123 40 - 89 of 129
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Eriksson, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Lindqvist, Helene
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Att möjliggöra aktivitet och delaktighet till livets slut2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to describe occupational therapists’ experiences of specialized palliative care. Method: A qualitative study was conducted. The participants consisted of eleven occupational therapists working in specialized palliative care. The data collection was conducted with semi-structured interviews using telephone and the data was analyzed with a qualitative content analysis. Result: The analysis resulted in an overall theme; To enable occupation and participation until the end of life with three categories; Flexibility and compliance, The goal of interventions is quality of life, The multifunctional team. The result shows that the occupational therapists experiences is that conversation and compliance form the basis of the therapeutic relationship required to support clients in their process and implement interventions based on the clients individual needs and requests. The result shows that it takes foresight and flexibility to meet the clients rapid changes. The aim with interventions is that clients shall experience quality of life till the end of life. This is for instance made with compensatory interventions, guidance, adapting activities and environment and symptomatic relief. Working in a multi-professional team is the basis for meeting the client's physical, mental, social and existential needs, where the team also stands for knowledge exchange and as an emotional support. Conclusion: The result can contribute with understanding and knowledge of the approach and working method used by the occupational therapist in palliative care to meet the client's needs and enable activity and participation towards the end of life. The study can also contribute to an understanding of the importance of teamwork in palliative care and why the occupational therapist is needed in the palliative care teams. Further research is needed on the occupational therapists unique competence and how it is acquired. Further research is needed on occupational therapy in various palliative care forms to clarify occupational therapy in palliative care and to create a common theoretical basis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Erlandsson, Jessica
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Höglund, Hanna
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Arbetsterapeutiska interventioner vid hand- och armträning efter stroke: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska interventioner vid hand-och arm träning för vuxna män och kvinnor med stroke, samt att undersöka interventionernas effekt och studiernas beviskraft. Metod: Datainsamling utfördes via litteratursökning i fyra databaser inom hälsa och medicin. Inklusionskriterier och kvalitetsgranskning resulterade i att 13 kvantitativa studier inkluderades. Analysen genomfördes via kvalitetsgranskning av valda studier samt en kvalitativ sammanställning. Vidare inspirerades författarna av Fisher och Marterellas (2019) interventions former. Resultat: Resultatetredovisas i två delar. I den första delen presenteras de olika interventionsformerna som erbjuds vuxna personer med stroke. Utifrån inspirationen av Fisher och Marterella (2019) framkom fem kategorier, Interventioner med fokus på att återfå eller upprätthålla förmågor, Interventioner med fokus på stärkande aktiviteter, Interventioner som simulerar en aktivitet, Träning i motorisk funktion och Stimulerande interventioner.Interventioner med fokus på stärkande aktiviteter förekom i samtliga analyserade studier. Den andra delen beskriver effekten av interventionerna och bevisvärde i studierna. Resultatet visade att flertalet av studiernas interventioner bidrog till förbättringar med avseende på motoriska funktioner och förmågor hos klienter med stroke. Dock framkom det att vidare forskning på interventionerna behövs för att tydliggöra resultatet ytterligare. Slutsats: Resultatet visade att interventioner relaterade till att förbättra motorisk funktion och förmåga efter stroke påvisade positiva resultat både i termer av upplevd motorisk funktion och förmåga att utföra aktiviteter. Dock återfanns begränsat med forskning som undersökt teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel och dess effekt för vuxna personermed stroke. Slutligen visade litteraturöversikten att det finns behov av ytterligare forskning på interventioner förenande med teknik och hjälpmedel då det i dagsläget fanns relativt små studier inom det området.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Fagerström, Jacob
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Rear end crash simulation using Human Body Models: An investigation of the design of seat structure using a 50th percentile female Human Body Model2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this master thesis it have been investigated how the stiffness of a seat affect the risk of neck injuries, e.g whiplash associated disorders, in a rear end low velocity car collision using a female human body model, HBM, and if dividing the seat into several sections with different stiffnesses. The project is performed in collaboration with CEVT, China Euro Vehicle Technology, a innovation center of the Geely Holding Group. The HBM used is the VIVA open source HBM developed by Chalmers University of Technology together with Volvo Cars, The Swedish National Road and Transport ResearchInstitute (VTI) and Folksams forskningsstiftelse. Two different seats were investigated, a generic seat and the seat of the existing Lynk&Co 01. The stiffness of the seat had a significant impact on the risk of neck injuries, but does not seem to be a good idea to divide the seat into several sections since the height of the individual in the seat influence what stiffness is optimal for each section. It was also discovered that the relative distance between the head and the headrest at the moment of impact has a great affect on the risk of neck injuries.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jacobsson, Miriam
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Va'-vil-du, Mozart?: Två transkriberingar från klarinett och violin till flöjt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsats utforskar jag möjligheterna att transkribera verk till mitt eget instrument tvärflöjt. Jag har arbetat med satser ur två konserter, en för violin och en för klarinett, och transkriberat om dessa till flöjt. Jag har fokuserat på en sats ur vardera konsert.

   

  Mitt arbete börjar med att välja vilka instrument jag skulle transkribera från. Sedan har jag valt notutgåva för dessa och skrivit in dem i det notskrivningsprogram jag har valt, och därefter påbörjat transkriberingsarbetet. När transkriberingen var klar tog jag kontakt med pianist och påbörjade min instudering av verken, för att därefter spela in de instuderade satserna. Vid inspelningen tog jag hjälp av en medstudent som också hjälpte mig med att editera inspelningarna. Slutligen har jag jämfört de satser jag spelat in på tvärflöjt med inspelningar för originalinstrumenten, violin respektive klarinett. Det resulterade i noter som finns som bilaga och inspelningar jag länkat till.

   

