12 1 - 50 of 63
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nilsson, Magnus
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science. Bergsskolan.
  Uppkomsten av NOx i ljusbågsugn: Vilka variabler styr och hur kan vi påverka dem?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  NOx-bildning från ljusbågsugn påverkas av:

   Temperaturen

   Ugnstrycket

   Skrotdensiteten

   Efterbränningen

   Exponeringen av ljusbågarna

   Stålsorternas respektive körsätt

  Den ökade efterfrågan på ESR-material, vars körsätt i ljusbågsugnen är längre och varmare än konventionellt stål, kan komma att leda till en ökad uppkomst av NOx i takt med att ESR-produktionen ökar.

  Rekommendation: Uddeholm bör vid nästa mätning välja att mäta specifika stålsorters körsätt, med speciellt fokus på ESR-material, för att säkerställa att de vid prövotidsutredningens slut kan yrka på ett realistiskt slutligt villkor på NOx från ljusbågsugn.

 • Larsson, Hanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Antonsen, Tania
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Upplevelser av depression hos personer över 60 år: En Litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Depression är en vanlig sjukdom som finns i hela världen och den utgör svåra utmaningar för sjukvården. Depression påverkar inte bara det psykiska välbefinnandet utan även det fysiska. Att ha en ökad kunskap och förståelse om depression hos personer över 60 år kan stödja dessa personer i sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av depression hos personer över 60 år. En systematisk litteratursökning genomfördes och den resulterade i nio stycken artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i sex slutkategorier: omedvetenhet om sjukdom och svårigheter att acceptera den; upplevelse av ensamhet, känna skam och hopplöshet; ett begränsat liv; Ha behov av stöd och att bli bemött med förståelse; livskvalitet trots närvaro av sjukdom; livsförändringar genom långdragen sjukdom. Resultatet visade att personer med depression kan ha önskan om att dölja symtomen och ibland svårt att acceptera sjukdomen. Genom minskad kontroll på grund av sjukdomen upplevdes maktlöshet och hopplöshet. En central roll för sjuksköterskor i omvårdnaden av personer med depression är att stödja och förmedla hopp. Genom ökad förståelse för sjukdomen kan sjuksköterskor genomföra en god och personcentrerad omvårdnad. Nyckelord: Depression, äldre, upplevelse, mental hälsa, livskvalitet, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys.

 • Lundin Nordkvist, Ida-Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Lundström, Lisa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Personers livsförändringar efter ett hjärtstopp: En integrerad kunskapsöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Snabbare och effektivare insatser ökar antalet överlevande personer efter ett hjärtstopp. Hjärtstopp är en stor händelse som skapar förändringar i livet. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om personers livsförändringar efter ett hjärtstopp. Syftet besvarades utifrån två frågeställningar där fokusen var att se hur vardagslivet påverkades samt vad som blev viktigt i livet efter hjärtstoppet. En integrerad kunskapsöversikt utfördes där 17 artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats analyserades. Resultatet från första frågeställningen visade att vardagslivet påverkades av känslor som skuld, oro och ångest. Förändringar i kognitiva förmågor, rörelseförmågor, arbetsliv och samliv var även delar i vardagen som påverkades. Resultatet från den andra frågeställningen visade att relationen till andra blev viktigare än tidigare. Det blev även viktigt att ändra sin livsstil för att minska risken för återfall och gå vidare i livet. Att visa sin tacksamhet till livräddarna blev viktigt och visades genom att leva livet fullt ut. Studien bekräftar att det sker livsförändringar hos personer som drabbats av hjärtstopp. Stöd kan komma att behövas i livsförändringar som hjärtstopp medför. Det krävs att händelsen accepteras som en del av livet för att kunna gå vidare.

 • Alhashimi, Anas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Varagnolo, Damiano
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Gustafsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Calibrating distance sensors for terrestrial applications without groundtruth information2017In: IEEE Sensors Journal, ISSN 1530-437X, E-ISSN 1558-1748Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes a new calibration procedure for distance sensors that does not require independent sources of groundtruth information, i.e., that is not based on comparing the measurements from the uncalibrated sensor against measurements from a precise device assumed as the groundtruth. Alternatively, the procedure assumes that the uncalibrated distance sensor moves in space on a straight line in an environment with fixed targets, so that the intrinsic parameters of the statistical model of the sensor readings are calibrated without requiring tests in controlled environments, but rather in environments where the sensor follows linear movement and objects do not move. The proposed calibration procedure exploits an approximated EM scheme on top of two ingredients: an heteroscedastic statistical model describing the measurement process, and a simplified dynamical model describing the linear sensor movement. The procedure is designed to be capable of not just estimating the parameters of one generic distance sensor, but rather integrating the most common sensors in robotic applications, such as Lidars, odometers and sonar rangers and learn the intrinsic parameters of all these sensors simultaneously. Tests in a controlled environment led to a reduction of the MSE of the measurements returned by a commercial triangulation Lidar by a factor between 3 and 6, comparable to the efficiency of other state-of-the art groundtruth-based calibration procedures. Adding odometric and ultrasonic information further improved the performance index of the overall distance estimation strategy by a factor of up to 1.2. Tests also show high robustness against violating the linear movements assumption.

 • Bergkvist, Simon
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Permansson, Jesper
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Barns sociala samspel i förskolans utomhusmiljö: Utomhusmiljöns betydelse för barns sociala samspel2017Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att visa på hur olika utomhusmiljöer i förskolan används och hur barnen använder samförstånd, turtagning och ömsesidighet som gynnar deras samspel och samarbete.

  I bakgrunden lyfts det sociokulturella perspektivet som menar att barns utveckling bäst gynnas i samspel med andra. I förskolans läroplan står det att lärandet ska ske både i samspelet mellan barn och vuxna men även barnen emellan. Samspel innebär att människor interagerar och samverkar med varandra medan samarbete betyder att flera personer genomför en uppgift tillsammans.

  Genom att använda intervjuer kunde vi synliggöra några pedagogers syn på barns samarbete och samspel i utomhusmiljön. Observationer hjälpte oss sedan att studera hur barnens samspel och samarbete också såg ut i verkligheten. Resultaten visar att förskollärarna anser att utomhusmiljön är viktig för barns samspel och samarbete. I de olika utomhusaktiviteterna har barnen bland annat möjlighet att utveckla förmågan med turtagning, samförstånd och ömsesidighet. För att samspela på ett bra sätt krävs även god kommunikation, samarbetsförmåga, lyhördhet, förståelse för andra människor.

  Förskollärarna som vi intervjuat anser att det är viktigt för barnen att vara utomhus och att förskollärarnas uppmuntran till barnens samarbete och samspel är en viktig del av arbetet.  Resultatet visade på att det är viktigt att fånga barnens intresse för att det ska uppstå samspel och samarbete mellan dem. Den pedagogiska verksamheten bör fortsätta även i utomhusmiljön eftersom det finns mycket att upptäcka och lära för barnen.

 • Heikkilä, Fanny
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Larsson, Agnes
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Ofrivilligt barnlösa kvinnors upplevelser av infertilitet: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Möjligheten att få barn kan av många tas för givet. I nutid rankas infertilitet som den femte allvarligaste funktionsnedsättningen hos kvinnor under 60 år. Syftet med litteraturstudien var att beskriva ofrivilligt barnlösa kvinnors upplevelser av infertilitet. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats tillämpades i analysen där tio vetenskapliga studier granskades och resulterade i fem kategorier; Att känna sig ofullständig som kvinna när kroppen sviker, Att känna sig utanför, Att känna skuld till sin partner men komma närmare varandra emotionellt, Att pendla mellan hopp och förtvivlan vid behandling, Att försöka acceptera och föreställa sig en meningsfull framtid utan barn. Resultatet visade att infertiliteten och den ofrivilliga barnlösheten påverkade kvinnornas liv och självbild negativt. Kvinnorna var i behov av information och stöd för att hantera sin livssituation. I mötet med ofrivilligt barnlösa kvinnor som lider av infertilitet bör sjuksköterskor tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt och arbeta för att stärka kvinnornas känsla av sammanhang och främja till upplevelsen av hälsa och välbefinnande.

