1234567 43 - 92 of 392
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Karlsson, Tilda
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Brandebo, Jessica
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Jämställdhet i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av uppdraget att motverka traditionella könsmönster och könsroller2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att analysera hur förskollärare konstruerar jämställdhetsuppdraget iförskolan där ett särskilt fokus riktas på uppdraget att motverka traditionella könsmönster ochkönsroller. Studien är av kvalitativ karaktär där utgångspunkten är ett socialkonstruktionistisktperspektiv. Empiri har samlats in genom intervjuer som dokumenterats med hjälp avljudinspelning samt anteckningar och tillsammans ligger detta till grund för bearbetning ochanalys. Resultatet i studien synliggör att det finns en stor kunskapsbrist hos förskolläraregällande jämställdhetsuppdraget i förskolan vilket i sin tur i många fall snarare förstärkertraditionella könsmönster och könsroller än motverkar dessa.

 • Idsalem Azatam, Fatima
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Undervisning och barns delaktighet och inflytande2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens avsikt har varit att studera hur förskollärare konstruerar undervisningsbegreppet samt hur undervisning konstrueras i relation till barns delaktighet och inflytande. Det socialkonstruktionistiska perspektivet utgör den teoretiska utgångspunkten för denna studie.   I kombination med fokusgruppintervjuer som metod för datainsamling, genomfördes två fokusgruppintervjuer med sju förskollärare, fyra- respektive tre förskollärare i varje grupp. Fokusgruppdiskussionerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning, som vidare transkriberades, sorterades, reducerades, tematiserades och analyserades. Genom att socialkonstruktionistiska teorin utgjorde analysramen, har därför fokuset varit på deltagarnas gemensamma konstruktioner av undervisning som begrepp och undervisning i relation till barns delaktighet och inflytande. Resultatet indikerar att undervisning uppfattas som en sammanflätning av spontan- respektive planerad undervisning. Förskollärarna i studien betraktar inte införandet av undervisningsbegreppet i förskolan som en form av skolifiering av förskolan. Därmed anses undervisning och lärande som två skilda aktiviteter. I deltagarnas beskrivningar av undervisning vid rutinsituationer konstateras det en sammanblandning av undervisning och utbildning. Barns delaktighet och inflytande avseende undervisning framkommer i resultatet som en central del i planering av planerad undervisning för äldre förskolebarn. Däremot tenderar resultatet indikationer på att yngre barn har mindre förutsättningar till delaktighet och inflytande i undervisningen, jämfört med de äldre barnen.

 • Hedman, Lina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Josefsson, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Hur företag kan attrahera kompetent arbetskraft genom employer branding: En fallstudie på ett svenskt energibolag2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth (SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter till potentiella medarbetare.

  Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket utgjorde sedan grunden för datainsamlingen som gjordes i form av en fallstudie på ett svenskt energibolag genom semistrukturerade intervjuer på det företag som utgjorde fallet för studien.

  Resultat – Resultatet visar att faktorerna person-organisation fit (POF), intern kommunikation, ledarskap samt arbetstrivsel påverkar de anställdas grad av engagemang och i förlängningen vilja att sprida positiv SWOM. Detta gäller för såväl front-line-personal som back-office-anställda inom energibranschen. Samtidigt indikerar resultatet att bland dessa faktorer så var arbetstrivsel och ledarskap de viktigaste faktorerna för att anställda ska känna engagemang.

  Teoretiska implikationer – Resultatet tyder på att arbetstrivsel och ledarskap anses vara de viktigaste faktorerna för att skapa engagerade anställda. Vidare framkom att den interna kommunikationen blir mindre betydelsefull ifall de anställda upplever en hög person-organisation fit. Resultaten indikerar även att front-line-personal efterfrågar mer information gällande vad som lovats till kund samt information kring de olika avdelningarna i jämförelse med back-office-anställda. Eftersom back-office-anställda har exkluderats från tidigare forskning som utförts inom området utgör detta ett nytt bidrag till forskningen.

  Praktiska implikationer – De praktiska implikationerna är att företaget där studien utfördes har lyckats väl i arbetet med employer branding vilket leder till att de anställda agerar ambassadörer och sprider positiv SWOM om företaget till utomstående. Vidare resulterade studien i förslag på utvecklingsmöjlighet främst inom området intern kommunikation, så som ett systematiserat sätt för det interna kommunikationsflödet, men även inom ledarskap gällande målstyrning och chefernas roll som förebild. Resultaten indikerar att företag i allmänhet bör förmedla information både muntligt och skriftligt samt säkerställa att det finns en samsyn mellan chefer och medarbetare gällande ansvarsområden.

 • Hedlund, Nicklas
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  TicTacTraining: Coordination of multiple clients in a web based exergame2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The traditional way to coordinate multiple clients in a multiplayer based game on multiple platforms is to create an implementation on a per-platform basis - resulting in often four different implementations, one for each major platform - ie. iOS, Android, Windows, and Linux based operating systems. This report examines the possibility of replacing multiple so called “native apps” with a single web based implementation - granting users access on all devices that supports modern browsers, and discusses what tools were used in the development of the application and why. 

 • Halvarsson, Nils
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Karlberg, Joakim
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Framgångsfaktorer och barriärer vid implementering av Lean: En jämförande studie vid LKAB Specialprodukter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lean is today popular amongst companies and organizations with the purpose to reduce waste and make processes more efficient. However, the literature shows that up to 90 percent of the Lean implementation efforts fail. Organizations often focus on specific Lean methodologies and tools but fail to view Lean from a broader perspective. One company that has tried to implement Lean, but with limited success in achieving desired results, is LKAB. The company now wants to make another attempt to implement Lean throughout one of its divisions, LKAB Special Products. Therefore, the purpose of this thesis is to study success factors and barriers for Lean implementation at the Special Products division. The division consists of five subsidiaries; LKAB Mekaniska, LKAB Wassara, LKAB Berg & Betong, LKAB Minerals and LKAB Kimit. One of the subsidiaries, LKAB Mekaniska, has already begun implementing Lean independently. The study used a qualitative approach through fifteen interviews in total, with respondents from lower management at every subsidiary and a selection from the upper management at the division. The answers from the respondents were analyzed and compared with success factors and barriers found in the literature.

  The conclusions from the thesis are that neither the upper nor the lower management levels of the division have a common view of Lean, but all agree that Lean could be beneficial for them to various degrees. The upper management has not established clear directives and goals regarding what Lean actually means for the Special Products division. This implies that the subsidiaries that are currently in the process of implementing Lean, are implementing it on their own account. The prerequisites for Lean implementation also differ between subsidiaries. LKAB Berg & Betong and LKAB Minerals are affected by factors such as geographical dispersion and high variability in production.

  This thesis resulted in recommendations on how the division should consider critical success factors and barriers to increase the probability for successful implementation of Lean. During an implementation of Lean, the upper and lower management must be dedicated to make the effort last. The process of implementing Lean should be followed up by the upper management since it would create commitment for the lower management. To promote a culture of improvement, the upper and lower management should highlight the results from the new ways of working to the employees. A unified view of Lean with distinct goals must be established throughout the division; everyone must understand the purpose of Lean within LKAB Special Products. Lean should be integrated into the daily work processes and not be considered a sideproject. The use of methodologies and tools promotes Lean implementation, but the responsible managers should consider a holistic view when using these and they must understand the underlying purpose of them. A Lean implementation effort may encounter resistance to change from the employees. In this case, the upper and lower management should try to understand the employees’ opinions and highlight the results of Lean. The thesis also found that the lower management seems to assess the willingness of organizational change lower than the upper management, which is of interest to study further.

 • Gustafsson, Camilla
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  DIGITALA VERKTYG I LÄROBÖCKER FÖR GYMNASIEMATEMATIK.: En studie över hur digitala verktyg har utvecklats i läroböcker för kurs 1b under början av 2000-talet.1992Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through the years there have been some studies on mathematics textbooks in Sweden. The studies have different focus when they study the textbooks. Earlier studies show that depending on what you study they finds that there are none to some change in the textbooks. Because there has been a development in the digital world this study focuses on the development of use of digital tools in the textbooks for mathematic in Sweden. This study uses content analysis to analyse how often digital tools is mentioned or used in number sense/arithmetic and algebra for course 1b in Swedish upper secondary school. The results show that there is a development in how often digital tools are used in the textbooks but that the context often stay the same. The biggest different is also to be found when a new syllabus is introduced compared to when a new edition is based on teacher comments. 