  I arbetet med transkription och förberedande litteraturstudier har jag lärt mig att transkription är ett stort ämne i sig och att det kräver efterforskning och förberedelser genom att studera noter, spela och lyssna till musiken som jag har transkriberat. Arbetet gav mig en känsla för vad kompositörernas musik bottnar i och har gett mig en riktning i mitt fortsatta arbete med transkribering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Robert
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Alshimmary, Husham
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Kortisoninjektioner i kombination med träningsprogram och dess utfall på frusen skuldra: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Frusen skuldra är ett långvarigt sjukdomsförlopp som ger upphov tillrörelseinskränkning och smärta i axelleden. Orsaken är en inflammation i ledkapseln som ledertill förtjockning och stramhet i denna kapsel. Både kortisoninjektioner och fysioterapeutiskainterventioner är ofta rekommenderade och har i tidigare studier visat sig vara effektiva mot dettatillstånd. Ett sätt att effektivisera vården och skapa ett bättre omhändertagande av patienter meddenna diagnos, kan vara att låta fler fysioterapeuter få ansvaret att sätta kortisoninjektioner somtillägg för den nuvarande behandlingen. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa tidigareforskning och dess utfall av kortisoninjektioner kombinerat med träningsprogram hos patientermed frusen skuldra. Metod: Artiklar söktes i fyra databaser som var följande, PubMed, AMED,CINAHL och SportDiscus. MESH-termer eller fritextsökning anpassades efter databaserna.Inklusionskriterier sattes för att anpassa sökningen efter syftet. Totalt inkluderades 20 artiklar idenna litteraturöversikt. Resultat: 18 av 20 artiklar visade att kortisoninjektion kombinerad medträningsprogram gav signifikant förbättringar gällande smärta och 19 av 20 artiklar gavsignifikant förbättringar gällande rörelseomfång. Denna förbättring skedde oavsett hurträningsupplägget såg ut, vilken typ av injektionsteknik, dosering eller lokalisation avkortisoninjektioner som användes. Flera studier tyder på att kortisoninjektioner fick snabbareresultat jämfört med kontrollgrupperna dock påvisade flera inkluderade studier att förbättringarnainte skiljde sig åt vid studiernas slut. Konklusion: Kortisoninjektioner i kombination medträningsupplägg har visat sig ge goda resultat gällande smärtminskning och rörelseomfång påkort sikt. Långsiktigt skiljer det sig inte åt mot andra interventioner. Detta kan bero på att frusenskuldra är en självläkande process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jussila, Amanda
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Berg, Sophie
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Personers upplevelser av att leva med diabetiska fotsår: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes Mellitus är en ständigt växande folksjukdom, där en av de vanligaste komplikationerna är diabetiska fotsår. Komplikationen innebär i regel livsstilsförändringar, medicinska behandlingar och fotvård. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av personer med diabetiska fotsår. Med denna bakgrund var syftet med litteraturstudien att beskriva personers upplevelser av att leva med diabetiska fotsår. De 7 vetenskapliga artiklar som låg till grund för studien analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i 5 kategorier; Att minskad rörelseförmåga ger begränsningar i vardagen, Att vara i en känslomässig bergochdalbana, Att behöva ändra sin livsstil och vanor, Att få en förändrad självbild och Att vara i behov av stöd från närstående och sjukvården. En slutsats från denna litteraturstudie är att personer som lever med diabetiska fotsår upplever både fysiska och mentala påfrestningar. Resultatet bidrog till ökad förståelse för personers upplevelser och för betydelsen av patientundervisning, vilket sjuksköterskan skall lyfta fram i den kliniska verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lindgren, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Mark, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Hur personer med avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva hur personer med avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter. Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt för att skapa överblick över forskningsområdet. Datainsamling skedde via systematisk litteratursökning i fyra olika databaser. Data från 21 artiklar med kvalitativ ansats sammanställdes och analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultat: Analysen av innehållet i artiklarna gav fem kategorier: att leva aktivt i en sjuk kropp, att påverkas av den fysiska miljön, att få ett förändrat socialt umgänge, att ha meningsfulla aktiviteter i vardagen och att utveckla egna strategier. De flesta personerna med avancerad cancer upplevde en förlust av aktiviteter allt eftersom sjukdomen progredierar. Resultatet visade vikten av att fortsätta med meningsfulla aktiviteter trots de fysiska och psykiska hinder som sjukdomen skapat. Vidare visade resultatet att sjukdomen inverkade på personens engagemang i sociala aktiviteter och att personerna med avancerad cancer upplevde känslan av både social och fysisk isolering. Genom att använda egna strategier anpassade personerna sin vardag för att kunna möjliggöra delaktighet i aktivitet. Slutsats: Att förmågan att utföra meningsfulla aktiviteter och upprätthålla sitt aktivitetsmönster hade stor påverkan på identiteten och uppfattningen om sin egen förmåga för personerna med avancerad cancer. Det framkom även att det var individuellt vad personerna uppfattade som hinder och möjligheter till aktivitet i vardagen, vilket belyser behovet av ett klientcentrerat förhållningssätt. Slutligen visade litteraturöversikten att samspelet mellan person, miljö och uppgiften har stor betydelse för personens aktivitetsanpassning till att leva med avancerad cancer. Eftersom de tre olika domänerna person, uppgift och miljö påverkar varandra, behöver alla delarna beaktas vid val av arbetsterapeutisk intervention.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lindström, Hannes
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Modelling how sound engineers counter global gain rise in live mixes to evaluate possible implementations of automatic gain adjustments2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Smart tools for audio production have been making its way into modern audio production and is getting more popular in studio and postproduction work. In live sound however, there is few alternatives that exist. In this study live sound engineers experienced in live music sound reinforcement were interviewed about how they use gain and what considerations they make when adjusting gain. The aim of this study was to use their answers to create the foundation of a framework to an algorithm that can adjust gain automatically. The interviews were semi-structured, and the transcriptions were analysed using grounded theory. From the transcripts five categories were created and further divided into subcategories for deeper analysis. The study showed that the data in the study could not easily be proceduralized but instead two alternative ways of implementing this in practice, one that monitors the input signals and passes the information to the engineer. And another that adds a control layer to the monitoring where the parameter can be selected based on mixing strategy and the algorithms control can be switched on or off.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lööv, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Konstruktörers och entreprenörers behov och utmaningar för ökad BIM-användning inom byggproduktion2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Just nu sker en digitalisering som vissa kallar den fjärde industriella revolutionen. Den syftar till att industrier kan bli uppkopplade genom sakernas internet. Det här arbetet studerar en liten del av byggsektorns möjlighet till digitalisering i form av tredimensionella modeller som bygghandlingar. Tidigare forskning har studerat tredimensionella modeller för bland annat broar i form av ett examenarbete skrivet av Götborg och Olsson (2016). Tyngden på den här fallstudien ligger på konsultens arbete med husmodeller och vilket intresse som finns att använda dessa hos entreprenörer. Frågor som besvaras handlar mycket om behovet från entreprenörer, viljan och motivationen för konsulter att jobba med modeller samt hur en balans kan tänkas vara mellan ritningar och modeller. För att uppnå ett resultat av fallstudien har semistrukturerade intervjuer stått för en stor del av arbetet. Kvalitativa metoder har valts för att få fram slutsatser där en innehållsanalys av intervjuinnehållet sammanfattat mycket av resultatet. Ett flertal respondenter ser problem i att ha modeller som handlingar och tror att det är svårt att få med all information. Respondenter från produktion tycker att det ska vara som nu; ritningar som huvudhandling och att modeller kan skickas som komplement. Konstruktörerna tycker att det vore skönt att kunna lägga ner mer tid på en noggrann modell för att slippa en massa ritningsarbete. Den intervjuade VDC-strategen tror att det kan skapas en standard på hur balansen mellan ritningar och modeller blir utifrån Slussenprojektet. En sådan typ av standard kan exempelvis innehålla vilka delar av ett projekt som är lämplig att modellera. Utifrån en skapad standard kan varje enskilt företag i sin tur anpassa standarden för sitt företag och vad som lämpar sig för dem. Att en modell ensam ska kunna redovisa ett projekt är lite för optimistiskt. Vissa delar är inte lämpligt att modellera och vissa delar är svåra att få med på ett rimligt sätt. Många har haft som exempel att täckskikt i bland annat grunden är något som inte är lämpligt att modellera, det tar för lång tid och är väldigt enkelt att redovisa på en ritning eller i text. En slutsats från studien är att det i nuläget behövs komplement till modeller. Det kan vara vanliga, traditionella ritningar eller så kallade modellvyer som Slussenprojektet använder. Det spelar dock ingen roll hur bra modeller det finns om inte människor inser nyttan och möjligheterna för användningen av dessa. Framöver behöver fler komma till insikt att modeller kan vara något positivt och något alla kan dra nytta av.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nordström, Per
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Space Technology.
  Anomalous Meteor Head Echoes Detected by the MU Radar2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study have identified and analysed anomalous meteor head echos detected by the MU Radar, as well as reproduced an interference anomaly through simulation with the use of an existing analysis pipeline. The parameters used to detect anomalies were High Start Altitude [HSAA], High Radar Cross Section [HRCSA] and High Eccentricity [HEA]. A cut-off of the head echo signal were the cause of the HSAA’s. Trail echos misclassified as head echoes and low agreement with the multiple emitter location and signal parameter estimation (MUSIC) method gave rise to the HRCSA’s. The majority of the HEA’s were given a falsely high eccentric- ity due to high beam angle and trail echos detection. Three found HEA’s showed a small possibility of having an hyperbolic orbit. Additionally, a simulation was made which concluded that signal interference will occur between two echos if the range is the same to the radar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Persson, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Simulation of processing equipment and evaluation of simulation software2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The cab assembly line in Oskarshamn is one of the world's most high tech production unit. With close to 300 robots the cab is assembled with merely programmed robots and no input from humans. Scania CV AB is a world leading manufacturer of trucks with high influence on the market globally.

  Even though robots do most of the work, there have been human brains behind the robot execution, and there is constant work ongoing to further increase efficiency and cycle times to meet the increasing global demand for logistics services. The robots are mainly programmed offline, using the ABB software Robotstudio, which basically creates a digital representation of the actual control system without interfering with the production. Testing upgraded programs as well as simulating them offline before implementation is an essential daily operation to make the production meet the demands.

  This thesis is divided into two objectives, one theoretical and one practical. The theoretical part focuses on the software, and consists of a critical analysis of a series of different software solutions for programming robots offline, as well as a look into how the offline programming processes work today in-house. The practical objective is to further improve the quality of the simulations conducted through creating tools to answer the calls from functional packages for the different processing equipment used on site. These functional packages lets you perform spot welding, gluing or gripping for instance, and as it is an outsourced service a lot of the coding is encrypted which prevents simulations being conducted with the pre-programmed routines, it makes the simulations crash.

  This report presents conclusions made regarding the use of offline programming equipment both in the regards of daily operations as well as long term strategies with digital twins and digitization. It also proves that the functional packages still can be simulated even though the code has been manipulated and encrypted at one point. It holds the complete ways of how to, from a 3D CAD model, create mechanisms, synchronize external axes, and creating smart components to answer digital inputs and presenting digital outputs to the system to have a fully functional simulation run.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Viktor, Strandberg
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Vänta! Jag vill spela penta!: En studie i att improvisera på elbas med den pentatoniska skalan som verktyg2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under mina år av musikstudier har jag allt eftersom insett värdet av att återvända till de musikaliska grunderna. En av dessa grunder är den pentatoniska skalan. I detta arbete har jag valt att undersöka den närmare i samband med improvisation. Mitt syfte var att med utgångspunkt i Gary Willis och Jazz Duets övningar fördjupa mina kunskaper inom improvisation genom att använda den pentatoniska skalan  

  I arbetet har jag provat olika pentatoniska övningar som jag video dokumenterat. Jag har även gjort inspelningar, före och efter arbetets övningsprocess av tre låtar där jag spelade penta-baserade solon. Låtarna är  Dm loop, All the things you are och Blue Bossa. 

  Arbetets resulterade i att jag nu upplever mig ha ett kreativt tänk kring pentaskalan inom improvisation. Jag har blivit bättre på att navigera över greppbrädan, samt värdesätta fler parametrar inom improvisation som exempelvis artikulation och rytmik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Amanda
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Kalliomäki, Linnea
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av att använda sig av CI-terapi för barn med hemiplegisk cerebral pares2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study was to describe occupational therapists’ experience of using Constraint Induced Movement Therapy for children with hemiplegic cerebral palsy. Methods: A qualitative method was chosen to describe the subjective experiences of the occupational therapists. Eight semi structured interviews were conducted with occupational therapists that were working at different centres for child and adolescent rehabilitation in this country, thereafter the collected data was analysed using qualitative content analysis. Result: The results were divided into four categories: The occupational therapist’s support, The importance of the network, Adaptation of the intervention and The organisational structures. The result indicate that the intervention should be centred on the child’s motivation and play in collaboration with the child’s social network and the intervention usually leads to an extended activity repertoire for the child. Furthermore, the result indicates the intervention to be time consuming, demanding extensive structure and resources, which led to the intervention was performed by only a few occupational therapists. It also appeared that collegial support among occupational therapists promotes the implementation of Constraint Induced Movement Therapy. Conclusion: The study show that the child’s range of activities often were improved when using Constraint Induced Movement Therapy, but this could not be proven with today’s assessment instrument.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Emanuelsson, Linnea
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sjökvist, Anneli
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  När man vill men inte orkar: Arktivitetsbalans hos individer med narkolepsi2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktivitetsbalans innebär hur individen upplever sitt aktivitetsmönster, vilket är mängden av aktiviteter samt variationen av aktiviteter under en dag. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer med narkolepsi upplever aktivitetsbalans. Metod: En kvantitativ design användes med deskriptiv tvärsnittsstudie där data samlades in via enkät. Enkäten utgick från instrumentet Occupational Balance Questionnaire [OBQ] och innehöll 11 frågor med fyrgradig skattningsskala samt 4 frågor med fritextsvar. Det var 20 individer som deltog i studien varav 18 stycken är kvinnor och två är män. Deltagarna var mellan åldrarna 18- 56 år. Data analyserades med deskriptiv och analytisk statistik samt innehållsanalys då enkäten gav både kvantitativa och kvalitativa variabler. Resultat: Deltagarna skattade sin aktivitetsbalans som låg. Ingen signifikant skillnad på aktivitetsbalans mellan arbetande/studerande eller arbetslösa/sjukskrivna kunde visas i resultatet. Ingen signifikant skillnad av aktivitetsbalans kunde heller ses mellan ålder och kön på deltagarna, dock var majoriteten av deltagarna kvinnor. Den kvalitativa analysen resulterade i tre kategorier; brist av meningsfulla aktiviteter, aktiviteter som tar och ger energi och brist på vila, sömn samt återhämtning. Det centrala i alla kategorier var att deltagarnas brist på vila och återhämtning påverkar deras aktiviteter i stort och genomsyrar vardagen. Sociala sammanhang blev påverkade samt bortvalda då deltagarna inte hade energi att umgås med andra. Slutsats: Resultatet pekade på att individer med narkolepsi var i behov av mer stöd än det som ges i idag, stödet kan vara strategier och hjälpmedel. Därför finns ett intresse att fortsatt studera vilken typ av insatser eller strategier som kan möjliggöra aktivitet och en vardag i balans för denna grupp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Engström, Elin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Wiss, Lisette
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Personers upplevelse av att leva med en ätstörning: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom omvårdnad av personer med ätstörningar är relationen mellan vårdare, familjer och patient viktig. Det är viktigt att se till personens psykiska och fysiska behov samt kunna motivera till återhämtning hos den sjuka. Syftet med det här examensarbetet var att beskriva personers upplevelser av att leva med en ätstörning. Nio vetenskapliga studier analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier: att känna sig övergiven av omgivningen; att känna sig styrd av sjukdomen; att förstå att man är sjuk och vilja bli av med sjukdomen; att känna ilska, skam och ångest samt att inte se sin rätta kroppsbild. Upplevelser som personerna hade var bland annat att de kände sig isolerad, hade svårt att bilda relationer utanför familjen, kände skam, ångest och hade en vilja att självskada sig. Att skapa kunskap är viktigt i omvårdnaden av personer med ätstörningar för att sjuksköterskor ska kunna skapa en trygghet, tillit och kunna främja en hälsosam livsstil för återhämtning från sjukdomen. Denna litteraturstudie kan användas till att öka förståelsen för personer som lever med en ätstörning vilket kan bidra till en förbättrad omvårdnad för dessa personer och familjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Määttä, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Urans biogeokemi i LKABs processvatten i Kiruna: Sammanställning och utvärdering av befintlig mätdata2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram bedömningsgrunder för ekologisk status av

