond company borders. This change of focus is due to the growing influence of customers, making it essential for suppliers to react to fluctuating changes in trends and produce quality products at low prices. Supply chain management methodshave because of this gained influence since they handle the flow of material, information and financial flow from manufacturing to end customer in order to stay competitive.

  The development of digitalisation is creating a need for qualitative data on which to base new research regarding how emerging technologies can be implemented to enhance the different flows in the supply chain. In order to measure changes made in the supply chain, the current state of mapping of a kitchens material and information flow can work as a reference and point out problems that could be solved with such technologies.

  This investigation is based on interviews and observations from the factory of the supplier to the assembly site for a kitchen delivery in an NCC project. Collected data has been analysed through the lens of theories found in the literature review and the material handling process. The kitchen delivery was selected because it’s a common delivery to new construction and renovation projects in the construction industry. Also there is a certain complexity regarding the manufacturing- and the material handling process.

  The study identified waste in the material and information flows. These concerns apply to material handling on the construction site and both internal and external communication within the project. The aforementioned findings led to the following improvement suggestions for future purchases of the contractor:

  • Ensure that everyone involved in the project has the same view on the purpose and goal for the conducted work. This can reduce the number of potential misunderstandings passing on in the project and later the supply chain.
  • Suppliers and workers should have connection to the purchasing processes during the early stages of planning.
  • Confirm understanding of the terms of delivery and the flexibility of the suppliers.
  • Perform inspection of the intended transport methods of materials ahead of delivery to solve problems related to internal transportation in advance.
  • Plan the purchase in detail to make sure it fits the production phase.
  • Inform involved subcontractors in the project of changes in planning to avoid collision or unnecessary wastes.
 • Rothhämel, Mirja
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Laue, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Rosenberg, Matthias
  Technical University Braunschweig, Germany.
  Terrasstabilisering i nordiskt klimat2018In: / [ed] Swedish Geotechnical Society, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Subsoil stabilisation is only seldom applied in Sweden in spite of the fact that the idea is already old and used all over the world. One main reason for this is the uncertainty about the frost-stability of the stabilised soil material. This research project focusses on frost-resistance of soil stabilised with hydraulic binder, meaning lime, cement or industrial residual products, e.g. fly-ash or slag. Lab experiments showed increasing strength even at low temperature. Moreover, the strength directly after freeze-thaw still exceeds the non-stabilised soil. In addition, the experiments indicate a hardening process even after freeze-thaw cycles. The general conclusion is that subsoil stabilisation can be worthwhile even in Nordic climate.

 • Altun, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Optimering av arbetsområde för filtreringssystem2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the process of cutting metals a coolant is often used for cooling the material being processed and to extend the lifespan of the cutting tool. After the process a mixture of coolant and metal chips remain. In order to separate these from each other vacuum filtration is used. The process of vacuum filtration works in such a way that a pump is used to generate a vacuum behind the filter. This causes the fluid to pass through the filter at an immense speed while the metal chips remain on the outside of the filter. After the separation the fluid may be reused in future cutting processes and the metal chips may be melted down and used in future products.

  The purpose of the project was to examine how different parameters like the flow, the vacuum, the pressure and the power consumption were affected by the chip coating on the filter.

  The goal was to observe the optimal working interval of the filtration system. In other words when the system filtrates fluid at the highest possible speed whilst still providing excellent filtration. The goal was also to examine how the different parameters changed in relation to the coating and each other.

  A machine for the testing was assembled. This machine used the same model of pump as the companies industrial filtration solutions. This meant that the flows, vacuums, pressures and power consumptions were all representative of the values produced by the industrial solutions. Instead of using an actual filter for the testing a check valve was used to simulate certain amounts of coating on the filter. The amounts simulated were between 10 and 60 degrees in intervals of 5 degrees. Another check valve was used for constricting the pressure side. This one was constricted between 10 and 50 degrees in intervals of 10 degrees. Constriction on the pressure side is used to extend the available working area of the system and decrease the vacuum. Although this decreases the flow as well.

  The tests illustrated clearly that the optimal working area for the system was between a vacuum of -0,4 and -0,7 bar with a pressure constriction of 10 degrees. The reason the area was not extended to -0,8 bar or the maximum -0,9 bar was because the immense vacuum effects the pump so much that it greatly decreases its lifespan.

 • Tjärdalen, Cecilia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Ejdervik, Victoria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Personers upplevelser efter PCI- behandling: - En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Axelsson, Lovisa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Thoms, Martina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Uppfattning av behandlingsresultat samt använding av akupunktur och dry needling bland fysioterapeuter inom svensk primärvård: En enkätstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Smärta är den vanligaste orsaken till att människor i Sverige söker vård inom primärvården idag. Smärta kan delas in i smärtklassifikationer där den vanligast förekommande är nociceptiv smärta. Två behandlingsmetoder svenska fysioterapeuter använder kliniskt vid behandling av smärta är akupunktur och dry needling. Vid akupunktur används nålar i specifika akupunkturpunkter och vid dry needling används nålar direkt i aktiva triggerpunkter eller smärtsam- och stel muskulatur. Det är inte bevisat hur akupunktur och dry needling fungerar men samma verkningsmekanismer tros förklara båda behandlingsmetoderna. Åsikterna är delade inom forskningsvärlden och bland svenska fysioterapeuter huruvida behandlingsmetoderna överhuvudtaget ska användas kliniskt till följd av bristande evidens. Syfte: Syftet var att undersöka svenska fysioterapeuters användning samt uppfattning om behandlingsresultat av dry needling och akupunktur. Metod: För att besvara syftet genomfördes en enkätundersökning med två urvalsmetoder. En egenkonstruerad e-enkät användes som utformades efter källor, inkluderingskriterier och andra enkäter. Resultat: 60 svar analyserades. 51 fysioterapeuter hade utbildning i akupunktur, av dessa använde 22% aldrig behandlingsmetoden. 19 fysioterapeuter hade utbildning i dry needling, av dessa använde 11% aldrig behandlingsmetoden. Bäst behandlingsresultat upplevdes vid behandling av nociceptiv smärta. Det fanns inget statistiskt samband mellan ålder och användning av behandlingsmetoderna eller användning och tid med utbildning i metoderna. Konklusion: Ett större antal fysioterapeuter använde akupunktur jämfört med dry needling. Främsta anledningen till att de med utbildning inte använde behandlingsmetoderna var bristen på evidens. Gemensamt för behandlingsmetoderna var att bäst behandlingsresultat upplevdes vid behandling av nociceptiv smärta. Baserat på denna studie finns behov av fler studier som undersöker dry needling och akupunktur i syfte att påverka evidensgraden.

 • Nordlund, Therese
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Larsson, Katarina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Patienters upplevelser av delaktighet i rättspsykiatrisk vård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att ökad delaktighet leder till en högre vårdkvalitet, men studier visar på brister i patientdelaktigheten.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet inom rättspsykiatrisk heldygnsvård.

  Metod: Examensarbetet har en kvalitativ metod med induktiv ansats och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Sju patienter med erfarenheter av att vårdas inom rättspsykiatrisk heldygnsvård intervjuades genom semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Analysen resulterade i tre slutkategorier; ”Att ingen lyssnar och informerar”, ”Att vara fast i en miljö styrd av lagar och regler”, ”Att tillitsfulla relationer ger styrka”. Det som hindrar delaktighet beskrivs av deltagarna som att inte känna sig lyssnad på, inte bli bemötta utifrån den person de är och att vara fast i en miljö som styrs av lagar och regler. De känner sig begränsade i vården och tycker det är svårt att ta sig framåt. Det som underlättar delaktighet upplevs kopplat till tillitsfulla relationer som avgörande för att kunna känna att man har kontroll och makt över sitt liv.