 • Enström, Olof
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Authentication Using Deep Learning on User Generated Mouse Movement Images2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Continuous authentication using behavioral biometrics can provide an additional layer of protection against online account hijacking and fraud. Mouse dynamics classification is the concept of determining the authenticity of a user through the use of machine learning algorithms on mouse movement data. This thesis investigates the viability of state of the art deep learning technologies in mouse dynamics classification by designing convolutional neural network classifiers taking mouse movement images as input. For purposes of comparison, classifiers using the random forest algorithm and engineered features inspired by related works are implemented and tested on the same data set as the neural network classifier.

  A technique for lowering bias toward the on-screen location of mouse movement images is introduced, although its effectiveness is questionable and requires further research to thoroughly investigate. This technique was named 'centering', and is used for the deep learning-based classification methods alongside images not using the technique. The neural network classifiers yielded single action classification accuracies of 66% for centering, and 78% for non-centering. The random forest classifiers achieved the average accuracy of 79% for single action classification, which is very close to the results of other studies using similar methods. In addition to single action classification, a set based classification is made. This is the method most suitable for implementation in an actual authentication system as the accuracy is much higher.

  The neural network and random forest classifiers have different strengths. The neural network is proficient at classifying mouse actions that are of similar appearance in terms of length, location, and curvature. The random forest classifiers seem to be more consistent in these regards, although the accuracy deteriorates for especially long actions. As the different classification methods in this study have different strengths and weaknesses, a composite classification experiment was made where the output was determined by the least ambiguous output of the two models. This composite classification had an accuracy of 83%, meaning it outperformed both the individual models.

 • Daniels, Anton
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Information Security in an Internet of Things Network Based on Blockchains and User Participation2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The amount of connected Internet of Things devices has seen a large growth during the last couple of years and shows no signs of slowing down. Considering the momentum of the technological advancement in our society with new technologies such as blockchains, AI and machine learning, a large amount of issues could occur if not prevented beforehand, especially within security. Therefore this thesis will examine how to maintain the information security in an Internet of Things network based on blockchains and user participation, by taking an exploratory approach to create an understanding of the issues and possible solutions when implementing a network of this type.

  By using a case developed together with Luleå Kommun this thesis takes a qualitative approach to the research. This is done by using solutions to issues which appeared during the development of this implementation to draw a conclusion on how to maintain the information security in an Internet of Things network based on blockchains and user participation.

 • Antti, William
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Virtualized Functional Verification of Cross-Platform Software Applications2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With so many developers writing code, so many choose to become a developer every day, using tools to aid in the work process is needed. With all the testing being done for multiple different devices and sources there is a need to make it better and more efficient. In this thesis connecting the variety of different tools such as version control, project management, issue tracking and test systems is explored as a possible solution. A possible solution was implemented and then analyzed through a questionnaire that were answered by developers. For an example results as high as 75\% answering 5 if they liked the connection between the issue tracking system and the test results. 75\% also gave a 5 when asked about if they liked the way the test results were presented. The answers they gave about the implementation made it possible to conclude that it is possible to achieve a solution that can solve some of the presented problems. A better way to connect various tools to present and analyze the test results coming from multiple different sources.

 • Andersson, Sofia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Jämställdhetsintegrering som en del av kvalitetsledning: Så kan Götakvarteren bli Skanskas mest jämställda projekt2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Over decades, companies have been integrating quality management to constantly improve and develop their businesses. Techniques and tools have been used as support to meet the company’s values, and to increase external and internal customer satisfaction with a reduce amount of resources. Recent projects have demonstrated that gender mainstreaming works as an effective approach for business improvement and development. The method is claimed to have a positive impact on the company’s business performance, for instance by improved working environment, increased creative and innovative capacity of employees and an increased ability to attract well-trained staff. In addition, it is considered that gender mainstreaming contributes to social sustainability and the achievement of the UN’s global goals faster, which in turn leads to sustainable development.

  Purpose: The purpose of this study has been to investigate how gender mainstreaming and quality management interact, and how gender mainstreaming can contribute to the improvement of construction projects.

  Methodology: The study has been carried out as an in-depth case study at Skanska Commercial Development Nordic in Gothenburg. In order to understand the business case, its problem and current situation, a qualitative methodology with quantitative data was made. The qualitative data was used to obtain a deeper understanding of the case, and the quantitative data consisted of statistics from the company and the construction industry. As method of analysis, a Thematic analysis and Voice Of The Customer Table (VOCT) was done to understand the needs of the employees at Skanska.

  Result: In the study’s theoretical framework, several similarities between gender mainstreaming and quality management were identified, in which gender mainstreaming could be seen as a technique within quality management. From the study of Skanska’s way of working, it emerged that there is no link between their work with quality and gender equality. That entails gender mainstreaming in the project Götakvarteren will involve major changes as new ideas and methods must be established. On the other hand, the analysis indicated that the employees need of an equal construction project would be beneficial for the company’s sustainable development. Based on the needs of the employees, recommendations have been given for how Götakvarteren could become profitable by becoming Skanska’s most equal project.

  Conclusion: There is a distinct link between gender mainstreaming and quality management, in which gender mainstreaming can be argued to be a technique within quality management. Just as Skanska’s current quality management system, the work with gender equality should be integrated in the daily activities and accepted as a method for continuous improvement. After identifying the company’s challenges, opportunities and needs, actions have been developed for how gender mainstreaming can contribute to successful and equal construction projects.

 • Ahlström, Mimmi
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk Kärnbränslehantering AB har på uppdrag av regeringen ansvar för att förvalta använt kärnbränsle och kärnavfall. För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall etableras. De rättsliga förutsättningarna för en sådan verksamhet i Sverige prövades i mål M 1333–11. Förutsättning för tillstånd till verksamheten är bland annat att det finns en kommun i Sverige vars kommunpolitiker och medborgare har legitimerat verksamheten, dvs. är beredda att acceptera den. I tillståndsprövningen för miljöfarlig verksamhet ställs sedan krav på exempelvis användning av bästa möjliga teknik, samt iakttagande av försiktighetsprincipen genom tillämpning av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Även Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är tillämplig på den miljöfarliga verksamheten. Domstolen kommer fram till att utifrån den nuvarande säkerhetsanalysen är ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall inte säkert på lång sikt och kan inte tillåtas. Vissa lagändringar bör övervägas för att verksamheten ska kunna komma till stånd, exempelvis beträffande vattenverksamhet, samt när det gäller Strålsäkerhetsmyndighetens talerätt om möjlighet att begära omprövning av beslut enligt miljöbalkens bestämmelser.

 • Blind, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Förskollärares beskrivningar av hur de konstruerar undervisning utifrån ett samiskt perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv i samiska förskolor. I studien har kvalitativa intervjuer med tre förskollärare genomförts. Förskollärarna har valts ut utifrån erfarenheter av att arbeta i samiska förskolor, kännedom om samiska traditioner samt behärskande av det samiska språket. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket är betydelsefullt för att få veta hur förskollärare konstruerar undervisning i förhållande till ett samiskt perspektiv. Studien kopplar samman undervisningsbegreppet med det samiska perspektivet för att undersöka om det har betydelse för hur barn undervisas. Resultatet visar att undervisning ur ett samiskt perspektiv innebär att applicera och transformera traditionell samisk kunskap i förskoleverksamheten. Det är vanligt att barn undervisas om traditionella metoder och redskap samt det samiska tankesättet med hjälp av temaarbete, miljö och berättelser. Det samiska perspektivet väger tungt i konstruktionen av undervisning. Men trots vikten av att arbeta med det samiska perspektivet finns inget stöd i varken läroplan eller styrdokument. Resultatet visar att det är upp till varje förskollärare att själv utforma det samiska perspektivet i undervisning för att stärka barns rätt att utveckla sin kultur och sitt språk.