  ytvatten. Vid bedömning av ekologisk ytvattenstatus tas hänsyn till så kallade särskilt

  förorenade ämnen (SFÄ), ett av dessa ämnen är uran. Enligt Miljöbalkens andra kapitel om

  allmänna hänsynsregler ska en verksamhetsutövare motverka att verksamheten medför skada

  eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. LKAB är ett statligt ägt gruvbolag som

  bedriver brytning och förädling av järnmalm i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Denna

  studie gäller LKABs verksamhet i Kiruna. Gruvbrytningen och förädlingen av järnmalm är

  vattenkrävande processer. Vatten som pumpas upp från gruvan går till processen och

  huvuddelen av vattnet recirkulerar inom verken. Utgående vatten från verk går till dammarna

  och vidare till klarningsmagasin. Från klarningsmagasinet returpumpas sedan delar av vattnet

  tillbaka till processen. Överskottsvatten bräddas efter sedimentering och klarning.

  Bräddningen sker till sjön Mettä Rakkurijärvi och vidare till Kalix älv via Rakkurisystemet.

  Det vatten som bräddas har uranhalter överskridande gällande bedömningsgrunder för särskilt

  förorenade ämnen (SFÄ). På grund av detta ligger det i LKABs intresse att undersöka uran i

  LKABs process, detta för att i förlängningen eventuellt kunna minska de förhöjda halterna i

  recipienten.

  Uran är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör gruppen aktiniderna i periodiska

  systemet och ett redoxelement på grund av dess förmåga att byta oxidationstal. De vanligaste

  förekommande oxidationstalen för uran i kemiska föreningar är (IV) och (VI). Ett ämnes

  biotillgänglighet och egenskaper i ett vatten styrs till viss del av vilken speciering ämnet har,

  partikulär, kolloidal eller löst fas. I oxiderade miljöer kontrolleras den totala

  urankoncentrationen av U(VI) och mobiliteten relateras till kolloidala fraktionerna. I vatten

  med högt karbonatinnehåll förekommer uran ofta som uran-karbonatkomplex vilket gör uran

  mer mobilt och minskar dess förmåga att adsorberas på andra partiklar. Komplexbildning och

  sorption därmed två viktiga processer som påverkar urans mobilitet och biotillgänglighet.

  Tidigare utredningar har visat på att uranyljonerna som finns i processvattnet främst

  förekommer som de lösta komplexen Ca2UO2(CO3)3(aq) och CaUO2(CO3)32- och att den höga

  halten av karbonater och kalcium i LKABs processvatten påverkar den kemiska specieringen.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur halten uran i vattnet förändras i

  processen från gruva till dammar. För att uppnå målet har studien strukturerats utifrån

  följande frågeställningar:

  • På vilka platser i processen syns förändringar i uranhalten och kan det förklaras av den

  teori som finns om urans biogeokemi i vatten?

  • Ses samband mellan uranhalten och andra ämnen eller parametrar i processen och kan

  dessa förklaras av den teori som finns om urans biogeokemi i vatten?

  Denna studie är en sammanställning och utvärdering av befintliga mätdata som LKAB

  insamlat under tidsperioden 2015-2019. Förslag på fortsatt arbete är att utföra

  adsorptionsmodelleringar för uran i processvattnet. Vidare skulle en ytterligare avgränsning

  av detta arbete kunna utföras, till exempel att enbart kolla på anrikningsverk eller dammar där

  det enligt denna studie sker förändringar i uranhalten

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nygård, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Laboratorietester för framtagande av materialegenskaper för spröd materialmodell för huvudbergarterna i Malmberget och Kiruna2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  LKAB är en gruv- och mineralkoncern som har bland annat två underjordsgruvor i norra Sverige där de bryter järnmalm. I båda dessa gruvor återfinns kompetent berg, vid brytning har skador börjat uppstå i schakt och orter. Som stöd till utredningar varför skadorna uppstår och vad som kan göras för att i framtiden förhindra dessa skador har bl.a. numerisk modellering använts som verktyg.

  För numerisk modellering krävs en materialmodell som beskriver bergets beteende i modellen. I tidigare undersökningar utförda för LKAB har den spröda materialmodellen CWFS (Cohesion-Weakening-Friction-Strengthening) har visat sig kunna återskapa de observerade skadorna i LKAB:s underjordsgruvor.

  Målet med denna undersökning var att genom laboratorietester bestämma de ingående parametrarna till CWFS-modellen för de bergarter som återfinns i LKAB:s underjordsgruvor. De laboratorietester som utfördes var enaxiella och triaxiella trycktester. De triaxiella trycktesterna utfördes vid ett lågt omgivande tryck för att motsvara de förhållanden med låg inspänning som antas råda i närheten av randen till det uttagna berget där skadorna i gruvorna observerats.

  Resultaten från laboratorietesterna utvärderades sedan i en numerisk modell.  Undersökningen utfördes genom att trycktesterna utfördes numeriskt och jämfördes mot laboratorietesterna. Från laboratorietesterna sågs att bergets hållfasthet inte ökar linjärt med omgivande tryck. Den linjära materialmodellen CWFS kunde inte efterlikna det beteendet för hela spannet av testade omgivande tryck. Om däremot det omgivande trycket begränsades till att bara motsvara de triaxiella trycktesterna mellan 5 och 10 MPa kunde en bra korrelation mot hållfastheten observeras.

  Parametrarna erhållna i denna undersökning var för berg med låg inspänning En del parametrar skiljer sig mot de erhållna från tidigare undersökningar där ett högre omgivande tryck användes i laboratorietesterna. Detta gäller framför allt friktionsvinkeln som var högre för denna undersökning. Parametrarna erhållna i denna rapport behöver dock valideras mot in situ förhållanden via exempelvis analyser av dokumenterade praktikfall.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Runnerstam, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Från externhandel till integrerad handelsplats: Stadsförnyelseförslag för en hållbar förtätning av Barkarby Handelsplats2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Decentralized retail sites are facing increased challenges with retail digitalization. Another challenge is that societies are progressing towards sustainable cities. As the cities grow the decentralized retail sites are becoming a centralized part of the city. Järfälla municipality in Stockholm County, mentions in their latest comprehensive plan that Barkarby Retail Center will have an urban development scheme in 2050. The plan also states that the area will be a part in connecting the local municipality centers.

  The aim of this study was to determine the possibilities of reducing car dependency in decentralized retail sites with compact development. The study resulted in an area proposal for Barkarby Retail Center, where the existing retail were adapted to an urban development with an improved accessibility and continued economic value.

  Theoretical studies concluded that compact development is a working strategy to make people drive less, if it is combined with an improved public transport. The studies also concluded that even though the retail is getting more digitalized, the importance of physical stores is still proven to be important for profitability. By minimizing the retail space and implementing home delivery for bulky goods, the decentralized retail could be adapted to an urban development scheme. In order to maintain the accessibility of the area, the area’s pedestrian and bicycle networks were improved, parking spaces were gathered at the outskirts of the area and a new public transport line was drawn through the area.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ulander, Linda
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Akervall, Lisa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore occupational therapists experience of working with individuals diagnosed with schizophrenia in forensic psychiatric inpatient care. The authors chose a qualitative methodology and conducted eight semi-structured interviews with occupational therapists who worked in forensic psychiatry in south, middle and north of Sweden. The collected data was transcribed and analyzed according to a qualitative analysis method which resulted in four categories and four subcategories;  Occupational evaluation, assessments and the use of assessment instruments with patients with schizophrenia; Impacts of factors and guidelines on evaluation work and Assessments and evidence based assessment instruments in inpatient care, Security and restriction guidelines in a structured environment; Impacts of restriction on prescribing aids and Opportunities and challenges to work in a constrained environment, Opportunities to work with activity and skills with patients with schizophrenia and Work with motivation, initiative and activity to increase participation. The result showed occupational therapists' experience of working in an environment adapted to safety and restrictions with individuals diagnosed with schizophrenia. The study shows the importance of occupational therapy competence in working with patients who have been diagnosed with schizophrenia to enable participation and independence despite the impact of the environment. More research is required on how occupational therapeutic skills and assessment tools should be adapted to a structured and controlled environment to enable more quality-assured rehabilitative care for patients who have schizophrenia in forensic psychiatric care.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Van Miller, Emilio
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sjölund, Philip
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Ländryggssmärta hos CrossFitutövare: En enkätstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd som påverkar många människor någon gång under livet och är en av de största anledningarna till att personer söker vård. Ländryggssmärta är även vanligt förekommande inom flera idrotter. CrossFit är en sport baserat på flera varianter av styrkeidrotter exempelvis, olympisk tyngdlyftning, styrkelyft, gymnastik och konditionsträning i form av löpning, rodd och cykling. Inom sporten är kunskapen gällande skadeförekomst fortfarande begränsad.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur vanligt ländryggssmärta är bland CrossFitutövare och hur det relaterar till träningsmoment, frekvens och duration.