 • Rapp, Lisa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Spiridonova, Indre
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- och sjukvård ur invandrares och flyktingars perspektiv: En integrerad litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Till följd av invandring och migration har befolkningen i Sverige ökat de senaste åren. Hälsopanoramat ser annorlunda ut för denna grupp av människor och flyktingar och invandrare söker tre gånger så mycket vård än övriga befolkningen. Detta ställer krav på hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att kunna bemöta och kommunicera med patienter ur dessa grupper. Oavsett patientens ursprung bör hälso- och sjukvården vara tillgänglig för alla och ges med lika villkor. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- ochsjukvård ur invandrares och flyktingars perspektiv. För att skapa en bild av hur kunskapsläget ser ut valdes metoden en integrerad litteraturöversikt och syftet besvarades med stöd av tre frågeställningar. Resultatet sammanställdes efter analys av tolv vetenskapliga artiklar med olika metodologiska ansatser. I resultatet framkom nio teman: språkbarriär, svårigheter med tolkning, kulturell barriär, utebliven information, dåligt bemötande, utebliven vård, misstro till sjukvården, kulturellt kompetent personal och tillgodose behov av sociala relationer. Språk- och kulturella barriärer var de främsta faktorerna som ledde till kommunikationssvårigheter vilket påverkade invandrare och flyktingar genom att information uteblev. Detta ledde i sin tur till att missförstånd uppstod, att dem kände sig nonchalerade och väckte misstro till hälso- och sjukvårdssystemet. Åtgärder som föreslogs för att förebygga kommunikationssvårigheter var behovet av kulturellt kompetent vårdpersonal, vilken kunde underlätta de negativa känslor som följde av kommunikationssvårigheter.Resultatet diskuterades utifrån en mångkulturell bedömningsmodell och Speech CodeTheory. Slutsatsen som dragits av resultatet är att i och med att kommunikation är grunden för att skapa relationer mellan vårdpersonal, flyktingar och invandrare är det viktigt att arbeta för kulturell kompetens bland vårdpersonalen. Teorier och modeller kan vara hjälpmedel för att uppnå detta och Giger och Davidhizars mångkulturellabedömningsmodell föreslås som intervention i praxis.

 • Örnberg, Jacob
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Elektromagnet i fixtur för laserbearbetning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ToolTech har varit uppdragsgivare till detta examensarbete, detta företag har sin verksamhet fem mil norr om Luleå. ToolTech har specialiserat sig i att designa och tillverkar fixturer för 3D-laserskärning. Fixturer vilka används inom bilindustrin för att hålla-, svetsa- och laserskäraplåt använder nästan uteslutande pneumatiska spännare. Här har ToolTech identifierat en möjlighet att förbättra deras position på marknaden igenom att skapa en egen lösning för att ersätta pneumatiska spännarna i deras fixturer för 3D-laserksärning.Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka andra metoder än pneumatiska spännare det finns på marknaden. Utifrån detta skapa en jämförelse samt välja en metod att hålla plåt. Efter detta skapa en prototyp för att testa i en lasercell.Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt vilket har gjort att Ulrich & Eppingers metod valdes för att produktutveckla. Dock enbart i fasen ”Konceptutveckling”. Detta innebär mängder med nya koncept har skapats och den bäst lämpade lösningen har realiserats i slutet av projektet. Verktyg denna fas använder sig av är Benchmark, Kravspecifikation, Brainstrom, 012-matris, Pugh-matris och CAD-modeller.Resultatet blev en liten och nätt lösning med en längd på 117 mm och en diameter på 35 mm. Denna lösning består av två komponenter samt ett skal i aluminium vilket ska omsluta och skydda elektromagneten. Komponenternas syfte är dels att hålla fast plåten i fixturen men även säkerställa att inget damm finns mellan magneten och plåten, detta är viktigt därför att magneten tappar hållkraften kvadratiskt beroende på avståndet mellan ytorna mellan plåt och magnet.Att välja en elektromagnet medför nya problem och fördelar. Det största och mest påtagliga problemet är att det bildas ett damm vid laserskärning vilket är magnetiskt. Prototypen och denna rapport blir ett verktyg för att fortsätta utveckla ToolTech’s fixturer. Detta kan leda till kortare cykeltider i lasercellen och lägre komponentpris per fixtur. Även minska antalet timmar ToolTech’s konstruktörer behöver lägga vid ritbordet för att designa varje fixtur.

 • Isaksson, Kerstin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Wallgren, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Faktorer som påverkar livskvaliteten efter akut sjukdom eller skada: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att ha drabbats av akut sjukdom eller skada kan leda till livsomställningar och förändrad kropp vilket kan påverka livskvaliteten. De drabbade återvänder inte alltid till tidigare hälsostatus och livskvalitet oavsett hur länge det gått sedan sjukdom eller skada inträffat. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten efter akut sjukdom eller skada. Studien genomfördes som en systematisk integrerad litteraturöversikt där aktuell forskning söktes i tre databaser samt genom manuell sökning. Sjutton vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats analyserades. Analysen resulterade i tre områden: Mentala faktorer; Fysiska faktorer och Sociala faktorer. Resultatet visade att depression, ångest, låg livslust och frustration var mentala faktorer som påverkade livskvaliteten efter akut sjukdom eller skada. Nedsatt fysisk förmåga, ålder, förändrad kropp samt kvarvarande komplikationer var fysiska faktorer som framkom att påverka livskvaliteten. Sociala faktorer som framkom var att det sociala livet förändrades, socialt stöd, isolering, rollförändringar, familjerelaterade problem samt begränsningar i vardagen, hobbys och nöjen. Slutsatsen var att sjuksköterskor i ett tidigt skede behöver fånga upp de personer som är i behov av stöd och hjälp för att förbättra personers livskvalitet på långsikt efter akut sjukdom eller skada. 

 • Al-Jabban, Wathiq
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Knutsson, Sven
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Laue, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Modification-Stabilization of Clayey Silt Soil Using Small Amounts of Cement2017In: Earth sciences and geotechnichal Engineering, ISSN 1792-9040, Vol. 7, no 3, 77-96 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the effects of using a small percentage of cement to stabilize clayey silt with a low organic content. Cement was added at percentages of 1, 2, 4 and 7% by dry weight. The physical and mechanical properties of the treated and untreated soil were evaluated by laboratory tests including tests of consistency limits, unconfined compressive strength, soil density, solidification and pH values. These tests have been conducted after 7, 14, 28, 60 and 90 days of curing time. Workability is defined as how easily the soil can be control or to handle physically. Results showed that the engineering properties of the clayey silt were improved. The soil exhibited better workability directly after treatment, and the workability increased with time. Soil density increased, while water content decreased, with increasing cement content and longer curing time. The pH value was immediately raised to 12 after adding 7% cement content, and then it gradually decreased as curing time increased. An increase of unconfined compressive strength and stiffness was observed, while strain at failure decreased. A gradual change in failure mode from ductile behavior to brittle failure was observed. The findings are useful when there is a need for modification and stabilization of clayey silt in order to increase the possibilities for different use which will reduce transportation and excavation.

 • Castaño Arranz, Miguel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Birk, Wolfgang
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Kadhim, Ali
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  On Guided and Automatic Control Configuration Selection2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses the guided and automatic control configuration selection in large scale complex systems. Due to the trend of increasesd level of automation and connectedness which is promoted by the Industry 4.0 strategy and supported by technologies relating to cyber-physical systems and the industrial internet of things, selecting appropriate control strategies becomes increasingly important and complex. This is especially important as a control strategies will limit the achievable performance of the process system, and there are  trade-offs between complexity of the control strategies, achievable performance, vulnerability and maintainability.

  The paper reviews the state of the art of methodologies that support the practitioners in taking decisions on control strategies, where two main approaches are considered, the guided one and a fully automatic one. It is shown how both approached can be conducted and examples are used to clarify the selection process.

 • Quvang, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Motivation till naturkunskap: En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. Studien genomfördes genom en frivillig enkätundersökning som följdes upp med kvalitativa intervjuer där sju elever fick beskriva förtydliga sina svar och tankegångar. Data tolkades ur ett fenomenografiskt perspektiv. Studien kompletterades med en kvalitativ intervju av läraren.Läraren uppfattade eleverna som omotiverade till naturvetenskap, men att betygsmotivation gjorde att ämnet Naturkunskap ändå hade många högpresterande elever. Resultatet visade att läraren inte avsatte lektionstid till motivationsstärkande arbete, och ansåg sig därför inte stärka elevernas motivation nämnvärt. Ändå pekade resultatet från enkäten på att merparten av eleverna tyckte att Naturkunskap är ett intressant, allmänbildande ämne, men nästan alla deltagande elever skattade andra ämnen högre. Data pekade också på att det inte fanns några direkta könsskillnader i attityder och motivation till ämnet Naturkunskap, men att det var fler flickor som upplevde ämnet som svårt.

