123456 1 - 50 of 265
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Olofsson, Alexandra
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Drönare i räddningstjänst: Juridiska problemområden samt räddningstjänstens användning av drönare i Sverige2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Persson, Andreas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Ny alternativ infartsväg till Piteå Hamn2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Lundmark, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  “Det gäller ju även om Benny Andersson skulle vilja söka kursen”: En sociokulturell studie om hur undervisning i låtskrivande kan bedrivas på olika utbildningsnivåer.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bidra till ökad kunskap inom låtskrivningsundervisning. I studien undersöktes hur låtskrivning kan bedrivas på olika utbildningsnivåer. Med en hermeneutisk vetenskapssyn och ett sociokulturellt perspektiv genomfördes en kvalitativ intervjustudie av fyra deltagande lärare som undervisar i låtskrivande på grundskola, gymnasium, kulturskola, folkhögskola och högskola. Resultatet gav en inblick i dessa fyra olika lärares praktiker och synsätt och kan ses som relevant för yrkesverksamma musiklärare som vill utöka sina kunskaper i låtskrivningsundervisning i relation till kreativitet.

  Utifrån tidigare forskning om musikskapande, undervisning och kreativitet presenterades ett mångfacetterat resultat där lärarnas syn på och medvetenhet kring kreativitet ansågs påverka den undervisning som bedrevs i större utsträckning än vad lärarnas egna låtskrivande antyddes göra. Lärarens betydelse, vikten av medvetenhet kring kreativitet som företeelse, att synliggöra skapandeprocesser och att kommunicera dessa med eleverna går också som en röd tråd genom resultatet. Svårigheterna i att bedöma låtskrivande i olika kontexter framkom utifrån studien som ett ämne för vidare forskning.

 • Edlund, Sandra
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Varför måste jag göra det här?": En sociokulturell studie av sångelevers känsla av sammanhang (KASAM) och dess effekt på välmående, motivation och självreglering2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie var syftet att synliggöra effekten av känsla av sammanhang (KASAM) på sångelevers välmående, motivation och självreglering. För att ta reda på detta har frågor ställts berörande kriterier som behöver uppfyllas för att känsla av sammanhang ska infinna sig. Även frågor om vilka verktyg och strategier studiens deltagare har för att hantera inre och yttre stimuli har berörts. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där kulturen och erbjudna verktyg är av yttersta vikt för en individs utveckling, har fyra stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med elever i 16-17-års åldern som läser instrumentet sång på gymnasiets estetiska program.

  Resultatet visar att informanterna beskriver sig själva utifrån hur de lever upp till skolans förväntningar på dem. Deltagarna i studien upplever större KASAM i musikämnena, framförallt i sångundervisningen, än i övriga ämnen där flera av deltagarna uttrycker att de inte vet varför många av skoluppgifterna ska göras. Flera av deltagarna ignorerar negativ stress och gör vad skolan förväntar sig av dem för att inte riskera ett lägre betyg eller ännu värre konsekvenser. Trots detta vågar de sällan uttrycka sin stress för, eller ifrågasätta, sina lärare, utan tänker att de behöver arbeta hårdare för att leva upp till skolans förväntningar. Flera av informanterna identifierar sig till stor del med prestationer, med en bra sångröst och med höga betyg. Det framkommer även att deltagarna i låg utsträckning har medvetna och konstruktiva strategier för att hantera inre och yttre stimuli eller stressorer. I Diskussionen problematiseras resultatet i förhållande till teoretisk bakgrund och tidigare forskning. Även metodval, reliabilitet och validitet samt förslag till fortsatt forskning berörs. 

 • Johansson, Josefine
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Energiflöden i fläktkoppling2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Energy flows in fan and fan-clutch has been investigated to increase the understanding of how fan speed varies with the vehicle speed. The problem has been studied on a truck at different vehicle speeds and fan speeds.

  The thesis has been conducted by studying various losses, the fan geometry, data from previous tests and by CFD-simulation. The losses noted are bearing losses and visco losses. Based on the existing fan geometry and from simulation, the inlet velocities against the fan has been compared. The simulation are made from an existing test vehicle where the fan is simulated using MRF modeling.

  The study shows that the model of the fan clutch, the fan type and fan diameter are not so important to explain the problem, however, it can be seen that the truck’s module is of importance. This is thought to be important because of the modules pressure build-up. It can also be seen that the air velocity towards the fan can be a parameter that is important based on analysis of previous testing and from simulation. However, on this basis we should be reconsidering if the fan should be dimensioned the way it is today, at high fan speeds, or if it should be dimensioned at low fan speeds. This because the fan is only active, and then has high speeds, about X % of the car’s operating time for a typical long haulage truck, i.e. not that long of the truck’s operating time.

  The result of this study should be interpreted as a guide on how to proceed to explain the problem and if it can be used to reduce the fuel consumption.

 • Gustavsson, Christian
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  The Plate thermometer heat flux meter: An accuracy and calibration study2017Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
 • Snefuglli Sondell, Kerstin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Korpinen, Hampus
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Framgångsfaktorer för räddningstjänstens operativa arbete vid brand i bostad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bränder som innefattar många drabbade eller ger stor förstörelse är oftast de som blir mest omtalade. Efter händelsen sker ett omfattande utredningsarbete för att förelägga hur det som inte fick hända kunde ske. Utredningen beskriver även räddningstjänstens val av metod och taktik för att kunna nyttja detta för framtida insatser. Vad som däremot lätt glöms bort är de insatser då räddningstjänstens arbete får god effekt och resulterar i att olyckans skada begränsas.

  Detta examensarbete kommer beröra just dessa händelser av brand i bostad, då räddningstjänstens arbete får den effekt som eftersträvas, det vill säga arbetet har lett till en lyckad insats. Arbetet kommer därefter belysa vilka faktorer som legat till grund för att insatsen blivit lyckad, så kallade framgångsfaktorer.

  Syftet med arbetet är att identifiera framgångsfaktorer vid lyckade insatser för brand i bostad. Framgångsfaktorerna ska ligga till grund för att skapa ett utvecklingsunderlag berörande metod- och taktikval inom räddningstjänsten. För att göra detta krävs en tydlig definition av innebörden av en lyckad insats. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: Vad innebär att en insats är lyckad? Vad innebär framgångsfaktorer för operativa insatser vid brand i bostad? Vilka framgångsfaktorer kan identifieras inom de utvalda insatserna och hur kan de identifieras, finns det gemensamma? Hur kan framgångsfaktorer nyttjas?