  Metod: Datainsamlingen utfördes genom en onlineenkät som besvarades av CrossFitutövare i Sverige. Enkäten innefattade frågor om studiegruppens bakgrund, träningsvanor och ländryggssmärta kopplat till CrossFit.

  Resultat: Totalt inkluderades 257 personer i studien varav 100 (39,2%) antal män och 157 (60,8%) antal kvinnor. 161 personer (62,7%) hade upplevt ländryggssmärta sedan de började träna CrossFit. Det CrossFitmoment där ländryggssmärta var vanligast förekommande var styrketräning, det var även det moment som hade högst smärtskattning på VAS-skalan. Förekomsten av ländryggssmärta ökade i relation med ökad träningsfrekvens.

  Konklusion: 62,7% av studiegruppen hade någon gång upplevt ländryggssmärta. Styrketräning var det moment där ländryggssmärta hade högst förekomst och högst smärtskattning skattat på VAS och träningsfrekvensen visade sig ha betydelse för ländryggssmärta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sharif Mansouri, Sina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Kanellakis, Christoforos
  Luleå University of Technology.
  Karvelis, Petros
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Kominiak, Dariusz
  Luleå University of Technology.
  Nikolakopoulos, George
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  MAV Navigation in Unknown Dark Underground Mines Using Deep Learning2020Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article proposes a Deep Learning (dl) method to enable fully autonomous flights for low-cost Micro Aerial Vehicles (MAVs) in unknown dark underground mine tunnels. This kind of environments pose multiple challenges including lack of illumination, narrow passages, wind gusts and dust. The proposed method does not require accurate pose estimation and considers the flying platform as a floating object. The Convolutional Neural Network (CNN) supervised image classifier method corrects the heading of the MAV towards the center of the mine tunnel by processing the image frames from a single on-board camera, while the platform navigates at constant altitude and desired velocity references. Moreover, the output of the CNN module can be used from the operator as means of collision prediction information. The efficiency of the proposed method has been successfully experimentally evaluated in multiple field trials in an underground mine in Sweden, demonstrating the capability of the proposed method in different areas and illumination levels. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lindqvist, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Sharif Mansouri, Sina
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Kanellakis, Christoforos
  Luleå University of Technology.
  Nikolakopoulos, George
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Collision Free Path Planning based on Local 2D Point-Clouds for MAV Navigation2020Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The usage of Micro Aerial Vehicles (MAVs) in different applications is gaining attention, however one of the main challenges is to provide collision free paths, despite the uncertainties in localization, mapping, or path planning. This article proposes a novel collision-free path planner for MAV navigation in confined environments, while not being dependent on the information of the localization, only relying on 2D local point-cloud data. The proposed backup path planner generates velocity commands for a trajectory-following controller, while guaranteeing a safety distance from all points in the local-point-cloud. The proposed method considers the kinematics of the MAV and can be extended to any robotics application, such as ground vehicles. The proposed method is evaluated in a Gazebo simulation environment and successfully provides a collision-free navigation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sharafati, Ahmad
  et al.
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam. Faculty of Civil Engineering, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam. Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  Haghbin, Masoud
  Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  Aldlemy, Mohammed Suleman
  Department of Mechanical Engineering, Collage of Mechanical Engineering Technology, Benghazi, Libya.
  Mussa, Mohamed H.
  Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi 43600, Selangor, Malaysia. Department of Civil Engineering, University of Warith Al-Anbiyaa, Karbala 56001, Iraq.
  Al Zand, Ahmed W.
  Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi 43600, Selangor, Malaysia.
  Ali, Mumtaz
  Deakin-SWU Joint Research Centre on Big Data, School of Information Technology, Deakin University, Victoria 3125, Australia.
  Bhagat, Suraj Kumar
  Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Yaseen, Zaher Mundher
  Sustainable Developments in Civil Engineering Research Group, Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Development of Advanced Computer Aid Model for Shear Strength of Concrete Slender Beam Prediction2020In: Applied Sciences, E-ISSN 2076-3417, Vol. 10, no 11, article id 3811Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  High-strength concrete (HSC) is highly applicable to the construction of heavy structures. However, shear strength (Ss) determination of HSC is a crucial concern for structure designers and decision makers. The current research proposes the novel models based on the combination of adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) with several meta-heuristic optimization algorithms, including ant colony optimizer (ACO), differential evolution (DE), genetic algorithm (GA), and particle swarm optimization (PSO), to predict the Ss of HSC slender beam. The proposed models were constructed using several input combinations incorporating several related dimensional parameters such as effective depth of beam (d), shear span (a), maximum size of aggregate (ag), compressive strength of concrete (fc), and percentage of tension reinforcement (ρ). To assess the impact of the non-homogeneity of the dataset on the prediction result accuracy, two possible modeling scenarios, (i) non-processed (initial) dataset (NP) and (ii) pre-processed dataset (PP), are inspected by several performance indices. The modeling results demonstrated that ANFIS-PSO hybrid model attained the best prediction accuracy over the other models and for the pre-processed input parameters. Several uncertainty analyses were examined (i.e., model, variables, and data), and results indicated predicting the HSC shear strength was more sensitive to the model structure uncertainty than the input parameters.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hasab, Hashim Ali
  et al.
  Al-Najaf Technical Institute, Department of Architectural Design and Decoration, Al-Furat Al-Awsat Technical University, Najaf 54001, Iraq.
  Dibs, Hayder
  Water Resources Faculty, Department of Hydraulic Structures Engineering, Al-Qasim Green University, Babel 51001, Iraq.
  Dawood, Abdulameer Sulaiman
  Al-Kufa Technical Institute, Al-Furat Al-Awsat Technical University, Kufa 54001, Iraq.
  Hadi, Wurood Hasan
  Remote Sensing Center, University of Kufa, Kufa 54001, Iraq.
  Hussain, Hussain M.
  Remote Sensing Center, University of Kufa, Kufa 54001, Iraq.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Monitoring and Assessment of Salinity and Chemicals in Agricultural Lands by a Remote Sensing Technique and Soil Moisture with Chemical Index Models2020In: Geosciences, ISSN 2076-3263, Vol. 10, no 6, article id 207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Agricultural land in the south of Iraq provides habitat for several types of living creatures. This land has a significant impact on the ecosystem. The agricultural land of Al-Hawizeh marsh covers an area of more than 3500 km2 and is considered an enriched resource to produce several harvests. A total of 74% of this area suffers from a high degree of salinity and chemical pollution, which needs to be remedied. Several human-made activities and post-war-related events have caused radical deterioration in soil quality in the agricultural land. The goal of this research was to integrate mathematical models, remote sensing data, and GIS to provide a powerful tool to predict, assess, monitor, manage, and map the salinity and chemical parameters of iron (Fe), lead (Pb), copper (Cu), chromium (Cr), and zinc (Zn) in the soils of agricultural land in Al-Hawizeh marsh in southern Iraq during the four seasons of 2017. The mathematical model consists of four parts. The first depends on the B6 and B11 bands of Landsat-8, to calculate the soil moisture index (SMI). The second is the salinity equation (SE), which depends on the SMI result to retrieve the salinity values from Landsat-8 images. The third part depends on the B6 and B7 bands of Landsat-8, which calculates the clay chemical index (CCIs). The fourth part is the chemical equation (CE), which depends on the CCI to retrieve the chemical values (Fe, Pb, Cu, Cr, and Zn) from Landsat-8 images. The average salinity concentrations during autumn, summer, spring, and winter were 1175, 1010, 1105, and 1789 mg/dm3, respectively. The average Fe concentrations during autumn, summer, spring and winter were 813, 784, 842, and 1106 mg/dm3, respectively. The average Pb concentrations during autumn, summer, spring, and winter were 4.85, 3.79, 4.74, and 7.2 mg/dm3, respectively. The average Cu concentrations during autumn, summer, spring, and winter were 3.9, 3.1, 4.45, and 7.5 mg/dm3, respectively. The average Cr concentrations during autumn, summer, spring, and winter seasons were 1.28, 0.73, 1.03, and 2.91 mg/dm3, respectively. Finally, the average Zn concentrations during autumn, summer, spring, and winter were 8.25, 6, 7.05, and 12 mg/dm3, respectively. The results show that the concentrations of salinity and chemicals decreased in the summer and increased in the winter. The decision tree (DT) classification depended on the output results for salinity and chemicals for both SE and CE equations. This classification refers to all the parameters simultaneously in one stage. The output of DT classification results can display all the soil quality parameters (salinity, Fe, Pb, Cu, Cr, and Zn) in one image. This approach was repeated for each season in this study. In conclusion, the developed systematic and generic approach may constitute a basis for determining soil quality parameters in agricultural land worldwide.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Berglund, Tobias
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Trust the soup": En undersökning av metoder för intuitivt komponerande och strukturerad instudering2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:  

  Arbetets bakgrund har handlat om min vilja att hitta en mer intuitivt baserad kompositionsmetod då jag upplevt en begränsning och förutsägbarhet med teoretiska metoder. Inspirationen till detta arbete kom ifrån boken ”Do the work” (Pressfield, 2011) där författaren bl.a. skriver om begreppet ”Trust the soup” och att lyssna efter ”potentiellt existerande låtar”. Jag har även med anledning av osäkra framföranden innan som musiker velat hitta en lämplig instuderings – och inlärningsrutin till mina kompositioner. 

