1234567 101 - 150 of 312
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Melander, Marcus
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sjöström, Anton
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Utformning av material- och informationsflöden för förbättrad spårbarhet av produkter i arbete: En fallstudie vid GKN ePowertrain Köping2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spårbarhet är ett sätt att skapa en översiktlig vy av företagets material- och informationsflöden så att de kan koordineras bättre. Material- och informationsflödena behöver i sin tur vara utformade på ett synkroniserat vis där dess tillhörande aktiviteter och system stödjer spårbarhet. Den exakta betydelsen av begreppet spårbarhet är dock otydlig då det existerar en rad olika definitioner av begreppet i litteraturen. I denna studie har spårbarhet däremot definierats som “förmågan att spåra, följa och förutse ett produktpartis plats genom tillverkningsprocessen”. Spåra är förmågan att kunna koppla tidigare händelser i tillverkningen mot ett specifikt produktparti. Följa är förmågan att kunna se ett produktpartis nuvarande plats i flödet och förutse är förmågan att kunna förutse dess framtida plats i flödet.

  På GKN ePowertrain i Köping finns en prototypavdelning som utvecklar och tillverkar prototyper av kuggväxlar till fyrhjulsdriftsystem. Avdelningen har uppmärksammat problem i tillverkningen vilka har tolkats komma från en bristande spårbarhet av produkter i arbete (PIA). De har exempelvis upplevt det svårt att hålla reda på var PIA befinner sig i tillverkningsprocessen och vilka delprocesser PIA redan bearbetats i. Denna fallstudie har därför syftat till att kartlägga prototypavdelningens material- och informationsflöden och undersöka hur de skulle kunna utformas för förbättrad spårbarhet av PIA.

  För att kartlägga prototypavdelningens material- och informationsflöden samlades data in via flera intervjuer, observationer och en kontinuerlig dialog med representanter från avdelningen. Det studerade fallet analyserades sedan genom att jämföra teoretiska implikationer för vilken utformning av flödena som stödjer spårbarhet av PIA med de kartlagda flödena. Jämförelsen lade grund för slutsatser och förslag på hur prototypavdelningen skulle kunna förbättra spårbarheten av PIA.

  Studien visar att prototypavdelningens material- och informationsflöden utgör ett relativt bra stöd för spårbarhet i termer av förmågan att spåra och förutse men nära till inget stöd för förmågan att följa PIA. För att stödja förmågan att följa PIA bör prototypavdelningen utveckla en funktion som tillåter att inrapportera information om lagrings- och transportaktiviteter i form av platsdata till ett spårbarhetssystem. Det har vidare observerats goda möjligheter att använda automatiserad teknik i form av ett streckkodsystem för att utveckla denna funktion. Prototypavdelningen bör även utveckla mer standardiserade processer i materialhanteringen för att erhålla större förutsägbarhet för inlagring och transporter av PIA då det påvisats stödja spårbarhet. För att förbättra stödet för förmågorna spåra och förutse bör prototypavdelningen även arbeta för att minska tidsramen mellan händelse och inrapportering av händelsen.

 • Mesch, Rickard
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Petersson, David
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Utvärdering av reservdelsleverantörer: En fallstudie av Railcares evalueringsprocess vid val av leverantör2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien genomförs en analys av olika leverantörer för att kunna minska kostnader samt öka servicenivån på reservdelar gällande lok. Vår studie blev initierad av Railcare då de kände en osäkerhet kring deras nuvarande situation gällande inköpen av reservdelar till deras TRAXX-lok och att denna inköpsfunktion inte var optimal. Projektet har även initierats med förhoppningen om en minskning av ledtider samt en minskning av kostnader gällande lagerhållning. För att uppfylla studiens syfte har följande tre forskningsfrågor besvarats:

  FF1: Hur kan en evaluering av reservdelsleverantörer utvecklas för att förbättra inköpsprocessen

  FF1.1: Hur ser evalueringsprocessen för reservdelar ut idag?

  FF1.2: Vilka kriterier bör reservdelsleverantörer till lok utvärderas på?

  Ovanstående frågeställningar besvaras med hjälp av relevant teori inom ämnet samt flertalet intervjuer och studiebesök på fallföretaget och hos leverantörer. Genom att besvara frågorna skapas en övergripande bild av Railcares nuvarande evalueringsprocess och det säkerställs även att studiens evalueringsprocess tar hänsyn till relevanta kriterier att evaluera reservdelsleverantörer till lok på.

  Studien genomfördes utifrån en kvantitativ forskningsmetod där dataunderlaget samlades in från relevanta leverantörer på lokmarknaden. Det sammanställda dataunderlaget har i denna studie analyserats utifrån Microsoft Excel och programmeringsspråket Python. Baserat på den litteratur som studerats inom området, empiri och analys har studien resulterat i en metodik som omfattar fem steg som Railcare rekommenderas att använda för att evaluera sina reservdelsleverantörer på. Studiens resultat visar på att den mix av leverantörer som tagits fram resulterar i stora ekonomiska och tidsmässiga besparingar för Railcare.

 • Junered, Sofia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Vi är ju inte vi och dom, men...": En studie om vårdpersonals upplevelse av organisationskultur i relation till organisatorisk- och social arbetsmiljö på en vårdavdelning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön i Sverige förbättrats under de senaste decennierna finns det fortfarande utbredda arbetsmiljöproblem för många grupper på arbetsmarknaden.Intresset för organisatorisk-och social arbetsmiljö har ökat under de senaste åren och en god arbetsmiljö är något som är bra för både arbetstagare och arbetsgivare. Organisationer består av individer som alla är unika, har olika erfarenheter, värderingar och åsikter. Organisationskultur utvecklas och uppstår i en organisation när människor arbetar tillsammans under en längre tid, det innebär att uppfattningar och normer kring hur arbetet och samarbetet ska ske under en kortare eller längre period växer fram.Tidigare forskning har ofta inriktats på att försöka utläsa vilka egenskaper i en organisationskultur som är betydelsefulla för en organisations effektivitet. I denna uppsats undersöks vårdpersonals upplevelse av organisationskultur i relation till organisatorisk-och social arbetsmiljö med avseende på mål, samarbete och kommunikation. Uppsatsen är kvalitativ medett deduktivt angreppssätt, där den insamlade empirin analyseras utifrån tidigare forskning och Edgar H. Scheins (2017) teori om organisationskultur. Utifrån den valda metoden har det varit möjligt att få en djupare inblick i vårdavdelningens organisationskultur.Resultatet visar att vårdavdelningen sannolikt befinner sig i en förändringsprocess där även ett gemensamt lärande äger rum, vilket innebär att ledarskapet har stora möjligheter att påverka organisationskulturen. Resultatet visar också att organisationskulturen kan ha en påverkan på vårdavdelningens arbete med mål, samarbete och kommunikation vilka är delar av den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön.

 • Sara, Sara Inger Eline
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Intersektionella perspektiv på läromedel i läs- och skrivinlärning i svenska för årskurs 12019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien omfattar alla läromedel som är utgivna efter 2018 i läs- och skrivinlärning för årskurs 1 i svenska. Syftet har varit att analysera läromedlen utifrån förekomst av genus, etniciteter samt religion. Resultatet visar att nationella minoriteter inte finns representerade i de analyserade läromedlen. Resultatet visar också att olika etniciteter inte framkommer i läromedlen, även om det förkommer människor med olika hudfärger. Etnicitet kan dock inte baseras på hudfärg. Resultatet visar också att religion och religiösa symboler inte förekommer i de analyserade läromedlen, annat än som ett fåtal symboler för julfirande samt bilder av kvinnor med hijab. Angående genus visar resultatet på att fördelningen mellan kvinnligt kodade karaktärer och manligt kodade karaktärer skiljer på sig i antal och framställning. Antalet manligt kodade karaktärer syns mest på bild, men omnämns inte i lika stor omfattning i text. Antalet kvinnligt kodade karaktärer omnämns i text och bild oftare än manligt kodade karaktärer. Antalet kvinnligt kodade karaktärer är 158 fler än manligt kodade karaktärer totalt. Utav dessa är dock flera kvinnligt kodade karaktärer djur: kor och hönor etc. De didaktiska implikationerna av resultat från denna studie visar på att man som undervisande lärare inte kan förlita sig på att läromedel i svenska i läs- och skrivinlärning för årskurs 1 följer likabehandlingskravet i Lgr 11. Samt att det budskap som elever möts av är homogent, vitt och icke-religiöst. Dessa implikationer är inte generaliserbara utanför studiens ramar, men det kan ändå anses intressant för undervisning i svenskämnet i läs- och skrivinlärning för årskurs 1.