 • Rensfeldt, Ingela
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Kohkoinen, Sandra
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  ”Då blir det ju andra barn och deras behovsom kommer i kläm, och alla barns behovär ju lika viktiga”: En kvalitativ studie om samverkan i arbetslag med högre personaltäthet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa och problematisera hur förskollärare beskriver att samverkan kommer till uttryck inom arbetslag med högre personaltäthet, för att alla barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs det teoretiska ramverk som har utgjort grunden för studien. Studien genomfördes på två olika förskolor där datainsamlingen skedde genom intervjuer med förskollärare, för att deras uppfattningar skulle kunna synliggöras. Datamaterialet transkriberades och analyserades utifrån processen med att sortera, reducera och argumentera tillsammans med utvalda centrala begrepp från det sociokulturella perspektivet. I studiens resultat framkom kommunikation, samsyn och kompetens som framträdande faktorer för en fungerande samverkan i arbetslag. Beroende på hur samverkan i arbetslagen fungerar kan det påverka varje barns utveckling och lärande. Respondenterna konstaterar att det finns både möjligheter och svårigheter med att jobba i ett arbetslag med högre personaltäthet där bland annat kommunikationen problematiseras. Det synliggjordes även att det alltid är barnen och barngruppens behov som ska vara i fokus för hur arbetslaget ska arbeta.

 • Hansson, Hampus
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Striving for excellence in quality when delivering projects in a new country to exceed client expectations and increase client satisfaction: A case study at Jacobs Engineering Group2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When entering a new market and working for a new client, delivery of consistent and high quality is of great importance for future opportunities. Studies have shown that from having a good internal quality control and quality assurance for client deliveries leads to increased client satisfaction and consequently more successful projects. To study this connection and how to meet client expectations when working in a new country, this thesis outlines a case study performed at Jacobs Engineering Group (Jacobs) in Stockholm.

  Quality is defined as the processes used to strive for a degree of perceived client satisfaction. These processes differ across different countries. This thesis has compared cultural differences identified in the case study between Sweden and the UK and assessed Jacobs’ internal methods (Project Delivery Workflow) of assuring quality to meet and exceed client expectations. The findings from this study can probably help Jacobs adapt their practices and ways of conducting business for ongoing and future projects in Sweden. Furthermore, the report will give a basis on how Jacobs should prepare their projects prior to further expansion into new markets.

  To fulfil the purpose of this thesis, literature was compiled with a focus of quality, culture and client satisfaction to provide a basis for the assessment. The methodology consisted of assessing Jacobs’ internal Quality Management System to identify potential areas of improvement. Following, interviews were conducted to obtain qualitative responses on how Jacobs should adapt to cultural differences within the Swedish market to meet client expectations and expand their businesses. The interviews included a quantitative segment to visualise cultural differences and identify areas where Jacobs should preferably develop to meet client expectations. The interviews were then presented and analysed using a thematic analysis to identify the most significant themes of this study.

  This thesis suggested that Jacobs should adapt their Project Delivery Workflow for projects of different magnitudes and improve connections between project phases and disciplines. Other suggestions were to reconfigure their organisational structure when embarking upon a project in Sweden. From the findings in this study, further recommendations were given to Jacobs on how to conduct business in Sweden from comparing cultural differences for continued cooperation with Trafikverket and what project aspects Jacobs should focus on. Lastly, this thesis concluded how Jacobs should conduct further studies to assess the importance of project aspects across borders and cultures when entering a new market to deliver projects successfully.

 • Somberg, Julian
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Mechanical and Thermal Characterisation of Novel UHMWPE Composites for Total Joint Arthroplasty2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Total joint arthroplasty surgeries are known to have a high success rate but the longevity of the implants still acts as a limiting factor. Ultrahigh molecular weight polyethylene is the material of choice for the implant bearing surfaces due to its excellent clinical and tribological performance. A common problem associated with the polymer is however the loosening of the implant from its surrounding bone tissue. This phenomenon is caused by a biological reaction to released wear particles.

  Reducing the release of wear particles will increase the lifespan of implants and can be accomplished by increasing the wear resistance of the material. Crosslinking of the polymer by means of gamma irradiation is a well known approach to achieve an increased wear resistance but eventually leads to oxidation of the polymer. The addition of vitamin E as antioxidant is known to reduce this without significant loss of mechanical properties. A second approach is based on adding reinforcements to the polymer in order to enhance its tribological performance.

  This work focuses on the thermal and mechanical characterisation of newly developed UHMWPE nano-composites with a focus on the addition of vitamin E and crosslinking by gamma irradiation. Based on previously published results indicating an increased fracture toughness for different composites, Nanodiamonds, multiwalled carbon nanotubes and graphene oxide nanoparticles were dispersed throughout the matrix and consolidated. The thermal characterisation was performed using differential scanning calorimetry, making it possible to identify the different thermal transitions and degree of crystallinity of the polymer. The fracture toughness, an important property in wear due to fatigue, was furthermore characterised by performing three point bending experiments.Finally, by means of a multiaxial pin-on-plate set-up the wear resistance of the materials was analysed.

 • Stenlund, Pontus
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Simulating Realistic Ragdoll Behaviour In Physical Situations2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When trying to make a game character come alive and add some sense of realism to a game, it can be done in multiple ways. Animating a 3D model is the commonly used one and it is usually done by hand. The artist moves the model's limbs bit by bit to make small animation clips that are then played in the game. This has a few drawbacks, it's time consuming and depending on what the character is doing in the game it won't always look accurate. Ragdolls can be used together with animations to help bring more realism to the model. Together with animation and colliders on the model limbs, it can simulate when the models limbs interact with objects on the screen. It can also simulate physical responses that happen. But some problems still remain that can't be solved by ragdolls and animation alone. One example is the foot position when a character walking up or down sloped terrain. The foot can clip through the terrain and destroy the sence realism, however ragdolls together with inverse kinematics can solve such problems.

 • Sundqvist, Lina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Danielsson, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Titta här fröken!: En studie av hur möjligheter till spontan naturvetenskaplig undervisning kan tas tillvara2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Wuotila, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Ett yrke där hot och våld är vardag: En kvalitativ studie om polisers upplevelser av hot och våld i arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, police vulnerability to threats and violence has been examined. The study is based on qualitative method and seven qualitative semi-structured interviews have been conducted with police officers who actively work as police officers in the external service as well as with police officers who have worked in external service. The aim of the study was to create a deeper understanding of police officers’ experiences of vulnerability to threats and violence at work. To fulfill the purpose, three issues were formulated: “What kind of threat and violence are police officers exposed to in the external service?”, How do police officers in external service experience their vulnerability to threats and violence?” and “What are the consequences of the vulnerability to threat and violence for police officers in external service?. The collected empirical data has been analyzed based on the study's theoretical framework consisted in previous research which examined which factors entail risks for police officers to be exposed to threats and violence, normalization of threats and violence as well as theory of demand, control and social support at work.

  The results of the study show that the definition of threat and violence is based on the police officer’s subjective perception of the concept. All police officers testify of events where they were exposed to threats, violence or both at work. There are different types of threat and varying degrees of violence, where violence that arises during commotion in interventions is seen as a lower degree of violence and violent acts made with intent were considered as more serious types of violence. Regarding threats, it was perceived to be dependent on who pronounces the threat, whether the threat is directed against them personally or their family who primarily determine whether it is considered serious or not. The police officers tend to normalize and to tone down threatening and aggressive actions based on the perception that it is to some extent included in the role of working as a police officer to be exposed to threats and violence. However, the police officers do not consider it being okay to be subjected to threats and violence at work regardless of the circumstances. Furthermore, the results show that there are demands for performance to intervene in situations where there is a risk of being exposed to threats and violence and that the police officers feel that they have a high degree of control in the work. The vulnerability to threats and violence at work is handled by good social support at work.