   

  Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla en mer intuitivt baserad kompositionsmetod samt att testa en lämplig instuderings – och inlärningsrutin för genomförandet av mina kompositioner. 

   

  Syftet har fördjupats i forskningsfrågorna: Hur kan jag utveckla och tillämpa min intuitivt baserade kompositionsmetod baserad på Pressfields citat? Vilka val samt åtgärder har jag behövt ta för att bli klar med mina kompositioner och hur motiverar jag dessa? Hur väljer jag och tillämpar min inlärnings – och instuderingsmetod? 

   

  Arbetets metoder har bl.a. varit: ”Trust the soup” – metoden, SMART – mål, setsoch reps, andra kompositions metoder och inspelning samt notering. 

   

  Resultatet blev två inspelade och noterade låtar; Trust the soup och Number 2. ”Trust the soup”-metoden bidrog delvis till en mer intuitiv kompositionsprocess. Setsoch repssamt SMART-mål bidrog till tydligare målsättningar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hansson, Jim
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Development of a package diverting unit embedded in roller conveyors2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kyrk, Evelina
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  What is the relationship between creativity and conflict in a studio recording environment?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research covers collaborations in a studio recording environment and the interrelations

  between conflict and creativity. The aim was to find what the relationship between creativity

  and conflict is in a studio recording environment and what different ways there are of managing

  conflict and the purpose of this was to further the understanding of these concepts and their

  place, for engineers, producers and musicians to make better use of moments of conflict.

  A literary review was made to outline and present the key elements of collaborations in studio

  recording, previous research on creativity and definitions of conflict and creativity. Examining

  this literary review brought forward a few concepts that then came to be the base on which this

  study lies. An ethnographic study was conducted with the band Baron’s Court. The band was

  observed while recording an album and later interviewed to share their experience of the

  recording session and their thoughts about this topic. There were trends and patterns found in

  the footage from the observation and in the interviews that allowed for elaborations on how

  different creative approaches can impact the kind of conflict that might occur and the different

  ways of managing conflict. The trends and patterns were compared to the findings in the literary

  review.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ögren, Erik
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Selberg, Oscar
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Transportation of Precious Metal Slurry2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Outotec Sweden AB works in the field of precious metal refining. Silver electrorefining is one of Outotec’s technologies widely applied in numerous silver refining plants worldwide. During this project a specific section in a silver refinery plant has been investigated. Today’s system provided by Outotec utilises gravity as a means of transport of the slurry consisting of refined silver crystals and silver electrolyte. The slurry is directed from the electrolysis cells through pipes mounted in an angle towards a separation tank. This solution requires three floors of the building of the refinery plant. The goal of this project was to develop concepts which would transport the slurry of silver crystals from the electrolysis cells to a separation tank within a single floor of the building. The implementation of such a system would result in lowering the overall investment cost of the refinery by at least 7 %.

  Ulrich & Eppinger’s product development process has been utilised in this thesis work which is a six step sequential method for development of products. Through this process, four concepts for transportation of silver crystal slurry were developed, analysed and cost estimated - Syringe, Drop to circulation tank, Suction Pump and Conveyor. The syringe concept eliminated the need for a single floor of the refinery, which translated to total projected investment cost of 337 000 SEK and an overall investment savings of 8.3 %. Drop to circulation tank eliminated the need for two floors which lead to a total estimated cost of 862 000 SEK. This corresponded to an overall investment savings of 16.5 %. The two final concepts - suction pump and conveyor was estimated to cost 346 000 and 337 000 SEK respectively. Both of the concepts resulted in a total projected savings of the overall investment by 8.3%, eliminating the need for one of the three floors in the refinery. The conclusion is that each of the concepts developed surpassed the goal of lowering the overall investment of the refinery by at least 7%. Three of the four concepts eliminated the need for one floor while the final one, drop to circulation tank, eliminated the need for two of the three floors.

  The concepts must be tested before implemented. This could either be conducted by approximating the electrolyte as water and silver crystals as metal shavings or by sludge. It would however be beneficial if a test rig is constructed for each concept and they are tested with the same mixture of silver slurry that is transported in Outotec’s existing refineries.

  The circulation tank should also be installed on the same floor as the electrolysis cells and the separation tank for the syringe, conveyor and suction pump concepts. This was never investigated by the authors since it was a limitation stated as the project was initiated. This component was however included in the drop to circulation tank concept since it was considered being part of the transportation system. If the circulation tank is installed on the same floor as the other components it will result in eliminating the need for two floors, which would ultimately lead to a substantial decrease in overall investment cost.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Dai, Wenhong
  et al.
  College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China. State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Nanjing 210098, China.
  Ding, Wei
  College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China.
  Lu, Chuanteng
  State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Nanjing 210098, China. Nanjing Hydraulic Research Institute, Nanjing 210029, China.
  Luo, Xiaofeng
  State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Nanjing 210098, China. Nanjing Hydraulic Research Institute, Nanjing 210029, China.
  Xie, Qiancheng
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Fluid and Experimental Mechanics.
  Field Investigations of Underwater Mounds Formed by Hopper Dredge Discharges in a Coastal Environment2020In: Journal of Marine Science and Engineering, E-ISSN 2077-1312, Vol. 8, no 6, article id 395Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a coastal environment, this paper investigated the formation process and the cumulative shape of subaqueous mounds formed by hopper dredged discharges. Hydrological observations and field tests were performed to examine the flow features and ultimately generated morphology characteristics. A high-precision digital elevation model (DEM) was established by multi-beam depth sweeping (MBDS) in the experiment. Particular attention was paid to the formation of the mounds, the three-dimensional shape and the influence factors. The field measurements showed that the mounds were roughly symmetrical in space, and the tidal current, though of weak strength, played a certain role in shaping the profiles. Cone and volcanic cone mound tops were observed, featuring the main top shapes. The height and covered area of the mounds were proportional to the amount of dumped sediment, and they were also affected a lot by the water depth. The results of superimposed tests showed that the second placement over the existing mound resulted in a similar overall shape, but there was pronounced movement around the mound; additional discharged volumes at the same location mainly increased the mound height. The field tests provided a reference for understanding the sediment dumping in other similar coastal areas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lindberg, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  Motstånd i insatser för jämställt innovationsfrämjande: analys av erfarenheter i The Yes Way2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs och analyseras det motstånd som upplevts i projektet The Yes Ways insatser förjämställt innovationsfrämjande. Förhoppningen är att det ska göra det lättare att identifiera och bemöta motstånd i sådana insatser. Rapporten inleds med en sammanfattning av tidigare kunskaper om motstånd i jämställdhetsinsatser. Därefter beskrivs och analyseras det motstånd som upplevts i The Yes Way och de strategier som använts för att bemöta det. I slutet finns tips på hur motstånd kan hanteras och en litteraturlista för fördjupande läsning. Rapporten är skriven av innovationsforskaren Malin Lindberg som har lång erfarenhet av att studera och stötta insatser för jämställt innovationsfrämjande i Sverige och internationellt. Projektet The Yes Waydrivs 2018-2020 av Ideon Innovation med finansiering från Vinnova. I projektet medverkar Venture Lab vid Lunds universitet, Blekinge Business Incubator, Handelshögskolans SSE Business Lab, Movexum, Bizmaker, Peak Region Science Park, Jämställd Utveckling Skåne, med flera. Mer info om projektetfinns på www.theyesway.se.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lindberg, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  Inkluderande innovation i skärningspunkter : en vägvisare till praktiska insatser2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Här presenteras en vägvisare till praktiskainsatser för inkluderande innovation, där en mångfald av människor och perspektiv tillvaratas i utvecklingen av nya varor, tjänster och verksamheter. Den kan användas av innovationsfrämjare, innovatörer, företag och andra aktörer vid innovationsutveckling och innovationsfokuserade projekt, evenemang, kommunikation eller annan verksamhet. Vägvisaren tillvaratar de möjligheter som skapas i skärningspunkterna mellan olika branscher, samhällssektorer, verksamhetsområden och kompetensområden, där de mest innovativa och värdeskapande idéerna ofta uppstår. Där skapas synergier mellan människor med olika kön, ursprung, utbildning,yrke, position m.m. Vägvisaren är framtagen inom projektet Intersective Innovation som drivs i samarbete mellan Piteå Science Park, Skellefteå ScienceCity och RISE, Research Institutes of Sweden, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord. Vägvisaren är skriven av Malin Lindberg, forskare inom inkluderande innovation och organisation.

