12 1 - 50 av 52
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Liljeblad, Hugo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Medier, ljudteknik och teater.
  Does dynamic compression impact how well the player tracks multiple targets in a FPS game2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  When navigating a spatially immersive environment like a game, sound can be used to get anapproximate direction and distance of objects, like targets headed for the player. Game sounddesigners can use this knowledge to create interactions. However, processing sound mightalso interfere with players’ abilities to track targets. By reducing the dynamic range of soundswith compression it might change how players interact in games. Whether the ability to trackseveral targets is affected by compression of sounds was investigated with an interactivelistening test where participants were asked to track objects in a game like environment. Thisgame environment was developed through a set of pre-studies that investigated tracking tasksin games and in vision experiments, as well as sound design. The study developed a methodthat is ecologically valid for games and also utilizes prior research in tracking. In the mainexperiment, Subjects tracked four targets among eight objects in four tracking scenarios. Thetracking scenarios were divided into two different conditions, one with compressed soundsand one with uncompressed sounds. Subjects abilities to correctly identify targets in eachcondition were statistically analyzed with a two-paired t-test. The results showed the ability totrack several targets was better in the condition with sounds compressed and the results werestatistically significant.

 • Bergroth, Elin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Torstensson, Greta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett vanligt sätt att konstruera stora byggnader är att montera ihop prefabricerade moduler runt en bärande stålkonstruktion. Om en brand uppstår kan dessa byggnader dock bidra till en snabb brandspridning på grund av denna struktur. När modulerna monteras sida vid sida bildas hålrum mellan modulerna och det är då viktigt att dessa hålrum hålls fria från brännbart material och är lufttäta, även under brand. Detta för att undvika att luftflödet i hålrummen fungerar som ”motorvägar” för brandspridningen vilket kan leda till förödande konsekvenser.

  Ett svenskt exempel på en brand i en modulbyggnad är studentboendet på Klintbacken, Luleå, där byggnaden vad konstruerad med prefabricerade moduler och en stomme av trä. Branden startade i ett kök och spred sig via hålrummen till flera andra lägenheter och orsakade stora skador på konstruktionen.

  När byggnader konstrueras med en stålstomme kan höga temperaturer, som uppkommer vid brand, orsaka förlorad hållfasthet och styvhet hos stålet. I vissa fall kan oskyddat stål stå emot brand utan att kollapsa, men för att uppfylla kraven för hållfasthet vid brand måste stålet ofta skyddas.

  För att undersöka hur en stålkonstruktion i en modulbyggnad beter sig vid brand har ett brandtest och olika beräkningar genomförts och presenteras i den här rapporten. Arbetet utfördes i samarbete med Isolamin Sweden AB Part Group och består av ett brandtest, teoretiska beräkningar och en datasimulering med finita elementmetoden. Syftet med arbetet är att undersöka hur en stålbalk i en modulbyggnad påverkas av brand och vilken temperaturfördelning som uppstår i balken.

  En provkropp bestående av en stålbalk och sandwichpaneler monterades ihop till brandtestet. Sandwichpanelerna monterades så att ett hålrum bildades varpå stålbalken placerades där. Temperaturmätningsinstrument, så som termoelement och plattermoelement monterades på provkroppen och en brandugn användes för att simulera en brand. Brandtestet pågick i 60 minuter och branden motsvarande ISO 834-kurvan.

  Därefter genomfördes temperaturberäkningar för stålbalken där fem olika modeller skapades i den finita elementkoden TASEF. Temperaturkurvorna som användes i TASEF var temperaturkurvan uppmätt i brandtestet, ISO 834-kurvan som motsvarar en förenklad brand, och den parametriska brandkurvan med ett gammavärde på 20. Tre modeller skapades där stålbalken placerades i kontakt med mineralullen. Två modeller skapades där ett material med samma materialegenskaper som luft placerades mellan stålet och mineralullen.

  I brandtestet når stålbalken en temperatur på 41°C. Simuleringen i TASEF med tid-temperaturkurvan från brandtestet visade också en ståltemperatur på 41°C, vilket är den simuleringen som stämmer bäst överens med brandtestet. Den teoretiskt beräknade ståltemperaturen når en temperatur på 36°C. Den kritiska temperaturen för stålbalken beräknades till 506°C, vilket inte uppnåddes varken under brandtestet, de teoretiska beräkningarna eller simuleringar i TASEF.

  Felmarginaler kan uppstå i resultatet beroende på att materialegenskaperna skiljer sig i TASEF och i brandtestet. Likväl baseras de teoretiska beräkningarna på konstanta parametrar som i verkligheten kan variera med tid och temperatur. Skillnaderna kan inte försummas men kan antas ha sådan liten inverkan på resultatet att resultatet i sig kan betraktas trovärdigt. 

 • Alma, Sandqvist
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Byggbranschen måste också plastbanta: En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. Föratt kunna uppnå examensarbetets syfte och mål har tre stycken frågeställningar formulerats.

  • Hur mycket och vilken typ av plast förekommer i en nybyggd villa idag?
  • Vilka miljö- och hälsomässiga konsekvenser medför den plast som används i dagens byggande?
  • Vad finns det för alternativa material, produkter och metoder?

  För att svara på dessa frågor har en grundläggande litteraturstudie gjorts kompletterat men enkvantitativ fallstudie. Fallstudien utgår från en villa som är typisk för hur nybyggda villor byggsidag,  år  2018.  Objektet  som  valts  för  fallstudien  är  en  nyproducerad  enplansvilla  på  170kvadratmeter boyta. Plastprodukter har inventerats i stommaterial, installationer, emballageoch förpackningar.

  Resultatet  av  inventeringen  visar på att  3181 kg plastprodukter inventerats i villan vilket betyder att nästan 19 kilogram plast går åt för varje kvadratmeter boyta. Viktmässigt återfanns85 procent av plasten i stommaterial, 11 procent i installationer och 4 procent till emballageoch förpackningar. Sammanställningen visar även att en övervägande del av plasten utgörs avpolystyren (PS). Därefter är polyvinylklorid (PVC), polyeten (PE) och polypropen (PP) de mestf örekommande plasterna.

  Plasterna har även bedömts ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Bedömningen utgår ifrån trekategorier; toxicitet, klimatpåverkan och avfall. Resultatet av miljö- och hälsobedömningenvisar att polyeten (PE) och polypropen (PP) är de mest skonsamma plasterna för miljö ochhälsa,  bortsett  från  biobaserade  plaster.  Den  farligaste  plasten  är  enligt  denna  studiepolyuretan (PUR) tätt följt av polyvinylklorid (PVC), polykarbonat (PC) och polystyren (PS).

  Miljö- och hälsobedömningen av olika plasttyper visar på att det är viktigt att plast inte ses somett material utan en grupp av många olika material med olika egenskaper som är mer ellermindre  problematiska  för  hälsa  och  miljö.  Analysen  visar  även  att  flera  plastprodukter  i byggnadens stomme kan ersättas med alternativa material och på så sätt reducera inte baramängden plast utan även de miljö- och hälsokonsekvenser som plasten medför.

  För installationsplast är det bästa alternativet i dagsläget att byta PVC-plast till bättre plast såsom PE och PP. Detta för att minska påverkan på miljö och hälsa både vid tillverkning ochåtervinning. För emballage- och förpackningsplast gäller det främst att minska engångsanvändningen och öka återanvändningen av förpackningsplasten.

  För vidare studier kan det undersökas med vilka medel kan man hjälpa beslutsfattare inombyggbranschen att välja mer hållbara material, och studera hur stor påverkan den ekonomiskaaspekten har när material ska väljas. Ett annat förslag är att titta på hur plastanvändningenskiljer sig åt för olika typer av byggnader; flerbostadshus, offentliga byggnader, fritidshus.