  Metoderna som tillämpats är kvalitativa intervjuer och granskning av bland annat händelserapporter från utvalda insatser av brand i bostad. Ansvarigt befäl för samtliga händelser tillfrågades att delta som respondenter till intervjustudien. Intervjufrågorna är framtagna med avsikt att besvara rapportens tre frågeställningar. Arbetet ger ett resultat som beskriver följande framgångsfaktorer för brand i bostad:

  • Riktig och tillräcklig information i ett tidigt skede
  • Ett snabbt motiverat agerande för att direkt slå ner branden
  • Yttre faktorer som räddningstjänsten inte kan påverka:
  • Agerande av utomstående innan räddningsinsatsen påbörjats
  • Byggnadens utformning
  • Brandens placering
  • Delegera ansvar och uppgifter
  • Ett tydligt definierat mål som samtliga eftersträvar
  • Utbildning och kunskap, tidigare erfarenheter, nya metoder
  • Tillgängliga resurser
  • Ha god kvalitet vid omhändertagande av de drabbade, såväl på plats som efteråt
  • Samverkan mellan berörda aktörer
   • Ha en helhetssyn över situationen och samtliga aktörers behov
   • Ha förståelse för olika aktörers perspektiv av situationen
   • Ha ett gemensamt språk mellan aktörer för att undvika missförstånd
   • Dela information mellan inblandade aktörer för att undvika dubbelarbete

  Slutligen belyser arbetet hur räddningstjänstens kunskapsutbyte ser ut i dagsläget.

 • Renström, Erika
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Återbrukade byggkomponenter: en del av framtidens byggmarknad?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Byggsektorn genererar årligen mängder med avfall och i Sverige är det bortsett från gruvindustrin den bransch som genererar mest avfall. I Sveriges avfallsplan finns bygg- och rivningsavfall utpekat som ett prioriterat område. Regeringens etappmål för bygg- och rivningsavfall är att återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall ska öka från 50 till 70 viktprocent år 2020. För att klara detta måste återanvändning och materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall öka.

  Syftet med examensarbetet är att utreda hur marknaden för återbrukade byggkomponenter ser ut idag, med avseende på möjliggörande och hindrande faktorer för komponentåterbruk. Detta uppnås genom att de kunskaper som finns inom området idag lyfts fram i en litteraturstudie och kompletteras med resultat från kvalitativa intervjuer med en arkitekt, två fastighetsförvaltare, en miljöspecialist, en konsult och en inredningsarkitekt vilka anses kunna efterfråga återbrukade byggkomponenter.

  Redan under 90-talet var återbruk aktuellt i Sverige men på grund av olika anledningar kom det inte igång. I dag har det återigen aktualiserats och det talas om återbruk i vissa delar av byggbranschen. I mångt och mycket står dock återbruket kvar och stampar vid samma hinder som på 90-talet.

  De fördelar som komponentåterbruk för med sig är både miljömässiga och ekonomiska under rätt förutsättningar. Trots fördelarna så sker inte komponentåterbruk i någon större omfattning idag. Faktorer som verkar hindrande utgörs bland annat av en brist på återbrukade komponenter och en brist på aktörer på marknaden som kan hantera denna typ av komponenter. För att återbruk ska bli ett vanligare inslag på byggmarknaden krävs alltså en sådan aktör och denna aktör behöver kunna säkra tillgången på komponenter och lämna någon typ av garanti gentemot kunden. För att säkra tillgången krävs i sin tur att en större mängd återbrukade komponenter görs tillgängliga och det mest gångbara måste identifieras och väljas ut för återbruk för att det ska lyckas.

 • Lundberg, Olle
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  När ska jag sjunga?: Om för- och nackdelar med sångpålägg i olika skeden av en inspelningsprocess2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att undersöka hur den sångliga interpretationen påverkas av att spela in sången i ett tidigt respektive sent skede av inspelningsprocessen.

  Bakgrunden till mitt arbete är att jag länge funderat på hur det kommer sig att man vanligtvis spelar in instrumenten först och sången sist i popmusik-sammanhang. Vad jag ville undersöka är hur resultatet skiljer sig om man vänder på inspelningsprocessen och spelar in sången så tidigt som möjligt för att därefter spela in instrumenten.

  Metoden jag valt för att ta reda på detta är att spela in fyra av mina egenskrivna låtar, två på vardera inspelningssätt. Det jag har analyserat är både inspelningsprocessen och resultatet av inspelningarna. Låtarna finns att lyssna på liksom andra ljudexempel som är intressanta för arbetets syfte.

  Resultatet är att jag har fått större förståelse för vilken inspelningsordning jag ska välja vid olika tillfällen. Om det är en slamrig rocklåt som ska spelas in där sången behöver vara kraftfull, då föredrar jag att instrumenten spelas in först så att sångaren får stöd av dem i sitt framförande. Om det däremot är en låt där sången tillåts vara återhållsam och intim, då föredrar jag att spela in den först.

 • Lenski, Philipp
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Design, Construction and Operation of a Pentacopter2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Enström, Therés
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Hedman, Zara
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Tack!: Kvinnors upplevelse av att föra tacksamhetsdagbok2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is strong evidence that gratitude can create wellbeing; for example by increasing self-esteem, reduce stress and enable healthy habits. Keeping a gratitude journal may be a way of practicing a grateful approach by reflecting on, and writing down, things to be grateful for on a daily basis. The aim of this study was to describe women’s experiences with keeping a gratitude journal and to shine light on what they feel grateful for. To address the aim of the study, a qualitative method was used. A one week long internet based intervention with 19 participants took place and the data collection consisted of both the journals of the participants as well as open letters. The collected material was analyzed through a latent content analysis and resulted in the development of one main theme “gratitude brightens up your day and increases quality of life” and four sub-themes; (1) a stronger relationship to oneself through a mirror of appreciation, (2) reflection shines light on life and creates coherence, (3) increased presence adds value to big and small things and (4) gratitude feeds gratitude and creates everyday happiness. The result shows that keeping a gratitude journal helps form a stronger relationship to oneself as well as to one’s surroundings and to life as a whole, thereby creating appreciation and wellbeing. The result is discussed in relation to health promotion theories with a focus on practical usage of the gratitude journal as a health promotion tool to be used for the purpose of strengthening mental health and wellbeing.

 • Johansson, Felix
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Uppugunduri, Samir
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Measuring in an Agile System Development Process: A Case Study in Health IT2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The basic aim for any software development organization is to maximize value creation for any given investment. To amplify and speed up value creation efforts, Agile Software Development has gained much popularity during the last decade as a response to a volatile and disruptive market. In an Agile environment, the team focuses on lightweight working practices, constant deliveries and customer collaboration rather than heavy documentation and inflexible processes. However, the Agile way of working has complicated how an organization can control and evaluate the process; allowing organizations to believe that all Agile processes is the ideal process.

  This master thesis was conducted as a case study at Sectra ImIT, an Agile Health IT company working with Imaging and IT solutions that is currently in an early phase of introducing metrics in the System Development process. The purpose of this thesis was to investigate and suggest how the organization could use metrics to control and evaluate value creation in the System Development process. It also aimed to provide strategic recommendations to such an organization how they could continue their work with implementing and using metrics. The descriptive and exploratory purpose of this study was realized through unstructured and semistructured interviews with people involved in the process as well as observations.

  One of the major findings in this thesis is related to a missing feedback loop from defects occurring at customer site to the internal System Development process. Therefore, this study developed and implemented a concept to generate this feedback. The concept builds on defect information that can be used both to generate feedback and statistics for evaluation. The second major finding in this study is related to the identification of barriers to why the organization is not using metrics in teams to control and evaluate the process. Based on these findings, the authors presented several recommendations that should be considered to create a culture where teams are using metrics to learn more about the process.