  Download full text (pdf)
  Vägvisare inkluderande innovation
 • Al-Janabi, Ahmed Mohammed Sami
  et al.
  Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang, Selangor 43400, Malaysia.
  Ghazali, Abdul Halim
  Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang, Selangor 43400, Malaysia.
  Yusuf, Badronnisa
  Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang, Selangor 43400, Malaysia.
  Sammen, Saad Sh.
  Department of Civil Engineering, College of Engineering, University of Diyala, Diyala Governorate, Iraq.
  Afan, Haitham Abdulmohsin
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Shahid, Shamsuddin
  School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru 81310, Malaysia.
  Yaseen, Zaher Mundher
  Sustainable Developments in Civil Engineering Research Group, Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Optimizing Height and Spacing of Check Dam Systems for Better Grassed Channel Infiltration Capacity2020In: Applied Sciences, E-ISSN 2076-3417, Vol. 10, no 11, article id 3725Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The check dams in grassed stormwater channels enhance infiltration capacity by temporarily blocking water flow. However, the design properties of check dams, such as their height and spacing, have a significant influence on the flow regime in grassed stormwater channels and thus channel infiltration capacity. In this study, a mass-balance method was applied to a grassed channel model to investigate the effects of height and spacing of check dams on channel infiltration capacity. Moreover, an empirical infiltration model was derived by improving the modified Kostiakov model for reliable estimation of infiltration capacity of a grassed stormwater channel due to check dams from four hydraulic parameters of channels, namely, the water level, channel base width, channel side slope, and flow velocity. The result revealed that channel infiltration was increased from 12% to 20% with the increase of check dam height from 10 to 20 cm. However, the infiltration was found to decrease from 20% to 19% when a 20 cm height check dam spacing was increased from 10 to 30 m. These results indicate the effectiveness of increasing height of check dams for maximizing the infiltration capacity of grassed stormwater channels and reduction of runoff volume.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sharafati, Ahmad
  et al.
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam. Faculty of Civil Engineering, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam. Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  Haghbin, Masoud
  Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  Asadollah, Seyed Babak Haji Seyed
  Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  Tiwari, Nand Kumar
  Department of Civil Engineering, National Institute of Technology, Kurukshetra, Haryana, India.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Yaseen, Zaher Mundher
  Sustainable Developments in Civil Engineering Research Group, Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Scouring Depth Assessment Downstream of Weirs Using Hybrid Intelligence Models2020In: Applied Sciences, E-ISSN 2076-3417, Vol. 10, no 11, article id 3714Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Considering the scouring depth downstream of weirs is a challenging issue due to its effect on weir stability. The adaptive neuro-fuzzy inference systems (ANFIS) model integrated with optimization methods namely cultural algorithm, biogeography based optimization (BBO), invasive weed optimization (IWO) and teaching learning based optimization (TLBO) are proposed to predict the maximum depth of scouring based on the different input combinations. Several performance indices and graphical evaluators are employed to estimate the prediction accuracy in the training and testing phase. Results show that the ANFIS-IWO offers the highest prediction performance (RMSE = 0.148) compared to other models in the testing phase, while the ANFIS-BBO (RMSE = 0.411)ANFIS-TLBO-M3 RMSEtesting=0.411, CCtesting~0.00) provides the lowest accuracy. The findings obtained from the uncertainty analysis of prediction modeling indicate that the input variables variability R-factor=1.72has a higher impact on the predicted results than the structure of models. In general, the ANFIS-IWO can be used as a reliable and cost-effective method for predicting the scouring depth downstream of weirs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Tran, Quoc Cuong
  et al.
  Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology, 84 Chua Lang Street, Dong Da, Hanoi 100000, Vietnam.
  Minh, Duc Do
  VNU University of Science, Vietnam National University, 334 Nguyen Trai, Hanoi 100000, Vietnam.
  Jaafari, Abolfazl
  Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO), P.O. Box 64414-356, Tehran 64414, Iran.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Minh, Duc Dao
  Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology, 84 Chua Lang Street, Dong Da, Hanoi 100000, Vietnam. Vietnam Academy of Sciences and Technology, Graduate University of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi 100000, Vietnam.
  Van, Duc Tung
  Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology, 84 Chua Lang Street, Dong Da, Hanoi 100000, Vietnam.
  Nguyen, Duc Anh
  Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology, 84 Chua Lang Street, Dong Da, Hanoi 100000, Vietnam.
  Tran, Trung Hieu
  Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology, 84 Chua Lang Street, Dong Da, Hanoi 100000, Vietnam.
  Ho, Lanh Si
  Civil and Environmental Engineering Program, Graduate School of Advanced Science and Engineering, Hiroshima University, 1-4-1, Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-527, Japan.
  Nguyen, Duy Huu
  Faculty of Geography, VNU University of Science, Vietnam National University, 334 Nguyen Trai, Hanoi 100000, Vietnam.
  Prakash, Indra
  Department of Science & Technology, Bhaskarcharya Institute for Space Applications and Geo-Informatics (BISAG), Government of Gujarat, Gandhinagar 382002, India.
  Le, Hiep Van
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam.
  Pham, Binh Thai
  University of Transport Technology, Hanoi 100000, Vietnam.
  Novel Ensemble Landslide Predictive Models Based on the Hyperpipes Algorithm: A Case Study in the Nam Dam Commune, Vietnam2020In: Applied Sciences, E-ISSN 2076-3417, Vol. 10, no 11, article id 3710Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Development of landslide predictive models with strong prediction power has become a major focus of many researchers. This study describes the first application of the Hyperpipes (HP) algorithm for the development of the five novel ensemble models that combine the HP algorithm and the AdaBoost (AB), Bagging (B), Dagging, Decorate, and Real AdaBoost (RAB) ensemble techniques for mapping the spatial variability of landslide susceptibility in the Nam Dan commune, Ha Giang province, Vietnam. Information on 76 historical landslides and ten geo-environmental factors (slope degree, slope aspect, elevation, topographic wetness index, curvature, weathering crust, geology, river density, fault density, and distance from roads) were used for the construction of the training and validation datasets that are the prerequisites for building and testing the proposed models. Using different performance metrics (i.e., the area under the receiver operating characteristic curve (AUC), negative predictive value, positive predictive value, accuracy, sensitivity, specificity, root mean square error, and Kappa), we verified the proficiency of all five ensemble learning techniques in increasing the fitness and predictive powers of the base HP model. Based on the AUC values derived from the models, the ensemble ABHP model that yielded an AUC value of 0.922 was identified as the most efficient model for mapping the landslide susceptibility in the Nam Dan commune, followed by RABHP (AUC = 0.919), BHP (AUC = 0.909), Dagging-HP (AUC = 0.897), Decorate-HP (AUC = 0.865), and the single HP model (AUC = 0.856), respectively. The novel ensemble models proposed for the Nam Dan commune and the resultant susceptibility maps can aid land-use planners in the development of efficient mitigation strategies in response to destructive landslides.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Liten till stor: Att byta från violin till viola2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter att vid två olika tillfällen spelat på masterclasses för violinprofessor Ulf Wallin, rekommenderades jag ett huvudinstrumentbyte från violin till viola. Detta med tanke på de rygg- och nackproblem som jag brottats med under en längre period och som hindrat mig från att komma vidare i mitt violinspel.

  I detta arbete utforskar jag speltekniska skillnader mellan violin och viola. Jag har under åtta veckor systematiskt övat på skalor, etyder och repertoar. Jag har valt att dela upp processen i fyra olika moment: instrumentfattning, stråkteknik, intonation och altklav. Under processen redogör jag för hur jag arbetat med de olika momenten och med hjälp av mina lärare tagit mig an de utmaningar jag stött på. Jag har regelbundet fört loggbok och antecknat intressanta saker jag upptäckt under övningspassen. Jag har också spelat in videoklipp för att kunna följa min utveckling. Jag har analyserat denna process utifrån Gibsons affordance-begrepp, vilket har fått mig att inse varför jag har olika förutsättningar beroende på om jag spelar violin eller viola.

  Arbetet har resulterat i att jag uppnått en förbättrad teknik och musikaliskt uttryck. Jag redovisar det genom en inspelning jag gjort av ett solostycke med ljud och bild i en gotländsk kyrka.


  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (mov)
  1.Hoffmeister rotation
  Download full text (mp4)
  2.Arpeggione
  Download full text (mov)
  3.Bach inledning
  Download full text (mp4)
  4.Stråk med olika tyngd
  Download full text (mp4)
  5.C-strängen
  Download full text (mp4)
  6.Stråk på A-strängen
  Download full text (mov)
  7.Samma hastighet olika kontaktställe och tyngd
  Download full text (mov)
  8.Samma kontaktställe, olika tyngd och hastighet
  Download full text (txt)
  9. Länk till Youtube
 • Choudhry, Jamal
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  A study of wear and load behaviour on bucket teeth for heavy-duty cable shovels2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many of today’s engineering advancements rely on minerals such as copper, gold and iron. For this reason, the mining industry plays an important role for the development of society and technological wonders. Mining excavators are commonly used tools for extracting the minerals from the mine. Mining excavators are large machines used to breakdown, penetrate and load the rock ores onto trucks that transport the minerals. During the dynamic loading, the excavator bucket experiences significant amount of wear and tear that negatively affects the production by increasing the downtime. The bucket teeth are arguably the most worn parts of the bucket and are responsible for significant amounts of downtime. This thesis aims to provide a better understanding of the load and wear on the bucket teeth of large scale mining excavators used in Bolidens Aitik copper mine in Sweden. Because of how much wear and tear the bucket teeth are exposed to, there is a need to better understand the wear behaviour of the teeth and for the whole bucket in general. This understanding can then be used to improve the service life of the teeth and other parts of the bucket and thus increase work efficiency and reduce downtime.

  This project was divided into two parts. The first part consisted of regular field measurements to follow the wear on the bucket for about two weeks of digging and loading. The gathered data was then analysed to provide a better understand about the wear behaviour. The second part was to develop a numerical model that could predict the wear on the bucket and could be verified by the field measurements.

  The field measurements consisted of seven 3D laser scans of the bucket starting with brand new teeth. At the time of the last scan, the buckets total loaded tonnage was approximately 542 kton and the excavator had operated in total of approximately 195 hours. After the raw data from the scans was gathered and analysed, various information about the wear behaviour on the teeth was achieved. The 3D scanned data was also used to provide a complete wear development cycle which allowed to track the wear of any point in the bucket. The method could also be used to create animations of the teeth as they were being worn. From the results, it was concluded that the wear rate for the teeth slowed down and even converged as the geometry changed due to wear. When comparing all nine teeth on the bucket, it was also found that the middle teeth on the bucket were most exposed to wear. The most worn tooth was found to lose around 50 kg of weight after approximately 117 operating hours, which accounts for 40 % of the original weight. The animations from the complete wear development results also showed how the individual teeth and the whole leading edge with all nine teeth were being worn as the buckets loaded tonnage increased from 0 to 542 kton.