  Slutsats: Resultatet bidrar med en fördjupad förståelse av betydelsen av delaktighet i rättspsykiatrisk vård, och vad som kan hindra och underlätta den. Delaktighet är något som patienterna inte tar för givet och vården behöver utveckla förståelse för relationens betydelse som är helt avgörande för vilka möjligheter patienten får till delaktighet och återhämtning. Den rättspsykiatriska vården skulle kunna utvecklas i en riktning mot ökad delaktighet med hjälp av personcentrerad vård.

   

 • Kerttu, Johan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Isaksson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Rehabiliteringsalternativ vid yrsel orsakad av stroke: - En systematisk litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Yrsel är ett av de symtom som uppstår vid stroke i cerebellum och hjärnstammen på grund av cirkulatorisk insufficiens i den posteriora cirkulationen. Vestibulär rehabilitering (VR) är den rehabiliteringsform som idag används på patienter med yrsel, oberoende av orsak till yrseln. VR fokuserar på att utsätta patienten för de moment som skapar yrsel för att starta en habituering i hjärnan. Vi upplever en klinisk kunskapslucka vid fysioterapeutiska interventioner för strokepatienter med yrsel vilket skapar svårighet att ge denna patientgrupp evidensbaserad rehabilitering.

  Syfte: Syftet med studien var att överblicka nuvarande fysioterapeutiska interventioner för behandling av yrsel orsakad av stroke i cerebellum och hjärnstammen.

  Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes i databaserna PubMed, Amed, Cinahl, Scopus, SweMed+ och PEDro. I studien inkluderades artiklar av randomize controlled trial (RCT) och artiklar av icke RCT design. Granskningsverktyget PEDro användes för att bedöma inkluderade artiklarnas kvalitet.

  Resultat: Totalt granskades fyra artiklar vilket resulterade i tre olika kategorier av interventioner och signifikanta resultat vid delar av de inkluderade utfallsmåtten.

  Konklusion: Artiklarna som inkluderades i studien visar på att VR ger minskade symtom av yrsel och förbättrad balans hos patienter med stroke i cerebellum och hjärnstammen.

 • Johansson, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Industrilized and sustainable construction.
  Konceptuell logistikmodell för planering i anläggningsbranschen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today the construction industry has low productivity and the waste is about 30-35% of a project's production cost. By using an efficient logistics management the productivity will increase, which will reduce the waste and production cost. This thesis focuses on the construction industry with focus on civil engineering projects. It is a lack of research that focus on civil engineering projects, which is reflected in the number of scientific articles that has been published in this area. Hence, this is a reason to research further about civil engineering projects in order to create a bigger theoretical understanding.

  The aim of this thesis was to investigate the planning process with focus on logistic and to develop a conceptual logistic model for civil engineering projects. In civil engineering projects, companies often have problem with large project areas and difficult terrain around the project. But there can also be problems with narrow spaces. In addition to this, civil engineering projects often have to manage a large amount of masses. The company that this thesis has been conducted at has no clear logistic model that the staff follows, and they find it difficult to see the benefits with logistic. The aim of this thesis is to develop a conceptual logistic model that generates a more standardized work method that streamline the production and reduce the costs. In addition, the goal is also to contribute to research on logistics in the construction industry that focus on civil engineering projects.

  To fulfill the aim of the thesis an exploratory research have been used. This to create a greater understanding of logistics in the construction industry with focus on civil engineering projects. The research approach is deductive because the logistic model has been developed from existing theory and been empirically tested by using focus groups. A qualitative strategy has been applied on this thesis since the aim is to create a deeper understanding and a qualitative strategy gives an opportunity to adjust the thesis depending on what is found in the data collection. The data has been collected through a literature study, interviews, and focus groups. Data has also been collected from qualitative secondary data. During the focus groups the conceptual logistic model, which are based on the data from theory, interviews and empirical data, was tested. In order to ensure the quality of the thesis, triangulation was used. But the thesis was also reviewed by the supervisors and the persons who participated in the focus groups as well as the interviews.

  The conceptual logistic model consists of seventeen components that contains activities/tools and conditions that are required for an efficient logistics management. With this model the company that the thesis has been conducted at, but also other similar companies, can see what logistics activities needs to be done but also see what conditions are required. The company where the thesis has been conducted at does not perform all of these activities and some important conditions is not fulfilled. The company is recommended to educate in logistics, make a clear logistic organization and develop standardized processes for logistics.

 • Hansson, Fanny
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Lutningen och löparskons påverkan på muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid utförslöpning: En pilotstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Terränglöpning sker på varierande underlag med stora höjdskillnader, utmanande miljöer och ställer höga krav på utövaren. Ökat excentriskt arbetet i nedre extremitet vid utförslöpning har kopplats till mer skador och värk. Få tidigare studier har gjorts på utförslöpning brantare än -12º lutning. Syftet med studien var att jämföra muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid brantare utförslöpning och användning av olika skor. Syftet var också att undersöka deltagarnas upplevelser under testet. Metod: Fyra kvinnor deltog, tillfrågade med bakgrund av erfarenhet inom terränglöpning (ålder 36 ±3,6 år, vikt 63 ±3,7 kg, längd 170 ±1,7 cm). Studien utfördes på en ramp där deltagarna sprang två gånger per lutning och skomodell. Muskelaktivitet mättes med elektromyografi (EMG) för nedre extremitet och bål. EMG-amplituden beräknades med root mean square (RMS) och medelvärde och standardavvikelse presentades för respektive lutning och sko. Ett frågeformulär skapades för att undersöka deltagarnas upplevelser av testen. Resultat: Framsida lår och ryggsträckarmuskulaturen visade ökad aktivitet från 0º till - 20º och - 26º samt ännu högre vid - 32º lutning. Magmuskulaturen visade ökad aktivitet från 0º till övriga lutningar. Ingen skillnad mellan skor noterades, utom ökad aktivitet i magmuskulaturen vid löpning med Inov8 jämfört med Salomon, vilket var den sko som deltagarna upplevde hade bäst grepp mot underlaget. Konklusion: Brant utförslöpning visade ökad muskelaktivitet i främst framsida lår och bålmuskulatur. På grund av få mätningar gjordes ingen signifikansanalys. Resultaten från denna pilotstudie är endast preliminära indikationer, större studier med fler deltagare och testförsök behövs. De subjektiva upplevelserna från deltagarna var generellt positiva och utgör viktig information vid framtida studier.