 • Eklund, Victor
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Föredragen ljudkvalité: En jämförelse av ljudkvalitet hos högtalare med strömning som distributionsmedium2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has been done to find out the importance of owning an expensive speaker system when listening to streamed music, and how influenced we are by knowing the price of the represented speaker. Three different speakers in three different price ranges have been tested. 22 people attended and had the opportunity to listen to any song through the streaming service Spotify. Listeners were first asked to estimate the overall sound quality of the speakers without being able to see them. The following test was equally executed but with the opportunity to see the loudspeakers and information on the retail price. It turned out that knowing the price or appearance had no impact on the listener. Neither the source of the music that was played, Spotify or CD turned out to be relevant. It has also shown that there was a poor connection between price and quality since the cheapest speaker was ranked among the best in this test. This has led to a discussion of the importance of the loudspeaker’s character. The character which could give the listener a good or bad experience of the perceived sound quality depending on the listeners own preferences. The frequency character can dominate the speakers many other qualities. A less expensive speaker can be preferred over a more expensive if the frequency characteristics of the more expensive speaker matches the listeners opinion.

 • Göransson, Caroline
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Moestam, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Matematik i förskolan: En studie av pedagogers erfarenheter och uppfattningar kring matematik för de yngsta barnen i förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Hede, Hans
  et al.
  CEO Crystal Plaster Ltd., FIN-66600 Vörå, FINLAND .
  Nordell, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Crystal Plaster Double-Blind Test2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The object of this study was to verify the pain reducing effect of the “Crystal Plaster”. This is a specific plaster made from dermatological proved material with a central circular spot of glue with fine quartz crystals embedded on the dermal side. A quantity of 93 patients with chronic pain at the vertebral column could be recruited for this study.

  The pain sensation of the patients was registered as a value between zero and ten on the Visual Analogue Scale (VAS). In all phases of the study, the pain at rest was regarded separately from the pain felt in motion. No correlation of these different pain assessments was found.

  • In general patients reported relief of pain, but single persons told about one step increase of the VAS value after the Crystal Plaster application. Side effects by application and wearing the Crystal Plaster were slightly and did not exclude a use over several months.
  • After one day of application of plaster the elevated average was 70% of the pain at rest as well as in motion indicated at the beginning of the study.
  • After three month of Crystal Plaster application the VAS values communicated by the patients refer to about 50% and after doubling these times to near 40% of the average of initial pain intensity. This finding counts with only minor difference for pain at rest and in motion.
  • To gain evidence for a special contribution of the quartz crystals, Crystal Plaster were compared to similar constructed plaster with spheres of glass in the spot of glue (Placebo Plaster): A detailed examination revealed, that the Crystal Plaster have a significantly stronger pain reducing effect on non-degenerative forms of rheumatism along the backbone. In addition, the ease of pain at rest is correlated to that of pain in motion regarding the individual patient wearing Crystal Plaster for one day. The appropriate effect of the Placebo Plaster appears more randomly.
  • For the long-time application of Crystal Plaster, no data of a control plasters are available. Nevertheless, the continuous effect during six months by reducing the pain sensation by 60% of the initial value, and the clear effect reported by 55% of the users, exclude, that these findings with Crystal Plaster can be rated solely as a Placebo Effect. The degree of pain relief by Crystal Plaster is even in the range of proven pharmaceutical pain treatments.
  • A partial explanation for the pain releasing effect of Crystal Plaster is surely the role of plaster as strong mediators of self-healing mechanisms: This Placebo Effect is involved in every kind of treatment. To explain the physiology of any kind of peripheral pain control, the Gate Control Theory is discussed.

   

  The pronounced effect of Crystal Plaster may be enhanced by the specific plaster design in combination with its selective placement at the neuralgic sites, which is supervised by experienced osteopaths.

           

 • Dahlgren, Moa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Larsson, Ellinor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Omvårdnadsåtgärder vid oro hos personer med demens: En kunskapsöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Oro är ett vanligt förekommande symtom hos personer med demens. Det kan vara svårt för sjuksköterskor att veta hur de ska bemöta och behandla oron då personer med demens ofta har svårt att förmedla sina behov. Syftet med denna litteraturstudie är därför att sammanställa kunskap gällande omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas vid oro för personer med demens. Syftet specificerades med två frågeställningar: vilka omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas i preventivt syfte för att minska oro hos en person med demens samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas när oron har uppkommit hos en person med demens. Denna litteraturstudie är en integrerad kunskapsöversikt som genom en litteratursökning i två databaser resulterade i 13 artiklar som svarade mot syftet. Efter kvalitetsgranskning och analys av data identifierades tre kategorier med preventiva omvårdnadsåtgärder samt tre kategorier med omvårdnadsåtgärder vid redan uppkommen oro. Social kontakt och närhet var genomgående en viktig komponent i alla omvårdnadsåtgärder. Centralt i omvårdnaden vid oro är trygghet vilket skapas genom en personcentrerad vård. 

 • Erikson, David
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Gravitationsfundament för vindkraftverk: Fallstudie Lyrestad vindkraftpark2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The number of wind turbines are increasing in Sweden as well as in the rest of the world. At the same time the business goes towards higher towers and more powerful turbines to increase production of electricity. This requires larger and more stable foundations to handle the forces and moment that the wind generates. Since wind farms often consists of multiple turbines and covers a great area the ground properties varies between the turbine sites.

  For wind turbines onshore, three different types of foundations are the most common. Gravity based foundations, rock anchored foundations and piled foundations and the selection is based on thickness of soil strata (down to rock), soil type and properties as well as the level of the groundwater table. This thesis examines how variations in friction angle and level of ground water table affects the production costs of gravity based foundations.

  Different criteria in ultimate limit state and serviceability limit state is checked; risk of overturning, general shear failure, sliding and differential settlements. General shear failure is evaluated with two rupture lines, both outwards from the foundation and inwards under the foundation. The later one is of importance when the foundation is subject to large eccentric loads and turns out to be the critical parameter in cases with friction angle about 38 degrees and a high groundwater table. With higher friction angles (in combination with high groundwater table) overturning is the designing criterion. In all cases the circular foundations are more size and cost effective than square shaped.

  The results shows that the groundwater table has greater impact on the required size of the foundation compared to the friction angle of the soil. Therefore it’s important to examine the groundwater situation well at an early stage of construction to avoid larger than necessary foundations.

 • Larsson, Robin
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Släntstabilitetsanalys av 3D finita element modellering: En jämförelsestudie mellan 2D- och 3D-simuleringar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tyréns ABs har utfört stabilitetsundersökningar för fastigheterna Plogen16samtVälten2 och 3 i Umeå kommun. Områdena är attraktiva vid Umeälv och fastighetsbolaget Cityfastigheter i Umeå AB har önskan att exploatera dem. De beaktade områdena innesluts av Tvärån och Umeälv som medför att området får ett komplext utseende. Det finns således två slänter som omsluter områdena, en mot Tvärån och en mot Umeälv. Områdena består främst av silt med inslag av sand och sulfidsilt men mäktighet på 10 meter.

  Slänten mot Tvärån visade på markrörelse medan den branta slänten mot Umeälv inte visade några stabilitetsproblem. Tidigare utförda stabilitetsberäkningarna av Tyréns AB visade på 13-14 meter säkerhetsavstånd från slänten mot Umeälv. Då områdena är bebyggda närmare än säkerhetsavståndet och då anses stabil när ingen deformation av slänten har kunnat tydas, väcks frågan hur vida 2D-beräkningar är tillräckliga för att beskriva stabiliteten i dessa typer av slänter kring älvar. Det ledde fram till en önskan om att genomföra stabilitetsberäkningar i 3D. Programvara som valdes för att genomföra 3D-beräkningar var PLAXIS 3D. Då de utförda beräkningarna av Tyréns AB genomfördes i programmet SLOPE/W som tillhör programvaran Geostudio bedömdes att beräkningar i PLAXIS 2D vara nödvändiga att genomföra för att en jämförelse skulle kunna ske. Detta för att PLAXIS och SLOPE/W har olika beräkningsmetoder för att beräkna stabiliteten.

  Beräkningarna genomfördes i PLAXIS 2D för de båda slänterna med dränerad och odränderad analys. Det för att beakta det mest ogynnsamma situationen. 2D-modellen i SLOPE/W replikerades till PLAXIS 2D medan 3D-modellen byggdes upp från en inmätt terrängmodell av områdena.