 • Sundqvist, Malin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Granlund-Åström, Elly
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av det patientnära arbetet inom beroendevården2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Bjänndal, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Geophysical investigation of the Arvidsjaur volcanics and the Archean-Proterozoic boundary2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete så har de magnetiska och magnetotelluriska (MT) geofysiska metoderna används för att skapa två 3D modeller över Laverområdet i södra Norrbotten. I området finns en porfyrkopparfyndighet som Boliden rapporterade in 2012. Målet med båda modellerna är att fördjupa förståelsen för bildningsmiljön för fyndigheten och för att se hur lämpade de geofysiska metoderna är för prospektering. Det första steget var att använda befintliga magnetiska data och processa den med ED funktionen (Beiki, 2010) för att identifiera strukturer och bergartskontakter i området. Den magnetiska data användes för att producera en 3D modell med inversionsprogrammet SimPEG (Cocket, et al., 2015). Denna modell kunde skilja mellan vulkaniska och övriga bergarter i området. Magnetotelluriska data samlades in i september 2018 och modellerades med MOD3DEM (Egbert & Kelbert, 2012), denna modell hade dock problem att finna anomalier i området.

 • Brånn, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Kartläggning av flotationskinetik i Garpenbergs anrikningsverk.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Boliden Mineral AB är intresserade av att göra en omfattande kartläggning av flotationskinetiken i alla sina anrikningsverk. Kartläggning av ett anrikningsverk är en viktig pusselbit för att förbättra processen, se eventuella flaskhalsar och utveckla framtida processmodeller. I en flotationsprocess är det önskvärt med höga utbyten, snabb flotation och ett högt tonnage. Syftet var att göra en kartläggning av flotationsprocessen i Garpenbergs anrikningsverk. Den praktiska delen av examensarbetet var att göra flotationsförsök i labbskala. Resultatet från flotationsförsöken anpassades med hjälp av Minitab för att se vilken första ordningens kinetikmodell som passar bäst.

  Genom att använda olika typer av kinetikmodeller så anpassas kinetiken till labbflotationsstudier, det är till för att förfina modellerna vid uppskalningsberäkningar och utvärderingar av nya malmlinser. De tre första ordningens kinetikmodeller som jämförts är den klassiska modellen, Klimpels modell och den fullständigt blandade modellen. Med dessa gjordes en kartläggning av flotationskinetiken i Garpenbergs anrikningsverk. Materialet som flotationsförsöken utfördes på är tagna från anrikningsverket, där värdemineralen är kopparkis, blyglans och zinkblände.

  Kartläggningen av flotationskinetiken i Garpenberg visas i resultatdelen för varje provtagningspunkt med en sammanfattande diskussionsdel om varje del av processen. Koppar- och blyflotationen visar att det är höga utbyten genom hela processen och att ommalningsdelen i kretsen ger en del förbättringar i utbytet. Vad resultatet visar är att verket går optimalt, och att nästan allt koppar och bly tas ut inom 10 minuters flotation. Modellen som passar bäst är den klassiska modellen för alla provpunkter, förutom för ingående malm där Klimpels modell passar bäst. Kartläggningen för zinkflotationen visar att det är höga utbyten genom hela processen. I sista steget i zinkflotationskretsen är provpunkten andra repeteringen, där är det svårt att flotera enbart zink eftersom det är lätt att gångartsmineral också floteras i detta steg. Övriga provtagningspunkter tyder på att verket går optimalt och att det mesta av Zn är uttaget inom 10 minuters flotationstid. Modellen som passar bäst är den klassiska modellen för alla provpunkter, förutom för andra Zn repeteringskoncentrat där Klimpels modell är bäst. Malkretsflotationens resultatdel visar en flotationskrets med bra utbyte, men på grund av den grövre partikelstorleken floterades det långsammare än övriga flotationstester. För bly passar Klimpels modell bäst och för koppar passar den klassiska modellen bäst.

 • Lindfors, Tobias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Hållbar masshantering2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor utmaning med klimatreducerande åtgärder mot en klimatneutral byggprocess tills 2045. Denna studie är en uppföljning av ett exploateringsprojekt i Skellefteå Kommun med Skanska Sverige AB som entreprenör. Projektet har fått utmärkelse för årets hållbara infrastrukturprojekt samt mottagit Skanskas interna hållbarhetspris. Projektet har prisats för att ha reducerat den förväntade klimatpåverkan från masshanteringen med 93%.

  Nyckelord:

  Masshantering, Klimatkalkyl

  Syfte:

  Syftet med studien är att ta tillvara på lärdomar från det lyckade projektet Västra Eriksberg och finna nyckelfaktorer som har lett till det goda resultatet. Studien utreder också hur klimatkalkyl ska kunna användas som ett stöd i produktionen.

  Frågeställningar:

  -          Vilka nyckelfaktorer i projekt möjliggör/försvårar hållbar ”Masshantering”?

   

  -          Kan produktionsstyrningen förbättras med hjälp av klimatkalkyl?

  Metod:

  Studien är utförd som en fallstudie. Intervjuer har utförts med nyckelpersoner kring Västra Eriksberg. Dokumentstudien har innefattat en undersökning av Skanskas produktionsverktyg.

  Slutsats:

  Det lyckade resultatet på Västra Eriksberg går att härleda till väl utförd projektledning tillsammans med en väl fungerande samverkan mellan beställare och entreprenör. Detta har tillsammans med gynnsamma geotekniska förhållanden, möjlighet till utrymme för upplag, närliggande verksamheter med behov av massor från projektet lett till ett väldigt gott resultat.

  För att klimatkalkylen skall kunna fungera som ett verktyg i produktionsstyrningen måste branschens fokus flyttas från den ekonomiska vinningen och låta klimatfrågan ta större plats. Vidare måste kalkylen få en närmare koppling till det verkliga utförandet och vara mer representativ för de arbete som utförs, detta kommer kräva en teknisk utveckling av produktionsverktyget för att göra arbetet med klimatkalkyl mer kvalitetssäkert och användarvänligt.

 • Vonkavaara, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Visualisering av 3D-objekt från fågel-vy i Augmented Reality-miljö2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som syfte att skapa ett applikationstillägg som möjliggör betraktande av 3Dobjektfrån en fågel-vy i Augmented Reality (AR) -miljö. AR är en teknologi under starktillväxt, teknologin bygger på att placera virtuella objekt i den verkliga världen och betraktadessa genom olika typer av hårdvara.Arbetet har utförts mot företaget Neava som upptäckt ett behov av fågel-vy i derasAR-applikation vilken används för byggnadsvisualisering.Metoden som tillämpats för arbetet är Design Science Research (DSR) med enproblemcentrerad inledning som genom metodens sekvenser utmynnat i en IT-artefakt, genomdemonstrationer och kvalitativ datainsamling har lärdom utvunnits utifrån upplevelse ochförståelse av 3D-objektet vid användning av artefakten.Analysen av resultatet visar på ökad upplevelse och förståelse för storlek, placering och formav en virtuell byggnad i AR-miljö när den kan betraktas från en fågel-vy.

 • Ewaid, Salam Hussein
  et al.
  Technical Institute of Shatra, Southern Technical University, Al-Qadisiyah, Iraq.
  Abed, Salwan Ali
  Department of Environment, College of Science, University of Al-Qadisiyah, Al-Qadisiyah, Iraq.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Water Footprint of Wheat in Iraq2019Ingår i: Water, ISSN 2073-4441, E-ISSN 2073-4441, Vol. 11, nr 3, artikel-id 535Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The water footprint (WF) is an indicator of indirect and direct fresh water use. In respect of

  facilitating decision-making processes,WF gives an excellent perspective on how and where fresh water is used in the supply chain. More than 39million people live in Iraq and,with a growing population, there is a water shortage and a rising demand for food that cannot be met in the future. In this study, theWF of wheat production is estimated for the year 2016–2017 for 15 Iraqi provinces. TheWF was calculated using the method ofMekonnen and Hoekstra (2011) and the CROPWAT and CLIMWAT softwares’ crop water requirement option. It was found that theWF in m 3/ton was 1876 m3/ton. The 15 provinces showed variations inWFs, which can be ascribed to the difference in climate and production values. The highest

  wheat WF was found in Nineveh province, followed by Muthanna, Anbar, and Basra. The last three provinces produce little and have a highWF so, in these provinces, wheat can be replaced with crops that need less water and provide more economic benefit. There is an opportunity to reduce the greenWF by increasing production from the 4 rain-fed provinces, which will reduce the need for production from the irrigated provinces and, therefore, reduce the use of blue water.