 • Sundström, Tove
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Samhällsorientering för elevgrupper med nyanlända elever: En kvalitativ studie om klasslärares undervisning och förutsättningar2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Tagesson, Pär
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Northern Star & Exit: A board game design process: Ett examensarbete inom Teknisk Design2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report describes an independent design-project with the purpose of designing a board game design process and as a result a re-design of anindependently developed board game named Northern Star, which under-gone development for three years prior to the project as a hobby-project (and may be subject to a Kickstarter at a later date).Northern Star was initially based on a competitive, strategic, card- and dice-based elements which evolved into a thematic, narrative and semi-cooperative game as a result of the project. Initially this game was developed outside the project in two prior courses (D0046A: Usability and D0051A: Context & Analysis) in which all results can be found in appendix 1). The target-group of the project were groups consisting of social circles with relatively long experience in regards to (mainly thematic) board games. The process used were mainly an agile project plan and weekly design sprints based around an iterative design process (much alike IDEOS (2015) three linear phases of inspiration, ideation and prototyping). However it was used in a non-linear way where the designer freely choose of which of the three phases that was to be used. During the inspiration-phase substantial amounts of data were recorded in a pre-study (see appendix 1) as well as user-needs (see appendix 2) were a benchmark led the designer to a design-specification (which also resulted in a new method in regards to board game design processes) were the projects core-values were defined guiding further development of Northern Star. This was followed by a cyclic process in which a concept were generated for Northern Star which led to rapid prototyping and the realization of a physical product, tested duringworkshops. Here the participants gave feedback in the form of discussions, surveys and video-footage for later analysis which added for additional inspiration in which the cyclic process began anew.This process lead to a re-design of Northern Star (briefly mentioned above) were an interactive board game box allowed for an organic game-play system evolving over time with a lot of focus given on player-interaction, meaningful choice, few components as well as immersion in the form of a graphically rich representation of the theme.A new design-process were developed and given the name: Exit: A board game design process in which a lot of focus was given human-centered and participatory design (supported by the theoretical framework and the project-results). This was realizedas a board game where the designers goal is to get from the beginning step - start (inspiration phase) to exit (end of the implementation phase) in which the designer was given choice of free movement between different phases through a field given the name “warp”. Lastly two questions were answered:•How can participatory and human-centered design (also in regard to research) as well as relevant theory contribute to a redesign for Northern Star as well as a better design-process for those involved in similar fields? •How can norms be identified and used in regards to making a more competitively successful product? Answers revolved around how human-centered design have a lot of similarities to board game design supported by exploration of different perspectivesand gave rise to opportunities for normative design(decreasing stigmatization around board games and resulting in unique solutions).

 • Tiburzi, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Prata med matte i munnen: En intervjustudie om hur lärare ser på, arbetar med och bedömer den muntliga kommunikationsförmågan i matematik för elever i årskurs 4-6.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har det funnits en strävan efter att bidra med kunskaper om hur lärare ser på, arbetar med och bedömer kommunikationsförmågan i matematik i årskurs 4-6 För att åstadkomma detta har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Fem erkänt skickliga lärare har intervjuats utifrån tre teman; synen på kommunikationsförmågan, vilka metoder och aktiviteter de använder sig av i undervisningen för att främja elevernas utveckling samt hur de bedömer kommunikationsförmågan. Resultatet visade att lärarnas syn på kommunikationsförmågan stämmer väl överens med aktuell forskning och styrdokument. Vidare betraktar de kommunikationsförmågan i större utsträckning som ett medel för lärande än ett mål för undervisningen. Det finns en stor uppfinningsrikedom när det kommer till att genomföra en varierad undervisning som främjar kommunikationsförmågan. En mångfald av metoder och aktiviteter med kommunikativ karaktär användes i undervisningen. Bedömningen av kommunikationsförmågan var däremot inte lika varierad. Den fokuserade framförallt på formativ bedömning av de andra matematiska förmågorna. En viss osäkerhet vid tolkningen av kunskapskraven kunde också skönjas bland lärarna i studien.

 • Vikström, Emelie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  En låda teknik: möjligheter och begränsningar med ett färdigt läromedel för elevernas lärande i teknik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har syftat till att belysa möjligheter och begränsningar för det färdiga läromedlet Skellefte-Teknik när det används i undervisningen för elevernas lärande i teknik. De frågor som ställts inför genomförandet av undersökningen har fokuserat på vilka didaktiska faktorer som är betydelsefulla för lärare att beakta i undervisning med ett färdigt läromedel som Skellefte-teknik, för att lärande i teknik ska ske, samt vilka förutsättningar läromedlet i sig har för detta lärande. Läromedlet Skellefte-teknik är ett elevaktivt läromedel som erbjuder eleverna lådor med en blandning av naturvetenskapligt och tekniskt innehåll som eleverna arbetar med parvis i socialt samspel under en termin. Läromedlet har varit utgångspunkten för studien och använts som grund när undervisning ägt rum. Data samlades in genom elevintervjuer, observationer av undervisningstillfällen där eleverna arbetat med förutbestämda lådor och efterintervjuer med eleverna. Jag antog rollen som lärare under undervisningstillfällena och observerade både mig själv och eleverna i interaktion med lådorna. Elever i två olika klasser på samma skola i årskurs 2 valdes ut. Variationsteorin har använts som teoretiskt ramverk för utformningen av studien och som senare analysverktyg. Det sociokulturella perspektivet har använts som kompletterande teori för lärande. Det framkom att läromedlet och det arbetssätt som det representerar har varierande förutsättningar för elevernas lärande i teknik och att det många gånger behöves interaktion från läraren för att eleverna ska utveckla kunskaperna som läromedlet syftar att ge dem möjlighet att erövra.

 • Västerö, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Aho, Ann-Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  “Man föds med ett behov av att uttrycka sig estetiskt”: En studie om estetiska lärprocesser i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur och i vilket syfte förskollärare arbetar med estetiska lärprocesser i förhållande till läroplanens intentioner och hur de ser på det föränderliga lärandeuppdraget gentemot estetik i den nya reviderade läroplanen. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och grundar sig i den kvalitativa ansatsen där kvalitativa intervjuer med förskollärare användes som metod. Analysen visade att förskollärare är medvetna om läroplanens intentioner i förhållande till estetiska lärprocesser samt hur och i vilket syfte de kan användas. I resultatet framkom en osäkerhet hos förskollärare i hur undervisningsbegreppet kommer att påverka deras arbete med estetiska lärprocesser. Det framkom även att majoriteten förskollärare menade att de estetiska lärprocesserna kan användas som en helhet i verksamheten och integreras med alla mål i förskolans läroplan. Utifrån resultatet dras slutsatsen att de estetiska uttryckssätten är viktiga för barns utveckling och lärande och att undervisningsbegreppet inte borde påverka förskollärarnas arbete med de estetiska lärprocesserna.

 • Asplund, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Fysisk aktivitet i skolan: En fallstudie om hur fysisk aktivitet påverkar arbetsro, stress och skolprestationer inom matematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa elever och lärares upplevelser av hur daglig fysisk aktivitet påverkar dem i skolan. För att begränsa studien valde jag att endast fokusera på hur de påverkas inom ramen för en matematiklektion. Studien fokuserade på två klasser i årskurs 6 som infört extra fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Tidigare forskning lyfts fram och jämförs med resultaten i denna studie. Studiens frågeställningar besvaras genom både kvalitativ metod i form av intervjuer samt kvantitativ metod i form av enkäter. Resultatet visade ett visst stöd till den tidigare forskningen. Resultatet av studien indikerar att elever kände sig lugnare efter fysisk aktivitet men även arbetsro, koncentration och skolprestationer upplevdes ha en viss positiv påverkan. Av detta resultat väcktes funderingar om vilket ansvar skolan har för att erbjuda extra fysisk aktivitet i skolan.

 • Norberg, Oscar
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Günes, Merve
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Utmaningar inom attitydanalys och automatiseringar av enkätanalyser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Tärnström, Henny
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Lärares och särbegåvade elevers faktiska stöd samt behov av stöd i undervisningen, i ämnet matematik, årskurs 4-6: - Ur ett lärarperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att inhämta enskilda lärares åsikter om sitt faktiska stöd i undervisningen av särbegåvade elever i ämnet matematik, årskurs 4-6, samt sitt behov av stöd. Studien omfattar även vad lärare anser att de särbegåvade elever de undervisar erhåller samt behöver, för att utvecklas i ämnet matematik. För att kunna genomföra studien har sju personer verksamma på olika grundskolor i Sverige intervjuats, genom så kallade semi-strukturerade intervjuer.  Samtliga respondenter uppgav att de undervisat minst en särbegåvad elev var. Av resultatet framkom både likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Sådana likheter var exempelvis att samtliga respondenter uppgav sig till största del vara självlärda på området särbegåvning och att kunskapen om elevers särbegåvning i svenska skolor generellt uppfattades som låg. Detta ansåg respondenterna i sin tur påverka de särbegåvade elevernas stöd i undervisningen negativt. Gemensamt för alla respondenter var även att de gav särbegåvade elever stöd i mån av tid och egen förmåga. En skillnad som framkom, respondenterna emellan, var att tre av dem inte ansåg sig ha något faktiskt stöd i undervisningen, men att de hade behov av detta. En av respondenterna uppgav sig inte ha något stöd, men upplevde sig heller inte behöva det. De resterande tre respondenterna uppgav att de kunde söka stöd i sin undervisning från bland annat specialpedagoger, förstelärare och beteendevetare.