  Undersökningarna visade att odränerade förhållanden gav den lägsta säkerheten av slänterna för 2D och för 3D. Resultaten mellan 2D- och 3D-beräkningar påvisade en betydande stabilitetsökning vid 3D-beräkningar. Beräkningarna i 2D, odränerat, genomfördes inte då modellen kollapsade i beräkningsförfarandet, det tolkades som att säkerhetsfaktorn är under 1 för slänten mot Umeälv. För samma slänt i 3D-modellen uppgick säkerhetsfaktorn till 1,48. Den dränerade beräkningen gav i 2D ett brott på 8 meter från släntkrön och en säkerhetsfaktor på 1,2 och i 3D-beräkningen beräknades den värsta brottytan i den strandpromenaden som ligger vid släntfoten av Umeälv.

  Det tyder på att de tredimensionella effekterna är av avgörande betydelse för stabiliteten. Det är därmed av värde att utföra 3D-beräkningar för komplexa områden.

 • Jimmy, Adamo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Hamse, Abdi
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Behavior of polygonal semi-closed thin-walled cross-section: A study based on finite strip analysis2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The acceptance and the use of cold-formed steel sections has significantly increased in recent years due to advantages such as consistency and accuracy of profile, ease of fabrication, high strength and stiffness to the lightness in the weight. For thin-walled columns, made by folding a plane plate into a section, it is possible that when they are subjected to compression loads they may buckle either locally, if the member is very short, or globally if the member is very long. In addition to local and global buckling, a thin-walled member of an open cross section may also show buckling involving a “distortion” of the cross section. Compared to local and global buckling, distortional buckling is not very familiar and has been discovered only in thin-walled members of open cross sections such as cold-formed steel section columns.

  The objective of this study is to investigate the behavior of polygonal semi-closed cross-section with pure compression. The study comprise to only elastic buckling and the methodology is consisted by using CUFSM analysis. In order to execute CUFSM of polygonal profiles, the scripts have created which match the Matlab script files (m-files) downloaded from CUFSM 4 open source.

  The distortional buckling mode is governing as a buckling failure, which occur and dominate in the cases where spring values are 100 kN or higher. However, the contrary result reveals by a decreasing of the spring values. The behavior of the cross-section is dependent on how the interaction of different buckling modes prevails at the corresponding critical half-wavelength. Considering the predomination of distortional buckling mode indicates that the most of polygonal cross-section do not behave as rigid, i.e. as whole cross-section. A reducing of distortional mode and increasing of local mode as well as global mode gives indication that the behavior of the cross-section has changed and turned significantly into more rigid and thus is expected to behave more as whole cross-section.  The more spring values decrease, the higher global mode arises and dominates for the lower slenderness range. The critical half-wavelength for each profile illustrates the needed density between bolts on the longitudinal part of the member. In the interest of eliminating distortional buckling failure, due the fact that distortional buckling is unpredictable, the bolt-density should be lower than the corresponding half-wavelength for the profile where the distortional mode is predominating.

   

 • Xu, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Structural Lithium-ion battery: Multiphysics modeling of mechanical and electrochemical phenomena2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • Pusch, Roland
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Kasbohm, Jörn
  GeoENconLtd, Institute of Geography and Geology, Univ. of Greifswald, Germany.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Yang, Ting
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Knutsson, Sven
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Two genuinely geological alternatives for disposal of highly radioactive waste (HLW)2017In: Communicacaoes Geologicas, ISSN 0873-948XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Disposal of highly radioactive waste (HLW) can be environmentally acceptable if radionuclides are kept isolated from the groundwater, which has inspired planners of repositories to work out multibarrier concepts that postulate defined functions of the host rock and engineered waste confinements. Assessment of the role of the host rock involves groundwater flow modelling and rock mechanical analysis, which are both highly speculative and ignore future changes in rock structure, stress conditions, and groundwater flow. Widening the perspective by considering the integrated physical performance of contacting geological strata respecting groundwater flow conditions can provide excellent isolation of HLW with a minimum of engineered barriers as illustrated by the principle of very deep boreholes (VDH) for which the very high salt content of deep water is the primary barrier by maintaining possibly contaminated groundwater at depth. Such isolation of groundwater regimes can also be obtained by constructing relatively shallow repositories in crystalline rock covered by clay-containing sedimentary rock in regions with no or very low hydraulic gradients. The paper describes a possible case of this type, showing that effective isolation of HLW in repositories of commonly discussed types, KBS-3H and VDH, can be achieved under present climatic conditions.

  The paper compares the short- and long-term functions of repositories located at the southern end of the Swedish island Gotland, being an example of desired geological conditions that are found also in other parts of Sweden and in Lithuania, Germany, Holland and the UK. Here, 500 m of sediment rock series cover gneiss bedrock in which a KBS-3H repository of SKB-type can be built under virtually “dry” conditions because of the tightness of the overlying sedimentary rock and lack of hydraulic gradients in the crystalline rock. Shafts leading down from the ground surface to the repository level are constructed by use of freezing technique and lined with low-pH concrete before installation of waste after which they have to be sealed with expanding clay. Use of initially largely water-saturated clay provides suitable physical properties of the embedment of waste containers. Alternatively, a VDH repository consisting of a number of steep 4 km deep boreholes with about 8oo mm diameter can be driven for installing waste below 2 km depth, leaving the upper 2 km for sealing with clay. The geological conditions, which are also believed to provide acceptable rock pressure conditions for construction of a KBS-3H repository at about 600 m depth, are believed to be suitable for the construction and short- and long-term performance of either repository type. 

 • Laitila, Anton
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Pehrson, Joakim
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Odränerade direkta skjuvförsök på sulfidjord: Normalspänningsändring i samband med skjuvning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Jafari, Hedyeh
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Castaño Arranz, Miguel
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Gustafsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Nikolakopoulos, George
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  On Control Structure Design for a Walking Beam Furnace2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to introduce a novel sparse controller design for the temperature control of an experimental walking beam furnace in steel industry. Adequate tracking of temperature references is essential for the quality of the heated slabs. However, the design of the temperature control is hindered by the multivariable (non-square) dynamic behavior of the furnace. These dynamics include significant loop interactions and time delays. Furthermore, a novel data-driven model, based on real life experimental data that relies on a subspace state representation in a closed loop approach is introduced. In the sequel, the derived model is utilized to investigate the controller's structure. By applying the relative gain array approach a decentralized feedback controller is designed. However, in spite of the optimal and sparse design of the controller, there exists interaction between loops. By analyzing the interaction between the inputs-outputs with the Σ2 Gramian-based interaction methodology, a decoupled multi-variable controller is implied. The simulation result, based on the experimental modeling of the furnace, shows that the controller can successfully decrease the interaction between the loops and track the reference temperature set-points.

 • Castaño Arranz, Miguel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Birk, Wolfgang
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Online Automatic and Robust Control Configuration Selection2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a complete method for automatic and robust control configuration selection for linear systems which relies upon acquired process data under gaussian noise excitation.

  The selection of the configuration  is based on the estimation of the Interaction Measure named Participation Matrix. This estimation is derived with uncertainty bounds, which allows to  determine online whether the uncertainty is sufficiently low to derive a robust decision on the control configuration to be used or if the uncertainty should be reduced  by e.g. prolonging the experiment to obtain more data.

 • Thunberg, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Spelet om fiktionen: En didaktisk design av en spelifierad läsundervisning med inslag av fan fiction2016In: SMID 12 TEXTKULTURER: Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning / [ed] Cathrine Andersson-Busch, Susanne Duek, Birgitta Ljung-Egeland, Christina Olin-Scheller, Marie Tanner och Michael Tengberg, 2016Conference paper (Refereed)
 • Holmström, Robin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Yakubov, Dmytro
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Evaluation of future trial embankments: A study of measurement methods to apply on Lampen test embankments, Kalix, Sweden2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  At the Lampen site outside of Kalix, Sweden two embankments with heights 1,5m and 2m have been built to study and test the properties of sulfide soil that is located in the Gulf of Bothnia coastal areas. In this master thesis investigations have been done on what more could be done at the Lampen site today concerning new technics, measurements, observations and calculations etc. rather than building new embankments. Conclusions have been drawn from a total of 7 cases including Lampen what more could be done at the Lampen site. Verifications have also been done on the work made at the different cases. It was concluded that the work on all the different cases could be verified in some way against hand calculations or PLAXIS models beside the Murro test embankment site because this work had too little release data aterial given. Made verifications gave corresponding results to the described and measured ones in the real cases. Cases that have been looked at are:

  􀀀 Murro test embankment (Karstunen et.al, 2005)