  The first recommendation is that the organization should set guidelines among teams of what should, and is desired to be evaluated with focus on information need. Secondly, metrics need to be higher prioritized through directives from management granting team’s resources to manage metrics, which at the same time provides incentives that the organization believe metrics could improve their work. Thirdly, based on the company context, teams should identify metrics based on an information need derived from their prioritizations, changes, decisions and what is currently left unanswered. Finally, metrics should primarily be used to provide means for discussion and provide feedback with focus on trends rather than absolute numbers.

 • Seller, Nina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Westin, Louice
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Personers upplevelser av fysisk aktivitet på recept (FaR)2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt I världen ökar ohälsa och sjukdom markant relaterat till dåliga levnadsvanor som exempelvis otillräcklig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet definieras som alla former av planerad fysisk aktivitet som ger ökad energiomsättning och som påverkar hälsan positivt där målet är att öka prestationsförmågan. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av fysisk aktivitet på recept (FaR). Kunskap i dessa nämnda områden kan leda till minskade livsstilsrelaterade sjukdomar såsom fetma, övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar samt t.ex. minska viktökning och stillasittande. Det i sig påverkar folkhälsan och samhället positivt, även så kostnadsmässigt. Metoden hade en kvalitativ ansats. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med tio personer som levde både i glesbygd i norr och i storstad i söder. Analysen som genomfördes med kvalitativ innehållsanalys resulterade i fem huvudkategorier: En känsla av bättre välbefinnande; Ökad motivation till förändring; En berg- och dalbana av känslor; Behov av att få uppföljande samtal; Leder till ett positivt resultat. Resultatet visade att personer började må bättre psykiskt och fysisk samtidigt som de blev piggare i kroppen och fick en mycket positivare inställning till livet. Det var viktigt att ha motivation till förändring för att lyckas med en livsstilsförändring. Det var en känslomässig och laddad process och uppföljande samtal var mycket viktigt. FaR beskrevs som en positiv upplevelse för deltagarna och gav goda resultat på kort tid. Konklusion Resultatet visar att FaR är ett bra verktygför att uppnå bättre hälsa psykiskt och fysiskt samt i flera andra aspekter. Sjukvårdpersonal har en viktig uppgift när det gäller stöd, motivation och uppföljning. Det kan vara känslomässigt och laddat när grunden till att ta hjälp av FaR ofta kan vara påfrestande mentalt. Det upplevdes som negativt att ej ha tillgång till uppföljning. 

 • Otterbeck, Daniel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Lundstedt, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Valuation of Forest Non-Market Values: An empirical study in Northern Sweden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the Willingness to Pay (WTP) of conserving a ten hectares forest area in Rutvik, amongst the population of Luleå municipality. Furthermore, the study investigated the factors influencing the WTP and its impact on a Faustmann-Hartman rotation period. The tested influential factors were both socio-economic and attitudes towards use values and non-use vales that a forest stand can provide the society. The study used an empirical approach, were a survey was created using a Contingent Valuation Method (CVM). The survey consisted of three parts, where the first part asked the respondents general questions, the second part let the respondent rate different type of forest values and finally a last part where an open-ended question asked the respondents of their maximum WTP. The results indicated that the mean WTP was equal to 15.9 SEK for the total forest area. The results also demonstrated that income had a significant positive impact on WTP and that living nearer the targeted forest gave a higher probability of having a WTP. The only service that indicated significant result was altruistic values, which value had a positive impact on the WTP. It also indicated that the researched WTP extended the traditional Faustmann rotation formula from 56 to 58 years for pine and 75 to 78 years for spruce.  

 • Laxman, Prachi
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Customer Engagement in Social Commerce: A study about Facebook Brand Pages2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social commerce has raised with increased interactions between businesses and consumers on social media. Social commerce is the new phenomena which is a subset of e-commerce and lets customers engage in marketing activities led by businesses. Businesses have started to use social media to interact with new and potential customers and customer engagement is a key factor to success in social commerce. Social media lets the companies promote new products and sales campaigns which benefits them as social media creates exposure to many consumers.

  To get a better understanding on the subject, this study has examined what drives customers to engage in social commerce and which type of content on Facebook creates customer engagement. The research has been conducted by focus group discussions and content analysis on Facebook brand pages. Companies within the home interior branch has been studied in the content analysis.

  The results showed that customers engage in social commerce to get information, stay updated on news and offers, but also engage themselves with the content on social media by sharing brand content to their friends on the platform. Other findings showed that a higher level of customer engagement was created in posts that contained information infused with entertainment. Contests on Facebook brand pages also created a high level of customer engagement.

 • Hedman, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Designing a Wallpaper Display System for an Effective Product Selection: A Collaboration with Midbec Wallpapers2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We  are  heading  into  a  world  that  is  becoming  more  and  more  digital.  In  the  future  markets,  customers   will   demand   that   some   sort   of   technical  support  is  available  when  they  make  purchases.   This   put   a   big   responsibility   on   companies  that  have  to  satisfy  that  need.  The  wallpaper  industry  has  not  incorporated  many  efficient  support  tools  to  facilitate  the  product  selection at Swedish retailers. This results in that customers  experience  many  issues  when  they  search for new wallpapers.

  Through a needfinding process, where customers   were   observed   at   retailers,   eight   primary  customer  needs  could  be  established  in  the  project.  These  were  ranked  after  their  relative   importance.   The   results   showed   that   the  most  important  needs  to  satisfy  was  to  give  customer’s  inspiration  and  help  them  visualize  wallpapers  in  environments.  In  two  workshops,  around  100  ideas  on  how  a  system  that  could  satisfy  these  needs  was  generated  in  a  number  of brainstorming sessions. These ideas were then culled   with   various   evaluation   methods   such   as  rating  matrixes,  inventory  methods  and  by  clustering the ideas. At the end of the evaluation process,  four  concepts  remained  with  different  levels of technical demands and implementation requirements.  The  decision  of  which  concept  that was going to be further developed was then made by Midbec.

  The final system is a service that allows customer to   visualize   chosen   wallpapers   in   a   digital   environment.  The  system  contains  a  screen  with  a connected hand scanner that will be integrated in  Midbec’s  store  interior  and  QR-barcodes  that  is  applied  to  each  wallpaper.  When  a  barcode  is  decoded,  either  with  the  scanner  or  with  a  smartphone, the user connects to Midbec’s newly developed   online   wallpaper   tool   where   the   wallpaper can be seen in different environments.

  The   benchmarking   showed   that   no   studies   of    effective    wallpaper    displays    has    been    made.  Several  areas  where  new  systems  can  be   implemented   to   support   customers   and   promote  wallpapers  more  effectively  was  found  throughout  the  process.  This  means  that  there  are many possibilities to develop and implement new  designs  in  the  industry.  As  a  conclusion,  this  project  showed  that  a  needfinding  process  should  focus  on  incorporating  the  user  to  the  highest possible level to ensure that reliable data is collected. Another conclusion is that customers experience   many   different   issues   in   today’s   wallpaper  selection  process.  Again,  this  shows  that  there  is  potential  to  develop  systems  that  can improve today’s wallpaper industry.