 • Mostafavi Shirazi, Seyedeh Fatemeh
  et al.
  Jasmin Tours Cultural & Eco Tour Operator; Antonio de Nebrija University.
  Shafieazadeh, E.
  Jasmin Tours Cultural & Eco Tour Operator; Antonio de Nebrija University.
  How Market Share Develop: The importance of Destination Loyalty2012Ingår i: Proceeding of 1th Enlightening Tourism Conference. Naples, Italy, 13-14 September,, 2012, s. 243-251Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • Bergqvist, Michaela
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Byggregler för flerbostadshus: en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. To be able to contribute to building more homes, Willhem AB is carrying out a project called ”Så bygger vi för alla”. As part of the work, this thesis will examine the building rules and how they can contribute to innovation. The purpose of this thesis is to investigate which rules, laws and norms we have to keep to in Sweden regarding housing construction. The aim of the work is to investigate whether the regulatory framework can create creativity amongst the players in the market.

  This thesis is limited to examining which laws, government policies and eventual municipal requirements that exist in Sweden. Therefore, industry rules, such as the AMA, and contracting regulations, such as AB and ABT, will not be taken into consideration. The survey is also limited to newly built multifamily houses only. Finally, the reference objects that are studied in the thesis will be in Sweden and be limited to being either construction-technical or plan-based innovative and have been recently executed.

  This thesis is based on the existing regulations and theories from previous studies. The data collected for this survey will be studied from a qualitative point of view. The survey aims to investigate a number of reference objects more thoroughly and conduct interviews with key people involved in the project, which means a qualitative approach is best suited.

  In 1987, Sweden received a new building legislation according to Örnhall (2017), which has resulted in a transition from specification requirements to functional requirements in order to increase the liberty in housing production. However, according to Örnhall (2017 the new legislation has contributed to a wider picture of the regulatory framework. The National Board of Housing, Building and Planning is the authority that has the overall responsibility for community planning, urban development, construction and housing (Nordstrand 2008). The most important laws and government policies that the social planning sector primarily have to obey are the Planning and Building Act (PBL), the Planning and Building Regulation (PBF) as well as and the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (BBR) (Örnhall, Swedish Construction Service 2017a). The Planning and Building Act (SFS 2010:900), PBL, regulates the planning for land and water whilst the responsibility for maintaining the regulations lies with the municipalities. The purpose of PBL is to promote social development for long-term, equal, social and environmental sustainable development for today’s society and future generations (SFS 2010: 900). When creating new homes, special consideration should be given to long term use of the home (Boverket 2016).

  At the interview stage, six areas emerged that were considered to be particularly problematic or interesting for the development of innovative and cheap housing. These areas were; accessibility, municipal requirements, rules, advice and interpretations, energy, innovation and development, and the ability to build for everyone. I perceived the accessibility aspect as very complex. Several interviewees argue that the accessibility requirements entail an increased cost for new builds, in one case it was even expressed that today’s availability requirements means the housing becomes less accessible to a larger group. The rules for creating an inclusive society also emerged at the interview stage while another recurring opinion is the renewal of the legislation.

  Several interviewees stated that they consider the regulations to be outdated and need to be updated according to today’s society. Based on this, I found The National Board of Housing, Building and Planning requirements contradictory whilst providing support for innovation, many requirements inhibits the development of housing. Therefore, extensive research should be carried out on how people in Sweden want to live today; thereafter the regulations can be updated according to today’s needs.

  In one way or another, all reference objects have been at the forefront when it comes to housing development. A common factor for the various reference objects is that a major problem was identified in all projects, which led to a product or solution being developed. They show that there is not one solution to the problem, but that different solutions can be found to achieve the same goal: better housing for more people.

 • Thaduri, Adithya
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik. Luleå University of Technology.
  Al-Jumaili, Mustafa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Kour, Ravdeep
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Karim, Ramin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Cybersecurity for eMaintenance in Railway Infrastructure: Risks and Consequences2019Ingår i: International Journal of Systems Assurance Engineering and Management, ISSN 0975-6809, E-ISSN 0976-4348Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recently, due to the advancements in the ICT (Information and Communication Technology), there has been lot of emphasis on digitization of the existing and newly developed infrastructure. In transportation infrastructure, in general, 80% of the assets are already in place and there has been tremendous push to move to the digital era. For efficient and effective design, construction, operation and maintenance of the infrastructure, due to this digitization, there is increasing research trend in data-driven decision-making algorithms that are proved to be effective because of several advantages. Since railway is the backbone of the society, the data-driven approaches will ensure the continuous operation, efficient maintenance, planning and potential future investments. The breach and leak of this potential data to the wrong hands might result in havoc, risk, trust, hazards and serious consequences. Hence, the main purpose of this paper is to stress the potential challenges, consequences, threats, vulnerabilities and risk management of data security in the railway infrastructure in context of eMaintenance. In addition, this paper also identifies the research methods to obtain and secure this data for potential possible research.

 • Niklasson, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Conceptual Design of Seat Belt Installation for Rear-facing Child Car Seat2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Children are more vulnerable in vehicles compared to adults in collisions. Two main reasons are the different body structure between these two and vehicles are more designed to fit adults. Children’s head is larger relative to their body mass and their neck muscle ligaments are still not fully developed. Children are therefore in need of a restraint system that match their anatomy to make them protected during transportation in vehicles. Crash tests have shown that if children up to the age of five use rear-facing child car seats are the chances reduced of injuries by five times compared to front-facing.

  This report describes the development project of a concept which enables to fasten a rear-facing child car seat with the car seat belt. The objective was to design the fastening components for a rear-facing child car seat that suits children up to five years and considering the regulations, ECE R44, and the Swedish Plus test. This is a Master thesis that has been in collaboration with Company Xand Havd Group in Gothenburg. The project aimed to deliver a digital concept of the fastening components with information about the material, manufacturing methods, product costs, and design form. Also, was the aim to gather information through the project on what it takes to develop a rear-facing child car seat.

  The project consisted of five phases: planning, pre-study, ideation, detailed design and at last presentation of the result. The first phase was to plan and coordinate the project. A pre-study was then made investigating the products on the market, interviews with both users and experts regarding safety for children in vehicles, relevant literature for developing a child car seat was also collected and regulations were studied. The ideation phase developed ideas and three concepts were taken forward for development. One concept was chosen after decision making and the concept was more detailed designed in CAD.The result is presented through a CAD model which illustrates the design form and chosen material.

  The result is a concept that fastens the car seat belt with two hooks which can be connected to the child car seat base. In the base is two buckles designed to connect with the hooks, which uses the same fastening way used in the vehicles to fasten passengers. This is supposed to increase the usability of the installation. Material, manufacturing methods and product costs have been considered and are presented with the result.

 • Svensson, Lucas
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Ljungné, Gustaf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Feasibility of an Electrically Tuneable EMC Susceptibility Antenna for 26-150 MHz2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Electromagnetic compatibility (EMC) is an essential part in today’s society and there are more products around us that emit electromagnetic waves than ever before. To make sure that all these products function properly under all circumstances EMC testing is needed. One test that is conducted is radiated immunity testing. A susceptibility antenna is needed to perform immunity testing. This thesis aims to show that a tuneable antenna could be used for immunity testing in the frequency band 26-150 MHz and in the future replace the current antenna, which is not tuneable, used at SAAB Support and Services EMC in Östersund. A simulation program called EZNEC+ was used to simulate different antennas that were tested in the semi-anechoic chamber at SAAB. Two antenna types showed better efficiency and reached lower in frequency than SAAB’s current antenna. These antennas were a bowtie antenna and an x-shaped antenna, both extending in only two spacial directions instead of the normal three. Their drawback was a less uniform E-field at the lowest frequencies, where the E-field was much stronger to the sides compared to straight in front of the antenna. This results in a narrow lobe width, but if this drawback could be accepted or mitigated both antennas are possible replacements for the current antenna at SAAB and should be further investigated.