 • Dellamary, Edward
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Cu2O/TiO2 Nanorod Heterojunctions: Synthesis, Characterization and Applications as Solar Cells on the Nanoscale2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Novel solar cells are being synthesized from sustainable, non-toxic, and economic materials. All metal oxide semiconductors are one such class of these materials. Synthesis of different combinations of p and n type MO semiconductors heterojunctions as well as high throughput characterization is crucial to improve their applications in fields such as solar cells. A Cu2O/TiO2 Nanorods heterojunction is synthesized on a fluorine doped tin oxide substrate. The TiO2 Nanorods are synthesized via a two-step, solvothermal method. The Cu2O is deposited conformally on the TiO2 NRs via a physical vapor deposition method known as RF magnetron sputtering, with thicknesses of 100, 50 and 25 nm. Characterization methods are used to first determine that the correct materials were synthesized and deposited. Scanning electron microscopy demonstrated that nanorods were made of length, 750 nm, and width, 45 nm. Optical measurements were taken, including: absorbance, transmittance, and reflectance; trends followed the optical data as the thickness of the p-type material increased. From the absorbance data, the bandgap of the materials could be calculated from the generated Tauc plot. The bandgap of TiO2 was calculated to be 3.0 eV which agreed with literature values. The bandgap of Cu2O was calculated to be 2.76 eV which is not in agreement with literature values. X-ray diffraction demonstrated that TiO2 rutile phase was grown, with diffraction angles at: 36.45, 62.747 and 69.766 with their lattice planes being (011), (002) and (112) respectively. Raman spectroscopy demonstrated TiO2 in the rutile phase with Raman shifts at both 447 cm-1 (Eg) and 609 cm-1(A1g). There is a minor peak at 522 cm-1 (T2g) which correlates to Cu2O. Macro-electrical measurements were taken to plot a current vs voltage curve (IV curve), under dark and light conditions. From the macro-electrical measurements Isc, Voc and η (photoconversion efficiency) were calculated: 2.38 E-09 A, -0.18 V, 7.25E-07 respectively (under light, 1 sun equivalent). Atomic force microscopy (AFM) was used to attain topographical images, force/deflection curves, IV curves/maps, and surface potential maps. Conductive-AFM (c-AFM) and Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM) were the specific AFM techniques used. From the KPFM measurements it was possible to measure the work functions of TiO2 NRs and Cu2O/TiO2 NRs by using highly oriented pyrolyzed graphite as a reference. The work function for TiO2 NRs was: 4.24 eV and 4.14 eV under dark and light conditions respectively. The work function of the 100 nm Cu2O/TiO2 NRs heterojunction was 4.44 eV and 4.35 eV under dark and light conditions respectively. The apparent work functions that were calculated via this KPFM method were not in agreement with literature values of the respective materials.

  This thesis has proved that Cu2O/TiO2 Nanorod Heterojunctions can be synthesized using previously known solvothermal synthetic methods. Furthermore these Cu2O/TiO2 Nanorod Heterojunctions have an increase in current under illumination. This current response under illumination has been studied on the nanoscale, using KPFM and C-AFM, as well as on the macroscale. Further investigations on the nanoscale are to be done, which can shed light on how and why these all metal oxide nanorod heterojunctions are functioning as solar cells. 

 • Bergdahl, Lisa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Wellborg, Sofia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Att bryta sig igenom motståndet: Upplevelser av fysisk aktivitet och träning respektive basal kroppskännedom hos personer med depression: en litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression utgör tillsammans med ångestsyndrom 90 procent av

  sjukskrivningarna i Sverige i de fall där psykisk ohälsa är bakomliggande orsak. De två vanligaste fysioterapeutiska behandlingsformerna vid depression är fysisk aktivitet och basal kroppskännedom. Syfte: Syftet var att utifrån kvalitativa studier sammanställa hur personer med depression upplever fysisk aktivitet och träning respektive basal kroppskännedom. Material och metod: Sökningarna gjordes i Web of Science, Scopus, Cinahl, PubMed, PsycINFO och PsycARTICLES genom avancerade sökningar samt fritextsökningar. Fem studier inkluderades, fyra studier för fysisk aktivitet och träning och en studie för basal kroppskännedom. Resultat: Behandlingsmetoderna bidrog till mestadels positiva upplevelser hos deltagarna vilket skapade förkroppsligad erfarenhet och ökad kroppsmedvetenhet. Detta ledde till ökad energi och ökat deltagande i livet i stort. Deltagarna beskrev känslan av att behöva bryta sig igenom ett motstånd och att det krävdes ett engagemang för att kunna överkomma de barriärer som diagnosen innebär. Stödet utifrån belystes och fysioterapeuten ansågs inneha en viktig roll som professionellt stöd. Konklusion: Fysioterapeuter bör ha ett professionellt bemötande, bygga en förtroendeingivande terapeutisk relation, inneha ett personcentrerat vårdperspektiv och individanpassa behandlingen. Genom detta utvecklas förkroppsligad erfarenhet vilket ökar kroppsmedvetenhet och leder till strategier som förbättrar livssituationen för personer med depression. Materialet till denna litteraturstudie var begränsat och visar på att det behövs mer forskning inom områdena.

 • Rouchitsas, Alexandros
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  Alm, Håkan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  External Human-Machine Interfaces for Autonomous Vehicle-to-Pedestrian Communication: A Review of Empirical Work2019In: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Interaction between drivers and pedestrians is often facilitated by informal communicative cues, like hand gestures, facial expressions, and eye contact. In the near future, however, when semi- and fully autonomous vehicles are introduced into the traffic system, drivers will gradually assume the role of mere passengers, who are casually engaged in non-driving-related activities and, therefore, unavailable to participate in traffic interaction. In this novel traffic environment, advanced communication interfaces will need to be developed that inform pedestrians of the current state and future behavior of an autonomous vehicle, in order to maximize safety and efficiency for all road users. The aim of the present review is to provide a comprehensive account of empirical work in the field of external human–machine interfaces for autonomous vehicle-to-pedestrian communication. In the great majority of covered studies, participants clearly benefited from the presence of a communication interface when interacting with an autonomous vehicle. Nevertheless, standardized interface evaluation procedures and optimal interface specifications are still lacking.

 • Byding, Jonas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Larsson, Tobias
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Stretching, ett omdebatterat ämne; i kombination med träning eller som enskild skadepreventiv intervention hos idrottare.: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stretching är en metod innehållande specifika rörelser med syfte att tänja ut

  muskelfascia, ligament och senor. Det finns olika varianter av stretching med gemensamma

  karaktärsdrag. Stretching har visats ha en positiv inverkan på rörelseuttag, både på kort och

  lång sikt. Inom idrott utsätts deltagarna för biomekaniska påfrestningar vilket kan resultera i

  skador. För att reducera antalet skador har stretching och träning blivit en vanligt

  förekommande intervention, trots att tidigare forskning har påvisat ett varierat resultat.

  Syfte: Syftet med studien var att sammanställa litteratur som undersöker stretching som

  enskild skadepreventiv intervention eller i kombination med träning hos idrottare.

  Metod: En litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl, AMED, Pubmed,

  SPORTDiscus, Web of science och PEDro för att sammanställa vetenskap inom ämnet. För

  att öka specificitet i sökträffarna användes kontrollerade ämnesord i de olika databaserna.

  Efter urvalsprocessen inkluderades 10 artiklar i studien.

  Resultat: Åtta artiklar påvisade ett minskat antal skador hos deltagarna som utförde

  stretching enskilt eller i kombination med träning, varav sju av dessa med statistisk signifikant

  skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. I fem av artiklarna genomförs stretching

  tillsammans med träning och i två artiklar utförs enbart stretching. Tre artiklar är av

  tvärsnittsdesign och det var därmed svårt att utläsa hur interventionerna utfördes. Den

  metodologiska kvalitetsgranskningen enligt PEDro-skalan gav ett genomsnittligt värde av

  4,4/10.

  Konklusion: Resultatet i denna studie påvisade att stretching enskilt eller i kombination med

  träning kan vara en skadepreventiv intervention hos idrottare. Studiernas varierande design

  och låga kvalitetspoäng medför att evidensgraden inte kan bedömas. Vidare forskning krävs

  med fler undersökande RCT-studier med en mer standardiserad utformning.