 • Vesterlund, Katja
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Adamovic, Alexandra
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Proteiner: En kvantitativ studie om individers kunskap och val av proteiner2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Humans are affected from their surrounding which may control our choices when it comes to food intake. Previous studies highlights the importance of a balanced nutrition which contains equal intake of animal and plant-based protein for the health outcome. The aim of this study is to find out people's knowledge and options of proteins. A web-based survey was sent out via social media in order to gain a wide ranging variety in participants. Amongst the participants, there was a preponderance amongst persons between the ages of 18-32 and people with higher education. The foremost reasons the respondents gave about their choices were costs (price), taste and animal agriculture. Although mainly were highly educated, the results of the study showed lack of knowledge about protein and its purpose. This leaves us to the conclusion that the profession as health promoters is needed to provide continuously and updated information to the public in order to maintain a state of good health.                     

 • Karlberg, William
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Halvtidsutvärdering av Framtidens skola: Uppnår Luleå kommuns "Framtidens skola" sina mål2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  New Public Management som har etablerats i den svenska offentliga förvaltningen med syfte till att effektivisera resursanvändningen inom det offentliga. Under 2015 kom förslaget att Luleå kommun skulle effektivisera och förbättra sin skolverksamhet. Detta förslag fick beslut om implementering och en förändringen av skolverksamheten mellan 2016-2025 för att bemöta det demografiska svårigheter som Luleå kommun står inför. 

  Dessa interventioner, reformer eller förändringar av en offentlig verksamhet i syfte till att effektivisera ska mätas genom utvärderingar för att se om interventionen eller reformen har ett önskat utfall. Utvärderingen är en kartläggning om reformen eller interventionen har varit bidragande faktor till utfallet som uppstår med en förändring. Den individ som utvärderar en reform eller en intervention måste identifiera vilken typ av styrning eller vilken typ av styrningsdoktrin som tillämpas i verksamheten. Denna styrningsdoktrin ger den information som behövs för att kunna besluta om vilken typ av utvärdering som är bäst tillämpad på situationen eller reformen. 

  I detta fall ska Luleå kommuns skolverksamhet och reformen "Framtidens skola" tolkas enligt New Public Managements styrningsdoktriner för att kunna välja en utvärdering som ska mäta utfallet.

 • Björk, Hanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Johnsson, Gustav
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Navigation i komplexa miljöer med hjälp av digitala tjänster och IoT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research and implementation of use when it comes to outdoor navigation and GPS systems have come quite far compared to their indoor alternatives. Pedestrian friendly wayfinding solutions for indoor use are still lagging behind, and even more so when it comes to recommendations on implementation of best practice.

  One of our goals during the research process was aimed at finding the most adequate ways of conveying wayfinding solutions to end-users in different situations. In order to perform this task, we used a benchmarking process on a selection of wayfinding alternatives. The goal of this process have been focused on finding out which solutions are available at this moment, what they offer the users in terms of wayfinding support, and where issues might arise based on cognitive user theory, wayfinding best practice and technological limitations concerning mobile devices or different digital platforms.

  During our research we found that there are several different solutions that are available for implementation, but that they all come with their own specific strengths and limitations on both the technological side and for the end-users concerning usability.

  The result of our research has been a collection of qualitative data, and recommendations concerning digital and user limitations connected to our specific case. However, the result of this research should not be limited to our case alone, but rather as a reference point for organizations or developers that wish to implement indoor solutions for users, or for future research within the area of indoor navigation and wayfinding.

 • Johnson, Christopher
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Bäckdahl, Carl-Oscar
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Viability of a computer game level creation tool: To facilitate design prototype2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how prototyping of video game levels can be made more accessible by developing a user-friendly game level creation system, evaluating it and producing a number of design principles to be followed when designing such systems. The research question for this study is thus: How can video game level creation be made more accessible? There were several key areas at the center of this study such as Usability, GUI Design, Prototyping, and Game Development. This study utilized an adaption of the Design Science Research Methodology, and evaluation of the resulting artifact was done via user testing and surveys. Survey responses revealed that 95% of the participants successfully completed the main task of the trial, to create a completable video game level within 25 minutes. In addition, all participants answered a 3 (neutral) to 5 (best) on ranked survey questions relating to the usability of the artifact. This study resulted in design principles which were derived from the survey responses via a qualitative decoding process. The conclusion drawn is that computer game level creation can be made more accessible via the development of tools abiding by the design principles proposed by this study.

 • Björklund, Gisela
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  GDPR och Sveriges SMF-företagare: Vad har en elefant och dataskyddsförordningen gemensamt? Båda är omfångsrika, tunga och inger respekt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  General Data Protection Regulation (GDPR), i Sverige kallad dataskyddsförordningen, har sin upprinnelse i EU:s lagstiftning. EU-kommissionen presenterade 2012 förslag till nya regler för dataskydd och personuppgiftsbehandling efter att bister i det gamla direktivet om behandling av personuppgifter upptäckts. Den nya förordningen, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den snabba tekniska utvecklingen i dagens samhälle har förändrat våra vanor och beteenden jämfört med 1998 – då den tidigare personuppgiftslagen trädde i kraft. Tekniken har gjort det enklare att konsumera varor och tjänster från andra länder, vilket i sin tur medför att även våra personuppgifter sprids och lagras utanför Sveriges gränser i högre utsträckning. EU:s syfte med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, var att skapa en enhetlig lagstiftning för hanteringen av dessa personuppgifter i de olika medlemsländerna – och därigenom underlätta det fria flödet av varor och tjänster på EU:s inre marknad; informationen skulle kunna flöda fritt mellan medlemsländerna. En viktig aspekt i arbetet med GDPR var tillkomsten av vissa rekvisit, exempelvis kravet på laglig grund, som ska vara uppfyllda vid behandling av personuppgifter av företag, organisationer och myndigheter och andra offentliga organ. För att besvara syftet och frågeställningen ”Hur har Sveriges SMF-företagare upplevt införandet av GDPR?” har en rättsdogmatisk metod använts. Dessutom har en kvalitativ- och kvantitativ metod använts genom frågeformulär och intervjuer i syfte att ytterligare ge klarhet i frågan. Undersökningen visade på att företagare i första hand använt sig av utbildningar, konsulter eller checklistor på internet för att tillgodogöra sig kunskap om GDPR. Genom intervjun med chefjuristen på Företagarna, Sveriges största sammanslutning av företagare, framkom det att många företagare upplever GDPR som svårt och otydligt, framförallt rörande personuppgiftsbiträdesavtal; när dessa ska appliceras och inte. Både i undersökningen, intervjuerna och flertalet nyhetsartiklar framgick det att förordningen är så pass ny att det kommer dröja innan Sveriges SMF-företagare till fullo satt sig i den, och efterlever förordningen. Det är trots allt ett arbete som ska fortlöpa även framledes; företagarna kan inte slå sig till ro eller nöja sig med att enbart ha infört GDPR i verksamheten.

 • Christensson, Emil
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Lindström, Joakim
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Designprinciper för intuitivitet i komplexasystem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It can be difficult to achieve intuitiveness in complex systems. This study aims to identify whichdesign principles promotes intuitiveness in complex systems as well as recommendations ofhow developers can work in developing these systems. Literature of complex systems, usabilityand intuition have been surveyed. Established principles of design have been evaluated toidentify which principles relates to complex systems. A qualitative study was used to exploreand identify areas of improvement in the development of an intuitive system. The identifiedprinciples for intuitiveness in complex systems are presented and then used to providerecommendations for the areas of improvement identified in interviews. The results arecompared with theory on intuition. Lastly, the concluding remarks and suggestions for furtherstudies are presented.