  􀀀 Test embankment constructed to failure on soft marine clay in Malaysia (Brand, 1991)

  􀀀 Test embankment on hydraulically placed PFA (Pulverized Fuel Ashes) in the United

  Kingdom (Cousens, et al., 2003)

  􀀀 Trial Embankment on peat in Booneschans the Netherlands (Zwanenburg, et al., 2012)

  􀀀 A case study on sulphide soil on road of E12 north link, Västerslätt, Umeå, Sweden

  (Törnqvist, 2013)

  􀀀 Follow up and evaluation of settlements on the road 760 in Norrbotten, Sweden (Johansson,

  2010)

  􀀀 Test Embankments Lampen, Sweden (Andersson, 2012)

  From these cases it was concluded that more calculations in Plaxis 2D, Plaxis 3D and maybe Geosuite settlements software programs should be done at the Lampen site, both for long term and short term behavior and settlements as the only current model made is an Embacko V1.02 which is based on the work and results by Andersson (2012). Also verifications should be made by hand calculations on the models as this had not been done until today. Further disturbed samples should have been taken at the Lampen site as it have been done at the Murro site in Finland as this site is built on similar ground conditions with sulfide soil. Heavy equipment used at the site and as well the building of the embankments might have disturb or influenced the soil so the properties might have been changed. Also a couple of new measurement technics have been looked at for Lampen. The looked at technics are optics fibers, drones and ShapeAccelArray (SAA). ShapeAccelArray (SAA) devices could be installed at some different points on the site, down through the soil profile to give better readings on vibrations, accelerations, deformations and settlements. A drone could also be used during the snow free period to fly daily-predefined paths and make a 3D mapping of the geotechnical structures. And if the embankments would be built now again from the start it would be a good idea to install from the start a smart geotextile with polymer optical fibers (POF) totally covering the whole embankment size. This would give continues reading on deformations and displacements. But since the measurements and all other work at the Lampen site in the project went well and gave good results there is no need to do further changes.

 • Nilsson, Agnes
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.
  Förbättrad provtagning för säkrare analyser: Kartläggning av provtagningsanläggningen i Aitik anrikningsverk och rekommendationer för omkonstruktion och underhållsarbete med perspektiv ur RAMS och LCC2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Using a more reliable sampling system Aitik can have a greater control over the enrichment process and thus have a major prerequisite for increasing the profitability of the company. An increased production, according to the new production target, are putting an increased pressure on the analysis precision and process control to maintain the high quality of the copper concentrate. By reconstruction of the waste weir for separation of Mp and Mp Rep + S Rep is a further need to invest in a more reliable operation and a more well-devised maintenance of the sampling system. By taking the entire life-cycle thinking in procurement Aitik can save large resources and also increase the overall reliability of the equipment in long term. The project aims to increase the reliability of the analyzes in the concentration plant and the goal of the study is to provide a guide for how Aitik, in different ways, can obtain more representative samples and higher availability for sampling. With the help from experienced experts in the areas of operation, maintenance and analysis in Aitik, Boliden and Garpenberg improvement suggestions have been collected, and together with perspectives from a literature study, several potential solutions has been found for the sampling system. Redesign will make sampling more functional and easier to work with and an optimal sampling will require resources to optimize other parts of the system: from the test socket until the sampling equipment. To maintain the system functions for the entire sampling system preventive maintenance activities, primarily in the form of cleaning and replacement of wearing parts, is required. And by identifying the item number and 5S routines to the application Quicktag better conditions for their staff regard the maintenance of the equipment can be created. Additional responsibilities of the company to enable longer system life is to develop a detailed specification for the supplier containing drawings, exploded diagrams, maintenance manuals and maintenance instructions, warranty support and inventory management regarding the spare parts warranty, standard parts and recommendations for inventory planning. In addition, the company should look into the possibility of coordinating parts management within the koncern and enhance sharing information and experiences within the koncern and for staff in Aitik to jointly optimize both operations at large and to improve sampling systems in all concentration plants. To apply NBW (New Boliden Way) for work on the sampling equipment would also be a step towards Boliden's goal for NBW implementation of activities for continuous improvement of sustainable development, improved quality and greater competitiveness in the market.

 • Hansson, Josephine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Nordström, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Upplevelser av att vara närstående till en person i livets slut2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När en människa blir sjuk förändras livet för individen men också för dennes familj, vänner och släkt. Närstående påverkas på olika sätt när en nära person är i livets slut och deras behov är något som ofta glöms bort i omvårdnadsarbetet. Syftet var att beskriva personers upplevelser av att vara närståendes till en person i livets slut. Litteraturstudien inleddes med en litteratursökning som resulterade i 13 kvalitativa artiklar inom området och data analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sex kategorier; Att vara nära och stödja den sjuke, Att känna sig otillräcklig för den sjuke, Att känna ensamhet, sorg och ångest, Att få stöd och tröst, Att hoppas på ett lugnt och värdigt slut samt Att ha fina minnen och uppskatta livet. I litteraturstudiens resultat framkom att det var viktigt att få stöd och tröst från omgivningen och att närstående var i behov av information för att kunna vara delaktig i den sjukes vård. Det var viktigt för närstående att vara närvarande hos den sjuke och att slutet blev värdigt och lugnt. Slutsatsen är att det är av stor vikt att sjuksköterskor inkluderar närstående i vården av den sjuke. Stödgrupper kan vara en intervention för närstående att tillsammans med andra dela upplevelser, känna samhörighet och få tröst efter ett dödsfall

 • Karlsson, Jonathan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att hoppa av; plugga annat eller flytta.: En beskrivande studie av avhoppade studenter på fem samhällsvetenskapliga program vid Luleå Tekniska Universitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper I try to fill a gap in the studies of students who drop out of higher education in Sweden. The gap consists of students who choose to drop out of educational programs aimed towards bachelor degrees in the social sciences. The aim of this study is to present the reader with a picture of students who drops out of bachelor programs and by doing so I hope to provide a stepping stone for further research in this area. I collect and analyze statistical data on drop outs from five programs at the University of Technology in Luleå. With this I provide detailed presentation using statistical analysis of the students who choose to drop out of higher education in the social sciences. The analyzed data shows a discrepancy between the genders, where even though men are typically underrepresented at the programs at a whole, they are still the most likely to leave the programs. But even when they drop out of a program there is a high probability that they continue to study at the same university, this is true for both gender but slightly more so for women. This also increases greatly if you are from the surrounding area of the university to begin with.

  For students who drop out and originated from other parts of the country, they are more likely to continue their studies at a different university. With the current data available in this study, there is no way to know what type of programs or courses they choose to study at their new choice of university. There is also a difference between the genders when accounting for age, where older women have a slightly higher tendency to continue to study after they drop out.  I discuss my results with established research in the field of sociology of education, on how culture capital, habitus, and differences in gender effect how students engage and perform in education. By using theories of sociology of education, this study can be used to further develop research questions and explore new premises within the subject area. 

 • Toufanpanah, Monir
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Decision Support framework: Reliable Federated Single Sign-on2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Identity management is a critical concept for enterprises, and it has turned to more challenging issue since businesses are significantly moving towards service oriented architecture (SOA) with the aim to provide seamless service delivery to their customers, partners and employees. The organizational domains are expanded to blur the virtual borders, simplify the business collaboration and maximize opportunities in the competitive market place, which explicitly shows the essentiality for federating the identities. Real-world identity comprises of different dimensions such as Law, Business, Policy, Technology and Society, therefore reliable digital identity management and successful federation are required to take these dimensions and complexity into consideration.

  Considering variety of academic and industrial researches that report on remarkable demands for identity federation adoption by enterprises, this study has approached federated Identity Management from technological point of view. Technologies provide tools and mechanisms to satisfy the business requirements and enable single sign-on capability in reliable federated platform.

  Different authentication technologies and standards have emerged to enable federated single sign-on (FSSO) implementation as a core service of the FIdM, each with different features and capabilities. This brings more complexity and confusion for experts and decision makers for FIdM adoption and development. To overcome this obstacle and accelerate the data collection and analysis process for decision makers, this research contributes to the filed by providing a conceptual framework to simplify the analysis of underlying technology for decision making process. In this framework 1) a list of state-of-the-art requirements and mechanisms for successful identity federation and reliable SSO is elaborated, 2) Six most prevalent standard authentication technologies along with latest specifications are analysed, explained and assessed against the defined criteria, and 3) several security and privacy consideration are gathered. The usage of framework is monitored and the efficiency of it is evaluated in 2 real business case scenarios by five IT experts and the result is reported.