 • Forssberg, Kajsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Det digitala jaget: En sociologisk studie om hur sociala medier formar unga kvinnors identitetsskapande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa hur sociala medier bidrar till att forma unga kvinnorsidentitet med fokus på följande frågeställningar: Hur upplever unga kvinnor att sociala medier påverkar dem, hur framställer sig unga kvinnor på sociala medier och hur väl upplever unga kvinnor att deras identitet på sociala medier speglar dem när de är offline. Studiens teoretiska ramverk har utgått ifrån Ervin Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv samt Judith Butlers(2007) performativitetsteori. Den metod som legat till grund för att uppfylla studiens syfte har utgått från ett netnografiskt tillvägagångssätt i form av kvalitativa intervjuer samtnätobservationer. Studiens resultat visar på att sociala medier har en påverkan på unga kvinnors identitetsskapande. Detta utifrån det genomgående tema som till synes verkar vara en oskriven regel i hur unga kvinnors representation på sociala medier bör se ut. Temat framgår främst genom den representation som sker på Instagram i form av bilder samt utifrån det perspektiv Snapchat visar, där individen utför ett handlande som nästintill verkar tvunget. Uppfattningenär att detta beteende på lång sikt kan skapa problem för individen att uttrycka sin egen identitet, då individen snarare följer ett normativt beteende över vilken identitet som bör uppvisas. Det går att konstatera efter kopplingar gjorda till Ervin Goffmans (2014) teori om det dramaturgiska perspektivet att individen spelar olika rollframträdanden i olika sociala situationer i livet, vilket även deltagarna bekräftar då deras identitet skiljer sig i sin representation online respektive offline. Ämnet för studien är aktuellt och viktigt, då sociala medier endast funnits sedan 90-talet men på denna korta tid blivit något var och varannan individ använder dagligen och ser som en självklar del av livet. Med tanke på det resultat som framkommit anser jag vikten av att lyfta detta ämne för att se över de konsekvenser användandet av sociala medier kan bidra till, främst hos den yngre generationen när det kommer till skapandet av sin identitet och individens välmående.

 • Nilsen, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Simulering av sidobalksproduktion kopplat till kommande kapacitetsplan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Nyberg, Oscar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Does changing the frequency content of a reverb affect perceived emotion in a video-game?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Emotion is a large part of the experience when playing video-games, and sound design can strongly influence the emotional response in players. This study is about the effect reverb, which is part of the sound design, can have on a players perceived emotion. An experiment was conducted, where twenty subjects got to play a video-game level which included two churches. These were identical both visually and audibly, except for the frequency content in the reverb in each church. Results show that the subjects perceived different emotions depending on what reverb they heard.

 • Vikberg, Evelina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Wagerland, Jessica
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Fytinsyra som flamskyddsmedel på trä2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today, many flame retardants are harmful to the environment and to health which has created an interest in society to find a flame retardant with adequate properties which at the same time is good for humans and the environment. Phytic acid is a naturally occurring substance created by plants for storing phosphorus and has, according to studies, shown potential as an effective flame retardant for cellulose-based materials. The flame retardant can be enhanced by combining phytic acid with different ions obtained from harmless salts, which results in synergistic effects obtained by combining several different flame-retardant mechanisms. In this project, solutions with 3 mass% phytic acid have been combined with aluminum, iron and sodium ions with molar ratios of 1:0.4, 1:0.4 and 1:6. 

  The project was delimited to only using matches from the Solstickan brand where samples were made in the form of sticks, cubes and dust. The sticks were dipped in flame retardant one, three and five times, the cubes one and five times and the dust was dipped only once. Burning tests were performed on the sticks to examine time to ignition, the time until the stick became black by carbon residue and the time for bending, using the cubes and thermogravimetric analysis (TGA) the thermal decomposition of wood was studied and combustion heat for the reaction of the dust was examined using bomb calorimetry.  

  With the largest mass remaining after combustion (about 10%) an assessment was made that NaPA was the most effective flame retardant compared to FePA and AlPA. In addition, a conclusion was made that the more numbers of dips in flame retardant results in an improvement of the flame-retardant properties and the proportion of carbon residues remaining after combustion increases. 

 • Näsman, Markus
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Evaluation of alternative methods forquality control of Tungsten Carbide: An evaluation of four different particle measuring techniques2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to evaluate four different measuring methods as potentialquality control tests for Tungsten Carbide (WC) raw material used in the hard metalmanufacturing at Seco Tools Fagersta. This was warranted as the current quality testcalled the HcK test, is very time consuming and the results provided that are used formilling time calculations cannot be relied on. The four measuring methods chosen wasLaser diffraction, X-Ray diffraction, Brunauer Emmett Teller analysis and Fisher Sub-Sieve Sizer measurement. These measuring techniques were chosen by Seco ToolsThe project followed the general structure of the project cycle modified to fit the projectand involving the steps project planning, present state analysis, goals and requirementdetermination, evaluation elimination of options and final of choice of option. Thealternative methods were evaluated using an evaluation matrix containing therequirements determined to be the most relevant for the quality control process. Therequirements were measurement precision, operator influence, ease of use, time requiredand operator time required. The ability of the measurement method to distinguishbetween all of the different WC powders used a Seco Tools was put as a must requirementas the new method is meant to serve as a verification test as well as a quality test.The analysis methods were evaluated practically through experiments and therefore atesting strategy was established. Initial test on two powder types was performed so thatan early evaluation could be done. During this stage both the Laser diffraction and the XRaydiffraction were eliminated due to poor results. The BET analysis and the Fisher Sub-Sieve Sizer performed better and was therefore tested further. Randomized testing wasthe method chosen when testing with all powders to minimize the environmental impacton the testing as this could affect the results of the study.The testing showed that only the Fisher SSS was able to distinguish between all thedifferent powders making it the only viable option as a new quality test. This was onlypossible when measuring on agglomerated material and the values extracted couldtherefore not be used further in the production. The Fisher SSS also performed the bestwhen ranked against the rest of the requirements, showing a high precision whenmeasuring on deagglomerated material and a combination of the two tests was thereforeconsidered.When compared to the HcK test the Fisher SSS showed a significant reduction in lead timebut also a reduction in information gathered and eventual defects controlled. The FisherSSS provides only an average particle size measurement and since no correlation has yetbeen established between the measured particle size and the required milling times it wasrecommended that the HcK test remains.It was recommended that a study is started aimed at establishing a correlation betweenthe measured particle size and the required milling time is started to investigate if this ispossible.

 • Wirström, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Development and Validation of Threaded Fastener Test Rig2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Threaded fastener is one of the most common ways to join components. Having a method to test threaded fasteners is key when designing a joint and even more a nutrunner. A joint is often tightened by a torque applied on the head. The applied torque is equal to three quantities in the joint, the thread torque, the underhead torque and the clamp force. To measure these quantities are the propose of a friction test rig. A test rig was built last year to be able to do that in a flexible and effective way. But the test rig built last year does not have the possibility to measure the underhead torque. A new transducer is constructed to add that possibility. The transducer is constructed by using methods such as concept generation, strength calculations, FEM simulations and a comparison of sensors are made. An easy way to change the stiffness is also investigated but no possible solution could be found. Some modifications and trims are also done on the test rig and also a comparison with the older BLM rig. A validation is made of how good the rig perform is also done. The results shows in favour for the FTR but precise results is not possible to determine.

 • Andersson, Ebba
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Eckerwall, Kajsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Enabling Successful Collaboration on Digital Platforms in the Manufacturing Industry: A Study of Digital Twins2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to enhance the understanding of how to successfully collaborate on digital platforms in the manufacturing industry by developing a contingency framework. To fulfill this purpose, the following research questions were derived: RQ1: Which challenges arise when collaborating on digital platforms in the manufacturing industry? and RQ2: How can collaboration challenges on digital platforms in the manufacturing industry be managed?

  Method – The study was conducted as an explorative, inductive single case study of a digital platform. More specifically, the study examined the development process of a digital twin platform created by a large high-technological company and its collaborative actors. In total, 21 interviews were conducted at eight different companies. The respondents all had experience of digital twin platforms, where some were working with digital twins sporadically and others on a daily basis. The data were analyzed through a thematic analysis.

  Findings – The analysis reveals that actors on digital platforms can face five types of challenges that hinder a successful collaboration: disadvantages of dependency, uncertainty regarding data management, varying customer needs, insufficient work methods, and unsuitable payment models. The analysis also reveals four strategies that can be used to address the challenges: transparency strategy, incentive model strategy, servitization strategy, and control strategy. Moreover, these findings are summarized in a contingency framework that explains which types of challenges that can be addressed with which strategies based on the specific prerequisites of each collaboration.

  Theoretical and practical implications – The study extends the digital platform literature by providing empirical evidence for several collaboration challenges among the actors on a digital platform, which has previously bee not been studied. Additionally, the study provides evidence of how these challenges can be addressed. Our framework helps manufacturing companies to successfully adopt digital platforms by providing managers with the tools to handle the required collaboration.

  Limitations and further research – The study is limited by a single case study of a specific digital platform. Thus, to extend the findings, further research that examines other contexts are recommended. Moreover, the establishment of the studied platform is currently in an early phase which limits the study to hypothetical challenges and management methods. To validate the findings, further research that examines a fully developed and implemented platform is recommended.