 • Kostenius, Catrine
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Lundqvist, Catarina
  Norrbotten Association of Local Authorities.
  Nyström, Lena
  Norrbotten Association of Local Authorities.
  Henriksson, Annica
  Norrbotten Association of Local Authorities.
  Nordstrand, Annika
  Norrbotten County Council.
  The Health Dialogue as a Tool to Increase Health Literacy: Schoolchildren’s and Professional’s Perspectives.2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Sjöblom, Margareta
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  From 9 to 91 in good health: the health promoting role of the inner child through the life course2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  "Like the cement in a brick wall": Health Promotion in schools according to students, school staff and politicians2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Helme, Lisa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Halatchev, Linnea
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Utveckling av ett verktyg för lossning och montering av masterpinne i larvkedja2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Teknisk design vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av Nevo Maskin AB som är en företag som utför reparationer och service av entreprenadmaskiner. Detta produktutvecklingsprojekt har genomförts i samarbete med Sigma Industry East North.

  Syftet med detta projekt är att förbättra och förenkla arbetet med en Trackpress. Arbetet ska göras säkrare, mobilt och mer ergonomiskt för användaren. En Trackpress används för att demontera och byta masterpinne i länken på larvkedjan på en grävmaskin. Detta arbete behandlar mellansegmentet (12-45 ton) av grävmaskiner.

  Verktyget som används på Nevo Maskin består av tre huvudsakliga delar: en bygel som läggs ovanpå bandet, en cylinder som expanderar med hjälp av tryckluft och en kompressor som styr tryckluften. Kompletterande delar måste användas mellan länken och cylindern för att den ska nå att pressa ut masterpinnen på länken. Verktyget väger 86 kg och kan inte hanteras av en person, utan ett lyfthjälpmedel måste användas. Ibland lyfts verktyget av två personer, men detta är ytterst oergonomiskt och medför stora risker för arbetsskador.

  För att förbättra detta verktyg har vi arbetat efter en designprocess där faser med förstudie, litteraturstudie, idéarbete och detaljutveckling genomförts för att utveckla ett koncept. I designprocessen som används i det här projektet är en av faserna idéarbete, där vi använt oss av workshops där medlemmarna skissar, diskuterar och skriver ned idéer som kommer fram. Genom att använda oss av olika metoder och olika grupper av människor i våra workshops kunde vi få flera infallsvinklar på problemet. Vidare har vi inom de olika faserna genomfört studiebesök, användarstudier, intervjuer, marknadsundersökning och kreativa metoder för att arbeta fram ett koncept som ritades upp i NX och Inventor.

  Resultatet är ett utvecklat verktyg kallat Masterpusher som består av tre delar. En ram uppbyggd av två parallella plåtar, med en platta baktill där cylindern placeras mellan de två sidoplåtarna, en domkraft för positionering av hydraulcylindern i höjdled och en insats för centrering av verktyget. I botten på ramen finns två skenor för att cylindern och domkraften inte inte ska falla ned. Ett kompletterande koncept för förflyttning och transport har rekommenderats för vidareutveckling.

  Konceptet medger säkrare hantering och mer ergonomiskt arbetssätt. Vikten har reducerats och materialåtgången minskats. Förbättringen innebär även en minskad produktionskostnad vilket bidrar till en konkurrensfördel jämfört med de konkurrenter som finns idag.

  Nyckelord:  Industridesign, Teknisk design, Konstruktion, Master pin pusher, Produktutveckling,  Ergonomi, Nevo Maskin AB

 • Lundin, Sven-Erik
  et al.
  Bjerking AB.
  Dalenbäck, Jan-Olof
  Chalmers tekniska högskola.
  Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Hellström, Göran
  Lunds Tekniska Högskola.
  Brinck, Björn
  Geokonsult AB.
  Magnusson, Jan
  ÅF-VVS Projekt AB.
  Ringblom, Lennart
  ÅF-VVS Projekt AB.
  Appel, Carl-Henrik
  PEAB.
  Westin, Sune
  HSB Bostad.
  Solvärmesystem och borrhålsvärmelager för bostadsområde Anneberg, Danderyd: Systemval, projektering och byggande2002Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Sharma, Aman
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Rymdteknik.
  System Identification of a Micro Aerial Vehicle2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to implement an Model Predictive Control based system identification method on a micro-aerial vehicle (DJI Matrice 100) as outlined in a study performed by ETH Zurich. Through limited test flights, data was obtained that allowed for the generation of first and second order system models. The first order models were robust, but the second order model fell short due to the fact that the data used for the model was not sufficient.

 • Lampa, Jessika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Lindbäcks Bygg AB.
  Energisimuleringar av trapphus2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett varmt trapphus tyder på att det sker oavsiktligt värmeläckage någonstans i byggnaden. Det är av vikt att ta reda på orsaken till värmeläckaget för att kunna minska energiförluster. I Lindbäcks flervåningshus finns trapphus som är för varma än vad de är tänkt att vara. I den här studien undersöks en av byggnaderna med ett varmt trapphus som jämförs med en byggnad med ett trapphus i normal temperatur. Studien har genomförts i simuleringsverktyget IDA ICE. Data har samlats in för byggnadernas utformning, materialinnehåll och installationer. Byggnaderna har modellerats upp i simuleringsverktyget och tillförts brukarbeteenden enligt de rekommendationer som finns för energiberäkningar. Olika parametrar har studerats och analyserats i simuleringsmiljön utifrån byggnadernas befintliga utförande.

  Resultaten från simuleringarna visar vad de boende i byggnaderna upplever. Byggnaden med ett varmt trapphus visar upp emot 30 grader året runt i simuleringsmodellen av befintligt utförande. Parameterstudien visar att det finns åtgärder som kan påverka det termiska klimatet i positiv riktning. Simuleringar visar att värmeförluster från dåligt isolerade varmvattenledningar är en betydande orsak till temperaturökningarna i trapphusen. Genom att isolera varmvattenledningarna kan medeltemperaturen för alla våningsplan sjunka med 2,7 grader i ett snitt över hela året. Det kan däremot vara problematiskt att isolera vissa ledningar i byggsystemet eftersom de är svåra att komma åt. Genom att använda böjbar rörisolering skulle förbättringar i den termiska komforten kunna upplevas.

 • Jensen, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Lagen om allmänna vattentjänster: Kommunal tvångsanslutning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Jilar, Torbjörn
  et al.
  Department of Building Services Engineering Chalmers University of Technology.
  Nordell, Bo
  Department of Building Services Engineering Chalmers University of Technology.
  Further R & D needs for Swedish solar heating technology 1990–1993: An expert group plan sponsored by the Swedish Council for Building Research1991Ingår i: Energy Conservation in Buildings: The Achievement of 50% Energy Saving: An Environmental Challenge?: Proceedings of NORTHSUN 90, Oxford: Pergamon Press, 1991Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the 1970's when the Swedish development seriously started, experimental plants were built with the primary aim of testing various technologies. The economical aspects were of secondary interest which, in many cases, resulted in high costs and even in poor quality. In the second plant generation during the 1980's, R & D was concentrated upon lowering costs and enhancing performances for the most promising system concepts. Systems are included here for DHW, and for combined DHW and space heating designed for solar heat coverages between 30% and 80% of the annual heat requirement.

  In the named plan, the state of the art and the R&D needs are described with the focus upon residential heating . Included are systems for multi -family houses, incorporatin groof-integrated solar collectors and short-term heat storage. More developed construction and urban planning methods for roof integration is stressed here, as well as systems flexible for size expansion, e.g. throug connection to an external seasonal heat storage.

  Also included are district heating systems for solar heat supply of upto a couple of hundred flats . Ground or roof based collectors and seasonal heat storage in water-filled pits or ducts in deep ground are considered here . Emphasis is placed on more efficient high temperature flatplate collectors, more simple piping systems and further development of heat insulation and water-sealing methods for pit storage as well as high temperature practical tests for duct storage.

 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Energilagring: Aktuell FoU1999Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Säsongslagring av värme och kyla1999Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Renewable energy systems and storage1999Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • Westerström, Göran
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Method for continuous measurement of frost depth in soil1994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Kemi, Päivi
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Andersen, Sirpa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienter med långvarig sjukdom: upplevelser av möten med vårdpersonal på hälsocentral2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Goda möten och trygga relationer mellan patienter och vårdpersonal är kärnan i all sjukvård.Syftet var att undersöka hur personer med långvarig sjukdom upplever möten med vårdpersonal på hälsocentral. Uppsatsen är genomfördmed kvalitativ design. I denna studie utgick vi från Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats.I analysen identifierades fyra kategoriersom är rubriker i resultatet, att inte bli betrodd, att sakna stöd och information om vård och egenvård, att önska få vara delaktig i sin egen vård,att känna tacksamhet över att få vård på rätt nivå. Resultatet visar att patienternahade svårt att bli betrodd av läkareoch att kännedom om dem som patienter var viktigt.I kontakt med hälsocentralen fick de själv efterfråga om hjälpinsatserochstöd saknades för enklare hälsofrågor. God relation och kommunikation med läkare var betydelsefullt i vårdmötet. Patienterna ville vara delaktiga i sin egen vård och ville möta professionell expertis.Erfarenhetsutbytemed andra med samma sjukdom beskrevs betydelsefullt.De negativa fynden visaratt patienter inte blir betrodd av sjukvårdenoch att tillgänglighetenär bristfälligt. Det som skapar trygghet respektive otrygghet finns ett starkt samband mellan hur patienter med långvarig sjukdom upplever besöket och blir bemött av vårdpersonalen på hälsocentralen. Fler studier behövs inom området hur möten med vårdgivare påverkar patienter med långvarig sjukdom

 • Törnfeldt, André
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Hur man plankar lagligt: Ett utvecklingsarbete om hur hur man kan undervisa noterad plankning av musik2019Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utvecklingsarbetet handlar om hur författaren skapade en lektionsserie för två gymnasieklasser inom musik i kursen gehörs- och musiklära. Under lektionsserien undervisade författaren om hur man kan planka musik, det vill säga hur man genom gehöret återger olika stämmor ur en låt. Att planka musik innebär dels att man med hjälp av ett instrument efterliknar det man hör, dels transkriberar musiken på noter, eller både och. Arbetet behandlar den transkriberade plankningen och vilka metoder man kan använda för att lära sig att höra olika stämmor inom en poplåt. Syftet med arbetet är att se vilka förmågor musikgymnasieelever utvecklar i gehörs- och musiklära under en lektionsserie där musik plankas. Elevernas kunskaper mättes genom ett screeningtest och ett slutprov efter fyra lektioner. Under lektionerna fick eleverna olika plankningsövningar på vanligt förekommande instrument inom popgenren som piano, elbas och trummor. Resultaten pekar på att det krävs förkunskaper om notation samt ett utvecklat gehör för att planka korrekt rytmiskt och harmoniskt.

 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Värmelagring i berg1982Ingår i: Energiforskning - samhällskonsekvenser, Uppsala: Kontaktsekretariaten vid Uppsala och Stockholms universitet , 1982Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Värmelager i berg1981Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • Fredriksson, Jacob
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Breddning av samverkansbroar: En studie om förberedande åtgärder vid nyproduktion av samverkansbroar för att klara framtida körfältsökningar2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att ge förslag till hur samverkansbroar med I-balkar kan förberedas

  vid konstruktion för en eventuell framtida körfältsökning (brobreddning). Som fallstudie har projektet "Bro över Kalix

  älv i Kalix" använts. Förfrågningsunderlag var intressenter tillhanda under tidig höst 2018 och anbud inkom till

  Trafikverket i mitten av januari 2019. Byggstart planeras till sommaren 2019 och färdig bro planeras vara i drift till

  årsskiftet 2020/21.

  Att bredda broar i efterhand är en kostsamt åtgärd som sker med jämna mellanrum. Detta ingrepp

  motiveras med att befintliga broar ofta är undermåliga vad gäller säkerhet och framkomlighet, krav

  på dessa två faktorer har förändrats sedan 50-talet då många av broarna i Sverige byggdes. Utöver

  ökad trafikmängd har även lasterna ökat (nu till BK4 som innebär 74-tons fordon) och kraven på

  beständighet av brokonstruktionen, dagens broar ska klara av betydligt högre laster och dessutom

  dimensioneras för att upprätthålla sin funktion i 120 år.

  Studien har mynnat ut i tre förslag till breddningkonstruktioner, ett till fallstudien och två till det

  generella fallet, samverkansbroar med I-balkar. Förslagen grundar sig i beräkning av lastförändring

  av såväl egentyngder som trafiklaster laster till följd av en teoretisk brobreddning av 2,5 m. Vid

  konstruktion dimensioneras hela brobanan för BK4 men efter breddning dimensioneras den breddade

  delen enbart för servicefordon (t.ex. snöröjningsfordon).

  Erhållet resultat visade att såväl tvärkrafter som böjmoment i fältmitt ökade i den yttre balken i ett

  mittenstöd (där spannlängden är som störst). Tvärkraftsökningen uppgick till 45,8 % och böjmomentet

  till 56,7 %. Den föreslagna breddningskonstruktionen till fallstudien var en snedsträva med

  centrumavstånd om sex meter och med tvärförband mellan I-balkarna på samma S-avstånd som

  snedsträvorna. Till det allmänna fallet föreslogs en stålplåt, såsom snedsträvan men en utbredd plåt

  som dels fungerar som livavstyvare till I-balken och dels fördelar lasten på en större yta på såväl

  betongfarbanans underkant som I-balkens liv. Även ett förslag om att lägga till en extra balk presenterades

  som förslag då detta är en vedertagen metod då lastökningen är stor och då gestaltningskravet

  och den omgivande naturen tillåter ett ingrepp och utbyggnad som detta.

 • Lagerkvist, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Construction of an indoor positioningsystem using UWB2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Lestander, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hundra stenar faller: Gruv12: ans egna ord om arbete i världens största underjordsgruva2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gruv12:an är en fackförening som varit verksam i LKAB under 100 år. Deras kamp för bättre villkor och arbetsmiljö är en process som har pågått lika länge. I deras kamp har alla möjliga konflikter och samarbeten uppkommit, deras berättelser ger oss en inblick i deras verklighet. Denna kvalitativa fallstudie kommer titta på hur historia, nutid och individ kan påverka framtiden. För att lyckas med detta kommer uppsatsen undersöka: hur arbetade Gruv12:an med arbetsmiljöfrågor under perioden 2002–2007. Denna uppsats belyser det arbete som pågått och pågick under perioden, den har även visat hur individen har arbetat och påverkat sin omgivning och framtid.

 • Samadi, Adine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  WTO’s tillämpning av försiktighetsprincipen för hantering av invasiva främmande arter2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Främmande arter förflyttar sig mellan staters territorium eftersom de inte känner några statsgränser. Det finns dock arter som avsiktligt flyttas över statsgränser av olika skäl, t.ex. för att främja jakt. De arter som avsiktligt introducerats kan bli klassade som invasiva främmande arter om de medför stora negativa konsekvenser på exempelvis den biologiska mångfalden. Detta har resulterat i försök att kontrollera införsel och spridning av sådana arter, exempelvis genom konventionen om biologisk mångfald. Konventionens regler innebär att stater ska kontrollera, utrota och förhindra införandet av invasiva främmande arter. Regler för kontroll av invasiva främmande arter finns även inom EU-rätten Bland annat för att uppfylla konventionen har EU antagit en förordning om främmande arter. Förordningen syftar till att förebygga, tidigt upptäcka och förvalta redan etablerade invasiva främmande arter. Inom ramen för förordningen har även en förteckning av invasiva främmande arter av unionsintresse antagits. En särskild problematik för området är den internationella handeln och frihandelssystemen. En ökad global handel har lett till en ökad spridning av invasiva främmande arter. En enkel lösning hade varit att begränsa den globala handeln, men detta skulle innebära en konflikt med andra målsättningar och åtaganden. Såväl frihandel som kontroll av invasiva främmande arter är prioriterade målsättningar och problemet måste därför hanteras med försiktighet. Frihandelssystemen, både inom EU och globalt (världshandelsorganisationen), tillåter införandet av handelshinder om det är nödvändigt för att begränsa påverkan av invasiva främmande arter. Kraven är dock relativt högt ställda: det krävs vetenskapliga bevis för artens negativa påverkan. Försiktighetsprincipen har betydelse inom samtliga regleringar. Det är dock svårt att säga om världshandelsorganisationens SPS-avtal verkligen har kapacitet att skydda miljön och människors hälsa från invasiva främmande arter. Resultatet av undersökningen indikerar att handeln åtnjuter ett större skydd än miljön när det gäller kontrollen av invasiva främmande arter. En sätt att uppnå bättre balans i detta avseende skulle kunna vara en harmonierad försiktighetsprincip på området, dvs. att försiktighetsprincipen fick samma långgående skydd inom frihandelssystemen som inom ramen för exempelvis den svenska miljöbalken.

 • Skånberg, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Rymdteknik.
  Tools for optimizing the observation planning of the MATS satellite mission2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Johansson, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Berglager: en anläggning för lagring av värme i stor skala1980Ingår i: Energimagasinet, ISSN 0348-9493, nr 4, s. 49-53Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Hjelm, Jonathan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Green Roof Performance in Cold Climates: A study on how different plants suited for the subarctic climate in northernSweden affects the performances of green roofs2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Increased urbanization leads to an increasing amount of impervious surfaces and a decrease ofthe natural hydrological function. Urban stormwater does thus risk to create high surface flows which could damage the receiving water bodies (e.g. erosion) or the urban area itself (flooding). Integrating more nature-based systems into the urban area increases the natural hydrological function and the risks for high surface flows are lowered. One way of implementing nature-based systems in the urban environment is to install green roofs. Most of the research and development done on green roofs have been focusing on the conditions of central Europe. Installing green roofs with the same vegetation in the subarctic climate of northern Sweden would expose it to a climate it might not be suited for, and growth would be limited. The vegetation helps increase the retaining and detaining capabilities of the green roofs and therefore the purpose of this thesis was to examine if planting native vegetation would help increase thegreen roofs performance in a subarctic climate.

  Conventional green roofs vegetated with sedum was hypothesized to have lessened retaining and detaining capabilities when placed in cold climates since the vegetation was exposed to a climate it probably was not suited for. It was examined whether planting more native vegetation could help increase green roofs performance.

  The vegetation was chosen based on Grime´s “universal adaptive strategy theory”, which describes competitors, stress tolerators and ruderals as three different vegetation groups with different survival strategies. Different species from each strategy were selected and planted on the roofs. There were five roofs per survival strategy and five roofs where all strategies were mixed. Conventional sedum vegetation was planted on five roofs to be able to compare green roofs performance. Five control roofs with substrate only and one reference roof made of steel were installed as well.

  In total, seven rainfall events were analyzed, and few significant differences could be found between the competitors, stress tolerators, ruderals and the vegetation mix. A conclusion is that stress tolerators may help to increase green roof performance the most, but due to the relatively short study period, continued measurements are recommended to draw further conclusions. The survival strategies did improve retention and detention relatively to using sedum vegetation and substrate only. The extent of vegetation coverage does not affect the retention or detention from the green roofs. The competitors, stress tolerators, ruderals and vegetation mix had larger plant mass than the sedum and the increased plant mass is probably the reason for their improved retention.

 • Josefin, Rosendahl
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Resursplanering: Visualisering av resursplanering för tillverkande företag2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering.

  Uppgiften bestod i att utifrån en befintlig tillverkningsorder plocka ut ett antal delprodukter och utifrån dessa analysera de produktionsresurser, framförallt timmar, som krävs för varje delmoment. Detta skedde genom att analysera nuläget, genom intervjuer med personal samt ta fram en nuvarande produktionsplanering om hur arbetet utförs idag. Målet med projektet var att ta fram ett förslag till en resursplanering som företaget sedan kan tillämpa på andra ordrar.

  Idag använder företaget ingen resursplanering utan allt går via produktionsansvarige. De har tidigare haft en resursplanering men som inte är använd sedan 2016. På grund av att de inte har någon tydlig resursplanering leder detta ofta till att arbetarna är helt beroende av produktionsansvarig, samt att dem inte har någon koll alls när de olika delmomenten för ett bygge ska vara klart. Detta ledde ofta till ökad arbetsbelastning och långa övertider när personalen inte hunnit klart ett delmoment innan nästa operation efterfrågade denna del.

  Under arbetets gång identifierades problemområden inom produktionsplanering, resursbehov och arbetsbelastning. Utifrån problemområdena och via intervjuer med personalen skapades en kravspecifikation över vad resursplaneringen bör förbättra och visualisera, dess områden var, tydlig bild över vem som gör vad, hur lång tid momenten tar, jämnare arbetsbelastning, möjlighet att påbörja slutmonteringen så tidigt som möjligt samt att ha inget eller så litet mellanlager som möjligt. De framtagna kraven viktades utifrån egna åsikter samt från intervjuerna med tillverkningspersonalen, för att bestämma vilka krav som är viktigast att planeringen uppfyller.

  Genom en kreativ process skapades tre olika koncept, ett koncept som fokuserade på att visualisera de olika delmomenten i bygget med hur många arbetare som behövdes vid varje operation. Det andra konceptet låg största fokusen på att få ett så litet mellanlager som möjligt. Det sista konceptet byggde på att fördela arbetsbelastningen mellan arbetarna så lika som möjligt för att minska övertid för personalen.

  Utifrån utvärderingen hamnade koncept 2 minskat mellanlager och koncept 3 jämnare arbetsbelastning väldigt nära varandra. Detta ledde till att ett koncept inte kunde väljas enbart utifrån viktningen. Valet av slutgiltiga konceptet skedde då genom att gå tillbaka till intervjuerna med personalen och nulägesanalysen från företaget, för att se vad som verkade vara det största problemet.  Det som flest arbetare efterfrågade var en tydlig planering där dem kunde se vad som skulle göras och när allt skulle vara klara, detta för att inte vara beroende av produktionsansvarig, samt att de enklare kan se om de hinner klart i tid.

  Koncept 2 minskat mellanlager uppfyllde inte kravet av jämnare arbetsbelastning lika bra som koncept 3 jämnare arbetsbelastning gjorde. Men vid koncept 2 minskat mellanlager bildades nästan inget mellanlager alls. Eftersom alla i personalen efterfrågade någon typ av planering som visa vem som skulle göra vad och när det skulle vara klart, bedömde jag kravet jämnare arbetsbelastning som viktigare än kravet att inget eller ett litet mellanlager skapas.  Det slutgiltiga konceptet blir därför koncept 3 då den uppfyller detta krav bäst.

  Företaget bör använda sig av koncept 3 Jämnare arbetsbelastning som en mall för att lägga upp en planering för andra byggen. Detta koncept ger arbetarna en möjlighet att själva planera sitt arbete bättre och kan själv hålla reda på vad som ska göras och slipper vara helt beroende av produktionsansvarig.

 • Urban, Pontus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Improvement Strategies in Construction Sites: Development of Rapid Site Assessment for House-building Industry2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The construction industry has deteriorated during the past 40 years. Up to 35 % of the production cost is from wastes. The manufacturing industry has had an opposite development, in many cases owing to the contributions of Lean Production and various assessment tools. The assessment tools evaluate manufacturing plants regarding their implementation of Lean, where from improvement strategies can be developed. The goal of the master thesis was to develop an assessment tool that could be used for evaluating Lean construction, which is emerging in the business. The assessment tool is called Rapid Site Assessment (RSA).

  The foundation of the RSA is the Rapid Plant Assessment (RPA) which is performed by taking a brief plant tour, in a team of expert researchers. 20 polar questions are coupled to eleven categories, evaluated to identify the plants potential and develop an improvement strategy. Five more assessment tools have been combined with the RPA and validated with Lean Construction and Lean references.

  The master thesis has been exploratory with a deductive approach, where qualitatively data was acquired. The assessment tool based on the literature review was tested at six different house- building sites. Validity has been obtained by triangulation, a reviewing supervisor, and six different site tests. Reliability was guaranteed by distinguishing the line of work with help of an experienced supervisor, meticulous documentation, and regular guidance meetings.

  The result is the RSA consisting of 32 statements coupled to eleven categories: customer satisfaction; safety, environment, cleanliness and order; visual management; scheduling system; levels of inventory, use of space, and movement of material; teamwork and motivation; Condition and maintenance of equipment and tools; management of complexity and variability; supply chain integration; commitment to quality; commitment to continuous improvements. The six site tests revealed that the house-building industry has development potential. The interviews and the RSA evaluations were generally similar.

  The analysis showed that the RSA tests grasped the sites but was not sufficiently rich for a complete understanding. The assessment needed to be developed, and additional interviews were added to the assessment tool. The categories were mostly relevant, but interviews needed to be added to decrease biases, though this would include the interpretations of more individuals in the project. Comparing different professions perceptions would increase credibility. This could solve the issue that most data were gathered by communication with few employees on site, and not observations. Further, some statements also suited to many categories and could be broken up.

  The master thesis was thoroughly planned but some issues needed to be discussed. The thesis was independently performed, and the assessor was inexperienced in plants and construction sites which aggravated the assessments. The issues were solved by experience feedback from the research group and supervisor. Finally, the RPA was considered repetitive, resulting in a repetitive RSA, but this was not considered a problem though the data was analysed differently in the categories. However, the repetitiveness could aggravate performing an efficient report, which could decrease the readers creditability comprehension. In the future the RSA should be developed for different types of construction projects, roadworks and industries etc, and tested by other researchers to increase credibility.

  The master thesis demonstrated that the RSA could be developed by combining assessment tools, although it could not be performed in a brief tour. By adding interviews, credible improvement strategies can probably be developed from the RSA.

 • Åkerström, Fanny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  AP&T Machine and Line Usability: A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Automatisering och digitalisering utvecklas i hög hastighet och det är nu som det är viktigt att behålla fokuset på människa-maskin-interaktionen. Det blir allt viktigare att användarvänligheten i maskiner och produktionslösningar hänger med i utvecklingen så prestandan och tillgängligheten för produktionsprocesser i industrin inte påverkas negativt. Det gäller att forma utrustningen så att användarna kan fortsätta hantera dem intuitivt och med enkelhet ju mer komplexa de blir. AP&T har de senaste 50 åren levererat världsledande produktionslösningar för effektiv plåtformning i form av pressar, automationslösningar och pressverktyg. Fokusområden är bil- och klimat och energiindustrin där de levererar lösningar för produkter så som vitvaror, datorskal, värmeväxlarplattor och presshärdade bildelar. AP&Ts mål är att hjälpa kunden att uppnå högsta möjliga produktivitet och en långsiktig och hållbar lönsamhet med fokus på viktreduktion, säkerhet och energieffektivitet. Vid varje tillverkad lösning och produkt står användaren i centrum.

  Projektet syftade till att underlätta för användaren vid hantering av AP&Ts maskiner och produktionslösningar. Att köra, installera, starta, byta verktyg, produkter eller material i en maskin och/eller produktionslinje ska kunna utföras med enkelhet. Målet i projektet var att identifiera användarproblem genom att analysera nuvarande situation för operatörer, installatörer och servicepersonal för att kunna utveckla en mer intuitiv hantering av AP&Ts pressar, automation och produktionslinjer. Vid ett utvecklingsarbete krävs det återkommande återkoppling och därför valdes den iterativa designprocessen. Teorier om användarvänlighet, inspektionsmetoder, visuell kommunikation, användargränssnitt och människans begränsningar insamlades och användes som tyngdpunkt i analyser och vid identifiering av användarproblem samt strukturering av prioriteringslistan. Metoder så som observationer, intervjuer och dokumentationsinsamling användes för att kunna utgöra en hierarkisk uppgifts analys (HTA) för operatörer, installatörer och servicepersonal kopplat till hanteringen av maskinerna ODEN-FT press, Servo Hydraulic Press, SpeedFeeder, Multi-Layer Furnace och för presshärdningslinjen. Även en kartläggning av hanteringen av ett presshärdningsverktyg och automationsverktyg utfördes samt en djupare undersökning om dagens mjukvaruprogram som används i datasystemen utfördes. De fysiska apparaterna som analyserades var operatörspaneler, mobilpaneler och dataterminalskärmar som användaren brukar och dokumentationen som tillhör vardera maskin. Resultatet av analyserna gav en lista på 17 punkter som enligt användaren behöver utvecklas. Det var områden så som sidor i användargränssnittet i terminalerna, ikoner till panelerna och hanteringen av verktygen vid omställning och materialbyten. Dessa strukturerades först efter hur pass omtalade de var bland användarna och sedan utvecklades listan till en prioritetslista strukturerad efter implementeringstiden med de snabbaste förbättringarna med störst effekt överst. Högst upp på denna listan hamnade användargränssnittet, operatörspanelerna och utbildning av operatörer, installatörer och servicepersonal.

  Rekommendationen som är slutsatsen i denna examensrapport är att utgå ifrån prioriteringslistan vid utveckling av de identifierade problemen. Att göra vidare undersökningar gällande problemområdena är behövligt på grund av tidsbegränsningen som gjorde att företag baserade i Amerika och Asien ej kunde tas med i analyserna. Den viktigaste rekommendationen för vidare utveckling är att fortsätta använda brukarna. Användarvänlighetsinspektioner är utförda, men det är viktigt att användarna får fortsätta deltaga under tester och vidare arbeten med lösningarna. Det går inte att uppnå felfri användarvänlighet, utan det går alltid att vidareutveckla hantering och upplevelse av produkter. Att koppla samman användaren med den digitala utvecklingen som bland annat Industry 4.0 och Internet of Things medför är en viktig del inför framtiden så man enkelt kan identifiera och eliminera användarproblem direkt då de uppstår.

 • Österberg, Viktor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Transportation demands: of chilled and frozen groceries2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fokus på miljön är idag större än någonsin. FN skriver i sin klimat agenda att de till 2030 siktar på att halveramatsvinnet per capita. Idag finns det hårda regleringar om hur livsmedel ska transporte-ras och förvaras, menfrån den sekund konsumenten tar ut exempelvis ett mjölkpaket ur kyldisken finns det bara få riktlinjer om hurprodukten bör förvaras. Om en kyld eller fryst produkt inte hålls inom det angivna temperaturspannet skerdet en ökning i den mikrobiologiska tillväxten i livsmed-let. Detta leder i sin tur att matvaran blir dålig eller, ivärsta fall, att konsumenten blir förgiftad. Idag sker det också en förändring i hur konsumenterna handlar sinalivsmedel och allt större vikt läggs på att konsumenten för sig själv ska genomföra sitt köp.

  Detta projekt fokuserar på att utveckla en lösning som ska hjälpa konsumenten att hålla sina matvaror tempereradeunder en viss tid. Projektet är genomfört i Stockholm under 20 veckor i samarbete med IKEA ofSweden i Älmhult. Målgruppen i detta projekt är den breda kundgrupp som IKEA erhåller. Med hjälp av enanvändarcentrerad designprocess går det här projektet genom de tre designfaserna; inspiration, idégenereringoch slutligen implementering. Projektet har formats av interaktion genom workshops med olika externa aktörerså som användare och fokusgrupper. Idégenereringsfasen resulterade i fyra stycken enklare koncept somavgränsades till två genom extern beslutsfattning med handledare från IKEA of Sweden. Under projektets gånghar prototyper använts tillsammans med användare för att evaluera användarvänligheten hos koncepten.

  Resultatet består av två stycken koncept; Behålla och Blåsa, som är ämnade att möta två olika kundgrupper somhar identifierats genom enkäter och intervjuer. Behålla är en mindre produkt som riktar sig till de användaresom tar med sig matlåda till jobbet eller skolan samt till dem som köper färre matvaror i butiken. Blåsa är, ikontrast till Behålla en större produkt, skapad med fokus på de kunder som köper fler kylda och frysta matvaror.Utöver detta har fyra färgvariation skapats av produkterna för att erbjuda IKEA alternativa utföranden. Dessakoncept är visualiserade med hjälp av renderingar som har gjort i Adobe Illustrator. Med dessa koncept kanIKEA utöka sin hållbarhets profil och erbjuda sina kunder två nya produkter för att hålla deras kylda och frystamatvaror kalla.

 • Jonsson, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  ”Vi kan ju städa den tillsammans, då blir nog jorden glad.”: Handlingsberedande aktiviteter i förskolan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är undersöka hur vi i förskolans värld kan skapa aktiviteter som bidrar till handlingsberedskap hos barn, gällande frågor som rör hållbar utveckling. Studien har utförts med delaktiga observationer som främsta metod, där bildvisning har använts för att introducera och väcka barnens intresse för olika hållbarhetsfrågor. Studien utgår från barnens intresse, beskrivningar och förståelse där handlingsberedande aktiviteter gällande nedskräpning iscensatts för att skapa medvetenhet hos barnen. Studien vilar på en livsvärldsfenomenlogisk grund men tar också avstamp i den sociokulturella teorin om barns lärande. Studiens resultat har tematiserats och visar att barnens förståelse för hållbarhetsfrågor är omfattande. Barnen beskriver och relaterar till omvärlden utifrån de fenomen som framstår som viktiga i deras livsvärld, där normen om rätt och fel, människans skuld och ansvarstagande betonas. 

 • Jonsson, Marika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie.

  Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. En beskrivande innehållsanalys av de inkluderade studiernas resultat gjordes, enligt anvisningar av Friberg. Som resultat framträdde ett övergripande tema med fem kategorier. Temat var Videomöte en möjlighet när den utgår från individens behov. Kategorierna var: Kompetent och erfaren fysioterapeut tillgänglig, Behandling tillgänglig i hemmet, Egen resursökning ger ökad empowerment, Relationer på distans, Teknisk utrustning.

  Slutsatsen visar att både positiva och negativa upplevelser finns beskrivna. Telerehabilitering möjliggör en professionell behandling där patientens empowerment kan öka. Individuellt anpassat stöd är viktigt, både vad det gäller den fysioterapeutiska behandlingen och hur tekniken används. Teknik som fallerar kan ge en negativ upplevelse. Telerehabilitatering har begränsningar både i fysioterapeutens möjligheter till undersökning och begränsningar i vad som syns på videon. Det är viktigt att ta hänsyn till aspekter gällande personlig integritet.

 • Karmakar, Mattias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Materialvetenskap.
  Additive Manufacturing Stainless Steel for Space Application2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hutwalker, Alexander
  et al.
  University of Technology, Clausthal-Zellerfeld Germany.
  Binder, Angela
  University of Technology, Clausthal-Zellerfeld Germany.
  Langefeld, Oliver
  University of Technology, Clausthal-Zellerfeld Germany.
  Galler, Robert
  Montanuniversität Loeben, Austria.
  Johansson, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik. Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Weimar, Lucas
  RWTH Aachen University , Aachen, Germany.
  Braun, Tobias
  RWTH Aachen University , Aachen, Germany.
  Lottermoser, Bernd
  RWTH Aachen University , Aachen, Germany.
  SafeMine PhD-Programme: Educating the Mine Health and Safety Workforce of Tomorrow2018Ingår i: Mining Report Glückauf, E-ISSN 2195-6529, Vol. 154, nr 5, s. 400-405Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Granberg, Karin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Widmark, Anne
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med personcentrerad vård på mottagning i primärvården2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att personen är i centrum och inte dennes sjukdom. Ett partnerskap mellan distriktssköterskan och personen eftersträvas, med utgångspunkt från personens livsberättelse och dennes livssituation för att gemensamt skapa mål och strategier för genomförande av behandlingar samt omvårdnad. I mötet ska distriktssköterskan visa vilja, öppenhet samt intresse att lyssna till personens berättelse och beskrivning av sin situation. Syftet: Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat på mottagning i primärvården. Metod: Åtta distriktssköterskor från hälsocentraler i norra Sverige deltog i studien. Datainsamlingen utfördes med semistrukturerade intervjuer och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom ett tema; Att vilja väl men inte ha förutsättningar och fem kategorier; Att vara lyhörd och närvarande i patientmötet; Att individanpassa mötet; Att skapa samförstånd med patienten; Att ha brist på tid; Att ha kunskap och samsyn om arbetssättet. I resultatet framkom att lyssna, vara lyhörd, närvarande, visa intresse och se patienten är viktiga aspekter i det personcentrerade arbetet. Ett ökat samförstånd och delaktighet resulterade i ökat ansvar från patienten i egenvården. Slutsats: Personcentrerad vård ger mer nöjda patienter med ökat egenansvar. Distriktssköterskor måste dock ges förutsättningar för att kunna arbeta personcentrerat varför arbetsgivare måste införa rutiner för att implementera detta arbetssätt. Detta skulle också ge distriktsköterskorna en ökad känsla av tillfredställelse i arbete med personcentrerad vård.

 • Nilsson, Erika
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Lindström, Jessica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Det finns inga hinder, bara möjligheter": Hantering av inomhusmiljöns anpassning för barn i behov av särskilt stöd2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Sjölund, Amanda
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Gustafsson, Tove
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Anpassningar för en tryggare tillvaro: En studie om anpassningar för barn i neuropsykiatriska svårigheter i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur anpassningar och tillgänglighet skapas i förskolans lärmiljöer för barn i neuropsykiatriska svårigheter samt hur detta kommer till uttryck i verksamheten utifrån förskollärarnas perspektiv. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv som beskriver hur lärandet sker i den sociala omgivningen, samt ett relationellt perspektiv som belyser att omgivningen bör anpassas efter barnet. Studien är av kvalitativ karaktär och området har undersökts utifrån förskollärarnas upplevelser. Genom fokusgruppsdiskussion och observation har studien tagit del av förskollärarnas gemensamma uppfattningar och föreställningar inom de anpassningar som utförs. Resultatet har visat att kunskap och kompetens hos förskollärarna är av stor betydelse för vilka förutsättningar som skapas samt hur och varför anpassningarna utförs. De förutsättningar som skapas genom förskollärarnas kunskap och kompetens erbjuder barnen möjlighet till utveckling och lärande. I resultatet framkom även anpassningar som kan underlätta vardagen på förskolan för barn i neuropsykiatriska svårigheter. Verktyg som bildstöd och surfplatta är exempel på verktyg som kunde urskiljas i resultatet. En slutsats som har kunnat tas för denna studie är att förskollärarnas inställning och engagemang är avgörande för att bemöta och åstadkomma goda anpassningar för barn i denna typ av problematik.

 • Stenström, Christer
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Eriksson, Kjell
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Material- och solidmekanik.
  The J-contour integral in peridynamics via displacements2019Ingår i: International Journal of Fracture, ISSN 0376-9429, E-ISSN 1573-2673Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Peridynamics is a nonlocal formulation of solid mechanics capable of unguided modelling of crack initiation, propagation and fracture. Peridynamics is based upon integral equations, thereby avoiding spatial derivatives, which are not defined at discontinuities, such as crack surfaces. Rice’s J-contour integral is a firmly established expression in classic continuum solid mechanics, used as a fracture characterizing parameter for both linear and nonlinear elastic materials. A corresponding nonlocal J-integral has previously been derived for peridynamic modelling, which is based on the calculation of a set of displacement derivatives and force interactions associated with the contour of the integral. In this paper, we present an alternative calculation of the classical linear elastic J-integral for use in peridynamics, by writing Rice’s J-integral as a function entirely of displacement derivatives. The accuracy of the proposed J-integral on displacement formulation is investigated by applying it to the exact analytical displacement solution of an infinite specimen with a central crack and comparing the exact analytical expression of its J-integral. Further comparison with a well-known peridynamic crack problem shows very good agreement. The suggested method is computationally efficient and further allows testing of the accuracy of a peridynamic model as such.