 • Lindqvist, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Space Technology.
  Methodology For Evaluating Flying Qualities From Desktop Simulator2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A modern ghter aircraft has an advanced ight control system which highly augmentsthe control inputs from the pilot. To verify a new iteration of the control system is a timeconsuming and expensive task. It is desired to nd qualities that is not satisfactory to thepilot as early as possible in the verication process to reduce the cost for design changes.The primary objective of this thesis is to develop methods that can be used for automaticalevaluation of aircraft ying qualities from the data provided by a desktop simulator. A desktopsimulator is cheap to use compared to ight tests and tests with a pilot in a simulator.Only ghter aircraft in the precision ight phase are studied however the methods developedcould easily be extended to include other types of aircraft and other phases of ight.To evaluate the ying qualities two sets of criteria are used the MIL-F-8785C standardand the Gibson criteria. The MIL-F-8785C standard uses a second order linear system toevaluate the aircraft's ying qualities. The linear system is estimated from the nonlineardata and evaluated against the MIL-F-8785C standard. The Gibson criteria studies the timeand frequency domain directly and are designed to work with highly augmented aircraft.The set of Gibson criteria used in this thesis primary evaluates data from the time domainhowever one criterion from the frequency domain is studied.The methods developed to evaluate the ying qualities from the MIL-F-8785C standardonly works for a small part of the ight envelope furthermore they show a large dierencefor what is considered acceptable ying qualities. Because of this the methods developed forthe MIL-F-8785C standard are considered not to be suited for evaluating ying qualities forhighly augmented aircraft. The methods developed to evaluate the ying qualities againstthe Gibson criteria works for a large part of the ight and also show a high accuracy. Thismakes the methods suited for evaluation of the ying qualities.

 • Behnan Elias, Sanar
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Towards improved construction logistics- BIM opportunities2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Common problems at the construction site are logistics problems regarding material delays, handling and transfers. At present, there is a very low use of digital tools in the construction industry. The construction sector has low productivity and high costs, and one reason for this is that the industry has not adopted new technology to streamline its processes.

   

  The purpose of this degree project is to investigate how BIM (building information modeling) can facilitate logistics work (for example, the supply of materials) at the construction site. This by first investigating what problems arise in production and then how BIM is used to mitigate these problems. Thus, come up with suggestions for a working method and routines to increase the use of BIM to facilitate logistics and supply production with materials. The aim of this thesis is to identify contractor and suppliers needs and to suggest improved working methods with BIM in order to improve logistics in the production phase. These are the selected research questions:

  • What material flow information is important to make logistics work during production?
  • How can BIM be used to manage material flow information and thereby improve logistics?

   

  The work carried out with a qualitative methodology where the questions asked were open and open-ended questions. Furthermore, the author used a semi-structured interview method. This study are based on five interviews and the respondents interviewed were from both Norrköping and Kalmar.

   

  The results indicate that the information needed for production to flow in a good way and get the logistics to work is information regarding deliveries should be close to the Just In Time principle. This means that the right material is delivered at the right time in the right place. Because much of the craftsman day is spent waiting for materials. The need of the supplier is to get an order with enough information. This needed to report is an early delivery plan to avoid waiting for materials and supplying production with materials.

   

  The study also shows that BIM is used as a support to facilitate logistics at the construction site through the right model that has a structure that works throughout the process. It is important to enter the correct information regarding quantity, dimensions and number. Furthermore, it can be used by connecting the 3D model to time schedule to plan when it suits best with deliveries and optimize with Just In Time deliveries. Thus, the model is also used when planning workplace disposition plans.

  Keywords- BIM, construction logistics, Just In Time, waste, supply chain management

 • Padyab, Ali Mohammad
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Digital Services and Systems. School of Informatics, University of Skövde, Skövde.
  Habibipour, Abdolrasoul
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Digital Services and Systems.
  Rizk, Aya
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Digital Services and Systems.
  Ståhlbröst, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Digital Services and Systems.
  Adoption Barriers of IoT in Large Scale Pilots2020In: Information, E-ISSN 2078-2489, Vol. 11, no 23, p. 1-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The pervasive connectivity of devices enabled by Internet of Things (IoT) technologies is leading the way in various innovative services and applications. This increasing connectivity comes with its own complexity. Thus, large scale pilots (LSPs) are designed to develop, test and use IoT innovations in various domains in conditions very similar to their operational scalable setting. One of the key challenges facing the diffusion of such innovations within the course of an LSP is understanding the conditions in which their respective users decide to adopt them (or not). Accordingly, in this study we explore IoT adoption barriers in four LSPs in Europe from the following domains: smart cities, autonomous driving, wearables and smart agriculture and farming. By applying Roger’s Diffusion of Innovation as a theoretical lens and using empirical data from workshops and expert interviews, we identify a set of common and domain specific adoption barriers. Our results reveal that trust, cost, perceived value, privacy and security are common concerns, yet shape differently across domains. In order to overcome various barriers, the relative advantage or value of using the innovation needs to be clearly communicated and related to the users’ situational use; while this value can be economic in some domains, it is more hedonic in others. LSPs were particularly challenged in applying established strategies to overcome some of those barriers (e.g., co-creation with end-users) due to the immaturity of the technology as well as the scale of pilots. Accordingly, we reflect on the theoretical choice in the discussion as well as the implications of this study on research and practice. We conclude with providing practical recommendations to LSPs and avenues for future research

 • Lankinen, Minna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Medical Science.
  Westman, Marina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Medical Science.
  Centrala venösa infarter på röntgenavdelningen: En litteraturöversikt om patientsäkerhet och bildkvalitet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Central venous access is used in healthcare for drug administration, blood sampling, and providing parenteral nutrition. Indications for a patient needing a central venous access are either that a patient needs urgent care or prolonged intravenous administration of drugs. Many of these patients also need to undergo examinations via computed tomography (CT), where contrast agents may be required for the examination to be performed. Purpose: The purpose of the literature review was to compile knowledge about the usability of central venous access during the administration of contrast agents in connection with CT examinations. Method: A general literature review based on twelve quantitative articles was performed. Result: In the twelve articles, four categories were observed with the aim being usefulness: Pressure and Flow Rates, Catheter Tip position, Flushing and also Diagnostic Image Quality. Several of the studies showed catheter tip displacement being in connection with a contrast injection of a syringe during the CT examinations. Three of the four studies that controlled image quality showed good diagnostic image quality. Conclusions: Central venous access is useful in the administration of contrast agents during computed tomography examinations, provided that the radiographer has the correct knowledge of their use. National guidelines are needed to facilitate the radiographers work with them so that their usability is carried out with patient safety in mind.

 • Svärd, Emelie
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Abbas, Hanin
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Anhörigas upplevelser av att leva med en person med demens2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Demens är en vanlig sjukdom i världen och det är ofta äldre som drabbas av det. Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en person med demens. Sju kvalitativa artiklar ingick i litteraturstudien. Dessa analyserades med kvalitativ induktiv ansats där fokus låg på personers upplevelser. Studien resulterade i fyra olika kategorier; att relationer förändras och påverkas, att det dagliga livet förändras och tvingas finna olika strategier för att hantera detta, att själv påverkas och få ett begränsat liv, att genomgå olika stadier och få stöd. Demens påverkade inte bara den drabbade utan även de anhöriga. Resultatet visade att relationer förändras och påverkas, majoriteten av de anhöriga påverkades negativt på ett eller annat sätt. Resultatet visade att det dagliga livet förändras och att de tvingas finna olika strategier för att hantera detta. De anhöriga kände att de inte räckte till eller att livet hade förändrats på ett sådant sätt att de inte kände igen sig själva längre. I resultatet framkom det också att själv påverkas och få ett begränsat liv.  Anhöriga kände att de förlorade sina liv. Det framkom även i resultatet att genomgå olika stadier och få stöd. De anhöriga gick igenom olika stadier under sjukdomens förlopp varav förnekelse var en av dem. Genom att anhöriga fick hjälp och hade tillräckligt med information underlättade sjukdomsprocessen för de anhöriga och hjälpte dem att hantera personen med demens på ett bättre sätt. Med hjälp av resultatet i denna studien kan hälso- och sjukvårdspersonal lättare förstå de anhöriga och på så sätt lättare stötta dem och sätta sig in i deras situation.