 • Janzon, Sanna
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  En teknisk konsults förmåga att skapa värde: En möjlig utvecklingsprocess från traditionell domänexpertis till ledande inom innovation2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the companies at the forefront of sustainable development is WSP, which is one of the world's leading analysis and engineering consulting companies. They have a global innovation and sustainability program with the aim to see and analyze the future more clearly: Future Ready. The problem is that it is not always obvious for a technical consultant how to offer and increase the soft values towards the customer. The industry's companies are faced with the challenge of moving from a traditional domain expertise to be the one who also actively reduces the uncertainty that exists among customers, partners and employees in terms of sustainability issues. Therefore, the purpose of this work is to contribute to an increased understanding of the driving forces and obstacles to succeed with this type of change and implementation.

  This work rests on a conceptual model, of different theory areas, which is a potential development process for a technical consultant to move from traditional domain expertise to leading innovation. The theory is based upon Concurrent Engineering (CE), Design-driven Innovation (DI) and cultural movement. CE is a method that is based on a collaborative approach to expand the contextual ability regarding value offering, DI is based on how to increase the domain expertise value, which increases the innovative ability and the cultural movement is assumed to be parallel to these because this movement changes focus from only hard to even soft values.

  To carry out this work, a qualitative method and Mode 2 have mainly been applied. In addition, a literature study has been conducted and the collection of empirical material has been done through a process mapping and interview study. The analysis for the literature study was carried out iteratively and the interview study was based on an analysis model which the author herself produced, based on several keywords and themes.

  The biggest driving force for implementing work with Lead in innovation is time. Time is the common denominator regarding the current problem areas and seen as an interlinkage between the three areas within this project. The biggest obstacle to implementing CE is the specific way of working that "locks in" the employees to specific project days. DI requires every employee to think innovative, which can be hard to achieve. Due to the fact that the culture is hidden, it is hard to grasp which indeed makes it hard to overcome.

  Although this work requires continued studies to be feasible, it highlights many new interesting perspectives and proposals for a possible development process. Thus, this work should be regarded as a contribution to an incentive to start a journey for both WSP and other companies or organizations to move from traditional domain expertise to Lead in innovation.

 • Norsten, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Moderskap inom samkönade äktenskap: Kan faderskapspresumtionen kvarstå när regleringen av assisterad befruktning förändras?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnans förutsättningar inom familj och arbetsliv har genomgått stora förändringar genom historien. Uppsatsen har skrivits med utgångspunkt från kvinnans rättigheter och skyldigheter inom föräldraskapets område både som moder och som medförälder. Genom en historisk tillbakablick och genomgång fram till aktuell reglering visar uppsatsen hur lagar som omfattat kvinnan i stort, samt kvinnan i rollen som mor, har haft en särskild position i svensk lagstiftning. Utvecklingen ifrån att alla kvinnor var omyndiga till att kvinnan omyndigförklarades i samband med giftermål och slutligen fram till gällande rätt där två kvinnor kan gifta sig och åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som olikkönade par inom äktenskapets område. Äktenskapsbalkens och Föräldrabalkens regleringar har genom åren påverkat varandra vilket visar hur samhället förhållit sig till personer i olika samlevnadsformers möjligheter till föräldraskap. Den 1 januari 2019 ändrades lagstiftningen som rör assisterad befruktning. Uppsatsen syftar till att utreda om den nu aktuella regleringen är jämställd för alla par. Arbetet har genomförts med en rättsdogmatisk metod och med normkritiskt synsätt för att analysera de normer som legat som underlag för de regleringar som funnits. Slutligen har förslaget om att införa en föräldraskapspresumtion utretts och satts i förhållande till den sen länge gällande faderskapspresumtionen.

 • Strandgren, Rasmus
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Projektering av Fjärrvärmeinstallation vid ”Alimak group AB”s anläggning i Skellefteå2019Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The current energy usage worldwide is playing a central part in polluting the atmosphere and accelerating climate change. Intelligent technical solutions coupled with new behavioral patterns are our best tools to battle climate change and minimize our impact on the planet. Amongst these innovations and changes to our lifestyle, a central part is our usage of fossil fuels, of which usage is being restricted by governments worldwide, commonly via taxes. This forces us to reinvent ourselves and search for other options where we can, to minimize both our costs and our emissions of greenhouse gases.

   

  Alimak in Skellefteå is currently finding themselves in a similar situation, and therefore requested a proposal for a new heating system on one of their properties to be delivered by Caverion via this report. The task at hand was to investigate the viability of changing out their current heating sources, three oil-furnaces to a new district heating powered system, and come up with a concrete proposal for a solution, and evaluate the economical profitability. Through a broad study of literature on the subject and several trips to the property to examine it, the heating power required to maintain an arbitrary indoor climate was calculated, with respect to the buildings shell, ventilation and infiltration. With this accomplished an entirely new heating system could be dimensioned to fit the property based on the given conditions. With this all done, the buildings annual energy consumption could be calculated and from that the theoretical operational costs emerged, to be compared with the oil-furnaces of today.

  The results of it all, is a proposal for a complete new heating package including fan-heaters, piping, control system and district heating substation. Amounting to an investment of 555 000 SEK, the system is deemed adequate to maintain a comfortable climate and circulate the warm air throughout the entirety of the rooms wherein the heaters are placed, and provide a sufficient margin of power given the uncertainties within the calculations. The investment turns out to lower the operational costs significantly, and an estimated 380-480 000 SEK will be saved annually depending on which of the options are chosen. Furthermore since this means that none of the oil-furnaces will remain, all the carbon dioxide emissions associated with heating the building are eliminated, previously amounting to a rough 244 tons annually in previous years. Needless to say this is a phenomenal gain for the environment. In addition to these main advantages of the proposal, there is also the completely enhanced level of operational reliability, controllability and overview of the plant that has previously not been available. With modern technology, the entire heating system can be controlled centrally and automatically and together with the proposed ventilation system the entire operation of building can be run fully automatically.

 • Engman, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Personlig assistans: Är det möjligt att sänka kostnaderna och fortfarande uppfylla LSS syfte?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har främst varit att redogöra för vem som har rätt till personlig assistans i Sverige. Sedan LSS och insatsen personlig assistans tillkomst år 1994 har reformer ständigt varit i fokus gällande kostnadsutvecklingen på området. Kostnaderna för personlig assistans har ökat stadigt för varje år som gått och med utredningar och besparingskrav från regeringen som följd. Med tiden har detta lett till strängare bedömningar gällande rätten till personlig assistans, vilket skapat oro hos brukarna. En huvudfråga i uppsatsen har därför varit huruvida det är möjligt att sänka kostnaderna för denna insats och fortfarande uppfylla lagstiftningens syfte. För att besvara frågan har den rättsdogmatiska metoden använts, det vill säga de olika rättskällorna lagstiftning, praxis och förarbeten har studerats för att hitta svar på frågan. Undersökningen visar att LSS, som är en rättighetslag, på ett sätt är mycket tydlig i sina mål och syften, men samtidigt lämnar stort utrymme för individuella bedömningar i varje enskilt fall. Vid bedömningar av rätten till personlig assistans och i vilken utsträckning, används i första hand lagstiftning. De närmare bestämmelser som legat till grund för utredningarna har dock i stor utsträckning utvecklats genom praxis. Den stora mängd praxis på området har lett till att lagstiftningen flera gånger har behövt förtydligats. När det gäller möjligheterna att sänka kostnaderna visar uppsatsen att det blir svårt att göra stora besparingar utan att sänka levnadsstandarden för de funktionsnedsatta.