 • Henriksson, Frida
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Palmcrantz, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Sexualitet inom palliativ vård: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexualitet i vården är ett relativt outforskat ämne, speciellt inom palliativ vård. I alla vårdsammanhang är det viktigt att patienter ses som individer och samtliga av deras behov ska mötas. Bland dessa behov glöms ofta sexualiteten bort, särskilt hos personer i behov av palliativ vård. Detta arbete är därför mycket viktigt att utföra. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om palliativ vård med fokus på sexualitet, ur detta syfte kom sedan tre frågeområden; Patienters syn på sexualitet, Vårdpersonals syn på sexualitet och Påverkan på relationen mellan partners. Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och CINAHL och resulterade i tio artiklar med olika metodologiska ansatser som användes i analysen. Analysen resulterade i tio kategorier, den fortsatta sexualiteten, begränsningar, viljan att ämnet tas upp, attityder, att prata om sexualiteten, ansvarsfråga, kunskap, kommunikation, begränsningar och förluster samt behov av stöd. Det som främst framkom i resultatet var brist på kunskap hos vårdpersonal, att sexualitet är ett känsligt och svårt ämne för både personal och patient samt att par inom palliativ vård upplever det svårt att få vara ensamma. Resultatet diskuterades utifrån litteratur om värdighet. Interventioner som sågs kunna hjälpa sjuksköterskor att ta upp ämnet sexualitet var Ex-PLISSIT samt rutiner. De slutsatser som kan dras av arbetet är att sjuksköterskor behöver mer kunskap om sexualitet, att rutiner för hur ämnet ska tas upp bör finnas. Möjlighet för par att vara nära varandra och möjlighet till avskildhet ska ges. En sjuksköterska ska alltid se patienten som hel individ med dennes autonomi och värdighet.

 • Hörnlund, Anny
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Westling, Emelie
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ett heteronormativt synsätt i samhället vilket påverkar transpersoner som faller utanför denna norm, både i samhället och inom vården. Transpersoner utsätts för stigmatisering och självmordsstatistiken för dessa personer är hög. Syftet med denna studie var att beskriva transpersoners upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 16 kvalitativa studier analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det finns en stor kunskapsbrist hos hälso- och sjukvårdspersonal om transpersoner och transfrågor. Transpersoner möts av heteronormativa antaganden och stereotyper samt utsätts för diskriminering och stigmatisering inom vården. Slutsats: Det krävs mer kunskap om transpersoner och de problem som dessa personer stöter på inom vården för att de ska kunna få en likvärdig vård och inte utsättas för diskriminering eller bemötande som upplevs kränkande. Det behövs även mer utbildning inom ämnet för hälso- och sjukvårdspersonal samt redan i utbildningen för sjuksköterskor.

 • Strålberg, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Arkitektonisk kvalitet i små lägenheter med avseende på planlösningen: 2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a trend in society to build smaller and smaller homes. New requirements for small apartments in terms of reduced availability makes it possible to build even smaller (SS 91 42 22, 1994). One aspect that is rarely mentioned in this context are the architectural values. This work aims to investigate how the architectural qualities relate in small newly built apartments in Sweden. The survey is conducted through a case study of ten planned / newly built apartments where architectural values ​​are analyzed.

  The concepts of architecture and quality are two charged and broad concepts with many different opinions related to them. This thesis aim to defined and narrow the concepts. Through a case study of ten small apartments lead to the conclusion that architecture qualities can be achieved in small apartments. The study shows that certain set of qualities are more difficult to achieve. The study also shows that many aspects of quality are particularly difficult to meet in one room apartments.

  The study shows that it is possible to evaluate the architectural quality on the basis of this method, the floor plans. However, there are aspects that cannot be measured. It is also difficult to compare different aspects of quality against each other.  

 • Larsson, Martina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Sundman, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Palliativ vård som berör barn innebär många påfrestningar. Sjukdom och död som drabbar ett barn står i direkt kontrast till de förväntningar om en ljus och lång framtid som anknyts med barn- och ungdomstiden. Palliativ vård syftar till att dölja eller lindra symtom av sjukdom. Sjuksköterskor spenderar mer tid med patienter och familjer i det palliativa skedet än andra professioner. Det är betydande att som sjuksköterska ha kunskap om förhållningssätt, bemötande och etiska principer för att kunna möta de krav som situationen kräver. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede. Studien är utförd som en systematisk litteraturstudie på kvalitativa studier. Sökningarna utfördes i PubMed och Cinahl. Tolv artiklar inkluderades efter kvalitetsgranskning och analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier och åtta subkategorier. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde det emotionellt påfrestande att vårda barn i livets slutskede. Professionaliteten gick lätt förlorad och det uppmärksammades behov av ökad kompetens, utbildning och stöd. Organisatoriska faktorer försvårade och upptog tid och resurser från patientarbetet. Det upplevdes utmanande att möta familjens behov och att samtala med familjen skapade osäkerhet. Det är av vikt att sjuksköterskor lär sig att hantera sina egna känslor av obehag och det finns ett behov av att öva på kommunikativa färdigheter. Det finns även ett behov av att utöka undervisningen av palliativ vård rörande barn då otillräcklig kompetens kan ge upphov till emotionell stress och utbrändhet. Det uppmärksammas att organisatoriska faktorer har en inverkan på hur vården utformas, vilka behöver belysas för att komma till rätta med problematiken.

 • Hayatdavoodi, Atena Jamileh
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Tannenberg, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitetens betydelse för ensamkommande flyktingbarn2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that activity loss in unaccompanied refugee children is common. During the asylum process, inactivity, uncertainty and anxiety disorders, which may occur after trauma, can result in passivity. Unaccompanied refugee children are, according to the UN, children and young people under 18 years of age who have fled from their home country without an accompanying parent or guardian. The purpose of this study was to describe different activities and their significance for unaccompanied refugee children. The method used was a literature review. Data collection was done through literature searches in different databases PubMed, CINAHL, Web of Science and Google Scholar and a manual search through reference lists. The search resulted in 18 relevant scientific articles, and was limited to articles that were no more than 11 years old and written in English or Swedish. The result from the analysis gave three main categories which are: 'Structure in everyday life gives a good feeling', 'Activities for pleasure can increase participation', 'School as support for finding new roles'. The result showed the importance of activities for unaccompanied refugee children, as they were perceived to have a positive impact on health and to give more energy and recovery. It also emerged that activities contributed to participation, balance and better health. The results showed the importance of activity for unaccompanied refugee children. Conclusions to be drawn from this study is to make the needed support visible for the refugee children in terms of activity training and that the creation of meaningful activities and that these may prevent or reduce loss of activity. Further research on activity needs  for unaccompanied refugee children is needed, to highlight and develop what occupational therapists  can contribute with in form of using the activity as a goal and means to facilitate the unaccompanied refugee children in their situation.

 • Zhuang, Linqi
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Effects of Non-uniform Fiber Distribution on Fiber/matrix Interface Crack Propagation in Polymeric Composites2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • Castaño Arranz, Miguel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Birk, Wolfgang
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Nikolakopoulos, George
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  A Survey on Control Configuration Selection and New Challenges in Relation to Wireless Sensor and Actuator NetworksIn: IFAC-PapersOnLine, ISSN 2405-8963Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  This survey on Control Configuration Selection (CCS) includes methods based on relative gains, gramian-based interaction measures, methods based on optimization schemes, plantwide control, and methods for the reconfiguration of control systems.  The CCS problem is discussed, and a set of desirable properties of a CCS method are defined.  Open questions and research tracks are discussed, with the focus on new challenges in relation to the emerging area of Wireless Sensors and Actuator Networks.