 • Rolke, Christoffer
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Ammal, Aswad
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Patienters upplevelser av ECT – elektrokonvulsiv terapi2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige uppger många att de upplever ett gott psykiskt välbefinnande. Men andelen som uppger besvär som kan indikera psykisk ohälsa, som ängslan, oro, stress och ångest, har ökat enligt Folkhälsomyndighetens mätningar. Psykisk ohälsa betyder inte bara ett lidande för personen som drabbas utan också för dennes familj. Elektrokonvulsiv Terapi (ECT) är en väl beprövad och effektiv behandling som används vid olika psykiatriska diagnoser. Främst vid djup depression men även vid mani, schizoaffektivt syndrom, schizofreni och akuta psykoser.  I den här studien undersöks hur patienter som fått ECT upplever behandlingen. Studien är en litteraturstudie med innehållsanalys som syftar till att öka förståelsen för denna patientgrupp. Data samlades in genom litteratursökning i databaserna PubMed, CINAHL och Scopus, vi sökte efter kvalitativa studier där patienter över 18 år som har fått ECT har intervjuats. Elva vetenskapliga studier hittades som kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet visade att patienter upplever frustration över dåligt bemötande från personal och bristande information om behandlingen. De upplever oro och rädsla för behandlingen innan den startat och sorg över förlorade minnen. Patienterna upplever även tillit och trygghet när de bemöts av empatisk personal som lyssnar och bryr sig om dem.

 • Moström, Elin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Nylander, Evelina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Komplikationer som drabbar patienter med perkutan nefrostomi : en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Percutaneous nephrostomy is a well used and completed intervention used as treatment for many urological conditions. 10% of all patients with percutaneous nephrostomy will get a complication. The radiographer must have knowledge of the complications that occur in order to work preventively. Aim: The aim of this literature review was to examine what kind of complications affect patients with percutaneous nephrostomy, how serious the complications were and causes to the complications. Method: A literature review based on 10 quantitative scientific articles that was found in databases Pubmed and Cinahl. The articles had been quality reviewed and analyzed and was presented under three main categories. Results: The patients suffered from complications as sepsis, urinary tract infection, retroperietal hematoma, hematuria and complications with the nephrostomy catheter. The complications could lead to hospitalization, extended time of treatment with the nephrostomy catheter and more invasive correction for the complication. Sepsis was a contributing factor to the cases with a deadly outcome.  Conclusion: The knowledge of the complications is an important part in the work as a radiographer in order to act when they occur and work preventively.

 • Zakrisson, Kajsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Tornberg, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Personers upplevelser av begränsningar till följd av hjärtsvikt: en litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är ett stort växande folkhälsoproblem som människor lider av världen över. Sjukdomen är progressiv och kräver livslång medicinsk behandling och ofta livsstilsförändringar. Att leva med en långvarig sjukdom som hjärtsvikt är komplext och kan innebära stora påfrestningar i det dagliga livet samt påtvingade begränsningar både fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden kring personer med hjärtsvikt, där utbildning i egenvård är avgörande. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av begränsningar hos personer som lever med hjärtsvikt. Metod: Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. En kvalitativ design användes och elva vetenskapliga studier analyserades systematiskt med manifest innehållsanalys, vilket resulterade i fyra kategorier. Resultat: Resultatet visade att personers upplevelser av dessa begränsningar tar sig olika uttryck, samt påverkade det dagliga livet och livskvalitén i stor utsträckning. Slutsats: Denna litteraturstudie kan användas för att fördjupa förståelsen för personens upplevelser vilket skapar förutsättningar för sjuksköterskan att arbeta personcentrerat. Det finns behov av vidare omvårdnadsforskning med fokus på hjärtsviktens svårighetsgrad kopplat till upplevelserna, för att kunna stödja och hjälpa personer med individuella, riktade insatser. 

 • Larsson, Sofia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Norin, Moa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Faktorer inom bemanning och säkerhetskultur som påverkar patientsäkerheten: en litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Årligen drabbas cirka 100 000 personer av vårdskada inom den somatiska sjukhusvården. Detta skapar lidande för patienten, långa vårdtider och höga kostnader. De höga kostnaderna resulterar i nerdragningar vilket ger en ökad belastning på befintlig vårdpersonal. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap om vilka faktorer inom bemanning och säkerhetskultur som påverkar patientsäkerheten. En systematisk litteraturöversikt användes som metod där 17 artiklar analyserades. I resultatet framkom nio faktorer som ansågs påverka patientsäkerheten. En låg bemanning, brist på teknisk utrustning samt bristande kompetens och engagemang äventyrade patientsäkerheten då mer risker togs. Attityder, brist på kommunikation, svagt ledarskap och stöd från organisationen gav brister i följsamheten av riktlinjer och rutiner, teamwork som bidrog till försämrad arbetsmiljö och att viktig patientinformation förlorades. För att bedriva vård av hög kvalitet och god patientsäkerhet bör en utveckling ske för att bryta den nedåtgående trend inom bemanning som pågår. Det behövs mer resurser och stöd. Sjuksköterskans åsikter och rekommendationer bör betraktas som nyckelinformation för att kunna arbeta personcentrerat och i utvecklingen av patientsäkerheten.

 • Peteri, Terese
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sundqvist, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att skapa guldkant: En kvalitativ studie om medarbetarengagemang inom vård- och omsorg2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The healthcare industry is the largest working group in Sweden and accounts for the largest proportion of illness cases, the main cause of sick leave in healthcare is caused by the organizational and social work environment. The purpose of the study was to investigate employee engagement for staff in health care and social work, as part of the organizational and social work environment. The questions were what the engagement looks like for employees in health care and social work and how the engagement can increase. Previous research has shown that a combination of theories of engagement and motivation has created a deeper understanding in the field. Therefore, the study was based on both theories of engagement and motivation. Ten semi-structured interviews were conducted with nurses at nursing and care homes, to study the employees' subjective experiences about engagement. A thematic analysis occurred. The result showed that all respondents felt engaged in the work. However, the main points of the discussion were that there were indications that the level of engagement of employees could be different from the individual's perceived level of engagement. Another conclusion was that managers and employees together could have a positive influence on employee engagement, for example through good two-way communication. However, the authors concluded that too few respondents participated to be able to draw general conclusions about engagement.

 • Eriksson, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Assessment of static performance of LKAB´s welded mesh: Laboratory testing and analysis2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Surface support is an areal support, which is installed on rock excavation surface to prevent bulking of rock mass and retain loose rock fragments. Welded wire mesh is one type of surface support. Literature study indicates that there is a wide range of testing methods on mesh. Different setups regarding mesh configuration, installation, and load applying system are used to evaluate its load-bearing, deformation, and energy absorption capacities. Loads are applied in different ways to simulate both static and dynamic loading conditions. However, there is not any standardized testing method.