 • Melander, Sara
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Fagerholm, Joakim
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Äldre personers upplevelser av att vårdas på en postoperativ avdelning efter höftfraktur.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Bakgrund: Europas befolkning växer och åldras. Det förväntas att en tredjedel av Europas befolkning kommer vara över 65 år och personer som är över 80 år kommer att fördubblas år 2030. Detta kommer påverka sjukvården, inte minst den kirurgiska sjukvården med en ökning av patienter. Bland den äldre befolkningen är höftfrakturer ett stort hälsoproblem som medför sjuklighet, lidande och mortalitet. Hälsotillståndet hos personer som är över 65 år påverkas i allmänhet allvarligt både fysiskt och psykologiskt men även på en social nivå efter en höftfraktur. Ungefär 30 % av alla äldre med en höftfraktur blir deprimerade och depressionen kan börja redan på den postoperativa avdelningen. Syfte: Syftet med studien är att beskriva äldre personers upplevelse av att vårdas på en postoperativ avdelning efter höftfraktur. Metod: Datainsamlingen har gjorts med hjälp av semistrukturerade personliga intervjuer. Sju personer över 65 år som gjort en höftoperation intervjuades och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier, Att behöva anpassad och upprepad information, En god vårdrelation är betydelsefullt för att känna trygghet, Känslor av smärta, illamående och nedstämdhet samt Att vårdas i en stressig miljö och svårigheter att bevara integriteten. Deltagarna upplevde att kommunikationen med vårdpersonalen behövde anpassas och upprepas för att de skulle kunna ta till sig allt. När en god vårdrelation skapades upplevde deltagarna en trygghet. På den postoperativa avdelningen upplevde de äldre både smärta, illamående och känslor av nedstämdhet. Vårdmiljön på den postoperativa avdelningen upplevdes som stressig och miljön innebar ett hot mot integriteten på grund av svårigheter att bevara sekretess och avskildhet. Slutsats: Äldre personer upplevde att intensivvårdssjuksköterskan var viktig och fungerade som en stöttepelare som gav god information. Det gjorde att den äldre personen upplevde trygghet. För den äldre var de också viktigt att intensivvårdssjuksköterskan arbetade för att minska negativa upplevelser som smärta, illamående och nedstämdhet.

 • Kanwar, John
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Smart cropping tools with help of machine learning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Machine learning has been around for a long time, the applications range from a big variety of different subjects, everything from self driving cars to data mining. When a person takes a picture with its mobile phone it easily happens that the photo is a little bit crooked. It does also happen that people takes spontaneous photos with help of their phones, which can result in something irrelevant ending up in the corner of the image. This thesis combines machine learning with photo editing tools. It will explore the possibilities how machine learning can be used to automatically crop images in an aesthetically pleasing way and how machine learning can be used to create a portrait cropping tool. It will also go through how a straighten out function can be implemented with help of machine learning. At last, it is going to compare this tools with other software automatic cropping tools.

 • Olofsson, Anthon
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Att skapa en plattformsoberoende applikation med bra användarupplevelse2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Eliasson, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Comparing Compressor Interface Designs: How do visual displays on digital compressors impact how audio engineers navigate an interface and the choices they make? 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research tested to see how audio engineers navigate and use compressors differently with alternative designs. A pre-study in the form of a semi-structured interview with a focus group was held to determine a compressor considered having a “good design” and a compressor considered having a “bad design”. An active test was conducted with audio engineer students to investigate if there is any connection between time it takes for an engineer to navigate a compressor depending on its design. The test also investigated patterns in how audio engineers use compressors differently depending on their design, and what makes it easier to navigate and more satisfactory to use. 6 paired T-test were made between different compressor designs and a video and screen capture was annotated to investigate how audio engineers navigated the compressor. The results showed that 2 out of 6 T-tests gave a significant result, meaning that the time it took to navigate some of the compressors against each other were affected by the design of the compressor interface. Results showed that there are many contributing factor towards why a compressors is easier navigate and more satisfactory to use, but with a slight tendency that “parameter controls”, “visual information” and “aesthetically pleasing” are the most important factors. No findings on how engineers might use compressors differently depending on its design were found. Some additional patterns for audio engineers using compressors were found as well.

 • Fili, Nika
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Naalisvaara, Terése
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Prestationsmätning i en hybridorganisation: En fallstudie i ett kommunalägt företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Performance measurement is a significant part when organizations are translating their strategyinto practice. Previous research has identified difficulties with the design and monitoringprocess of performance measurements, which can lead to inadequate anchoring between theorganization's strategy and what is being measured. The study presented in this report focus onperformance measurement in hybrid organizations where existing research has presented thatthe challenge of performance measurement in hybrid organizations is to balance the two logics,financial profit and social benefits. The study aims to investigate the difficulties that may arisewith performance measurement in a hybrid organization and intends to create a greaterunderstanding of how performance measurement is utilized and how it is perceived in a hybridorganization. The study is characterized by a deductive approach and a qualitativemethodology. The empirical data has been collected through interviews with respondents whoare operating in a municipal-owned company. The results indicate that the balancing of the twologic is not noticeable in the work with performance measurement. Furthermore, the resultsindicate that the design is perceived to be more difficult in comparison with the monitoringprocess of performance measures. The authors suggest future research that investigateperformance measurement in another types of hybrid organizations, to determine whether theresult is in line with the outcome of this study.

 • Forsman, Linn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Hellström, Wivianne
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Samverkande hälsoarbete med nyanlända ungdomar i Norrbotten: En kvalitativ studie med syfte att beskriva och förstå erfarenheter av hälsa hos nyanlända ungdomar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today there is limited research about the health of newly arrived adolescents. It is important to pay attention to health at an early age, since the foundation for a behaviour often remain in the adult life. The study was a sub project in a major health project in Norrbotten. The purpose of the study was to describe and understand newly arrived adolescents’ experiences of health. The study used the qualitative method photovoice. Seven newly arrived adolescents participated in photovoice which was based on the health promotional sentence "what makes me feel good and makes me learn what is important for me to be able to live a good life". The data was analyzed with qualitative content analysis. The result formed three sub themes; "maintains and creates relationships", "expresses emotions and goals images” and "uses coping strategies for recovery" which then developed into a main theme "togetherness, mood and coping strategies describes newly arrived adolescents’ experiences of health". Overall, the results showed that the newly arrived adolescents had a holistic perspective on experiences of health, which included social, mental and physical well-being.

 • Forss, AnnaClara
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Lind, Mirella
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln: en fråga om kunskap och förhållningssätt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe what female athletes do to feel and perform well in sports during their menstrual cycle. A qualitative method with open letters was used to collect data. The open letters were collected by the digital plattform www.enkät.se who ensured that the participants remained anonymous. Ten female athletes between 18–33 years old participated in the study and wrote the open letter which started with the sentence "I am now going to tell you what I do to feel and perform well in sports during my menstrual cycle…". The collected data was analyzed with a qualitative content analysis. Based on the analysis a main theme was created: Sports during the menstrual cycle - a matter of knowledge and approach, together with three sub-themes: Everyday routines of wellbeing, The female athletes’ performance requires empowerment and freedom of choice and The sports movement's responsibility to create the right conditions. The main theme together with the three sub-themes describes how the participants are dependent on themselves, coaches and social structures in order to feel and perform well. Common to all sub-themes is knowledge, which is the basis for being able to relate to the subject in a good way.

 • Gremlin, Therese
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Rusakova, Vlada
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  What do consumers really think about advertising chasing them online?: A quantitative study about consumers’ perception of behavioural marketing2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Behavioral marketing is something that has received lots of attention due to growing awareness around artificial intelligence (AI) and companies using this technology for marketing purposes. However, the data collection practices have been receiving lots of critique for a while now and therefore it is more important than ever to gain an insight of how the consumers perceive behavioral online marketing. From this standpoint two research questions have been developed: How do consumers’ attitudes towards behavioral marketing, affect their purchase intention? and How does exposure to behavioral marketing affects purchase intention?

  In order to answer these research questions, the experimental vignette methodology was used to study digital natives, namely individuals between 18 and 30 years old. The experiment provided the basis for the study combined with the questionnaire the participants were asked to complete after the experiment. The experiment process consisted of two purchase scenarios that had to be performed online: a purchase of a low degree behavioral marketing product (city bike) and a purchase of a high degree marketing product (sneakers).

  One of the most important findings of this research regarding consumers’ attitude’s impact on purchase intention was the fact that trust has a bigger impact on the high involvement products compared to the low involvement product. When it came to exposure to behavioral marketing, the test objects that were exposed to behavioral ads had a higher likelihood to purchase a sponsored item. Therefore, there is a positive relationship between how much behavioral marketing a company use and the likelihood of a user purchasing a sponsored item. One of the most important practical implications that can be derived from this study is that businesses need to prioritize building a strong brand image prior to utilizing behavioral marketing.