  The numerical model consisted of simulations of loading with the rocks being modelled with the Discrete Element Method (DEM). These were divided into four cases, the first being with the bucket with all new teeth. The second bucket with a mixture of new and worn teeth. The third bucket with all worn teeth and then finally the fourth bucket in which a new tooth geometry was tested. The numerical model showed promising results and potential for being a reliable way to predict the wear on the bucket. The results showed that both the penetration force and wear for the middle teeth was higher than the other neighbouring teeth. It also showed that the completely worn teeth had a lower wear rate than the new teeth which is in agreement with the results from field measurements. Other factors such as tooth shape and length were also observed to have a significant impact on the wear and penetration force. Lastly, the new teeth geometry also showed potential for design improvements in terms of wear resistance but can be further optimised. From the new teeth geometry, a suggestion was given for using an existing tooth system that might be more wear resistant.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Rismalm, Pernilla
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sigelind, Nathalié
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Familjers upplevelser av hälsostödjande familjesamtal vid kronisk sjukdom: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen, det kan leda till en förlust av normala familjefunktioner. Kroniska sjukdomar har under det senaste årtiondet ökat kraftigt. Den familjecentrerade omvårdnaden syftar till att se familjen som en helhet där hälsostödjande familjesamtal kan användas som en omvårdnadshandling av sjuksköterskan för att främja familjers hälsa. Syfte: Att beskriva familjers upplevelser av hälsostödjande familjesamtal vid kronisk sjukdom. Metod: Denna litteraturstudie baserades på 10 vetenskapliga artiklar där analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet i denna litterastudie beskrivs i fyra huvudkategorier; Att samtalen skapade rum för berättelse och bekräftelse, Att samtalen samlade familjen till meningsfulla dialoger, Att sjuksköterskan skapade förtroende och Att samtalen bidrog till styrka för sig själv och inom familjen. Slutsats: Resultatet i denna litteraturstudie visar att hälsostödjande familjesamtal kan vara värdefulla och bidra till att främja hälsa hos familjer när en familjemedlem drabbats av kronisk sjukdom, vilket kan bidra till nya perspektiv och en ökad förståelse inom familjen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Backes, Albin
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Räddningstjänstens förmåga vid IVPA (i väntan på ambulans): En studie om räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA-uppdrag2020Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När en person drabbas av ett plötsligt akut sjukdomsfall ställer vi krav på att samhället ska reagera och hjälpa den som är i behov av hjälp. Personen som är drabbad upplever en otrygghet och vill ha hjälp så fort som möjligt. Att ge den hjälpen åligger Sveriges regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen. Med en allt mer centraliserad sjukvård och en trend som visar att väntetiden på en ambulans blir allt längre krävs en samverkan mellan samhällets trygghetsskapande och livräddande funktioner.

  Problematiken med denna samverkan mellan räddningstjänst och ambulanssjukvården när det handlar om hälso-och sjukvård är sedan tidigare väl känd. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, numera Sveriges Kommuner och Regioner, kom ut med en rapport år 2001 där detta undersöktes. Efter rapporten har lagändringar genomfört för att förenkla samverkan och för att möjliggöra avtal som innebär att räddningstjänsten utför hälso-och sjukvårdsinsatser i väntan på ambulans.

  I Örebro län finns ett avtal mellan Region Örebro län och Nerikes Brandkår som innebär att räddningstjänsten larmas till misstänkta hjärtstopp där det finns en bedömd tidsvinst i att larma räddningstjänsten. Resultatet visar att räddningstjänsten larmades tillsammans med ambulans vid 111 av 389 misstänka hjärtstopp under 2018, vilket motsvara ca 28,5 procent av fallen. Vid dessa gemensamma utlarmningar var räddningstjänsten enligt medianvärdet 9 minuter före ambulansen till den drabbade. Medicinska studier visar att chansen att få igång ett hjärtstopp minskar med 10 procent för varje minut.

  Ambulanssjukvårdens tillgänglighet har under senaste tiden varit föremål för medial uppmärksamhet i och med en ökad belastning på verksamheten. Resultatet i studien påvisar en markant högre belastning för ambulanssjukvården än hos Nerikes Brandkår. Av Nerikes Brandkår totala antal uppdrag utgjorde IVPA ca 3,8 procent under 2018.

  Det finns flera andra sjukdomsfall där tiden spelar en avgörande roll för utgången hos den drabbade. Två av dessa sjukdomsfall, livshotande blödning och luftvägshinder, undersöktes vad det gäller omfattning i länet samt huruvida räddningstjänsten skulle kunna genomföra en första insats i väntan på ambulans vid dessa sjukdomsfall. Om räddningstjänsten även skulle larmas på 28,5 procent av alla larm om livshotande blödning och luftvägshinder och oförändrat på misstänkt hjärtstopp skulle andelen IVPA öka från dagens 3,8 till 4,9 procent. Det skulle även innebära en total ökning av antal larm till räddningstjänsten med 1,1 procent, eller cirka 32 larm per år i hela Nerikes Brandkår. Räddningstjänstens tillgänglighet och förmåga att göra snabba potentiellt livräddande insatser i väntan på ambulans bör tas till vara av regionen. Ambulanssjukvården och räddningstjänsten har ett flertal gemensamma beröringspunkter där en av dem är att skapa trygghet och rädda liv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Saifouri, Paiman
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Fönster och Miljöcertifiering: Undersökning av hur valet av fönsterstorlek (fönsterlösning i form avljudkrav, ljusinsläpp och värmegenomstrålning) ska göras på ett optimalt sätt.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Flodmark, Felicia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Närkeby, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i livets slutskede i hemmet: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid vård i livets slutskede har sjuksköterskan en mycket viktig roll som omvårdnadsansvarig för patienten. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i livets slutskede i hemmet. Tillvägagångssättet som har använts i detta arbete är en litteraturstudie med inifrånperspektivmed fokus på människor och i detta fall sjuksköterskors upplevelse. Litteraturstudien bestod av tio kvalitativa studier och har analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Analysen resulterade i sex kategorier: Att kommuniceramed kollegor är svårt men samarbete är viktigt; Att ha patientens hem som arbetsplats är problematiskt; Att göra fel vid ensamt arbete skapar rädslor; Att känna behov av struktur och organisering vid ett tidspressat arbete;Vikten av god kunskap och erfarenhet vid palliativ vård i hemmet; Att bemöta och bilda en relation till patient och anhöriga. I resultatet framkom det att sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i hemmet uppskattar en god kommunikation mellan kollegorna då det är mycket ensamarbete och sjuksköterskorna var oroliga för att göra misstag. Det visade sig även att struktur och organisering i arbetet blev ännu viktigare när det var ett högt tempo. Sjuksköterskors kunskap, erfarenhet och ett gott bemötande av patienten samt dess anhöriga var en förutsättning för god vård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Larsson, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Noppa, Rebecca
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. Könsstympning innebär delvis eller total borttagning av de yttre könsorganen, eller annan skada på de kvinnliga könsorganen av icke medicinska skäl och klassas utifrån fyra olika huvudtyper beroende på hur mycket av kvinnans könsorgan som avlägsnas. I och med det mångkulturella samhället vi lever i idag är det inte ovanligt att personal inom hälso- och sjukvård i Sverige möter kvinnor som är könsstympade. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning. Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där tio vetenskapliga artiklar analyserades. Analysen resulterade i fyra kategorier: att den sexuella hälsan begränsas, att livet präglas av ett fysiskt och ett psykiskt lidande, att könsstympning är nödvändigt för att accepteras och att mötet med sjukvården återspeglas av att känna sig annorlunda. Genom att öka kunskapen kring ämnet hos hälso- och sjukvårdspersonal skulle dessa kvinnor kunna få bättre omvårdnad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Segerstedt, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Nödvändigt: Lager och produkter i arbeteManuscript (preprint) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Malik, Anurag
  et al.
  Department of Soil and Water Conservation Engineering, College of Technology, G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar-263145, Uttarakhand, India.
  Rai, Priya
  Department of Soil and Water Conservation Engineering, College of Technology, G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar-263145, Uttarakhand, India.
  Heddam, Salim
  Faculty of Science, Agronomy Department, Hydraulics Division University, 20 Août 1955, Route EL HADAIK, 26 Skikda, BP, Algeria.
  Kisi, Ozgur
  Department of Civil Engineering, School of Technology, Ilia State University, Tbilisi 0162, Georgia.
  Sharafati, Ahmad
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam. Faculty of Civil Engineering, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam. Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  Salih, Sinan Q.
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam. Computer Science Department, College of Computer Science and Information Technology, University of Anbar, Ramadi 31001, Iraq.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Yaseen, Zaher Mundher
  Sustainable Developments in Civil Engineering Research Group, Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Pan Evaporation Estimation in Uttarakhand and Uttar Pradesh States, India: Validity of an Integrative Data Intelligence Model2020In: Atmosphere, ISSN 2073-4433, E-ISSN 2073-4433, Vol. 11, no 6, article id 553Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Appropriate input selection for the estimation matrix is essential when modeling non-linear progression. In this study, the feasibility of the Gamma test (GT) was investigated to extract the optimal input combination as the primary modeling step for estimating monthly pan evaporation (EPm). A new artificial intelligent (AI) model called the co-active neuro-fuzzy inference system (CANFIS) was developed for monthly EPm estimation at Pantnagar station (located in Uttarakhand State) and Nagina station (located in Uttar Pradesh State), India. The proposed AI model was trained and tested using different percentages of data points in scenarios one to four. The estimates yielded by the CANFIS model were validated against several well-established predictive AI (multilayer perceptron neural network (MLPNN) and multiple linear regression (MLR)) and empirical (Penman model (PM)) models. Multiple statistical metrics (normalized root mean square error (NRMSE), Nash–Sutcliffe efficiency (NSE), Pearson correlation coefficient (PCC), Willmott index (WI), and relative error (RE)) and graphical interpretation (time variation plot, scatter plot, relative error plot, and Taylor diagram) were performed for the modeling evaluation. The results of appraisal showed that the CANFIS-1 model with six input variables provided better NRMSE (0.1364, 0.0904, 0.0947, and 0.0898), NSE (0.9439, 0.9736, 0.9703, and 0.9799), PCC (0.9790, 0.9872, 0.9877, and 0.9922), and WI (0.9860, 0.9934, 0.9927, and 0.9949) values for Pantnagar station, and NRMSE (0.1543, 0.1719, 0.2067, and 0.1356), NSE (0.9150, 0.8962, 0.8382, and 0.9453), PCC (0.9643, 0.9649, 0.9473, and 0.9762), and WI (0.9794, 0.9761, 0.9632, and 0.9853) values for Nagina stations in all applied modeling scenarios for estimating the monthly EPm. This study also confirmed the supremacy of the proposed integrated GT-CANFIS model under four different scenarios in estimating monthly EPm. The results of the current application demonstrated a reliable modeling methodology for water resource management and sustainability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Liu, Suhong
  et al.
  School of Mathematics and Information Science, Baoji University of Arts and Sciences, Shaanxi, China.
  Afan, Haitham Abdulmohsin
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang, Viet Nam.
  Aldlemy, Mohammed Suleman
  Department of Mechanical Engineering, Collage of Mechanical Engineering Technology, Benghazi-Libya.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Yaseen, Zaher
  Sustainable Developments in Civil Engineering Research Group, Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  Energy analysis using carbon and metallic oxides-based nanomaterials inside a solar collector2020In: Energy Reports, ISSN 2050-0505, E-ISSN 2352-4847, Vol. 6, p. 1373-1381Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effectiveness of a flat-plate solar collector was studied by using SiO2, Al2O3, Graphene, and graphene nanoplatelets nanofluids with distilled water as the working fluids. The energy efficiency was theoretically compared using MATLAB programming. The prepared carbon and metallic oxides nanomaterials were structurally and morphologically characterized via field emission scanning electron microscope. The study was conducted under different operating conditions such as different volume fractions (0.25%, 0.5%, 0.75% and 1%), fluid mass flow rate (0.0085, 0.017, and 0.0255 kg/s), input temperatures (30, 40, and 50 °C), and solar irradiance (500, 750, and 1000 W/m2). Nanofluids showed better thermophysical properties compared to standard working fluids. With the addition of the nanofluids SiO2, Al2O3, Gr and GNPs to the FPSC the highest efficiency of 64.45%, 67.03%, 72.45%, and 76.56% respectively was reached. The results suggested that nanofluids made from carbon nanostructures and metallic oxides can be used in solar collectors to increase the parameters of heat absorbed/loss compared to water only usage.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Perdal, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Upplevelser av isolering hos patienter koloniserade med multiresistenta bakterier inom slutenvården: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Multiresistenta bakterier är bakterier som utvecklat motståndsmekanismer mot läkemedel. Risken för att koloniseras av dessa bakterier är ett problem som ökar globalt, följaktligen växer antalet patienter som vårdas isolerade. Isoleringsvård innebär att patienten har ett eget rum och egen toalett att förhålla sig till, samt att vårdpersonal ska tillämpa specifika rutiner och åtgärder.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av isolering hos patienter koloniserade med multiresistenta bakterier (MRB) inom slutenvården.