 • Bitar, Hadi
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Jakobsson, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  GDPR: Securing Personal Data in Compliance with new EU-Regulations2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  New privacy regulations bring new challenges to organizations that are handling and processing personal data regarding persons within the EU. These challenges come mainly in the form of policies and procedures but also with some opportunities to use technology often used in other sectors to solve problems. In this thesis, we look at the new General Data Protection Regulation (GDPR) in the EU that comes into full effect in May of 2018, we analyze what some of the requirements of the regulation means for the industry of processing personal data, and we look at the possible solution of using hardware security modules (HSMs) to reach compliance with the regulation. We also conduct an empirical study using the Delphi method to ask security professionals what they think the most important aspects of securing personal data, and put that data in relation to the identified compliance requirements of the GDPR to see what organizations should focus on in their quest for compliance with the new regulation. We found that a successful implementation of HSMs based on industry standards and best practices address four of the 35 identified GDPR compliance requirements, mainly the aspects concerning compliance with anonymization through encryption, and access control. We also deduced that the most important aspect of securing personal data according to the experts of the Delphi study is access control followed by data inventory and classification. 

 • Bertelsen, Marie
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Westermark, Robin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Inbound Marketing Tillvägagångssätt för företag att marknadsföra sig över internet: En kvalitativ studie inom näthandeln2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under den senaste tiden har konsumenternas köpbeteende förändrats. Detta beror dels på att de tenderar i större grad att ignorera den reklam de får till sig och dels på grund av utvecklingen av Internet. Inbound marketing är en marknadsföringsstrategi som uppkommit på grund av denna förändring i köpbeteende genom att kombinera utvecklingen av Internet och befintliga marknadsföringsstrategier. Med strategin vill man få konsumenter att vända sig mot företag genom att identifiera sig med den specifika målgrupp de riktar sig mot. Företag skapar innehåll som är anpassat utefter det målgruppen efterfrågar. Innehållet publiceras via olika Internetkanaler för att målgruppen ska hitta informationen och i sin tur hamnar på företagets hemsida. Inbound marketingbygger på fyra olika steg: attrahera besökare, konvertera besökare till leads, konvertera leads till kunder och skapa långsiktiga relationer.

  Syftet med denna studie är att förmedla kunskap om hur små- och medelstora företag inom näthandeln kan använda sig utav inbound marketing. Detta har gjorts genom litteraturstudier samt intervjuer. Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med ett deduktivt angreppssätt. Detta för att få en djupare förståelse för hur företag arbetar med sin marknadsföring. Empirin har samlats in genom semi- strukturerade telefonintervjuer med respondenter som arbetar på företag som är verksamma inom näthandeln och har detta som huvudfokus. Resultatet av föreliggande studie visar olika tillvägagångssätt man kan använda sig utav inom inbound marketing samt att de medverkandeföretagen i studien arbetar i stora drag utefter de fyra stegen i inbound marketingprocessen. Resultatet visar dock att de fokuserar olika på olika steg i processen.

 • Sundin, Timmy
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Environmental regulation in the Swedish pulp and paper industry: An econometric analysis of the effectiveness of performance standards2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze the effectiveness of environmental regulations for water-borne emissions in the Swedish pulp and paper industry. Furthermore, the study intends to analyze if there are differences in the effectiveness before and after the restructuring of the Swedish regulatory procedures in 1999. It also addresses the impact of compliance periods in the regulatory process. The method is econometric and based on the use of a fixed-effect panel data regression model. The data comprise 1 698 unique observation from 21 Swedish pulp and paper mills during the time period 1980-2013 regarding emissions, emission standards and production levels. The results display that the environmental regulation in the industry has been effective in the sense that emissions have decreased with the implementation of performance standards. Furthermore, the period before 1999 shows a greater reduction of emissions than the period after 1999. Finally, the results indicate that the use of compliance periods appears to have contributedto a greater reduction in emissions compared to cases where no such periods are granted.

 • Olofsson, Casper
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Wadsten, Joel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Forecasting Forestry Product Trade Flow in the European Union: A study using the gravity model2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the factors affecting the trade flow on forestry products within the European Union. A gravity model was used to estimate the factors affecting the trade flow. The study used a panel data set with observations of two forestry commodities between 28 EU member countries over the years 2005 to 2014. The commodities are Wood chips and particles and Industrial roundwood. The parameters are estimated with fixed effects, the result indicated for Wood chips and particles that exporting countries GDP affect the trade flow positivly (0.64) and the importing countries GDP affect positively aswell (0.36). For Industrial roundwood the exporting countries GDP affect the trade flow negatively (-0.69) and the importing countries GDP affect positively (0.80). With the estimated parameters a forecast of Wood chips and particles over the years 2015 to 2020 was made, the forecast indicated an increase in the trade flow value with 27.2%

 • Ahlbäck, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Detaljplanering: Förslag till exploatering  Del av Sävast 17:42017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Bergkvist, Adam
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Mobil bergkrossning: Energibehov och emissioner2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks energibehov och emissioner hos mobila krossanläggningar tillhörande NCC Industry AB. Bergtäkterna Eker och Dylta i Örebro län samt Mörtsjön i Södermanlands län har studerats och analyserats. Dessa bergtäkter producerar ballastprodukter som till större del används i anläggningsindustrin och vid asfaltstillverkning. Tester har genomförts på den elektriska konsumtionen i de olika anläggningarna för att beräkna relevanta parametrar som varit eftersökta. Produktionsrapporter och elmätningar har sammanställts, löpande under ett flertal veckor, i ett räknedokument för att kunna erhålla efterfrågade datavärden.

  De sökta faktorerna har varit energibehov i form av kWh/Ton samt emissioner i form av kg CO2/Ton. Mätningarna avser krossar, siktar och transportband vid maskinuppställningar för mobil krossning. Resultaten visar att värden på elförbrukningen uppgår till 2,1 kWh/ton med en variation från 1,1 till 3,1 kWh/ton beroende på ingående maskiner och driftförhållanden. För CO2-emissionerna var motsvarande genomsnitt 0,9 kg CO2/ton vid dieseldrift med variation 0,4 till 1,6 kg CO2/ton. Vid omräkning till en tänkt nätdrift med el låg genomsnittet på 0,17 kg CO2/ton. Beräkningarna skall bidra till en grönare tillverkningsprocess av ballastprodukter och kom att visa att skillnaderna i utsläpp (kg CO2/Ton) är uppemot 90 % större vid dieseldrift gentemot eldrift på en av de olika anläggningarna. Dessa resultat har sedan analyserats och rekommendationer görs för framtida drift och investeringar i samtliga anläggningar. Dessa rekommendationer utvärderas sedan av NCC för att avgöra huruvida de är relevanta eller icke. Att genomföra ombyggnationer och modifiera utrustningen kan dock vara mycket kostsamt. Elektricitetsproduktionen är inte analyserad i rapporten. Beräkningar är utförda med förutsättningen att elen är av nordisk mix. Dessa uppgifter är inhämtade från Naturvårdsverket. En ekonomisk analys av denna investering ingår inte i denna rapport. 