   

  Common configuration of a welded mesh sheet in LKAB´s underground mines has the dimension of 2.3 m × 2.5 m and is made of 5.5 mm (in diameter) wires welded with a square grid pattern of 75 mm × 75 mm spacing. It is installed with a square bolt pattern with a bolt spacing of 1.0 m × 1.0 m particularly in seismically active areas. Comprehensive field damage investigations at LKAB’s Kiirunavaara mine have shown localized failure of mesh, i.e., the mesh was cut or torn by rock blocks as a result of a seismic event. This is especially common along the mesh overlap where mesh sheets are joined together. However, the performance of welded mesh used at the LKAB’s mines and its performance along mesh overlap is not well understood.

   

  Laboratory tests of LKAB´s welded wire mesh were conducted at the Mining and Civil Engineering Lab at Luleå University of Technology. A test frame was built to test the mesh under static conditions after literature review. Mesh sheets with reduced dimension of 1.2 m x 1.2 m were mounted at the corner by four bolts on the frame and tested with different loading conditions in test series AA. In test series AB/AD, two mesh sheets with overlap were tested and the load was applied at the overlap between two bolts. For the base case in series AA, a rupture load of 41.4 kN was registered at a displacement of 0.44 m using the loading plate with the size of 0.07 m2 when the load was applied at the center of the whole mesh sheet. The highest rupture load, 60.7 kN at 0.26 m displacement, was reached when the size of the loading plate was increased from 0.07 m2 to 0.5 m2. Load-carrying capacity (by using rupture load) obtained for test series AA was in the range of 32.4 - 60.7 kN with a displacement range of 0.26 - 0.44 m, considering varied loading plate material and size of the loading plate. In test series AB/AD where focus was placed on the overlap, the load-carrying capacity was in the range of 28.9 – 47.5 kN at a displacement range of 0.19 – 0.22 m. A single mesh tested with this loading configuration gave the lowest rupture load, 28.9 kN at a displacement of 0.19 m. The load-carrying capacity of two mesh sheets with three grids overlap was increased to 47.5 kN at a displacement of 0.22 m. Stiffness of the tested mesh also increased with an overlap. There is nearly no difference in load-carrying capacity when the loading mode has changed from pulling to pushing. Reducing the number of grids at the overlap to one grid decreased the load-carrying capacity of the mesh significantly, and the overlap seemed to become open quickly as the load was applied on it.

   

  Two failure modes were observed for the mesh tests: tensile failure of the wires and failure at the heat affected zone (HAZ). Failure at HAZ is caused by weakening of the wires at the welding points. In test series AA, failure at the HAZ was observed in all tests near a faceplate. In test series AB/AD, both tensile failure and failure at HAZ were observed. They were observed close to either a faceplate or the loading plate.

   

  To conclude test series AA, there is a problem with the redistribution of load and failure always occurs at the welding points close to faceplates. Roof mesh with wider wires at the face plates and high energy absorbent mesh have shown good results regarding handling these described problems, therefore these could be tested with LKAB´s bolting pattern and mesh configurations. In test series AB/AD, the observed problem is that the load concentrates on the closest bolts, therefore the load should be redistributed to bolts next to the loaded area. Seismic mesh, straps and improved bolting pattern can help with that, and they could be tested to evaluate them further.

 • Ochonjo, Michael
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Sandin, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Patienters upplevelser av att besöka akutmottagningen: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Akutmottagning är en plats patienter besöker för att få behandling för akut sjukdom eller skada. Patienter på akutmottagningen är akut, svårt sjuka och kan ha många upplevelser som är relaterade till såväl deras sjukdom som deras besök på akutmottagningen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att besöka akutmottagningen. 10 artiklar har analyserats utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier; “att känna frustration relaterat till lång väntetid med bristande tillsyn”, “att inte känna förståelse för sitt hälsotillstånd”, “att behöva genomgå obehagliga undersökningar och känna sig exponerad”, “att ljud, ljus, dofter, möbler och stressig atmosfär försämrade besöket”, “att inte bli involverad eller betrodd” och “att känna sig sedd samt att bli bemött med lyhördhet och respekt”. Resultatet visade att gott bemötande, information och humanistisk människosyn var viktiga förutsättningar i patientens upplevelser på akuten. Vidare visade resultatet att en högljudd, stökig miljö, stressad vårdpersonal och brist på information och kommunikation försämrade patienters upplevelse av besöket på akutmottagningen. Sjuksköterskan behöver beakta patienten ur helhetsperspektiv för en fördjupad förståelse för deras upplevelse så hen kan ge en ändamålsenlig omvårdnad.

   

 • Joseph, Sandberg
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Ett samiskt perspektiv på läroplanens förändring under perioden 1962 - 20112020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bjurvald Gistedt, Alexander
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av prehospital hantering av ofri luftväg hos spädbarn2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Ambulanssjuksköterskors möte med akut sjuka barn är få och larmen med sjuka spädbarn är ännu färre. Med en ökad centralisering ökar även fenomenet av prehospitala förlossningar och i förlängningen exponeringen av det nyfödda barnet och deras eventuella komplikationer. Syftet: Beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av prehospital hantering av ofri luftväg hos spädbarn. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sju ambulanssjuksköterskor där datan analyserades med innehållsanalys. Resultat: Två kategorier: Att vara i behov av ökad kompetens och Att ge och få stöd är viktigt var resultatet av analysen. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de hade lite erfarenhet av luftvägshantering prehospitalt på spädbarn. De upplevde att deras utbildning var bristfällig i området. Allt detta beskrevs vara faktorer som skapade en negativ stress runt hela processen av omhändertagandet. De fann trots detta möjligheten att ge föräldrarna stöd och fann själva stöd hos sina kollegor både kompetensmässigt under tiden av omhändertagande och känslomässigt efteråt. Slutsats: Spädbarn med ofri luftväg är en patientgrupp med komplexa vårdbehov, där ambulanssjuksköterskan utmanas kompetensmässigt och känslomässigt. För att säkerställa en optimal och säker vård till dem, finns ett behov av ökad kunskap inom området. Detta skulle kunna skapa en känsla av trygghet hos personalen i en osäker situation som ett spädbarn med ofri luftväg innebär. Fortsatt forskning rekommenderas inom föräldrarnas perspektiv inom området.

 • Axols, Hampus
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Conserving water in mixers through nudging: Searching for changes in behaviour, not experience2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Varg, Torun
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Oberholtzer, Erica
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk2020Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's society is dependent on electricity, from getting clean water in the faucet to being able to put fuel in the car electricity is required. Hydroelectric power plants account for almost half of today's production of electricity, which means that hydropower is a vital factor for the community to function. From an environmental perspective, hydropower is considered more environmentally friendly than electricity produced from fossil fuels. Since hydroelectric power plants play a big role in society makes it very important to prevent possible accidents and hold-ups in production, such as a fire. Fires have occurred at hydropower plants around the world. Colorado is an example where the fire started in the flammable material that was being used in a tunnel at the hydropower plant. This resulted in a fire where several workers were trapped in a tunnel underground, all workers died since there was only one escape route. In hydropower stations located underground, it is common that there is only one escape route. The accident demonstrates the complexity that exists in the dimensioning of hydropower stations underground.