  Metod: En kvalitativ manifest innehållsanalys med inifrån perspektiv tillämpades för att besvara studiens syfte. I analysen ingick nio vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Isoleringen påverkade patienternas upplevelser utifrån flera aspekter som resulterade i kategorierna: ’Att vara ensam och känna ett känslomässigt lidande’, ’Att känna begränsningar i relationer och vara orolig för smittspridning’, ’Att känna sig stigmatiserad och få låg självkänsla i brist på egen kunskap’, ’Att tveka över sjukvårdspersonalens kunskap och åtgärdernas betydelse’ och ’Att vara instängd i ett rum där miljön har stor betydelse’.

  Slutsats och kliniska implikationer: I litteraturstudien identifierades patienternas bristande kunskap om isoleringen och varför vissa åtgärder ägde rum. Det behövs ytterligare forskning på vilket sätt patienter erhåller ökad kunskap i kombination med isoleringsvård. På så sätt kan patienternas förståelse i situationen öka deras känsla av sammanhang. Genom utvidgning av sjukvårdspersonalens kunskap om patienters personliga upplevelser av att befinna sig inom isoleringsvård kan ett personcentrerat förhållningssätt främjas. Troligtvis förbättrar det även bemötande av patienternas redan identifierade behov. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Strömqvist, Oscar
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing and Medical technology.
  Kolding, Sturla Martin
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing and Medical technology.
  Hot och våld mot sjuksköterskor inom slutenvården: En integrerad litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Olika yrkesgrupper löper större risk att utsättas för hot och våld. Sjuksköterskor har direktkontakt med människor i olika typer av lidande, därmed finns det en stor risk att utsättas för utmanande beteenden eller situationer. Rädslan för att utsättas för hot och våld kan leda till att sjuksköterskor som jobbar prehospitalt väljer att avsluta sina anställningar, eller att de kan utveckla psykiatriska diagnoser. Syfte: Att sammanställa kunskap kring hot och våld mot sjuksköterskor i slutenvården. Utifrån syftet formulerades frågeställningar: Vilka organisatoriska faktorer kan leda till hot och våld? Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans arbete efter att ha utsatts för hot och våld? Metod: Whittemore och Knafls metodartikel användes för att göra en integrerad litteraturstudie bestående av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Arbetsplatsen känns osäker då det saknas säkerhetsåtgärder och en god kontakt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det efterfrågas fortbildning inom hantering av hot och våld, detta kan göra att personal upptäcker varningstecken från patienter tidigare. Smärtor och skador förekommer samt psykiska diagnoser som leder till försämrad omvårdnad och ökad frånvaro. Slutsats: Sjuksköterskor bör utbildas redan vid lärosätet i att hantera hot och våld.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wulffschmidt, Emelie
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Månsson, Essie
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av att möta lidande hos patienter med sjukdom: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lidande är något som alla kan uppleva och som kan bli tydligare vid sjukdom. Lidandet kan vara en fysisk samt psykisk smärta och kan upplevas som mörkt, svårt och meningslöst. Genom att ta sig igenom lidande kan personer uppleva mening igen. Sjuksköterskors uppgift i yrkesrollen är att både lindra samt bevittna det lidande som patienten upplever, detta kan dock vara en utmaning för sjuksköterskor att hantera. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta lidande hos patienter med sjukdom. Metod: En litteraturstudie grundad på 10 vetenskapliga artiklar som analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier. Genom att sjuksköterskor engagerade sig i patienters lidande fick de en ökad förståelse för dem. De upplevde att det var viktigt att skapa en relation till patienter i syfte att kunna hjälpa dem och dela lidandet i gemenskap. Sjuksköterskor upplevde att patienters lidande kunde bli deras eget lidande vilket kunde leda till ett behov av att distansera sig från patienter. När sjuksköterskor upplevde att de lyckades lindra patienters lidande kände de en ökad tillfredsställelse och betydelsefullhet. I mötet med patienter upplevde sjuksköterskor att de själva reflekterade över livet, döden och lidandet vilket kunde ge en förtvivlan. Slutsats: Sjuksköterskor behöver reflektera och ventilera sitt lidande för att uppleva ett ökat välmående, att kunna möta patienters lidande samt kunna tillgodose en personcentrerad vård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Pålsson, Susanne
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Electric bicycle rack for an urban environment: A bicycle rack that caters for the needs for electric bicycles in today’s society2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  More and more people commute to work, travel and use the electric bicycle as a daily means of transport. The need for bicycle racks, adapted for electric bicycles is growing and the demands on bicycle racks are higher than for bicycle racks for ordinary bicycles. This as they are very expensive to buy. On behalf of NOLA Industries, a bicycle rack for electric bicycles will be designed. The bicycle rack must also meet the need to recharge the batteries while the bicycle is parked and meet all found requirements from all stakeholders, which were collected during the project. The project is carried out by one student from Luleå University of Technology, who is studying M.Sc. in industrial design with a focus on product development. The project was carried out in Luleå with NOLA at a distance in Stockholm. The aim of the project was to come up with an idea for a bicycle rack that is suitable for public environments and that also fits into NOLA’s existing product range. At the beginning of the project, the time was planned using a Gantt scheme. The process used was CDIO consisting of four different phases. After the planning was completed, a benchmarking was made of how the situation looked and how the electric bicycles in today’s society work. The theory section was planned and introduced with a description of the line of technical design. The chapter was then followed up with relevant theory for the project. In order to find out what users think of existing bicycle racks and what were the desires for future bicycle racks, a survey was sent out. The work continued with several different information collection methods which were then followed up with creative work in the design phase. The final work included CAD models and renderings from keyshot of the finished concept. The final concept meets stakeholder requirements for an electric bike rack. It fulfill the need to be able to recharge the electric bike’s battery and to lock the electric bike in several points. The roof and the bicycle racks are equipped with led lighting, counteracting vandalism and theft of the electric bicycles. The roof also protects the electric bicycles against weather conditions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hansson, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Bell’s theorem and its tests: Proof that nature is superdeterministic—Not random2020In: Physics essays, ISSN 0836-1398, Vol. 33, no 2, p. 216-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  By analyzing the same Bell experiment in different reference frames, we show that nature at its fundamental level is superdeterministic, not random, in contrast to what is indicated by orthodox quantum mechanics. Events—including the results of quantum mechanical measurements—in global space-time are fixed prior to measurement.

  Download full text (pdf)
  Superdeterminism
 • Okwori, Emmanuel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Viklander, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Hedström, Annelie
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Performance assessment of Swedish sewer pipe networks using pipe blockage and other associated performance indicators2020In: H2Open Journal, E-ISSN 2616-6518, Vol. 3, no 1, p. 46-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sewer pipe networks are expected to operate with minimal or no interruptions. The complex nature of randomlyoccurring failures in sewer networks arising from blockages significantly adds to the cost of operation and maintenance.Blockages are significant due to sewage backup or basements flooding, resulting from theiroccurrence. Therefore, continuous performance assessment of sewer pipe networks is necessary to ensurerequired levels of service at an acceptable cost. This study provides insight into the performance of the sewerpipe networks by assessing the proneness of the network to blockages. Furthermore it draws inferences at a holisticstrategic level of influential explanatory factors of blockage proneness, using data available in the SwedishWater and Wastewater Association’s benchmarking system. Results indicate that medium sized municipalitiesare prone to at least 30% more blockages per km per year compared to other municipalities. A hypothesis ofexplanatory factors includes reduced flow volumes and flow depth. Flow velocities below self-cleaning velocityin sewer pipe networks, encouraged by sluggishness of flow are responsible for increased possibility for sedimentdeposition and accumulation in sewers leading to blockages. This is also exacerbated by the deposition of nondisposables(wet wipes, baby diapers, hard paper, etc.), accumulation of fats, oils and grease in sewers andincreased water conservation measures.

  Download full text (pdf)
  fulltext