 • Bergström, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Stöttning är A och O": Naturvetenskaplig undervisning i elevgrupper med nyanlända elever. En intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa lärares förutsättningar för att bedriva undervisning inom de naturorienterande ämnena i elevgrupper med en eller flera nyanlända elever. Bakgrunden inleds med denna studies definition av lärares inre och yttre förutsättningar. Fortsättningsvis definieras vad det innebär att vara nyanländ elev. Sedan presenteras tidigare forskning och litteratur gällande nyanlända elevers organiserade mottagande i skolan, flerspråkigt lärande och naturvetenskapsundervisning i grundskolan. Studiens teoretiska ramverk är den sociokulturella teorin och ramfaktorteorin. Det är en kvalitativ intervjustudie, datainsamlingen består av intervjuer med sju lärare som är verksamma på fyra olika skolor. På samtliga fyra skolor mottages nyanlända elever genom direktintegrering. Resultatet visar på att direktintegrering leder till en hög arbetsbelastning hos lärare. Det framkommer även att nyanlända elevers bristande andraspråkkunskaper utgör en svårighet för lärares möjligheter att bedriva en språk- och kunskapsutvecklande naturvetenskaplig undervisning med eleverna. I lärarnas svar visade det sig att de är i behov av stöd för att kunna bedriva undervisning som leder till nyanlända elevers kunskapsutveckling inom ämnet. Studiehandledning och kollegialt samarbete är två former av stöd som lärarna lyfter fram som viktiga. Lärares behov av kompetensutveckling inom språkutvecklande undervisningsmetoder är, tillsammans med de ovan nämnda, de mest framträdande resultaten denna studie.

 • Berndtsson, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Space Technology.
  Thermographic Measurements of Hot Materials Using a Low- to High-speed RGB-camera: Prospect of RGB-cameras Within the Field of Thermographic Measurements2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Monitoring the thermal behavior of material while heated or cooled is of great importance in order to understand the structural behavior of materials. This thesis aims to investigate the prospects for imaging hot materials using an RGB-camera. The main motivation of using an RGB-camera is the very simple set-up and, in comparison to thermal IR-cameras, low price.

  A method and code enabling thermographic measurements in the temperature range of 800°C up to 1500°C has been produced. Calibration of the RGB-camera was made, the accuracy was predicted to be poor within the temperature range of 1000°C up to about 1200°C. The poor accuracy of the calibration within this range has its source in the non-linear (and irregular) response of the CMOS sensor prohibiting a valid exposure time function to be accurately determined. The calibration is thus performed with different settings (i.e different exposure times and aperture settings) but without any correction for the setting change. The validation experiments were performed in (or very close to) the temperatures where the temperature error was predicted to be the largest. An under-estimation of approximately 30-50°C in the temperature range between 950°C and 1015°C could be seen corresponding to an absolute error of about 3-5% in this temperature range. The accuracy is however thought to increase with the temperature above a temperature of approximately 1250°C . It is possible to perform a temperature transform of target images with temperatures above 1500°C since the Look-up-table produced for the temperature transform extends to about 3000°C . However, the accuracy is unknown since no calibration or validation experiments within these ranges were performed.

  The result of the calibration and experiments along with the theoretical assessment within the thesis gave background to the discussion of optimal imaging system for thermographic measurements. In order to receive more accurate temperature measurements, a CCD-sensor is to prefer since producing more uniform images with a more linear and predictable response. This would most likely enable the implementation of the camera setting influence. To receive better color accuracy but mainly to prevent channel overlap a system using three sensors instead of one (as for the current imaging system) is to prefer. This would result in larger freedom of channel choice and thus, the temperature transform can somewhat be customized for the specific measured temperature ranges. A brief discussion concerning the overall choice of camera was also brought up. Since the temperature range is large and the red, green and blue channels are sensitive to temperature changes the demands on the sensor dynamic range will be high in order to receive a linear response, or even a fully predictable response, across the whole temperature range. A suggested option to the RGB-camera, still offering the very simple set up, is a dual-wavelength camera in the near (or medium wavelength) infrared range.

 • Boström, Louise
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  "Jordens axel lutar och ger oss olika årstider": En variationsteoretisk studie om hur en modell kan bidra till att elever i årskurs 1 utvecklar förståelse för årstidsväxlingar2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att generera kunskap om hur en modell kan bidra till att hjälpa eleverutveckla förståelse för abstrakta fenomen, i detta fall uppkomsten till årstidsväxlingar. I förhållande till syftet studerades vilka möjligheter till lärande som uppstår när elever interagerar med modeller samt vad i den didaktiska relationen mellan lärare, elever och modellen som gynnar utvecklingen av kunskap för årstidsväxlingar. Studien utgår från den variationsteoretiska forskningmodellen learning study och det sociokulturella perspektivet på lärande. Studien genomfördes genom en lektionsserie i en årskurs 1 innehållande 17 elever. För möjlighet att analysera relationen mellan undervisning och lärande användes ljudupptagning, deltagande observation, formativ bedömning och kompletterande anteckningar som datainsamlingsmetod. Resultatet visar att modellen i sig erbjöd möjligheter till lärande men den hade även begränsningar som krävde didaktisk komplettering för att lyfta fram aspekter som annars inte varit möjliga för eleverna att urskilja.

 • Ihrström, Hannah
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Utveckling av poolavgränsningsskydd2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svalson, där målet var att förbättra en av deras befintliga produkter. Produkten, som är ett höj- och sänkbart poolskydd där den synliga delen är ett glasparti, har visat sig vara bristfällig på vissa punkter. De förbättringsområden som har identifierats och fokuserat på att utveckla är drivning, stabilisering, justering och säkerhet.

  De krav som den nya lösningen ska ha gemensamt med den befintliga är att samma glas ska användas, det ska gå att installera på samma plats samt att det ska vara automatiskt drivet.

  Arbetet har genomförts enligt Ulrich & Eppingers produktutvecklingsprocess, anpassat för detta projekt. Det har genomförts benchmarking och enkätundersökningar för att analysera befintliga poolskydd och för att få underlag till behovsanalysen. 

 • Christensen, Jonas
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Musikalisk återvinning: En studie i att komponera om filmmusik till spelmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är undersöka huruvida återanvändning av material från tidigare kompositioner kan resultera i en tonsättning med egen originalitet och verkshöjd. Jag valde att koncentrera mig på att skriva soundtrack-musik till rörlig bild, för att inte riktlinjerna jag förhöll mig till endast skulle vara relaterade till musik. Med detta i åtanke har jag tonsatt två musikstycken för film, för att sedan komponera om dessa och anpassa dem för dator/tv-spel. Då detta arbete i första hand behandlar den musikaliska omskrivningsprocessen, och inte är en studie i hur man komponerar film – respektive spelmusik valde jag att tonsätta scener ur redan existerande filmer och spel. På så vis har jag inte behövt arbeta utefter regissörers eller speltillverkares önskemål, utan i första hand kunnat koncentrera mig på komparationerna av musikstyckena, där scenerna har fungerat som hjälpmedel. Det skriftliga arbetet består av en, för varje stycke, detaljerad redogörelse av mitt kompositoriska tillvägagångssätt, samt en reflektion över styckenas likheter och olikheter.

 • Eliasson, Emma
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Wiklund Wårell, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Jämställdhetsintegrering genom målstyrning inom kommunal verksamhet: En fallstudie på Luleå kommun2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gender equality is a discussed topic that is gaining increasing attention in today's society and has become an increasingly important part of Swedish politics. To work towards gender equality, the Swedish government has decided to have gender mainstreaming as a strategy. In 2013, Luleå municipality signed the European Declaration for Gender Equality (The CEMR- declaration), which implicates a clear commitment to work towards becoming an equal municipality. The purpose of this study is to create an understanding of how a municipality applies management by objectives to integrate gender equality into the organization and how management by objectives is used in practice from a vertical perspective. To answer the study's purpose, a case study at Luleå municipality has been carried out, where five employees at various hierarchical levels within the organization participated in interviews. In addition to interviews, internal documents have been studied. In order to further answer our research questions the concepts of adaptation and conversion interpretation have been used to create an understanding of gender equality work.

   

  The thesis is based on a deductive method with inductive elements, where previous research on gender mainstreaming has been used to understand the empirically collected material. The result of the study shows that Luleå municipality’s governing documents mainly relate to the adaptation interpretation with a focus on short-term goals. The results also show that the interaction between the organizational levels does not provide the right conditions for the vertical journey of gender equality work. The result shows that awareness of the transformation interpretation exist, but that the work today mainly is about making imbalances visible and regulating immediate inequalities with a focus on the adaption interpretation. The conclusion of the thesis is that the knowledge on the subject stays on higher levels in the organization, which indicates that gender equality work mainly involves the adaptation interpretation. The study shows that governance towards gender equality is complex and that management by objectives allows gender mainstreaming to be interpreted primarily on the basis of adaptation interpretation. Finally, it is stated that, although awareness of the transformation interpretation seems to exist, the qualitative aspects of gender equality does not seem to be "caught" by management by objectives.

 • Ingvarsson, Lovisa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Strömbäck, Robin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Internal Communication in Organizational Changes: A study of how project managers can create an understanding for change2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to advance the understanding of how project managers in large organizations can create an understanding for organizational changes by internal communication.

  Method – This research study has an abductive approach and was conducted as a single case study. The empirical data has been chosen to be qualitative since it gives the ability to explain, describe and understand the research questions. Observations set the direction of the research, and 17 semi-structured interviews were further conducted at the case company.

  Findings – The findings show that 'System functionality', 'Organizational value', 'Individual value' and 'Project value', are four different types of information desired by involved employees to have an understanding for an organizational change. These types of information have shown to most effectively, for a project manager, be communicated through the use of 'Standardized communication methods', 'Direct communication methods' with a 'Distinct communication transfer', to reach involved employees by internal communication.

  Theoretical implications – The study provides a framework for how, what, and to whom a project manager can create an understanding for all affected employees by internal communication. The framework proposes that the project manager is in the center of a communication structure and therefore plays a key role in communicating change.