 • Holmberg, Johanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Lindholm, Kevin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Nu får jag göra det jag är här för": En fallstudie av en kompetensväxlings effekter och styrning inom Region Norrbotten2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study has been to increase the understanding of the effects that can emerge through task-shifting when it occurs through an allocation and distribution of work assignments to a new occupation. The purpose has also been to examine the management control systems role in affecting these effects. To investigate this purpose, following research questions have been addressed; (1) What effect does task-shifting have on the professions that face such a concept? (2) How can management control systems increase positive and alleviate negative effects of task-shifting? 

  Method – Multiple case study of a qualitative character with a combined inductive and deductive approach. Collection of data has occurred through semi-structured interviews with orderlies, nurses and management within Region Norrbotten. The collected data has been analyzed through thematic analysis.  

  Result – The result shows that task-shifting, when this occurs through an allocation and distribution of work assignments to a new occupation, affects professions both operationally as well as personally. Five themes linked to effects have been identified: fear of redundancy, reduced stress at work, job satisfaction, skepticism towards the service personnel’s understanding of healthcare and efficiency. The result also indicates that management control systems can have a considerable role in how this effect is manifested and that management therefore has a big part to play. 

  Theoretical implications – This study contributes with a deeper understanding regarding task-shifting when this occurs through an allocation and distribution of work assignments to a new occupation. This study also contributes with insights regarding such a concepts effect on professionals that face such a concept. Another theoretical contribution is the illumination of such an organizational change in combination with management control systems. 

  Practical implications – Our result indicates that management control systems can have a significant role in the outcomes of task-shifting. Therefore our result can function as support for individuals within a management position who face the challenge of implementing a similar concept within their organization. Furthermore we also see the study’s potential of being a basis for managers and higher-ups decision making who are exploring different opportunities of managing a high workload and staff shortages. 

 • Näslund, Minette
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Transportation of police dogs: A new solution with focus on usability and user experience2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden there are around 400 service dogs and dog handlers within the police (Polisen,2016). The service dogs are used in 25 000 to 30 000 interventions every year. According to the Swedish Police Service (2016), the most common breed within the police in Sweden is German shepherds and Malinois. The service dogs are used to track down people, substances and objects. They can also be used for surveillance and defense (Polisen, 2016).

  According to Eneström (2015-06-18), the transportation cages for service dogs used within the Swedish police today are designed with smaller measurements than the ones required by the Swedish Board of Agriculture (2015). The reason why the smaller cages are used is that with the measurements stated in the regulations from the Swedish Board of Agriculture, two cages cannot fit into the luggage compartment of the currently used police patrol vehicles (Eneström,2015-06-18). Fortunately, the vehicle Volvo XC70, which is the most commonly used police patrol vehicle, will not be manufactured anymore. This means that a new vehicle have to be chosen touse both for regular patrol vehicles and for dog transportation patrol vehicles.

  The need of a new solution for transporting service dogs initiated this master thesis, which was initiated by the design company Dacat AB. The aim was to develop a solution for the cages and storage of equipment integrated in a new vehicle of suggestion for the police. The objective was that this new solution should be developed with the user in center, meet the regulations and legislations from stakeholders, obtain high usability, enhance the user experience and provide a healthy, comfortable working environment for both police dogs and the police officers. The outcome of the thesis is visualizations and animations made from 3D models describing the conceptual solution.

  A user centered design approach was used in this thesis since the target group is narrow and itwas important to understand the context and the target group well. The user centered approach was adapted to fit the design challenge of this thesis, especially to make it work with the fact that the target group consists of both a human and a dog. This lead to an approach and a process, in this thesis called Design for multi-species partnerships.

  The result consists of a vehicle recommendation with a technical solution for the interior design. It is constructed to fit the recommended vehicle, but also to be adapted to other vehicles, depending on which vehicle the police decide to choose. The interior design is beneficial for both the dogs and the dog handlers as well as for the complete police operations, since it creates a more viable and versatile vehicle for the police. It was important to fulfill the needs and desires of both parts of the target group as well as creating a well functioning solution that works efficiently. The police patrol vehicle is in fact a working place for the target group, which means that aspects not that important to other vehicle users, was shown to be important in this thesis. This because the working place environment is directly connected to health and the ability to perform well. The profession of the target group is important for the society and is filled with a lot of expectations and demands, therefore it is important that the working place environment offer them the possibility to perform well without interference.

  The master thesis is carried out during the last semester of the Industrial Design Engineerprogram at Luleå University of Technology. The course D7014A is 30 university credits which equals 20 weeks of fulltime work. The thesis was conducted in Gothenburg in the spring of 2017.

 • Conrad, Martina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Arbetsrelaterad stress i en kvinno- respektive mansdominerad verksamhet: En kvalitativ studie om skillnaden i upplevelsen av stress utifrån ett genusperspektiv kopplat till arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stress is today one of the most common causes of sick leave.  Stress is exposed when the compliance between requirements and expectations are not related to the individual’s ability (Arbetsmiljöverket, 2002). Women are more affected by stress (Sundberg, 2015). Jansson (2012) describes that the connections between gender and stress is well documented. The reason for this is that the women take more responsibility in the household.

  This study examines two different operations in a municipality. One of the operations is female dominated and the other one is male dominated. The purpose of this study is to investigate if and how stress differs from each other in a municipal operation from a gender perspective linked to demands- control and social support. The theoretical framework in this study concerns gender and Karasek and Theorell’s theory about demand- control and social support. The study follows a quality approach in which eleven semi-structured interwievs have been conducted. The results show that the informants in the two operations experience high work requirements. The female dominated operation experience that the stress is often evident in the work compared to the male dominated operation. The experience of control at work differs between the two operations because the male dominated operation has a greater control over the work situation. The empirical results also show that the social support differs and has different meanings to counter stress. As a conclusion the results illustrate that there is no connection between the responsibilities in the household between the sexes since the majority experienced that there was an equal division of labor.  

 • Ehrenström, Josefine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Grabo, Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Stjärnans fall: En studie på DN och Aftonbladets rapportering av Jugoslaviens upplösning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out what kind of differences there are between Dagens Nyheter and Aftonbladets news reporting of the Yugoslavian wars. Methods that are used are a rhetorical- and semiotic analysis of both photos and text and the theories that are used are framing and representation. Three events of three wars between the years 1991 and 1995 are being analysed: The ten day war in Slovenia, the besiege of Dubrovnik and the massacre in Srebrenica.

  The results show that the amount of reporting, the content of the articles and their focus are the biggest differences between DN and Aftonbladet. DN reported more than Aftonbladet and aimed their focus on documenting politically or warlike and interviewed people with authority.

  Aftonbladets content is more about the point of view of the witnesses and aimed to affect readers as well as inform them. 

 • Gomez, Abraham
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  2D concept to 3D game model: Production of 3D models for top down games2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work goes through the mindset and ways of analyzing the problem of realizing 2D concept art into the 3D game model used in game. Specifically targeted for top down games and the effects the top down view have on the 3D game model.