  The purpose and goal of this project has been to identify fire risks at two hydropower plants and how to minimize and prevent them. In order to achieve the project's goals, a literature study has been conducted to provide an understanding for the problems that may arise. A risk investigation was also conducted at the hydropower plants to see what they look like in the reality. A computer simulation has also been made to give an idea of the smoke spread. This computer simulation has been performed using the Fire Dynamics Simulator (FDS). The literature study showed, through statistics from MSB's database IDA, that transformer fires are one of the biggest risks in underground facilities. During the visit to Messaure, a hydroelectric power plant, only the local transformers were placed below the ground. These local transformers were of a dry-transformer type, which results in a smaller fire hazard. Previously, there were also other transformers underground, but these are moved above ground to minimize the fire hazard.

  Unlike Messaure, Akkat's, a hydroelectric power plant, transformer was placed underground in a separate transformer hall, which is a separate fire cell. The entrance to this was directly adjacent to the access tunnel which is also used for evacuation. To investigate how much a fire in the transformer hall would affect the evacuation, this space was chosen for an FDS analysis. The conclusion that can be drawn is that if the door should be left open, a fire in the transformer would have a major negative impact on the evacuation. Smoke quickly streamed into the access tunnel, which has an effect on all evacuation. The door should always be closed . However, there is no automatic door closer, which can result in the door being left open. A cost-effective improvement would be to install a door closer, which could save lives.

 • Forsman, Bradelina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Mohamed, Samira
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt - En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Egenvård anse vara nödvändig vid hantering av kroniska sjukdomar och kan förebygga komplikationer vid hjärtsvikt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes för att analysera 14 vetenskapliga artiklar. I analysen framkom fem kategorier: Att sakna kunskap och information för utförande av egenvård. Att uppleva stress och rädsla vid utförande av egenvård. Att ta hjälp av andra vid egenvårdshantering. Att engagera sig och lära sig metoder för egenvård. Att följa rekommendationer och hantera symtom vid egenvård. I diskussionen diskuteras att det finns ett tydligt samband mellan låg hälsokunskap och sämre sjukdomsrelaterad kunskap inom bland annat hjärt-kärlsjukdomar. Stress gör att patienter med kroniska sjukdomar har låg motivation till hantering av egenvård. Personerna med hjärtsvikt engagera sig i sin egenvård genom att de utvecklar färdigheter för att kunna hantera sin diagnos. Personerna blir motiverad att utföra egenvård i hopp om att hålla sig friska och kunna ha mer tid med familjen. I diskussionen diskuteras även litteraturstudiens trovärdighet. En slutsats utifrån denna studie är att det är viktig att sjuksköterskan har kunnat ha vetskap om hur personer med hjärtsvikt upplever egenvård, eftersom sjuksköterskans kunskap och förståelse kan bidra till att främja hälsa och ett personcentrerat arbetssätt. För att sjuksköterskan ska kunna ge säkra och effektiva råd om egenvård är det viktig att det forskas vidare om begreppet egenvård och dess olika modeller.

 • Jonsson, Anette
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Heinänen, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av ett narrativ i form av en självbiografi där även flertalet andra personer med sjukdomen intervjuades av författaren. Den kvalitativa innehållsanalysen genererade 3 huvudkategorier; kaos av känslor, faktorer som påverkar livskvalitén samt acceptans och meningsfullhet. Resultatet visade att personer vid diagnos-beskedet upplevde ett emotionellt kaos, däribland känslor av chock, sorg och ensamhet. Trots efter att ha levt med sjukdomen under en längre tid var rädsla en vanligt förekommande upplevelse, likaså att känna icke-acceptans för sin sjukdom. Andra upplevelser var att omgivningen var okunnig eller oförstående. För andra tog det tid att acceptera sjukdomen, medan vissa personer upplevde att diagnosen förbättrat aspekter av deras liv. Studien visade att vårdens utformning har inverkan på individen. Genom att personcentrera vården för personer med diabetes mellitus typ 1 kan individen förbättra känslan av livskvalité.   

 • Martinsson, Linn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Strandberg, Jennie
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Sjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp och hjärt-lungräddning på sjukhus: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2017 behandlades 2427 personer med hjärt-lungräddning (HLR) på svenska sjukhus. Det är en liten andel i jämförelse med hur många patienter som vårdades samma år. Eftersom en HLR-situation är något som sker sällan på ett sjukhus så var syftet med denna litteraturstudie att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid hjärtstopp och hjärt-lungräddning på sjukhus. Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där 10 artiklar analyserades. Fyra huvudkategorier identifierades, Att bristande struktur och ordning har en negativ påverkan på kvaliteten vid HLR, Att familjens närvaro ökar känslan av stress, Att det finns en osäkerhet om HLR är etiskt korrekt, Att det är svårt att hantera sina känslor och Att vara i behov av kunskap och kontinuerlig utbildning. Resultatet visade att sjuksköterskor upplever HLR-situationer som stressande och oorganiserade, de känner sig bevakade vid familjens närvaro och det finns en rädsla att närstående ska störa. Sjuksköterskor upplever etiska dilemman vid HLR-situationer och känslorna som uppstår beror mycket på resultatet för patienten. Kunskap och utbildning framkom som viktigt för att vara förberedd inför dessa akuta situationer. Slutsatsen är att sjuksköterskor är i behov av mer utbildning och debriefing efter HLR för att lättare kunna hantera sina känslor efter återupplivningen. Teamarbete behövde också fungera bra för att sjuksköterskorna skulle känna sig säkrare i en återupplivningssituation. 

 • Norman Hast, Sophie
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Waerme, Markus
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  När kommunikationen brister: En sammanställning av erfarenhet och kunskap för att kommunicera med patienter med afasi2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Baidar, Binaya
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Fluid and Experimental Mechanics.
  Nicolle, Jonathan
  Institut de recherche d'Hydro-Québec, Varennes, QC, Canada.
  Gandhi, Bhupendra K
  Department of Mechanical and Industrial Engineering, Indian Institute of Technology Roorkee, India.
  Cervantes, Michel
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Fluid and Experimental Mechanics.
  Numerical study of the Winter-Kennedy method for relative transient flow rate measurement2019In: IOP Conference Series: Earth and Environment, ISSN 1755-1307, E-ISSN 1755-1315, Vol. 405, no 1, article id 012022Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Winter-Kennedy (WK) method is used to estimate relative flow rate using the differential pressure between two taps located at a radial section of a spiral casing (SC). It is widely used in index testing, for double regulated turbines optimization and sometimes for continuous discharge measurement in low head plants. This paper explores the possibility of using the WK method for relative transient flow rate measurements. A numerical model of a Kaplan model turbine from the penstock to the distributor has been developed. Unsteady RANS simulations with k-ω SST turbulence model are performed. Previously conducted experiments on the model turbine are used to validate the numerical results. In the simulations, the guide vanes (GVs) are closed from 26.5°, the best efficient point (BEP), to about 5° opening angle. Two azimuthal locations of the SC and four different WK configurations at each location are considered. The variation of the WK coefficients with time are investigated and compared to the ones at several stationary GV angles. The results showed a difference between the WK coefficients obtained at transient and stationary operations. However, there may be a possibility of using the WK method during transients by locating the pressure taps in appropriate locations for an acceptable variation of the WK coefficient from its BEP value.

  The research has been funded by Swedish Hydropower Centre (SVC).