 • Ottosson, Jonatan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Andersson, Pontus
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Belöningssystemets påverkan på målkongruens: En kvalitativ fallstudie i en marknadsföringsbyrå2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background & problem: Modern day companies face increasingly harsh economic conditions,which in turn increases the pressure to meet markets requirements. When more stringentdemands are made on corporate finances, it is necessary to have sufficient knowledge aboutthe management of limited resources. Companies justify their existence by striving to achievetheir goals, financial as well as non-financial. Therefore, it is important to be aware that thereare a number of different goals at different levels of a company. One way of influencing theemployee’s personal goals and to create performance that is in favor of the organization’soverall goals is by using reward systems. The balance between rewarding employees to achievethe goals of an organization whilst consuming a limited amount of resources available for thispurpose is a challenge for all managers.Purpose: The purpose of this thesis is to describe and analyse how a reward system is designedin accordance with company goals.Method: The thesis is based on a case study with a qualitative research strategy. The study isbased on previous research on reward systems and goal congruence. The conducted surveyconsisted of interviews with people who have a good understanding of reward systems.Result and conclusions: For the sales force, it is common to base the financial part of a rewardsystem on commission, a performance-based system. The results strongly suggest that financialrewards should be combined with non-financial rewards to increase the total benefit of theoverall reward system. Among these, personal responsibility, free working hours and praise, orpositive feedback should be emphasized. The conclusions of the study show that through theuse of a well-designed reward system, companies can create goal congruence despite a lack ofclear goals and in some cases even when these goals have not reached the employees.

 • Qvarngård, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Modeling Optical Parametric Generation in Inhomogeneous Media2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Reinelöv, Anna-Klara
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Sandvall, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid prehospital vård av barn2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Hälso- och sjukvårdspersonal inom prehospital sjukvård uttrycker att det skiljer sig mellan att vårda barn och vuxna. Detta baseras på de anatomiska skillnaderna mellan barn och vuxna, de känslomässiga utmaningarna som uppkommer samt på grund utav att barn är en patientgrupp som de ej har frekvent kontakt med. Detta är i sin tur faktorer som kan påverka patientsäkerheten negativt. 

  Syftet: Syftet var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid prehospitalt vård av barn.

  Metod:För arbetet valdes en kvalitativ intervjustudie med en frågeguide som datainsamlingsmetod. Åtta sjuksköterskor som arbetat inom prehospital akutsjukvård i minst ett år intervjuades individuellt. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ induktiv innehållsanalys.

  Resultat:Resultatet påvisade att patientsäkerheten vid prehospital vård av barn påverkades av flertalet faktorer genom hela vårdkedjan. Faktorer som hur mycket information sjuksköterskorna kunde få från larmcentralen, till tryggheten och kompetensen gällande barns fysiologi, läkemedelsdoseringar samt behandlingsrutiner. Även faktorer som brist på utbildning och praktiska övningar gällande vård av barn samt icke optimala hjälpmedel för att transportera barnet på ett säkert sätt till vårdinrättning framkom. 

  Slutsats: Denna studie ger en ökad kunskap om specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerheten vid prehospital vård av barn. Den visar att för att kunna uppnå god patientsäkerhet behövs tillgänglig, bättre storleksanpassad utrustning samt kontinuerlig medicinsk utbildning. Vidare behövs tydliga behandlingsrutiner samt hanteringsstrategier för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska känna sig trygga i sitt omhändertagande av barn och på så sätt stärka patientsäkerheten ytterligare.

 • Vallgren, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Faderskapspresumtion – utifrån vems perspektiv?: Syftet med lagstiftningen och dess rättsliga implikationer och komplikationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I svensk rätt regleras idag bestämmelser om faderskap i Föräldrabalken (1949:381). Av 1 kap. framkommer det att fastställandet av faderskap sker på olika sätt beroende på om modern är gift respektive ogift vid barnets födelse. Några särskilda åtgärder behöver inte vidtas om modern är gift för att fastställa faderskapet, utan då presumeras – antas – den äkta mannen vara barnets far. Denna bestämmelse har sitt ursprung i principen pater est quem nuptiae demonstrant vilket är latin för ”fader är den som giftermålet utpekar” och uttrycks i 1 kap 1 § FB. Eftersom det genom lagstiftning år 2009 blev möjligt i svensk rätt med samkönade äktenskap har det ansetts vara nödvändigt att betona att presumtionen om faderskap endast gäller om modern är gift med en man vid barnets födelse. Presumtionen är alltså inte tillämplig när båda makarna är kvinnor. Den är inte heller tillämplig i samboförhållanden, oavsett om dessa är olik- eller samkönande. I dessa fall fastställs idag faderskap eller föräldraskap på annat sätt. Syftet med faderskapspresumtionen, pater est-regeln, har varit att undvika faderskapstvister och på så sätt även stärka familjebanden. Fram till år 1969 hade presumtionen ett samband med arvsrätten eftersom man skilde på barn som var födda inom respektive utom äktenskapet. Trots att den arvsrättsliga skillnaden mellan barn som var födda inom respektive utom äktenskap togs bort valde riksdagen ändå att behålla pater est-regeln som ett sätt att fastställa faderskap. Denna uppsats har till syfte att redogöra för hur faderskapspresumtionen fungerar i dagens samhälle och på vilka rättsliga grunder som domstolar under 1990-talet och, framför allt, 2000-talet dömt i ett antal fall som direkt eller indirekt rör faderskap. Analysen av de svenska rättsfallen visar att faderskapspresumtionen fungerar problemfritt när maken till en gift kvinna genetiskt är far till det barn som hustrun föder och accepterar rollen som rättslig far. Faderspresumtionen medför problem vid skilsmässa eller omgifte före barnets födelse och den genetiska fadern automatiskt förlorar sin ställning som barnets rättslige far. Presumtionen kan också innebära juridiska problem vid könskorrigeringar, surrogatmödraskap, insemination och individers önskemål om faderskapsutredningar. Tillägg och förändringar i lagstiftningen har anpassats till samhälleliga förändringar, men rättsfallen belyser att bedömningarna sker på olika grunder, såsom barnets bästa, samhällets behov och respekt för den vuxna individens integritet.

 • Töyrä, Emilia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Anestesisjuksköterskors upplevelser efter en kritisk händelse i samband med anestesi2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anestesisjuksköterskan möter i sitt arbete på kritiska händelser vilket för

  anestesisjuksköterskan kan leda till fysiska och psykiska yttringar vilka i sig kan leda till att

  de inte kan prestera normalt vilket påverkar patientvården. Forskning inom detta är framförallt

  internationell och mot bakgrund av detta behövs även forskning inom detta område även i

  Sverige. Syfte med studien var att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser efter en

  kritisk händelse i samband med anestesi. Studien är av kvalitativ design. Datainsamlingen

  genomfördes med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer. Vid analys av data användes

  kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier; Känslomässig reaktion

  som anestesisjuksköterska; Behov av stöd; Anestesisjuksköterskans arbete

  förändrades. En slutsats kan utifrån studien dras att anestesisjuksköterskan i sitt arbete möter

  på händelser som framkallar känslomässig rektion och att anestesisjuksköterskan har ett

  behov av stöd. Händelsen påverkar anestesisjuksköterskans arbete och stödet är av vikt både

  för anestesisjuksköterskans hälsa och för fortsatt omvårdnadsarbete.

 • Campo, Juan Carlos
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Lundin, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda en orolig patient vid en akut operation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Oro är vanligt hos patienter som ska opereras, oavsett om det är en elektiv eller akut operation. Studier har visat att en bra relation mellan anestesisjuksköterskan och patienten preoperativt minskar oron hos patienten. En akut operation upplevs som stressande för patienten då denne inte kan påverka sin situation. Anestesisjuksköterskan är den som inför en akut operation ansvarar för patientens trygghet och säkerhet. Syfte: Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda en orolig patient vid en akut operation. Metod: En kvalitativ intervjustudie med ändamålsenligt urval utfördes. Urvalskriterierna innefattade anestesisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet på en operationsavdelning som bedriver akut verksamhet. Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Fyra kategorier framkom i resultatet; Att ha kunskap om patientens tidigare erfarenheter, Att ta över ansvar för patient som är utelämnad, Att undvika felaktig och otillräcklig information och Att utforma personcentrerad information. Slutsats: Anestesisjuksköterskan behöver vara lyhörd och inkännande för att kunna anpassa sig till den unika individen. Med denna kunskap kan anestesisjuksköterskan bemöta oro genom att informera patienter på ett personcentrerat sätt utifrån deras villkor och önskemål.