  Studies in Principles and design concepts are used to create a 3D game character that works well for the top down view. The method used where an experimental study which resulted in a 3D model and implementation of principles and design concepts.  Based on the results it is concluded that it could be a useful tool. In the discussion a deeper analysis is conducted and it´s concluded that further research are necessary and the purpose and questions were answered.

 • Grenemark, Evelina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Lestander, Anna-Lena
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Det funkar bra!": Förskollärares konstruktioner av hur man organiserar för barns övergångar mellan förskola och förskoleklass2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att beskriva och jämföra förskollärares perspektiv på barns övergångar och samverkan mellan förskola och förskoleklass. Studien började med en litteraturstudie som behandlade historia och teorier rörande samverkan och övergångar. Vidare bygger studien på intervjuer med fem förskollärare varav två är verksamma i förskolan och tre i förskoleklass. Studien är kvalitativ och grundar sig i en livshistorisk metod. I analysen nyttjas ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som kombineras med nyinstitutionalistisk teori och institutionaliseringsbegreppet. Resultatet visar att förskollärare verksamma i förskolan fokuserar på barns trygghet och det livslånga lärandet och att förskollärare verksamma i förskoleklass fokuserar på barn i behov av särskilt stöd och trygghet. Resultatet och diskussionen visar på att samtliga förskollärare beskriver hur man organiserar för barns övergångar i det närmaste identiskt vilket i studien analyseras som institutionell isomorfism - likformighet mellan organisationernas struktur i avseendet barns övergångar mellan förskola och förskoleklass. Resultatet visar också på att det finns en vilja till att samverkan, främst från förskolans håll. Det glapp som tidigare fanns mellan förskola och skola har istället flyttats och hamnat mellan förskola och förskoleklass. Detta trots att ambitionen med förskoleklassens tillblivelse var att överbrygga avståndet mellan verksamheterna.

 • Johansson, Isabell
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Defining what is visually dynamic for modular assets in level design2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay is about how people perceive repetition in games and how old visual rules can help designers make the right choice when they create modular objects. By understanding the relationships between contrast and affinity in the visual to create an interest for the player and understand that this exists in many areas of the visual rules such as geometric shapes, silhouettes and colors, etc. How people in the game industry approach creating modular objects while at the same time coping with the problem of obvious repetition which can make models seem boring and not visualy dynamic. And how the modular method can make it difficult to keep up the creativity when bound to certain parameters that modularity requires. 

 • Jonsson, Pernilla
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Analys av ansiktsuttryck inom CGI2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet har kretsat kring svårigheterna med att skapa realistiska ansikten inom datorgrafik. Rapporten har tittat på nuvarande teknik som används för att skapa digitala karaktärer som ska representera en verklig person, i dessa fall en skådespelare. Metoden har varit att genom utskickad undersökning kunna få svar på hur folk uppfattar ett visst antal CGI-karaktärer skapade med fotorealism som mål. I synnerhet försökte undersökningen besvara i vilken del av ansiktet som realismen oftast brister och hur detta påverkar filmtittare, samt uppfattningen om mänskliga CGI-karaktärer kontra omänskliga och om det finns några skillnader på hur de bedöms och uppfattas.Analysen av undersökningen ska kunna användas som en påminnelse om vad man bör tänka extra på när man skapar animationer för fotorealistiska karaktärer inom film.

 • Klang, Marcus
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Is there a connection between experienced realism, rate of fire and loop length on fully automatic rifles in a first-person shooter game in first-person?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to test if there is a connection between modern day fully automatic rifles rate of fire, used loop length in implementation and experienced realism in a first-person shooter game in first-person, fired by the players own character. With a background consisting of papers, books and lectures/conferences given by experienced people and other experts in the game industry regarding first person shooter games, a listening test was conducted and carried out on a computer using headphones with both trained and untrained subjects since players can be both. A simple firing-range was constructed in Unreal Engine 4 (Epic Games, 2017) where the subjects could switch between two weapons with different rates of fire and three versions of each with different loop lengths, 4, 8 and 16. The sounds were divided into layers, e.g. body, mechanical and bottom, played back using looping as implementation. The subjects were also asked to rate the sounds regarding gameplay and preference to see if the results would differ between the three categories. The results showed a tendency to choose the longer loop for all categories, but only four comparisons gave a significant result when doing t-tests.

 • Dalin, Evelina
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Analysing and imitating materials2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To understand how materials work one needs to understand their optical properties and how light interacts with them. Look development can often be a tedious process involving a lot of guesswork and back and forth between settings, if one does not have a good knowledge of the optical properties of materials. This thesis looks into some basic optical physics and rendering methods. Then it presents a workflow for analyzing and recreating materials with the purpose of eliminating some of that guesswork.

 • Danielsson, Felicia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Moradi, Vivianne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Army of Lovers: Hur facebookgruppen #jagärhär har gått till väga för att inbjuda till samtalet mot hatkultur online.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has focused on how the Facebook group #jagärhär has been working on inviting people to participate in the conversation against hate culture online. To examine this, we have conducted qualitative interviews with members and administrators from the group, and made a rhetorical text analysis on posts made in the group. The theoretical concepts used in the analysis are: convergence, participatory culture and democracy, collective intelligence, collective identity and doxa. By using these theoretical concepts, certain strategies in the group could be seen. Some of the most important strategies and tactics that could be seen were that the group had a strict structure - to facilitate engagement and participation - and that there was great focus on being encouraging and motivating in their language. It was also seen that it was important for the group to be visible in traditional media, and to be noticed by public figures - like celebrities - in order to be more visible and to inspire more people to participate

 • Elfving, Matilda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Exploring the Experience of Branded Mobile Apps within Direct Selling: Insights from Sales Representatives’ Perspective2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Technology is becoming more central to people’s lives than ever before, and the most widely embraced technological device on the consumer market are mobile phones. This creates an ever-increasing market place for mobile apps, which during 2016 had revenues amounted to 88.3 billion U.S. dollars. The number is expected to increase, and together is estimated to generate 188.9 billion U.S. dollars in revenues 2020.

  One of the industries affected by this strong online presence is direct selling, where branded mobile apps have started to be used as a sales tool for sales representatives. The apps aim to facilitate the sales representatives’ daily work and bring new opportunities to engage with the end customers in a more convenient way. However, limited research exists about how the sales representatives experience the branded mobile apps in the industry.

  The purpose of this paper is to explore the sales representatives’ behavior and attitude towards using branded mobile apps within the direct selling industry. This study has been conducted by a quantitative descriptive and exploratory study using a survey. Sales representatives that placed an order exceeding 100 Euros during the last three weeks in five Western culture countries for one direct selling company were targeted. In total, 460 responses were gathered.

  The result gave some valuable insights although the initial hypothesized benefits could not be confirmed. The findings instead suggest separate items that contributed the most to sales representatives’ satisfaction and purchase intentions. In order to increase satisfaction among sales representatives, branded mobile apps used in direct sales should 1) facilitate the interaction with the company, 2) be easy to navigate with, 3) provide relevant information, 4) be convenient to shop from, and finally 5) work as a good conversation topic in a social context. Further on, the item identified to have the greatest contribution to purchase intentions is how convenient the app is to shop from, i.e. the same as number 4) above.