 • Saleh, Sabbar A.
  et al.
  Department of Applied Geology, College of Science, Tikrit University.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Abdullah, Twana
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Groundwater Hydrology in Iraq2020In: Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN 1792-9040, E-ISSN 1792-9660, Vol. 10, no 1, p. 155-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the current work, the spatial distribution of the precipitation in Iraq were reviewed, as it is considered as one of the most important parameters that controls groundwater recharging. In addition, the physiographical divisions of Iraq had been assessed as it is contributing in determining the groundwater aquifers, as well as a review of the division of the main groundwater aquifers. Subsequently, a review of the level and depths of groundwater, the regional trends of its flow, the variation of its specific quality (especially salinity), and its suitability for multipurpose, throughout of the Iraqi territory had been conducted. The characteristics of each region were highlighted separately, including the detailed aspects that relate to the groundwater recharge, quality flow of groundwater, the hydraulic characteristics of the groundwater aquifers, the problems facing the groundwater sector, and the development of recommendation in terms of the optimal investment and development of groundwater resources in each region.

 • Ahlsén Larsson, Pia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Medical Science.
  Sjögren, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Medical Science.
  Faktorer till varför patienter uteblir från bokade besök inom radiologi: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Missed appointments is a problem that effects the hospital economics and the patients’ health, No- show patients is a term for patients thats without informing don't come to their booked appointment.This patient’s group has a higher risk of falling ill urgently or aggravate the already existing disease. A patient cost too the health care system is bigger when they miss booked appointments. Patient’s who decline or select not to participate in screening also increases their risk of falling ill. the Screening patients that’s participate decreases risk of sickness or finding it early. Purpose: The purpose of this study was to examine factors to no show patient’s in radiology. Method: A literature review was conducted. Articles searches using databases PubMed and Cinhal resulted in 15 articles that’s matched the purpose of the study. Result: Six different factors/reasons was found, fear, practical factors, aged, administrations, family and social status. Conclusions: Similar results was found in study’s in other departments of the hospital and there for a generalization was possible. More research needs to be done in to how the seven main branches actually effects missed appointments and no show patient’s. It is of importance to the radiology nurse to know the reasons so they can work towards a positive change in both hospital economics and patient’s health.

 • Persson, Carina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  När regeringen vill en sak men gör en annan...: En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to seek an explanation as to why the Swedish government chose not to acknowledge the Armenian/Seyfo genocide and to investigate how politicians make use of history when making decisions on issues that have happened in another time and which are partly uncomfortable to manage. A qualitative method has been used to answer this question. Argumentation analysis and critical discourse analysis have been used to interpret the political arguments and keywords in the political debate. The investigation that the government ordered as a basis for its decision has been an important investigative material. Furthermore, interviews were used to gain a better understanding of the study. The purpose of the thesis has been achieved and the explanation as to why the Swedish government chose not to acknowledge the Armenian/Seyfo genocide is also a conclusion. There were several different underlying factors such as not clashing with a larger voter group, not risking trade relations i.e. financial interests, partly the refugee issue, etc. However, these factors were not the greatest, but the absolute greatest and also the most important reason was the one they did not dare mention. This factor was that they were afraid that recognition would lead to pressure and threats from Turkey as well as from various stakeholders in Sweden. 

 • Rosendahl, Linn
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kränkande särbehandling: En kvantitativ studie av förekomsten av kränkande särbehandling vid Region Norrbotten2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Darwesh, Ali
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Rasmussen, Thorkild Maack
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Controllable drilling parameter optimization for roller cone and polycrystalline diamond bits2019In: Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, ISSN 2190-0558, E-ISSN 2190-0566Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Oil well drilling data from 23 oil wells in northern Iraq are analyzed and optimized controllable drilling parameters are found. The most widely used Bourgoyne and Young (BY) penetration rate model have been chosen for roller cone bits, and parameters were extracted to adjust for other bit types. In this regard, the collected data from real drilling operation have initially been averaged in short clusters based on changes in both lithology and bottom hole assemblies. The averaging was performed to overcome the issues related to noisy data negative effect and the lithological homogeneity assumption. Second, the Dmitriy Belozerov modifications for polycrystalline diamond bits compacts have been utilized to correct the model to the bit weight. The drilling formulas were used to calculate other required parameters for the BYM. Third, threshold weight for each cluster was determined through the relationship between bit weight and depth instead of the usual Drill of Test. Fourth, coefficients of the BYM were calculated for each cluster using multilinear regression. Fifth, a new model was developed to find the optimum drill string rotation based on changes in torque and bit diameter with depth. The above-developed approach has been implemented successfully on 23 oil wells field data to find optimum penetration rate, weight on bit and string rotation.

 • Pusch, Roland
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Weston, Richard
  Dep. of Production and Materials Engineering, Lund University, Sweden.
  Kasbohm, Jörn
  Geographical and Geological Dept, Greifswald University, Germany.
  Deep Boreholes for Storage of Spent Reactor Fuel and Use of the Heated Rock for Production of Electric Energy or hot fluid for heating purposes2020In: Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN 1792-9040, Vol. 10, no 1, p. 127-153Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lack of energy is a serious threat to the prosperity of many developed states that have access to or plan to use nuclear power. The paper describes a concept for solving two major problems related to these conditions, namely safe disposal of spent reactor fuel and generation of electric energy or hot fluid by use of heat produced by the disposed waste. The challenge in storing spent nuclear fuel can be met with by installing such highly radioactive waste in deep boreholes with fuel rods encapsulated in canisters of copper-lined iron or titanium. Electric energy can be generated by utilizing the accumulated heat in the same rock mass by pumping up hot water or clayey mud from series of deep holes bored parallel and between corresponding holes with nuclear waste. The amounts of heat in each of the hot-water holes overlap and raise the initial rock temperature at 1,500-3,000 m depth to about 80-90oC after some 50 years and to 70-80oC in 500 years, after which the temperature in the hot-fluid holes goes down successively to the initial value 60-70oC in about 500 years. If these holes are subsequently deepened from 3,000 to 5,000 meters, utilization of the hot fluid can continue for another 500 years.

 • Bui, Dieu Tien
  et al.
  Geographic Information Science Research Group, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Minh, Vietnam. Faculty of Environment and Labour Safety, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Minh, Vietnam.
  Asl, Dawood Talebpour
  Department of Geomorphology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
  Ghanavati, Ezatolla
  Department of Geomorphology, Faculty of Geography, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Khezri, Saeed
  Department of Geomorphology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
  Chapi, Kamran
  Department of Watershed and Rangeland Management, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
  Amini, Ata
  Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran.
  Pham, Binh Thai
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam.
  Effects of Inter-Basin Water Transfer on Water Flow Condition of Destination Basin2020In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, no 338Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, the intensification of drought and unsustainable management and use of water resources have caused a significant decline in the water level of the Urmia Lake in the northwest of Iran. This condition has affected the lake, approaching an irreversible point such that many projects have been implemented and are being implemented to save the natural condition of the Urmia Lake, among which the inter-basin water transfer (IBWT) project from the Zab River to the lake could be considered an important project. The main aim of this research is the evaluation of the IBWT project effects on the Gadar destination basin. Simulations of the geometrical properties of the river, including the bed and flow, have been performed, and the land cover and flood map were overlapped in order to specify the areas prone to flood after implementing the IBWT project. The results showed that with the implementation of this project, the discharge of the Gadar River was approximately tripled and the water level of the river rose 1 m above the average. In April, May, and June, about 952.92, 1458.36, and 731.43 ha of land adjacent to the river (floodplain) will be inundated by flood, respectively. Results also indicated that UNESCO’s criteria No. 3 (“a comprehensive environmental impact assessment must indicate that the project will not substantially degrade the environmental quality within the area of origin or the area of delivery”) and No. 5 (“the net benefits from the transfer must be shared equitably between the area of origin and the area of water delivery”) have been violated by implementing this project in the study area. The findings could help the local government and other decision-makers to better understand the effects of the IBWT projects on the physical and hydrodynamic processes of the Gadar River as a destination basin.