  Practical implications – Our framework contributes by presenting findings that are more defined and practically oriented compared to prior studies, as we combine several factors and suggest how information could be internally communicated by a project manager during change. It shows that a mix of both in-person communication and digital communication methods with distinct communication responsibilities are required to reach all involved employees, thus creating less resistance towards an organizational change.

 • Eriksson, Ronja
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Evaluation of properties of a digital micromirror device applied for light shaping2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Engberg, Niklas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Jolma, Jesper
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Overcoming barriers to sustainable product-service systems for non-assembled products: A case study within the renewable energy industry2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to increase knowledge regarding sustainable product-service systems (SPSS) barriers and solutions for non-assembled products. To answer this purpose, we developed the following research questions: (1) what barriers do providers face when utilizing SPSS in a non-assembled product context and (2) what solutions can be used to overcome these barriers?

  Method – This study was conducted as an abductive case study within SPSS in the renewable energy industry. We interviewed a total of 20 respondents from 16 different companies operating in China, Cyprus, and Sweden. Each respondent was chosen based on their experience and knowledge within the area.

  Findings – The findings are summarized in a framework that links the identified barriers with specific solutions. In brief, finding stakeholders for large and long-term investments was identified as a major barrier while educating stakeholders was suggested as a common solution.

  Theoretical and practical implications The results disqualify two of the barriers in the existing literature while suggesting that varying market conditions is a new barrier. Furthermore, the study provides new insights to the existing literature and presents a framework that managers can use to matchmake SPSS-barriers with solutions.

  Limitations and future research – The study is limited to a case study focused on barriers and solutions for SPSS-providers. As a result, future research is suggested to validate the findings in another context and among other stakeholders.

 • Groth, Therese
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sundén, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sustainability Control Systems – vägen mot hållbarhet?: En studie om medarbetarens roll i utvecklingsprocessen mot effektiv hållbarhetsstyrning hos en bank- och försäkringsaktör2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället står inför stora klimatanpassningar på grund av den globala uppvärmningen som medför förödande konsekvenser för människa och miljö. En viktig medverkare i arbetet för klimatanpassningen är bank- och försäkringsaktörer som med hjälp av den erfarenhet de besitter kan bidra till samhällets klimatanpassning. Men för att företagen ska lyckas uppnå ett effektivt hållbarhetsarbete behöver en hållbarhetsstrategi formuleras, den strategin kan integreras och kommuniceras i verksamheten genom att styra medarbetarna mot de uppsatta målen via ett styrsystem mot hållbarhet, sustainability control system (SCS). Men forskning menar att de krävs ett aktivt deltagande från medarbetare för att skapa långsiktiga hållbarhetsstrategier i verksamheten, styrsystemet bör även vara utformat så medarbetares kunskap, engagemang och erfarenhet får komma till uttryck i systemutvecklingen. Det blev således intressant att utforma studiens syfte för att identifiera hur medarbetarnas kunskap, engagemang och erfarenhet används hos en bank- och försäkringsaktörs utvecklingsprocess mot hållbarhet samt förstå vilken betydelse egenskaperna har i processen. För att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie antagits, det empiriska materialet har insamlats genom dokumentstudie, observationer samt intervjuer där den teoretiska referensramen låg till grund för en semistrukturerad intervjuguide. Vidare används en analysmodell för analysering av det empiriska materialet och besvara syfte och forskningsfrågor. Resultatet visar att kunskap är en grundläggande faktor för att uppnå en effektiv utvecklingsprocess mot SCS. Det finns kunskap och engagemang inom företaget som inte tas tillvara i hållbarhetsarbetet. Däremot finns en kultur som främjar diskussion, om den även styrs mot hållbarhetsarbetet möjliggör det för en utveckling av SCS i företaget där medarbetarna involveras.

 • Gabrielsson, Marcus
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  ”Så blir det som en sköld”: -hur undervisning om växthuseffekten kan utvecklas2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få mer kunskap om hur förståelsen för växthuseffekten kan utvecklas för elever i årskurserna 4–6. I denna variationsteoretiska studie har learning studyns sätt att arbeta varit en inspirationsmodell för att besvara studiens forskningsfrågor: vilka kritiska aspekter som måste göras möjliga att urskilja i undervisningen för att eleverna ska förstå den växthuseffekten på ett specifikt sätt och vad som måste iscensättas i undervisningen för att göra urskiljandet möjligt. Genom intervjuer, elevtexter, och inspelningar från lektioner har data samlats in från totalt 40 elever och mig själv som lärare. Resultatet har visat att kritiskt för förståelsen är insikten om atmosfären som ett skikt av växthusgaser, skillnaden på ljus- och värmestrålning och skillnaden på naturlig och förstärkt växthuseffekt.

 • Harding, Andreas
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Exploring brand identity practice in video game start-ups: Industrial Marketing2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The video game industry is a rapidly growing industry due to technology advancements andhas made video games to a mass phenomenon. The diffusion of today’s technologies has created and expanded the video game market, both demographical and geographical, which has attracted more customers and increased the intensity of the competition. Companies in the industry have to professionalize their marketing processes and business strategies in a moreflexible and quickly fashion than before to be able to stay competitive. An overcrowded market with thousands of products released every year creates problems for actors to get recognized.

  The purpose of this dissertation has been therefore to study small start-ups brand identity in its inception phase within the video game industry to assist their brand strategic approach and be able to strengthen their competitive advantage in a saturated market. The dissertation has adopted the corporate brand identity matrix framework by Urde (2013) and investigated the brand-driven elements in a start-up context; thus, the framework has only been applied incorporation-setting where the companies are large and known. Five indie game developers from northern Sweden participated in the study’s field research.

  The dissertation shows that the corporate brand identity matrix is adaptable for start-ups and are not dependent on the company size. Findings confirm early signs of brand identity and found correspondence between competence and value proposition, expression and personality and culture and relationship, which address interconnection between its brand-elements and its brand core. The unique findings where they all show signs of social engagements, passion and a fan-centric ambition of doing business and most of all everyone had a “community first” approach and were more inspired to deliver value to its customers rather than how they can achieve value for themselves.

  A concept model for start-ups in the inception phase of the video game industry has been made based on the empirical results of the study that can be adopted early in a company's start-up process and provide guidance and support for its future brand identity development to address the issues of discoverability.

 • Johnsson, Christoffer
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Persson, Nicklas
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Hur styr chefer generation Y genom belöningssystem?: En fallstudie på Skatteverket i Luleå2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Generation Y is the generation that is currently establishing itself in the labor market. This study has therefore investigated the reward systems used within Skatteverket in Luleå and ties to understand which system was the most effective in motivating employees within Generation Y. The main purpose of the study was to demonstrate, through a case study by the Skatteverket in Luleå, the managers’ experiences of Generation Y's motivators and which reward systems they consider to be most effective for Generation Y. The intention of the study was to create a greater understanding of how public and social welfare organizations’ goals and visions align with Generation Y's motivators with reward systems to create better performances. The study is based on Generation theories and former research on Generation Y and reward systems. The study's empirical material has been collected in the form of documents obtained from Skatteverket and four qualitative interviews with various managers from Skatteverket in Luleå. One conclusion from the study was that managers experience that Generation Y tends to be driven more by internal motivation and therefore non-financial reward systems were shown to be more effective. Suggestions for further research are to carry out a similar study on the generation that is next to enter the labor market, that is, Generation Z.

 • Lindberg, Joel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Waldelius, Filip
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Intellektuellt kapital – osynligt men väsentligt: En kvalitativ studie hur finansiella rådgivare inom bankväsendet värderar och bedömer intellektuellt kapital hos kunskapsföretag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Expansion, development and knowledge have characterized the economy in recent decades and we are now living in a knowledge society. This has created an alteration in the typical features of the assets where invisible capital in the form of intellectual capital has become more important. An uncertainty has arisen in how the intellectual capital should be accounted for and how it is valued and assessed by stakeholders. The purpose of this study is to investigate how financial advisors value and assess intellectual capital within knowledge companies, also understand the possible irrational elements in their process because of the ambiguity of this capital. A qualitative method is used in this study where interviews with five financial advisors within the banking sector are carried out. The result demonstrates that there is a similar understanding about what intellectual capital is, but that valuation and assessment of this vary. The result also indicates that human capital is the essential asset for knowledge companies. Elements of irrational decisions also have a meaning in their valuation and assessment process. The conclusion is that intellectual capital is still something that stakeholders find difficult to grasp, and when valuing and assessing knowledge companies with significant intellectual capital, elements of irrational decisions are implied to be more obvious.