  The future challenge for the direct selling industry and its managers is thus to take advantage of these insights and further study how the attributes more practically can be implemented for their business. By focusing on these actions in the creation and development of branded mobile apps, the direct selling industry can expect to achieve higher satisfaction among their sales representatives and also increase their purchase intentions. 

 • Kuhl Lundgren, Martina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Min Lilla Sprattelgubbe: Belysning av objektivisering och sexualisering av kön genom ombytta roller.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att byta perspektiv är ett effektivt sätt att få syn på invanda mönster och beteenden, som annars lätt förblir dolda för oss. 

  Genom en ABC-bok med pyssliga inslag belyser jag objektivisering (sexualisering, marginalisering) av kön (kvinnor) genom (den manliga) karaktären: Min Lilla Sprattelgubbe. Ett socialt experiment genom illustration och text. 

 • Larsson, Sofia
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Källkritik i informationssamhället: En studie om lärares förhållningssätt till källkritik inom de samhällsorienterande ämnena2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med informationssamhället nås vi idag av en allt ökande mängd information via en rad medier. Därmed ökar även behovet av källkritik. Syftet med studien var att synliggöra och diskutera lärares uppfattningar om undervisning i källkritik inom de samhällsorienterande ämnena. Studiens forskningsfrågor riktar in sig på vilka strategier lärare beskriver för undervisning i källkritik inom de samhällsorienterande, vilka förmågor lärarna beskriver som viktiga att utveckla hos eleverna i samband med arbetet i källkritik samt vilka förutsättningar lärarna anser vara viktiga för att utveckla ett källkritiskt förhållningsätt. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes med sju verksamma lärare inom de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4–6. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats med hjälp av en fenomenografisk analysmodell. Resultatet visar att ett källkritiskt förhållningsätt är något som lärarna anser ständigt bör finnas med i undervisningen av de samhällsorienterande ämnena. Resultatet visar även att lärarna anser det vara viktigt att eleverna utvecklar både en god läsförmåga men också förmåga att analysera, vara kritiskt och ta ställning till information för att kunna förhålla sig källkritiskt till information. Vilka källkritiska frågor som fokuseras varierar mellan lärarna men också mellan de samhällsorienterande ämnena. Resultatet visar även en efterfrågan på kompetensutveckling i frågor som rör källkritik, inte minst när det kommer till internet som källa.

 • Lewitzki, Alexander
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Taking control of the horror: Working with visuals in the psychological horror game genre2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Horror, one of the most popular genres of entertainment, can be quite hard to get right. This report explores the visual subject of psychological horror in games, aiming to answer the following questions:

  • How is the genre handled in movie production?
  • How have previous game developers done this, both for bigger productions as well as indie games?
  • How well did the chosen movies and games manage to translate the horror feeling into the visuals?

  The chosen method to determine this is image analyses and surveys. The results showed that there are not many differences between how the genre is handled in movies compared to games, though there are a few. Results from the surveys showed that games are more often perceived scary and disturbing on a higher degree than movies.

 • Lindgren, Kajsa
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering. 661005-8940.
  Geodata delmål 1: Mål 1 – Geodata är öppna2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Ohlsson, David
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Konsten att sända objektivt om val: En kvantitativ innehållsanalys av politiker i radio2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a based on a quantitative content analysis with the purpose to analyse if the Swedish Radio’s local radio channel P4 Norrbotten is objective during there coverage of the 2014 election in Sweden. The analysed material consists of the newscast from the local radiostation. All newscasts were broadcasted from September 1st 2014 to September 14th 2014. The material was transcribed at the The Swedish Media Database (SMDB) at the National Library of Sweden. The study used different theories, the objectivity concept presented by Westerståhl (1972) and a theory presented by Asp (2011) about how political parties and political actors are favoured or disadvantaged by the news presented in the local broadcast. The political theory of mediatization has also been used. 600 analysis units were encoded in the code analysis. Of these, 84 were about the 2014 election or contained political parties. Results from the quantitative content analysis shows that the Social Democrats where the political party that occurred most frequently in the news. Asp’s (2011) theory shows that the Swedish Democrats were favoured the most from news reporting, while the Green Party was most disadvantaged by the news reporting. According to the results from the code analysis, the local radiostation P4 Norrbotten is objective in its news coverage of the 2014 election campaign in Sweden.

 • Lindqvist, Jonas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.
  Tillståndsövervakning av järnvägsinfrastruktur: En studie för framtidens sakernas internet-lösningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since condition monitoring devices today are cheap, small size and more powerful than before, hardware can be built together, software programmed, and then applied to critical parts of a system, more cost-effective and to a greater extent than before. On a large scale this is called the Internet of Things, and is the future of today's maintenance work, as staff no longer needs to be physically present to the same extent as before. A proprietary solution today generally costs over 5,000 SEK. This project has processed prototypes at a cost of approximately 1,000 SEK with open hardware and software, which supports business development and contributes to a wider range of suppliers, which puts pressure on the market for different solutions.

  The purpose of this study is to develop and test measurements in real environment for condition monitoring of exposed parts of the railway infrastructure, such as point errors in track and railroad switches. The project includes prototypes, energy management, data logging and how useful these data are. The sensors are of the type MEMS accelerometers and various assemblies of these have been tested. The goal has been to evaluate how these works in a real environment and how user friendly these are to measure the movement of rails and grinders.

  Field test showed that an accelerometer-based wake-up sensor can wake a measuring system by vibration in the rail approximately 70 meters before the train reaches the sensor. Clearest measurement data for analysis was obtained when mounted on grinders and when a distance of about 70 meters was taken. Mounting in close proximity to the measurement object on the rail life contributed to a signal with high frequency vibration input. When clear measurement data was obtained, the number of boogies and axes could be identified, this could be verified by image on the train.

  Measurement data analyzed could through integration obtain displacement in vertical as well as lateral direction. This is useful, both for infrastructure managers and for maintenance entrepreneurs, as degradation can be detected in time and preventive maintenance actions can be set against the relevant failure types. The desired lifespan according to infrastructure managers was at least five years, and after measuring current consumption according to the current specification, this is achieved if measurements take place seven times a day with lithium batteries (1200 mAh) as the power source. As a first step towards the Internet of Things, this work has created a good foundation to make this reality.