 • Bergmark, Ulrika
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Ekberg, Niclas
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Leonardson, Joakim
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Westerberg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Westman, Susanne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Developing teachers for the 21st century by focusing on professional competences2017Conference paper (Refereed)
 • Bullvåg, Erlend
  et al.
  Nord University Business School.
  Hersinger, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Johansen, Malin
  Bodö Science Park.
  Middleton, Alexandra
  Oulu University Business School.
  Mineev, Andrei
  Nord University Business School.
  Ovesen, Sissel
  Bodö Science Park.
  Pedersen, Pål
  Nord University.
  Pesämaa, Ossi
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Simonen, Jaakko
  Oulu University Business School.
  Business Index North: A periodic report with insights to business activity and opportunities in the Arctic2017Report (Refereed)
 • Kettunen, Riitta
  et al.
  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
  Jumisko, Eija
  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
  Jänkälä, Raimo
  Lapin yliopisto.
  Piekkari, Jouni
  Lapin yliopisto.
  Turulin, Marita
  Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
  Onnistuneen kehittämistyön edellytyksiä2013In: Hyviä vuosia Lapissa: toimintamalleja ja työkaluja ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen / [ed] Eija Jumisko, Raimo Jänkälä, Jouni Piekkari & Marita Turulin, Kemi: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu , 2013, 6-7 p.Chapter in book (Other academic)
 • Jumisko, Eija (Editor)
  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu .
  Jänkälä, Raimo (Editor)
  Lapin yliopisto.
  Piekkari, Jouni (Editor)
  Lapin yliopisto.
  Turulin, Marita (Editor)
  Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
  Hyviä vuosia Lapissa: toimintamalleja ja työkaluja ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen2013Book (Other academic)
  Abstract [fi]

  Lapin kunnissa arvostetaan ikäihmisiä. Suurin osa alueen kunnista osallistui Lapin korkeakoulukonsernin Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävään kehittämishankkeeseen. Tuloksena kertyi lukuisia tarinoita siitä, mitä saadaan aikaan kovalla innostuksella ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ilman isoja taloudellisia panostuksia. Taideperustaisen kehittämistyön väylinä olivat kuvataide, musiikki, draama sekä moniaistiset kokemukset ja muistelu. Pohjoisen luonnon elementit kuten lumi ja mäntymetsä antoivat tärkeitä hyvinvoinnin rakennuspuita. Palvelumuotoilussa ikäihmisen osallistuminen itseään koskevien asioiden kehittämiseen ei varmasti unohdu, mistä julkaisussa löytyy monia esimerkkejä. Osa kunnista halusi ottaa käyttöön uuden menetelmän ikäihmisen toimintakyvyn arvioimiseksi osana ikäihmisten kokonaisvaltaista hoivatyötä. Ikäihmisten palveluiden monituottajuuteen etsittiin ja löydettiin useita keinoja. Tässä artikkelikokoelmassa on konkreettisia esimerkkejä, joita voi helposti soveltaa eri toimintaympäristöihin. Julkaisu palvelee myös heitä, jotka haluavat lisätä ylisukupolvisia kohtaamisia ja edistää näin kaikkien ikäluokkien hyvää oloa. Julkaisu on myös esimerkki siitä, miten tutkimus palvelee kehittämistyötä ja miten kehittämistyö palvelee tutkimusta. Kirjoittajina toimivat ikäihmiset, kuntien eri alojen henkilöstö sekä korkeakoulukonsernin opiskelijat ja muut hankkeeseen osallistuneet tahot yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa.

 • Andersson, Camilla
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Stage, Jesper
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Direct and indirect effects of waste management policies on household waste behaviour: The case of Sweden2017Report (Other academic)
 • Sirkka, Marianne
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Zingmark, Karin
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Larsson-Lund, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  En process för utveckling av hållbar evidensbaserad arbetsterapi2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att uppnå hög kvalitet inom arbetsterapi måste ny kunskap hela tiden övervägas, reflekteras ochintegreras i det dagliga arbetet. Implementering av ny kunskap kräver ett långsiktigt förbättringsarbete med struktur, stödoch tid för att lyckas. Professionsanpassade modeller och ramverk avser att stödja arbetsterapeutisk intervention ochutveckla professionell kompetens. När modellerna används ger det förutsättningar för hållbart förbättringsarbete ochevidensbaserat arbetssätt men har i mycket begränsad utsträckning studerats ur detta perspektiv.Syfte: att utforska och beskriva hur ett långsiktigt förbättringsarbete vid en arbetsterapienhet baserat på OccupationalTherapy Intervention Process Model (OTIPM) utvecklades.Metod: Studien var en kvalitativ beskrivande studie av skriftliga dokument från långsiktigt förbättringsarbete. Dokumentenbestod av a) enhetsplaner, b) dokumentering från förbättringsarbetet, c) resultat av genomförda patientenkäter, d)resultat av genomförda journalgranskningar, e) ett generellt arbetsterapiprogram och sju specifika arbetsterapiprogram(både aktuella och reviderade versioner), f) aktuell journalföringsmanual, g) 20 patientinformationer, h) 90 rutindokument.Data analyserdes med mönsterjämförelser (pattern matching).Resultat/preliminärt resultat: Analysen av dokumenten bildade tre huvudmönster: a) omorientering mot OTIPM, b)implementeringen av OTIPM, c) säkerställande av hållbarheten av implementeringen. Varje mönster innehöll ett antalfaser som beskrev skälen till varför varje fas påbörjades, vad som påbörjades i varje fas och vad förbättringsarbetetresulterade i, flera av faserna blev startpunkter för nya förbättringar som fortsatte kontinuerligt genom åren.Slutsats: Resultatet visar hur en arbetsterapeutisk praxismodell som till exempel OTIPM, kan vägleda enförbättringsprocess och hålla den pågående under en länge tid och därigenom stödja hållbara kontinuerliga förbättringar ien arbetsterapi verksamhet

 • Sirkka, Marianne
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Larsson-Lund, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Zingmark, Karin
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av förbättringsarbete: en resa mot hållbar evidensbaserad praktik2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsterapeuter har skyldighet att bedriva en evidensbaserad verksamhet baserad på bästa tillgängligavetenskapliga kunskap, professionens expertkunnande, patienternas erfarenheter och tillgängliga resurser. Forskningvisar dock att implementering av evidensbaserade åtgärder kan vara besvärliga att omsätta i praktiken och påbörjadeförbättringsarbeten kan vara svåra att få hållbara över tid. Det har även visat sig att praxismodeller där de används gerförutsättningar för ett evidensbaserat arbetssätt men användandet har studerats i begränsad omfattning.Syfte: var att utforska arbetsterapeuters erfarenheter av att delta i ett långsiktigt förbättringsarbete baserad påOccupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM).Metod: Data utgjordes av semistrukturerade intervjuer med 19 arbetsterapeuter i tre fokusgrupper år 2006 ochuppföljande tre fokusgruppsintervjuer år 2011. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.Resultat/preliminärt resultat: Det långsiktiga förbättringsarbetet beskrevs som en resa mot en hållbar ochevidensbaserad praktik. Resultatet visar på en förändringsresa med tre sammanflätade perspektiv; 1) omvandla tankaroch handlingar genom återkommande kollegial reflektion, 2) hantera den upplevda dubbelheten av förändring, 3)utveckla en ömsesidigt professionell kultur.Slutsats: Studien visar hur ett reflekterande kollegialt förhållningssätt och användning av en arbetsterapeutisk praxismodell kan leda till implementering av evidensbaserad kunskap som stödjer kontinuerliga hållbara förbättringar ipraktiken.

 • Azizoğlu, Yağız
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Mechanics of Solid Materials.
  Gärdsback, Mattias
  Sandvik Materials Technology, R&D, Sandviken.
  Sjöberg, Bengt
  Sandvik Materials Technology, R&D, Sandviken.
  Lindgren, Lars-Erik
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Mechanics of Solid Materials.
  Finite Element Analysis of cold pilgering using elastic roll dies2017In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, E-ISSN 1877-7058Article in journal (Refereed)
 • Kottorp, Anders
  et al.
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Occupational Therapy, Stockholm.
  Malinovsky, Camilla
  2Sektionen for Arbetsterapi, Karolinska Institutet.
  Fallhapour, Mandana
  3Sektionen for Arbesterapi, Karolinska Instiutet, Huddinge.
  Larsson-Lund, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Nygård, Louise
  2Sektionen for Arbetsterapi, Karolinska Institutet.
  Färdigheter i teknikanvändning bland äldre med/utan kognitiv nedsättning eller förvärvad hjärnskada: en klusteranalys2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att kunna utveckla stödjande interventioner till personer med svårigheter i användning av vardagstekniksåsom mobiltelefoner, biljettautomater och mikrovågsugnar så behövs en detaljerad information om styrkor ochbegränsningar i specifika färdigheter i teknikanvändning.Syfte: Att undersöka om (a) olika distinkta kluster av färdigheter som krävs för att använda vardagsteknik kan identifierasi en blandad grupp av teknikanvändare samt (b) om dessa färdighetskluster är kopplade till ålder, kön, diagnos samt typav vardagsteknik.Metod: 661 bedömningar av hanterande av vardagsteknik med Management of Everyday Technology Assessment(META) från 203 personer (äldre med/utan kognitiv nedsättning eller förvärvad hjärnskada) användes för en retrospektivanalys. Ward’s metod i kombination med en modell for hierarkisk klusteranalys användes för att fastställa och definierafärdighetsklustren. Hypotesprövande parametrisk statistik användes för sambandsanalyser.Resultat/preliminärt resultat: Fyra distinkta kluster av färdigheter kunde identifieras i data. Varje person uppvisade oftastflera olika klusterprofiler i sitt hanterande av vardagsteknik och färdighetsklustren var inte kopplade till diagnos, kön ellertyp av vardagsteknik.Slutsats: Fynden från studien stödjer ett mer dyadiskt baserat person-vardagsteknik tillvägagångssätt i bedömningen avvardagsteknikanvändning. Informationen från de definierade klustren kan också användas for att utveckla fokuseradeguider for intervention och design i vardagsteknikanvändning.

 • Kunicka, Beata Iwona
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Space Technology.
  Spacecraft dynamic analysis and correlation with test results: Shock environment analysis of LISA Pathfinder at VESTA test bed2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The particular study case in this thesis is the shock test performed on the LISA Pathfinder satellite conducted in a laboratory environment on a dedicated test bed: Vega Shock Test Apparatus (VESTA). This test is considered fully representative to study shock levels produced by fairing jettisoning event at Vega Launcher Vehicle, which induces high shock loads towards the satellite.

  In the frame of this thesis, some transient response analyses have been conducted in MSC Nastran, and a shock simulation tool for the VESTA test configuration has been developed. The simulation tool is based on Nastran Direct Transient Response Analysis solver (SOL 109), and is representative of the upper composite of Vega with the LISA Pathfinder coupled to it. Post-processing routines of transient response signals were conducted in Dynaworks which served to calculate Shock Response Spectra (SRS).

  The simulation tool is a model of forcing function parameters for transient analysis which adequately correlates with the shock real test data, in order to understand how the effect of shock generated by the launcher is seen in the satellite and its sub-systems. Since available computation resources are limited the parameters for analysis were optimised for computation time, file size, memory capacity,  and model complexity. The forcing function represents a release of the HSS clamp band which is responsible for fairing jettisoning, thus the parameters which were studied are mostly concerning the modelling of this event. Among many investigated, those which visibly improved SRS correlation are radial forcing function shape, implementation of axial impulse, clamp band loading geometry and refined loading scheme. Integration time step duration and analysis duration were also studied and found to improve correlation.  From each analysis, the qualifying shock environment was then derived by linear scaling in proportion of the applied preload, and considering a qualification margin of 3dB.

  Consecutive tracking of structural responses along shock propagation path exposed gradual changes in responses pattern and revealed an important property that a breathing mode (n = 0) at the base of a conical Adapter translates into an axial input to the spacecraft. The parametrisation itself was based on responses registered at interfaces located in near-field (where the clamp band is located and forcing function is applied) and medium-field with respect to the shock event location. Following shock propagation path, the final step was the analysis of shock responses inside the satellite located in a far-field region, which still revealed a very good correlation of results. Thus, it can be said that parametrisation process was adequate, and the developed shock simulation tool can be qualified. However, due to the nature of shock, the tool cannot fully replace VESTA laboratory test, but can support shock assessment process and preparation to such test.

  In the last part of the thesis, the implementation of some finite element model improvements is investigated. Majority of the panels in spacecraft interior exhibited shock over-prediction due to finite element model limitation. Equipment units modelled as lump masses rigidly attached with RBE2 elements to the panel surface are a source of such local over-predictions. Thus, some of the units were remodelled and transient responses were reinvestigated. It was found that remodelling with either solid elements, or lump mass connected to RBE3 element and reinforced by RBE2 element, can significantly improve local transient responses. This conclusion is in line with conclusions found in ECSS Shock Handbook.

 • Al-Madhlom, Qais
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering. University of Babylon, Coolege of Engineering.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Hussain, Hussain M.
  Department of Geology, College of Science, Kufa University.
  Lindblom, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Abdullah, Twana
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Abid Hamza, Basher
  University of Babylon, Coolege of Engineering.
  Knutsson, Sven
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Seepage Velocity of Dibdibba Formation in Karbala, Iraq2017In: Engineering, ISSN 1947-3931, E-ISSN 1947-394X, Vol. 9, no 3, 279-290 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Iraq highly depends on its surface water resources. Now it is facing water shortage problems. For these reasons, the utilization of groundwater will be increasing with time. Karbala Governorate is located in the central part of Iraq. It covers an area of 5034 km2 and the population exceeds one million. It is characterized by an arid or semiarid environment. Karbala Governorate lack surface water resource and consequently, groundwater is the only available resource. The main groundwater aquifer within the area is Dibdibba formation. It is composed of poorly sorted sand and sand stone with gravel. In this research hydrological and hydrogeological information were used to find out the magnitude and the direction of groundwater seepage velocity. The results indicate that groundwater flow toward the flood plain to the east of the study region. The seepage velocity ranges from 0 to 0.18 m/d, with a general increase when moving from the west to the east.

 • Hägglund, Andreas
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Geo-process lookup management2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis presents a method to deploy and lookup applications and devices based on a geographical location. The proposed solution is a combination of two existing technologies, where the first one is a geocode system to encode latitude and longitude coordinates, and the second one is a Distributed Hash Table (DHT) where values are stored and accessed with a $<$key,value$>$ pair. The purpose of this work is to be able to search a specific location for the closest device that solves the user needs, such as finding an Internet of Things (IoT) device. The thesis covers a method for searching by iterating key-value pairs in the DHT and expanding the area to find the devices further away. The search is performed using two main algorithm implementations LayerExpand and SpiralBoxExpand, to scan the area around where the user started the search. LayerExpand and SpiralBoxExpand are tested and evaluated in comparison to each other. The comparison results are presented in the form of plots where both of the functions are shown together. The function analysis results show how the size of the DHT, the number of users, and size of the search area affects the performance of the searches.

 • Morin, Klas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Åström, Kristoffer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Företagskommunikation vid skandaler: Strategier och taktiker vid eftersträvande av legitimitet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företagsskandaler tenderar att få stor uppmärksamhet i massmedia. Denna negativa publicitet är skadlig för företagens legitimitet och i förlängningen företagets överlevnad. För att säkra denna resurs behöver företagets handlingar stämma överens med samhällets förväntningar på verksamheten. Vid en skandal har ett gap uppstått mellan dessa förväntningar och företagens handlingar. Detta gap präglas av informationsassymetri då företagets intressenter blir osäkra på vad som kan förväntas av företaget. För att minska informationsassymetrin kan företagen kommunicera information till intressenterna genom olika kommunikationskanaler. En viktig kommunikationskanal för många företag är dess årsredovisning som redogör för resultat och aktiviteter under det gångna året.

   

  Studiens övergripande syfte är att skapa förståelse för hur verbala taktiker används för att minska informationsassymetri samt reparera legitimitet mellan en organisation och dess intressenter efter en skandalSyftet med denna studie är att försöka skapa förståelse för hur verbala taktiker används av organisationer i årsredovisningen vid eftersträvandet av legitimitet efter en skandal. Den teoretiska referensramen grundar sig i agent-, signal- och legitimitetsteori. För att besvara studiens syfte genomfördes en flerfallstudie av femton företag som orsakat en skandal under 2000-talet där ett aktörssynsätt antogs. Resultatet genererades med en omfattande innehålls- och diskursanalys av årsredovisningar från skandalåret. Analysen bestod av två kodningsomgångar där den första kodningen identifierade användningen av verbala taktiker i årsredovisningarna (medgivande, fokusskifte, rättfärdigande, ursäkter, fördunkla och vägran) för att skapa en nyanserad bild av hur dessa taktiker används i årsredovisningar. Kodning två syftade till att identifiera bakomliggande strategier med vilka företag strävar efter att återupprätta deras legitimitet efter skandalen.

   

  Resultatet från den här studien indikerar att företag främst använder defensiva taktiker (medgivanden och fokusskiften) som accepterar kritiken som riktas mot företaget efter skandalen i årsredovisningen. Studien visar även att offensiva taktiker (ursäkter, rättfärdiganden och fördunkling) används men i samtliga fall tillsammans med defensiva taktiker. Taktikerna karaktäriseras främst av den övergripande strategin “ändra intressenternas uppfattning av företaget”. De teorier studien bygger på stöds i resultatet genom att företagen skickar ut signaler till dess intressenter för att minska informationsassymetri och eftersträva legitimitet.