 • Pahlberg, Josefine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Gustafsson, Petter
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Processer för ökad hållbarhet: En fallstudie om hållbarhetsredovisningens roll och betydelse för Skellefteå Krafts interna hållbarhetsprocesser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den ökade miljömedvetenheten i samhället leder till högre ställda krav på företagen och styrningen av hållbarhetsarbetet har kommit att bli en överlevnadsfråga för företagen. Hållbarhetsredovisningen är ett medel som företagen kan använda för att kommunicera dess hållbarhetsarbete men även ett internt styrinstrument till att utveckla hållbarhetsprocesser inom företaget. Det föreligger dock svårigheter med att implementera processer som underlättar hållbarhetsredovisningen och användningen utav den. Med hänsyn till dessa svårigheter fokuserar denna studie på hållbarhetsredovisningens betydelse för de interna processerna och hur dessa kan bidra till ökad hållbarhet. Vidare ämnar studien att kartlägga hur (1) Skellefteå Kraftkommunicerar sina hållbarhetsprocesser i hållbarhetsredovisningen samt öka förståelsen genom att (2) analysera på vilket sätt hållbarhetsredovisningen används som ett internt styrmedel för att möjliggöra hållbarhetsprocesser inom företaget. För att synliggöra hållbarhetsarbetet och möjliggöra att hållbarhetsprocesser utvecklas bör hållbarhetsredovisningen enligt vår teoretiska referensram ske i en sammanhängande process bestående av verksamhetens vision, struktur, aktivitet och resultat. Det empiriskamaterialet har dels samlats in genom en innehållsanalys, och dels genom intervjuer. Bearbetning av intervjuerna har skett med stöd av kompletterande teori om hållbarhetsredovisningens roll och betydelse. Studien visar att en betydande del av Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning inte sker i en sammanhängande process. Antingen saknas dessa sammanhängande hållbarhetsprocesser eller så existerar de, men kommuniceras inte i hållbarhetsredovisningen. Det resultatet tyder på är att positiva aspekter utgör majoriteten av vad som kommuniceras. Resultatet visar atthållbarhetsredovisningen till viss del används som ett internt styrmedel men det råder skiljaktigheter i hur den används och uppfattas på de olika avdelningarna. Om hållbarhetsredovisningen används som ett internt styrmedel blir således beroende på hur väl förankrat den är på respektive avdelning.

 • Källbäck, Joel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Examines the benefits of social media marketing in contrast to traditional advertising2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the recent year’s internet have grown rapidly, and the digital world have grown along with it. This have led to new marketing methods such as social media marketing has developed which have shown to be good tool for building relationship with consumers and increase brand awareness. In the same time traditional advertising, which is a good tool for creating brand awareness, is losing its effectiveness for it. The purpose with this study is therefore to examine why companies continue using traditional advertising for brand awareness when the digital world is growing, and more people spend their time on internet and social media. This study was an exploratory with a qualitative and deductive approach. Expert interviews were chosen as research strategy and the candidates that was interviewed had a marketing manager position or similar that was from different branches and hade much knowledge about the topic.

  The findings in this study gave some interesting insights and new knowledge regarding social media marketing and traditional advertising. Like one of the big advantages with social media marketing have shown not be true anymore. In this study’s findings it is shown that traditional advertising can still be an effective marketing method to use if companies want to reach the older generation. But the findings also show that it is maybe more important to have advertising that is of high quality in order to not annoy consumers instead of finding the best marketing channel.

  This study’s theoretical contribution is more knowledge on the advantages and disadvantages between social media marketing and traditional advertising. The study also contribute how companies can work with the challenge of decreasing consumers annoyance of advertising. Another theoretical contribution is the knowledge that advertising annoyance is happening both in traditional advertising and social media marketing and that it is not only important to know the best marketing channel. The practical contribution that this study have is the knowledge to companies that are struggling with the decision to start using social media marketing or not. This study also give knowledge on why social media marketing is good and how companies can use social media marketing to establish brand awareness.

 • Segerlund, Filip
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Gerdin, Emil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Excel i redovisningsutbildningar: En studie om svenska lärosäten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The primary goal of accounting havealways been the same, to create and provide information to internal and external decision makers. The accounting profession have undergone change due to digitalization. Therefore it is of utmost importance to follow thedevelopmentof technological tools.Studies have shown that the most demanded qualities in an employee is Excel knowledge after experience. Previous studies have shown that newly graduated students donot meet the employers demand. The purpose of this study is to map what swedish universities do to cater for the Swedish labour market regarding digitalization in general and Excel specifically. In order to achieve the purpose 72 syllabuses in accounting courses were examined at 22 different universities. This was followed by interviews with 10 course coordinators at 10 different universities with questions formulated from Technology Acceptance Model 2. This essay had a qualitative approach in general with quantitative elements. Results show that Excel was mentioned in 1 of the 72 syllabuses examined but used in 6 of the 10 interviewed universities. Further resultspointed that labour markets demands, job relevance and output quality werethe main variables affecting Excel involvement at target universities. This essay contributes with knowledgeon what is decisive for universities when it comes to adopting technological tools or not.

 • Ashkani, Vahid
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Lundqvist, Joel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Finansiella rapporter som instrument för att förbereda investerare på en redovisningsförändring: Upplysningar om IFRS 16 bland företag på Stockholm Large Cap 2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Financial Accounting Standard Board (FASB) and International Accounting Standard Board (IASB) have jointly developed a new accounting standard for leases. The main objective is to harmonize accounting across international borders with a common new lease standard and to ameliorate financial reporting for users of financial reports. Furthermore, researchers have discovered that the new lease standard has a significant impact on firms accounting and key financial ratios. Meanwhile, there is barley any studies in the field which examines how Swedish Large Cap firms chooses to prepare their investors with substantial disclosures on the new lease standard. Therefore, the main purpose of this study is to describe how Swedish Large Cap firms chooses to prepare their investors with substantial disclosures on the new lease standard in their financial reports. Authors of this study also seek to explain how firms lease intensity, number of analyst followers and their choice of transition approach have an impact on firm’s preparatory disclosures. To satisfy the purpose, the authors of this study choose to deploy agency theory and voluntary disclosure theory in order to analyse and explain how firms choose to prepare their investors with IFRS 16 disclosures. Firms disclosures in their interim report for the fourth quarter 2018 and annual report 2018 were quantified with a discrete variable. Furthermore, it appears that Swedish firms on Large Cap prepare their investors with more extensively disclosures in their annual reports compared to their interim reports. Firms assesses that qualitative disclosures are of more material value to investors than quantitative disclosures. One explanatory factor may be that qualitative disclosures provide investors with better understanding of the new lease standard. Moreover, the study fails to explain the relationship between firms lease intensity, number of analyst followers, and firm’s choice of transition approach with the firm’s preparatory disclosures. One interpretation is that firms with high lease intensity do not assess the impact of the new lease standard to be of more material value for investors decisions than firms with low lease intensity. Since the study fails to explain the relationship between number of analyst followers and firm’s preparatory disclosures, a reasonable interpretation is that firms do not benefit from disclosing information about the new lease standard since the information might result in negative market reactions. Meanwhile, this study also provides evidence that a significant proportion of firms on Large Cap chooses the modified retrospective approach in favour of the full retrospective approach to adopt IFRS 16. Although, there is not enough strong evidence to support the hypothesis that Swedish firms which adopt the full retrospective approach prepare their investors with more extensively disclosures than firms which adopt the modified retrospective approach. 

 • Carlsson, William
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Lidemyr, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Identifying customer value in the new 5G ecosystem: A case study on Ericsson2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this study is to enhance the understanding of how a companies in the ICT industry can increase customer value in the new environment enabled by 5G. Furthermore, the study concretizes the interactions and experiences between different actors on the market, with focus on the subjective values, or as we call them, the non-functional differentiators. To be able to fulfil the purpose, the study explored the routines regarding the non-functional differentiators in the environment of 5G.

  In order to conduct this study, an exploratory research with an inductive qualitative approach was used. A single case-study design was chosen on the company of Ericsson. In total 25 interviews were held within five different business areas at Ericsson. The interviews were of semi-structured character and the data was analysed through a thematic analysis. The findings from the study revealed five different themes. The first two represent the new ecosystem with the key actors and the new environment. The next two themes illustrate the most important routines in this new environment. Lastly, the findings present the importance of relationship experience and which of the non-functional differentiators that has the most impact.

  The study has enhanced the understanding of how customer value could be increased by identifying the routines of the interactions between different actors and how they should be acclimatized in the new environment. This study contributes to the literature regarding the environment of the ecosystem, the routines of the co-creation process and experiences of the relationship in it. Furthermore, the study concretizes the routines in the co-creation process which will assist the managers in their work of generating customer value. However, the study is limited due its single case-study were only one of the key-actors was investigated. A suggestion for future research is to do a multi-case study, which includes the perspectives of not just one key-actor, but the other key-actors as well, i.e. Ericsson’s customers. An approach like this could validate our findings and thereby ensure the findings transferability.

 • Atlegard, Lorraine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Grönlund, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kommunikation av intern ekonomiinformation: en fallstudie av kommunikationsbarriärer i ett större företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For a long time it has beenestablished that internal communication is of great importance for business success. The purpose of communicating internal financial information is to describe the financial situation and to give a picture of the company's future development. An important factor with internal financial information is to create goal congruence. Companies often experience communication problems and difficulties in reaching out with internal information. It occurs barriers in communication between the sender and the receiver, causing the message not getting through. Companies with hierarchical structure with multiple management layers tend to show poorer communication compared to smaller companies. The purpose of the study is to identify organizational barriers that may arise in the communication of internal financial information between the CEO -middle manager -employees in a largehierarchicalcompany. Through examination of the communication process, the study intends to distinguish the barriers and give suggestions on how these can be bridged. The study also intends to determine what is required for internal financial information to have a goal congruence effect. To answer the purpose, a case study of qualitative character was performed. Interviews were conducted on the basis of a theoretical communication model which formed the base for the analysis. The result shows that insufficient financial knowledge, different financial knowledge between sender and receiver, lack of timeandtoo much or too little financial information are barriers that can arise. The result also shows that the information which is communicated should necessarily be adapted to become relevant and easy to understand for the receiver in order to work goal congruently. To overcome these barriers, it is recommended that companies provide competence development and that the sender of the information creates an understandingof boththe receiver’s knowledge level and information needs in order to adapt the information accordingly. Finally, it is important to prioritize how working hours should be distributed, so sufficient time is provided for communication of financial information. A proposal for further research is to focus the study on individual-related barriers that may arise in the communication of internal financial information.

 • Bajaj, Jaidev Singh
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Hjelm, Hugo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Arbetsrelaterad stress och juniora revisorers psykologiska välbefinnande: En kvantitativ studie inom Big Four2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background of this study derives from the fact that the auditing sector is characterized by excessive workload, psychological ill-health and high staff turnover. Prior research emphasizes the effects on chartered accountants, auditing quality and organizational consequences. The purpose of this study is therefore to examine junior auditor’s individual well-being, hence the research question: What is the relationship between workload, role conflict and role ambiguity together with psychological well-being of junior auditors? Cooper and Marshalls theory of occupational sources of stress is the basis for this study and the research model originates from Jones, Norman and Wier. A survey was sent to 201 junior auditors in Stockholm working within Big Four, furthermore, to answer the research question at hand, hypothesis testing is applied. Results of this study shows that work overload is the most prominent of the examined variables, but psychological ill-health could possibly derive from other non-studied factors. Conclusively, the study shows that junior auditors neither experience role conflict or role ambiguity, and therefore, solely workload has a negative effect on occupational stress and psychological illhealth. Further researchers should conduct a qualitative study in order to gain greater understanding of the individuals, but also to examine whether other variables can affect junior auditors.

 • Holmqvist, Maja
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Elevers syn på naturen och dess relation till lärande för hållbar utveckling2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att få kunskap om elevers natursyn och relatera deras natursyn till lärande för hållbar utveckling. En kvalitativ undersökning genomfördes där eleverna genom bildskapande och i samtal fick uttrycka sin natursyn. Inledningsvis fick 38 elever i två klasser i årskurs 6 skapa individuella bilder där de illustrerade sin syn på naturen och sedan komplettera bilderna med skriftliga kommentarer. Därefter valdes tio elever ut för intervjusamtal, utifrån de bilder de ritat. I dessa samtal synliggjordes elevernas natursyn ytterligare. Natursynerna synliggjordes i elevernas sätt att relatera sig till naturen och i de miljö moraliska uttalanden och miljö etiska ställningstaganden som eleverna uttryckte. De natursyner som eleverna uppvisade var människan är en del av naturen, människan är delvis en del av naturen och människan är utanför naturen.

 • Persson, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Elevers argumentativa diskussioner om klimatförändringar: En kvalitativ studie om hur fotografier kan användas för att utveckla elevers argumentation2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur samtal med utgångspunkt i fotografier, kan hjälpa elever i de lägre årskurserna att utveckla sin förmåga att argumentera  i frågor rörande klimatförändringar. De frågeställningar som låg till grund för studien var följande: Vilka möjligheter till lärande erbjöds i samtalsinteraktionen mellan bild, lärare och elev? Hur utvecklades elevernas sätt att argumentera under samtalsserien? Samt hur kan läraren stödja eleverna för att utveckla deras förmåga att argumentera? Hela studien grundade sig på de argumentativa diskussioner som iscensattes med utgångspunkt i fyra skilda samlingar av fotografier. Resultatet visade att fotografierna erbjöd möjligheter till lärande genom att synliggöra likheter och skillnader, ge berördhet samt möjlighet till att ifrågasätta tidigare förgivettagna uppfattningar rörande klimatfrågor. Vidare visade resultatet en tydlig utveckling av elevernas argumentation från att i första skedet endast framföra påståenden av värderande eller konstaterande karaktär till att utvecklas till ett fulländat argument genom att framföra belägg för sitt påstående. Resultatet visade även att läraren hade en avgörande roll för att stödja eleverna i sin argumentation genom att vidga bildens budskap, ställa frågor av utvecklande eller kontrasterande karaktär samt att tillföra ny kunskap vid behov.

 • Ek, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Gymnasieelevers skriftspråk i nationella prov i svenska 1999, 2007 och 20152019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har under många år funnits en diskurs i samhället om huruvida ungdomar skriver sämre nu än vad de gjorde förr i tiden. Det har även funnits en diskurs om ungdomars sätt att skriva har förändrats i och med ökade internetvanor och nya tekniska hjälpmedel som slagit igenom under de senaste 20 åren. Ansatsen till denna studie har därför varit att försöka bidra med kunskap i ämnet ungdomars skriftspråk genom att studera om svenskelever har förändrat sitt skriftspråk. För att kunna se om en förändring skett valdes därför elevtexter skrivna i nationella proven i svenska ut som analysobjekt. Avgränsningen gjordes på grund av att alla elever som läser svenska på gymnasiet någon gång skriver nationella prov i svenska. För att studien skulle representera elever från olika gymnasieprogram och olika svenskkurser gjordes ett slumpmässigt urval, där elevtexter från olika gymnasieprogram och olika gymnasieskolor valdes ut som studieobjekt. Elevtexterna är hämtade från tre olika årtal 1999, 2007 och 2015 för att dels kunna ge ett så trovärdigt resultat som möjligt, dels kunna se om en förändring i elevers skriftspråk hade skett från det att internet började användas av fler personer till nutid när näst intill alla använder internet på en daglig basis. Studien har använt sig av en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Detta har gett studien ett mer övergripande resultat där både skriftliga företeelser som exempelvis elevernas användning av versal men också ordföljden i texterna har analyserats. Studiens resultat visar att elevernas skriftspråk inte har förändrats särskilt mycket, utan att skriftspråket i det stora hela är detsamma under alla tre årtalen som studerats. Det finns dock tendenser i skriftspråket som visar på att vissa delar kan komma att förändras, men att man inte kan dra några större slutsatser av det resultat som framkommit.

 • Karlsson, Tom
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kroon, Erik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare: En kvalitativ studie om analytikernas medverkan och dess betydelse för investeringsunderlaget2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The investment meeting between analysts and fund managers has previouslyreceived too little attention. That analysts participate in investment meetings with fund managers can be seen as paradoxical as there are lots of information to be obtained elsewhere. At first this information can be seen as more accessible, detailed and comprehensive. Thus, this study aims to create an understanding of why analysts choose to participate in investment meetings with fund managers and how their participation can affect their investment base. The empirical data consists of qualitative interviews with seven analysts from financial institutions and a participatory observation of an investment meeting. Based on this study, three conclusions can be drawn in the form of reasons why analysts chooseto participate and its consequencefor the investment base. The first conclusion is that meeting face-to-face means that the analystsreceive more information compared to other information sources. The second conclusion is that analysts receive more decision-making information that they cannot obtain to the same extent from other sources. The last conclusion is that analysts can ensure that previously obtained information is correct and also interweave information from several different sources when they create their investment base.

 • Eriksson, Andrea
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Förutsättningar för musikundervisning i årskurs 4-62019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka förutsättningar som finns för musikundervisning i den för studien valda kommunen i norra Sverige. Dessutom ska den belysa hur verksamma rektorer och lärare ser på dessa och arbetar med dem för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen för musikämnet. Fokus ligger på årskurs 4-6, men tankar och erfarenheter från lärare som även undervisar i andra årskurser finns med. Intervjuer med totalt åtta verksamma lärare och rektorer vid fyra olika skolor som kan anses vara representativa för kommunen har ägt rum och har vid intervjutillfället spelats in. Svaren har sedan analyserats utifrån Vygotskijs sociokulturella teori samt ett antal musikpedagogiska traditioner. Informanterna har beskrivit hur de arbetar, vilka förutsättningar som finns och vad de önskar såg annorlunda ut för att undervisningen ska kunna bedrivas på ett bättre sätt. Resultaten skiljer sig något mellan skolorna, men en gemensam faktor är att ingen känner sig helt nöjd. En skola saknar helt musiksal och musikinstrument, en annan har instrument men anser att tiden helt enkelt inte räcker till på grund av för stora grupper. Detta arbete beskriver hur lärarna får lektionerna att gå ihop trots bristande förutsättningar, och hur rektorerna har löst det organisatoriskt med stora elevgrupper och lärare som har tjänster på fler än deras skola. Resultatet av att en lärare bara finns på plats en till två dagar i veckan blir att elevgrupperna ofta blir större då det inte finns plats inom schemat att dela upp grupperna, vilket lärarna hävdar påverkar undervisningssituationen samt elevernas måluppfyllelse negativt.

  Andra återkommande lösningar för att få givande lektioner är att låta eleverna spela flera på ett instrument, trumma på stolar istället för trumset och att låta appar på surfplattor agera instrument för att fylla ut en bristande instrumentbank.

   

  Summan av detta arbete är att även skolor som vid en första anblick kan tyckas ha det som krävs för att bedriva musikundervisning på bästa sätt, inte alltid har det. En genomgående trend är att förutsättningarna är bristfälliga, och nödlösningarna många.

 • Berglund, Cecilia
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Högläsning: som metod för språk och kommunikation2019Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka olika metoder förskollärare använder sig av vid högläsning och vilken betydelse dessa har för barns språkutveckling. Studiens teoretiska utgångspunkt är det poststrukturalistiska perspektivet. I studien genomfördes kvalitativa intervjuer med sju förskollärare som dokumenterades med ljudinspelning, samt sju observationer som dokumenterades med anteckningar. Intervjuerna transkriberades i en kontinuerlig arbetsprocess efter varje intervjutillfälle, ljudinspelningarna lyssnades igenom och förskollärarnas svar skrevs ner ord för ord i separata dokument. Både intervjuerna och observationerna analyserades därefter med hjälp av en egenkonstruerad tabell där centrala och återkommande begrepp plockades ut under varje fråga. Resultatet visade att förskollärarna använder sig av olika metoder vid högläsning, men att dessa varierar beroende på vilket syfte lästillfället ska ha och vilket typ av möte som ska ske. Den mest dominerande metoden var dialogiskt läsande, utifrån resultatet av observationerna visades det att denna metod till stor del kombinerades med de andra metoderna. Gemensamt för alla förskollärare i studien var att högläsningen uttrycktes ha en betydande roll i barnens språkutveckling och stimulerar olika aspekter av språket beroende på vilken metod som används. Förskollärarna lyfte att de är vitalt att ha inlevelse och arbeta på ett interaktivt arbetssätt med högläsningen. För att förskollärarna ska skapa en god läsmiljö och vara läsande förebilder ska deras roll i läsundervisningen vara stöttande, aktiv och inspirerande. Slutsatsen utifrån resultatet visar att förskollärarna genomför högläsningen på ett aktivt och utmanande sätt. Läsundervisning bidrar till att barnen får utforska, utvärdera, reflektera, erfara och analysera som omvärld samt olika typer av dilemman tillsammans med sin omgivning och själva. Resultatet pekar även på att det finns ett mönster i vilken metod som är mest förekommande och dominant i nuläget.

 • Brundin, Pontus
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Djurberg, Ludwig
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Riktlinjer för transformationen av en manuellt utförd process till automatisk med hjälp av RPA2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är utveckla riktlinjer som stöd till utvecklare under förarbetet till att automatisera en process med hjälp av RPA. Det framtagna teoretiska ramverket består av designprinciper för tjänster och interaktiva system, samt av verksamhetsutveckling och mer specifikt hur verksamheter behöver utveckla sina processer och rutiner när automatiserade system som RPA implementeras. En fallstudie utfördes hos Länsstyrelsen som önskade automatisera en arbetsprocess med RPA. Datainsamlingen skedde genom intervjuer och observationer i form av informationstillfällen med informanter från Länsstyrelsen. Resultatet från informationstillfällen analyserades på ett tematiskt sätt till två huvudområden som är förstå processen och utbilda anställda. I analysen jämförs de framtagna riktlinjerna med det teoretiska ramverket och riktlinjer för RPA skapade av konsultföretag. I slutsatsen presenteras och motiveras våra riktlinjer, den första riktlinjen fokuserar på att skapa förståelse för processer och om RPA är ett lämpligt alternativ. Om det är fallet är den andra riktlinjen att utbilda anställda vad RPA är och hur implementationen kommer påverka dem.

 • Forsberg, Linnea
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Hällgren, Terese
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Feedback, förtroende & arbetstillfredsställelse: En kvantitativ studie om arbetsledarens betydelse för medarbetaren inom ett varuhus i detaljhandeln2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att det förekommer hög personalomsättning inom detaljhandeln är ingen nyhet. Det är både kostsamt och bidrar till ett försämrat arbetsklimat för de anställda. Studiens syfte har varit att beskriva hur arbetsledarens roll för effektiv styrning kan påverka medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse inom ett varuhus i detaljhandeln genom variablerna “feedback från arbetsledare” samt “förtroende mellan arbetsledare och medarbetare”. För att besvara studiens syfte användes en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning som skickades ut till ett utvalt varuhus som är verksamma inom detaljhandeln. Undersökningsenheten består av 53 anställda varav 28 stycken deltog. Resultatet visar att feedback från arbetsledare inte har lika stor påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse som förtroende mellan arbetsledare och medarbetare. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetsledaren har en viktig roll att fylla. Medarbetarna uppskattar den feedback som kommer från arbetsledaren men den upplevs som ojämnt fördelad där vissa får feedback och andra inte. Det är av stor vikt att snabbt skapa och upprätthålla förtroende mellan arbetsledare och medarbetare för att uppnå arbetstillfredsställelse och detta kan göras smidigt genom internrekrytering av arbetsledare, där en befintlig relation och förtroende finns.

 • Grandin, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Blir eleverna problemlösare?: En läromedelsanalys om hur läroböckerna möjliggör utveckling av problemlösningsförmågan i matematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that mathematics in Swedish school for most part consists of calculating in the textbook when it at the same time has been proven that the textbooks in a too low extent contains tasks that allow the pupils to work with problem solving. Research mean that the problem-solving ability is about having a broad repertoire of strategies and an understanding for how these are associated and how they can be used. The ability is described as being able to think creatively and to evaluate one’s knowledges to tackle a problem as good as possible. To develop this, the pupils need to get the opportunity to discuss, create own problems and solve problems in many ways. They also must get to solve many problems during a long period of time. This study has compared two textbooks for grade five which are used in Swedish schools and has looked at their content and structure to see how they enable the development of the problem-solving ability. The study showed that both textbooks contain a low proportion of mathematical problems and the pupils are encouraged to discuss very little. The pupils are never asked to solve a problem in more than one way and only in one of the teaching materials the pupils get to practice making own problems. The conclusion was that both teaching materials need to be complemented by other education if the pupils are to develop the problem-solving ability in mathematics.

 • Lehmivaara, Jörgen
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Pakkala, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Ledarens emotionella intelligens och arbetsgruppens autenticitetsklimat: En utforskande studie om arbetsgrupper som har emotionella arbeten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This exploratory study combines two areas of research; emotional intelligence and climate of authenticity. The aim of the study is to investigate whether the leader’s emotional intelligence has an effect of the climate of authenticity in teams with emotional labor. In addition to this the study also aim to explore the level of emotional intelligence of leaders and the climate of authenticity in teams with emotional labor. This is investigated through a quantitative survey among leaders and their teams in health care and the police. The leaders´ were asked to answer a survey about their emotional intelligence and the team were asked to answer a survey about the teams´ climate of authenticity. The result showed a high level of emotional intelligence and climate of authenticity overall. A multiple regression analysis showed that use of emotion was the emotional intelligence dimension with the highest beta value, thereafter comes regulation of emotions, followed by others emotional appraisal and finally self emotional appraisal. Regulation of emotions was the only emotional intelligence dimension with a significant effect on the teams climate of authenticity. No significant relationship between the leaders´ emotional intelligence and the teams climate of authenticity where found, nor between the leaders´ emotional intelligence in each dimension and the climate of authenticity of the team. 

 • Nilsson, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  ”En fyrkantig undervisning”: En kvalitativ intervjustudie om hur lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i det ordinarie matematikklassrummet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to highlight how primary school teachers work in the regular classroom while teaching pupils, diagnosed with neuropsychiatric disabilities, mathematics. The background section begins with an account of how mathematics challenges, associated with these specific disabilities, may appear. Thereafter the concept of inclusive mathematics teaching is discussed along with suggestions on how teachers and other educators can work with these pupils, based on previous scientific research. The study data has been gathered through qualitative interviews with five primary school teachers in schools throughout the country. The interviews were recorded as audio files to later be transcribed and interpreted in regards to the content of the analysis' different steps. The study has its theoretical point of departure in the sociocultural, but also in the relative perspective. The result shows that pupils with neuropsychiatric disabilities benefit from following a clear structure which is repeated from lesson to lesson. Since the pupils often lack attention and concentration ability it is important that they have shorter work periods along with more frequent breaks than other classmates. Furthermore, the result shows that it is important that the pupils have the opportunity to vary their working methods and working routines, while at the same time receiving continuous feedback and support throughout the entire teaching process.

 • Hasselfors, Victor
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Space Technology. Department of Microtechnology and Nanoscience – MC2, Chalmers.
  Characterization and Modeling of mm-Wave Power Amplifiers2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The next generation of mobile communication (5G) is upon us, and with that newtypes of technologies are needed for improved data rates, reliability, response timeand increased utilization. In this report, two highly efficient linear power amplifiersare characterized and tested with simulated communication signals. The purpose ofthe amplifiers is to be integrated into antenna arrays that will transmit amplifiedcommunication signals to mobile users.One of the amplifiers is tested with modulated communication signals with anoptimized gate bias value. The amplifier shows during the final tests high-efficiencylevels of up to 40% and is still able to behave linearly with>20 dB gain and lowerror vector magnitude below 1%.The fundamental theory for signal processing is described at the beginning of thereport, followed by an overview of the experimental setup built during the thesis formeasuring modulated signals through amplifiers.

 • Hermansson, Hannes
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Ett matematiskt mindset: Hur kan det visas och hur ser det ut?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie visar hur ett matematiskt mindset kan modelleras och hur detta mindset ser ut hos grundskoleelever i norra Sverige. Studien utgår från ett sociokognitivt perspektiv och inspireras av Carol Dwecks teoretiska ramverk om mindset. En av grundpelarna i ett sådant mindset är att det finns statiska tankar som skapar hinder i kunskapsutvecklingen och dynamiska tankar som skapar förutsättningar för god kunskapsutveckling. Syftet med ett specifikt matematiskt mindset är att unga elever kan ha svårt att förstå abstrakta begrepp och företeelser. Många av de modeller som finns för att undersöka mindset använder abstrakta begrepp som exempelvis intelligens. Detta gör att elevens kognitiva förmåga kan bli en begränsande faktor när unga elevers tankar undersöks. Studien presenterar 4 komponenter som ingår i ett matematiskt mindset; Ansträngning och fysiska egenskaper, inlärd hjälplöshet, lärandemål/prestationsmål och utmaning med risk för misslyckande. Dessa fyra komponenter användes för att skapa en enkät, vars ändamål var att reflektera elevens tankar kring olika scenarion kopplade till matematikämnet. Deltagarna i studien var 37 grundskoleelever i årskurs 2 från två klasser i en skola i norra Sverige. Enkätsvaren från de 37 deltagarna resulterade i 4 olika modeller för ett matematiskt mindset. Resultatet från studien visade att det i urvalet fanns elever med flera statiska attributioner och att det finns elever med hög grad av dynamiska attributioner. Resultatet från denna studie har potential att ge pedagoger och forskare inblick i unga elevers mindset inom ämnet matematik. Eftersom Carol Dwecks teori bygger på att elevens statiska eller dynamiska tankar är förändringsbara så ger resultatet från denna studie en språngbräda till nästa steg; strategier för att förändra elevers statiska tankar till dynamiska tankar.

 • Jakobsson, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Pratmatte: En kvalitativ studie om hur pedagoger använder Singaporemodellen för elevers begreppsutveckling2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger använder och interagerar med elever enligt Singaporemodellen för att elever ska utveckla begreppsförståelse och begreppskunskaper i matematik. Utifrån syftet framställdes tre frågeställningar; Hur använder lärare Singaporemodellen för att eleverna ska utveckla sin begreppsförståelse? Hur interagerar lärare och elever inom Singaporemodellen så att eleverna ska få möjligheter att utveckla sin förmåga i att använda matematiska begrepp? och Hur använder lärare matematiska begrepp inom Singaporemodellen? Syftet och frågeställningarna undersöktes genom två kvalitativa metoder, en gruppintervju med tre pedagoger samt ett observationstillfälle av ett lektionstillfälle. Båda metoderna har analyserats och tolkats genom Singaporemodellens egna koncept och innehåll.

   

  Resultatet visar att Singaporemodellens struktur och lektionsupplägg är präglat av variation, en tillåtande lärmiljö, interaktion och kommunikation som utgör positiva aspekter på elevernas matematiska kunskaper och begreppsutveckling. Däremot visar Singaporemodellen även svårigheter med att undervisningen upplevs ostrukturerad och uppmuntrande till annan lek. Dessutom ligger det ett stort fokus på att samtala matematik, vilket gör att pedagogens roll är oerhört viktig för att Singaporemodellen ska verka effektivt för elevernas begreppsutveckling. Sammantaget upplevs Singaporemodellens koncept och struktur ta lång tid att lära sig, men kan möjligen ha viktiga positiva effekter på elevers kunskaper och utveckling av matematiska begrepp.

   

  Nyckelord: modellen, begreppsutvecklande, interaktion, tillåtande lärmiljö, varierad undervisning.

 • Jansson Bergwall, Greta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Jensen, Linda-Maria
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Det digitala litteraturläsandet: En kvalitativ studie av digital litteratur som ett verktyg i förskolans verksamhet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte äratt undersöka förskollärares erfarenheter och användning av digital litteratur som ett verktyg i förskolans verksamhet. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet. Kvalitativa intervjuer av semi- och ostrukturerad form genomfördes med fem förskollärare verksamma i en kommun i norra Sverige. I studien framkommer det att den digitala litteratur som används av de deltagande förskollärarna är applikationen Ugglo. Resultatet visar på motsägelsefulla beskrivningar av användandet av digital litteratur. Den beskrivs av de deltagande förskollärarna både som ett organisatoriskt verktyg, på så sätt att det används för att sysselsätta barn när personaltätheten är låg, och som ett didaktiskt verktyg vid projekt- och temaarbete. Den digitala litteraturen lyfts av förskollärarna som ett gott komplement till traditionell litteratur samt som ett bra verktyg att använda i arbetet med flerspråkighet. Utifrån resultatet dras slutsatsen att det bör finnas en medvetenhet om den digitala litteraturens fördelar när det gäller möjligheten att presentera text och bild för barnen och på så vis bidra till deras språk- och litteracitetsutveckling.

 • Jansson, Molly
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Andersson, Frida
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  En kvinnas upplevelse av att leva med bipolär sjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykiatrisk diagnos som påverkar känslolivet. Det som karaktäriserar sjukdomen är ett pendlande mellan depression och hypomani/mani som är en eufori utöver det vanliga. Vårdpersonalen har en viktig roll i mötet med patientgruppen, de bör ge stöd och skapa interventioner då dessa patienter har högre suicidrisk än den resterande befolkningen. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva en kvinnas upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. Metod: En manifest kvalitativ innehållsanalys med en narrativ ansats av en självbiografi. Resultat: Sex kategorier presenteras: att pendla mellan olika verkligheter, att ångesten kan komma när som helst och var som helst, att behöva behandla den kroniska sjukdomen varje dag, att inte vilja utsätta andra för sitt dåliga mående, att det ständigt pågår ett krig i huvudet samt att vilja leva och att inte vilja leva. Diskussion: Vårdpersonal och närstående har betydelse för patientens välmående i stödjandet av patienten, de bör vara öppensinnade och därmed inte döma eller förminska patientens egna upplevelser. Slutsats: Sjuksköterskor bör se patientgruppen utifrån ett holistiskt perspektiv då sjukdomen handlar om mycket mer än bara depressioner och manier.

 • Jörnklev, Sebastian
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Ombyggnad och ändrad användning av en kulturhistorisk värdefull skola från 18502019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To use existing buildings that would otherwise be empty could be a part of the solution regarding the housing shortage in Sweden. When changing older buildings, it is important to consider the cultural and architectural values. When changing usage to dwellings and improving energy efficiency it is important that it is carried out carefully on older valuable buildings. The purpose of the work is to contribute to an increased understanding of how the architectural and cultural-historical values of an older building can be preserved despite a change in use from one function to another. The goal of the work is to examine how a cultural-historical valuable building can be changed to functional dwellings in conjunction with reduced energy usage. The work is based on a case study of a school building from 1850 in Vanstad, Skåne.

   

  An introducing review of theory is a bout older building and installation solution, cultural value and qualities in dwellings. Which acquis to follow during reconstruction and change of usage, design requirements according to BBR and actions to reduce energy usage. Four different studies regarding reduction in energy usage on older brick buildings are studied. The case study building is not K-marked but is pointed out as a valuable building that is worth preserving in documents from Sjöbo. It is recommended that buildings constructed before the 1900s should be kept as authentic as possible.

   

  Based on information gathered through inventory of archive material and inventory of the case study building a description on the case study building is made which is the basis for a design proposal for changed usage from school building to housing. Sjöbo is requesting smaller apartments which the design proposal considers. The design proposal resulted in 7 apartments where 6 out of 7 has a living space between 35 m2 and 55 m2. Because of the buildings age and older building techniques the building does not reach todays energy requirement. The design proposal documents which actions that is possible to implement to reduce the energy usage. Every apartment is reviewed to control which qualities is achieved in the dwellings. The measures advocated is: additional insulation on walls and roof, sealing of the climate shell, change of ventilations system, heating system, installation of solar cells and improvement of window and doors.

   

  The result shows how it is possible to design functional dwellings in an older cultural-historical valuable building. To apply energy efficiency measures to reduce the energy usage and improving the indoor climate is also demonstrated in the result. Regarding profitability considering reconstruction, changed usage, reduction in energy usage and design of dwellings more in-depth studies could be made regarding the actual energy savings and LCC calculations for further economic insight. 

 • Olofsson, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Forsberg, Albin
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att delge negativa besked: En integrerad kunskapsöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The event of breaking bad news is a subject that no one present in the practical setting could choose to avoid. It is a subject that the practitioners comes in touch with during a daily basis. Traditionally the role as the breaker of bad news has been settled by the physician, but at the time being, disagreements occur in the clinical setting about who should break bad news to familys and patients. Aim: The aim of this study was to explore the nurses’ experiences of breaking bad news. What are the nurses’ role in the event of breaking bad news, and are there any barriers that can affect the way the bad news is given to the patients and family members? These were two questions of issue that were looked into. Method: The integrative review method based out of Whittemore and Knafl (2005) was used for this review. A systematic search resulted in twelve articles that were deemed fitting for the purpose of this study. Results: This integrative review resulted in five identified roles carried out by the nurse in the event of breaking bad news. Further on, nine factors were identified as being of significance in how the bad news were delivered by nurses and received by patients and the patient’s family members. Nurses expressed a desire and a wish for some kind of education or training in how to break bad news. Conclusion:  This article contributes with five roles experienced by nurses, along with nine different factors to have in mind when carrying out difficult news. The SPIKE model and Gibbs reflective model were discussed to have a great importance in the clinical setting.