  Continued work after this project may include gprs and Wi-Fi for internet connection as well as current measurement to see how much usage is increasing. Parallel coupling of batteries can be a solution for longer service life if consumption is significantly affected. Different variants of filtering for a clearer signal may also be of interest. Other types of sensors, both for verification of results in this report and for testing alternatives. This may include geophones, multi-depth deflectometers and other types of accelerometers

 • Lundkvist Grönberg, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Materialinventering av byggnader inför rivning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Mårtensson, Johannes
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sollerud, Gustav
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Reformerad ekonomistyrning med ny verksamhetsmodell i en av Sveriges äldsta institutioner: En fallstudie om översättning i Svenska kyrkan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Most of the previous studies have chosen to evaluate New Public Management reforms with focusing on the results from these. This study, however, takes its point in how reformation develops when ideas are translated. The study considers the reform as a process that lead to a change in actors thinking, while actors also are influenced by the institutional context. Unlike previous studies, this study is conducted at the Swedish church, which is usually referred to as the third sector. The overall purpose of this study is to (1) describe how a management control system reform with a new activity model is translated by significant actors within the Swedish church, (2) describe how these actors work with the model in the various activity levels national level, pin level and parish level and (3) explain why a management control system reform is perceived in a certain way by the actors in the three various activity levels. The study is qualitative with deductive elements and conducted with semi-structured interviews. It has its theoretical point in institutional theory and the scholarships new institutional theory and Scandinavian institutional theory. The study's findings show that the significant actors create their own perceptions of reform based on different conceptual realities and based on how the reform affects their work. Significant actors at national level and pin level use their activity model primarily in their supervisory work and as an accounting system to the operational units. At the parish level, it appears that the model is used in different ways, where it in general is used as both an accounting system and as a management control system tool among the larger units, but only as an accounting system in the smaller units. The perceptions turn out to be positive and similar at the national level and pin level, which seems to be explained by the fact that there are different social spheres within an organization, that have a similar way of perceiving and interpreting reality. Perceptions also prove to be due to professions, educational level and context-specific factors, which to some extent explain why some of the significant actors perceive the reform in a similar way.

 • Nordell, Ebba
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Olsson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  ”Man måste liksom vara någonstans snäll med sig själv också tycker jag”: En kvalitativ studie om manliga chefers strategier för att hantera stress2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva vilka copingstrategier män med hög arbetsbelastning använder sig av för att hantera stress. Kvalitativ metod användes för att besvara syftet. Datainsamlingen bestod av individuella intervjuer med fem informanter vilka arbetar som enhetschefer i en kommun i mellersta Sverige. Den insamlade datan analyserades med latent innehållsanalys och presenteras utifrån huvudtemat “Kunskap om mig själv stödjer mig i arbetslivets med- och motgångar” och fyra subteman: (1) Glädje är drivkraften, (2) Att se ett större sammanhang, (3) Styrkan kommer inifrån samt (4) Jag har en plan. Resultatet visade att informanterna använde sig av aktiva copingstrategier och hade en hög medvetenhet om sig själv och egenmakt, vilket gjorde att de hade kännedom om vilka copingstrategier som passade dem. Informanterna hade flertalet individuella strategier som de tog sig an för att hantera stress, varav vissa skedde på arbetsplatsen medan andra handlade om grundinställningen beträffande stress och sin egen person.

 • Olli, Vanessa
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning: En teoretisk jämförelse mellan de olika processerna2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Pettersson, Frida
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Planering för ökad gång- och cykeltrafik i Piteå avseende säkerhet, miljö och hälsa samt drift och underhåll2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Pettersson, Isak
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Ros, Filip
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Utveckling av en starkt autentiserad WebRTC-prototyp2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is carried out at Tieto, which manages the Lifecare IT system used in healthcare in a number of counties and regions. Our work involves developing a prototype of a web-based real-time communication solution with an implemented strong authentication. The prototype is developed to facilitate the work on a coordinated individual plan (SIP) through the ability to conduct remote meetings. Because healthcare handles a large amount of sensitive information, strong authentication is a requirement for the solution. Another important requirement for the solution is that it becomes platform-independent. Therefore, in our development work, WebRTC was used as development technology, as this framework is adapted to web-based real-time communication solutions, enabling strong authentication. The WebRTC framework makes the prototype platform-independent, as communication occurs directly over the browser without the need for installed applications. The result of the work becomes a working prototype of a WebRTC that we create. The prototype is created based on theories about authentication, design principles and WebRTC. Data from the combined interviews with healthcare professionals and the case we were assigned at Tieto has also been vital for the prototype.

 • Vidman, Lina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Ombyggnation av Luleå bangård: Förslag ur ett anläggningstekniskt perspektiv2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Lindberg, Joakim
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Viebke, Adam
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Systemsvagheter och systemstyrkor för användandet och utvecklandet av fastighetsautomation: En explorativ intervjustudie av teknologiska innovationssystem inom byggindustrin 2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Buildings today represent a large part of societies energy consumption. The increasing environmental awareness has sparked an interest in lowering building energy consumption and building automation systems has been recognized as an effective way of contributing to a more sustainable society. The purpose of this report is to identify the blocking and driving forces between actors in the construction industry when implementing and developing building automation systems. By understanding the blocking and driving forces of a technology in a system, an understanding can be developed of how the industry should act to increase the usage and development of certain technology.

  Building automation systems can be said to be a systemic innovation, that is, an innovation that affects more than one actor. As there is more than one actor affected by the innovation, systemic innovations are characterized by the complexity when enforcing it. A tool for understanding problems that different actors’ face is the technological innovation framework. This framework has laid the foundation for the analysis of the system strengths and system weaknesses when implementing and developing building automation. In addition, a literature study on technological innovation systems and systemic innovation has been conducted.

  By examining and evaluating collected data from 19 expert interviews based on the following seven functions presented in the technological innovation framework, five system weaknesses and four system strengths have been identified. The five system weaknesses are (1). The construction industry´s structure and working methods, (2). Lack of industrial cooperation, (3). The conservative attitude in the construction industry, (4). Limited access and development of human capital, and (5) Weak market incentives. Based on these system weaknesses, a discussion was conducted regarding the importance of coordination between the construction industry’s actors and its different disciplines. With the understanding of the four system strengths, (1). Established marked and proven technology, (2). Strong digitalization trends and positive knowledge development, (3). Increased environmental awareness and, (4). Strong urbanization trends, creates an understanding of what factors that drives the systems forward.  

 • Wiklund, Joakim
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Technology roadmap for exploitative development: A case study of a manufacturing company2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Manufacturing companies are facing many challenges with globalisation, changing customer demands and technology development. In order to stay competitive, manufacturing companies have to constantly develop their processes and products, and at the same time generating innovations to meet future demands. This increasing demand for development is shifting the generation of innovations from single units to collaboration within the whole organisation. Technology roadmap is a strategic management tool to help organisations map the future and identify potential products and technology, determining needed resource allocations to meet future demands. Research regarding Technology roadmaps has previously been associated with exploratory innovations and development, not mentioning or discussing the use of it for exploitative development. This study will investigate Technology roadmaps for exploitative development, based on a single case study in a large high technology manufacturing company. 

  The results shows that manufacturing units have troubles with deciding appropriate detailed level in the map, and the purpose for exploitative development to illustrating what needs to be done in order to meet future demands, rather on aligning product development with long term business strategy that is associated with exploratory development. The findings from this study put the theoretical implications for Technology roadmap in a new categorization of Exploitative development and the need of research regarding different hierarchical roadmaps within an organisation. Practical implications from the study are highlighting challenges and purposes for exploitative development units to adapt and use technology roadmaps, and that there are major differences between exploratory development and exploitative development with designing and purpose of the technology roadmap.

 • Åström, Christoffer
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Underlättande protokoll för datahantering inom geoteknik2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis