Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 19) Show all publications
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M. & Stenberg, M. (2023). Byggindustrins säkerhetspark – ett program för säkerhetskultur: Resultat och rekommendationer. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Byggindustrins säkerhetspark – ett program för säkerhetskultur: Resultat och rekommendationer
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den svenska byggindustrin har gjort stora satsningar de senaste åren för att öka medvetenheten om vikten av att arbeta säkert. En del i denna satsning är att Byggföretagen (före detta Sveriges Byggindustrier) har byggt en säkerhetspark, dvs. en anläggning där de som arbetar inom industrin utbildas om säkerhet och får möjlighet att gemensamt reflektera över säkerhetsrelaterade frågor.

Vår forskargrupp vid Luleå tekniska universitet, har följt parkens etablering med syfte att undersöka hur frågor rörande säkerhetskultur kan och har integrerats i säkerhetsparkens aktiviteter. Projektet finns redovisat i tre rapporter. Den första är en kartläggning av internationell forskning inom området säkerhetskultur, säkerhetsarbete och säkerhetsträning och finns redovisad i Delrapport 1: Säkerhetskulturforskning inom byggindustrin (Berglund et al, 2020). Den andra redovisar en kartläggning och karaktärisering av vilka säkerhetsinitiativ och säkerhetskulturer som finns hos Sveriges byggindustriers medlemsföretag. Den studien har presenterats i Delrapport 2: Säkerhetsinitiativ och säkerhetskultur i svensk byggindustri (Berglund et al, 2021). 

I denna tredje rapport som vi kallar Resultat och rekommendationer, presenterar vi en samlad analys av parkens verksamhet och avslutar med ett antal förslag till hur säkerhetsparken kan utvecklas vidare. 

I rapporten kan vi konstatera att säkerhetsparken finns på plats och har verkat i drygt tre år. Den består av ett stort antal stationer eller scenarion där ett antal arbetsområden, arbetssituationer och arbetsmoment speglas. Ett besök inleds inomhus med en introduktion där det besökande företaget eller skolan ges en inledande beskrivning av parkens innehåll och syfte och där ett flertal frågeställningar introduceras och diskuteras. Därefter fortsätter besöket utomhus genom att man besöker ett antal stationer som är utformade enligt den pedagogiska principen ”se, höra, göra och reflektera”. Valet av stationer som besöks görs i samråd med handledare och med det besökande företaget. Dagen avslutas på samma sätt som den inleddes, inomhus, med reflektioner om lärdomar att ta med sig hem till det egna företaget. Parken fungerar också som en display av aktuell utveckling inom branschen, inte minst när det gäller nya verktyg, utrustning, material, arbetsmoment och liknande, allt med ett fokus på förbättrad arbetsmiljö och säkerhet. Säkerhetsparken besöks idag främst av byggföretag och byggelever men även av andra representanter från andra branscher. Vi har intervjuat nyckelpersoner med anknytning till parken och omdömen om parken och besöket har i huvudsak varit goda. Vår rapport avslutas med elva utvecklingsområden som vi tror kan bidra till att göra en bra verksamhet vid säkerhetsparken ännu bättre.

1. Problematisera rådande säkerhetskulturer på fler ställen, kanske stationer eller i fler moment i anläggningen.

2. Den pedagogiska modellen är bra och kan utnyttjas på fler ställen i anläggningen.

3. Alla besök bör ha en tydlig och specifik företagsprofilering.

4. Alla besökare ska ha en arbetsuppgift när de återvänder till företaget.

5. Stationerna måste vara aktuella och spegla realistiska situationer.

6. Säkerhetsparken bör vara ett centrum för lärande, utveckling och innovation.

7. Säkerhetsparken kan vara ett skyltfönster för ny teknik och bra utrustning.

8. Jämställdhetsfrågor bör integreras i säkerhetsparkens arbete.

9. Ledningens betydelse för säkerhetskultur bör betonas.

10.Säkerhetsparken kan bli en resurs för utbildning av utländsk arbetskraft.

11.Säkerhetsparken bör dokumentera sina erfarenheter.

Abstract [en]

The Swedish construction industry has made major investments in recent years to raise awareness of the importance of working safely. Part of this effort is a safety park built by the Swedish Construction Federation and a number of construction companies, i.e. a facility where those who work in the industry are educated about safety and given the opportunity to jointly reflect on safety-related issues.

Our research group at Luleå University of Technology has followed the park's establishment with the aim of investigating how issues concerning safety culture can and has been integrated into the safety park's activities. The project has been described in three reports. The first is a survey of international research in the field of safety culture, safety work and safety training (see “Safety culture research in the construction industry”, Berglund et al, 2020). The second report presents a survey and characterization of the safety initiatives and safety cultures that exist in Swedish construction companies (see “Safety initiatives and safety culture in the Swedish construction industry”, Berglund et al, 2021). In this third report, which we call Results and recommendations, we present an overall analysis of the park's activities and conclude with a number of proposals for how the safety park can be further developed. 

In the report we can conclude that the safety park is in place and has been operating for just over three years. The park consists of a large number of stations or scenarios in which different situations and work moments are reflected. A visit to the park begins indoors with an introduction where the visiting company is given an initial description of the park's content and purpose, and a number of issues are introduced and discussed. After that, the visit continues outdoors by visiting a selection of stations that are designed according to the park’s educational principle of "see, hear, do and reflect". The choice of stations visited is made in consultation with the supervisor and with the visiting company. The day ends in the same way as it began, indoors, with reflections on lessons learned, and discussions about what the participants should take home to their own company. The park also serves as a display of current developments in the industry, not least in terms of new tools, equipment and materials, all with a focus on improved work environment and safety. The safety park is mainly visited by construction companies and construction students, but also by representatives from other industries. We have interviewed key individuals in the construction industry about the park and most of them testify that their visit was rewarding. Our report concludes with eleven development areas that we believe can help make the already good operations at the safety park even better.

1. Problematize prevailing safety cultures at more stations in the park.

2. The educational model is good and can be utilized in more stations.

3. All visits should have a clear and specific company profile.

4. All visitors should have a task to perform when returning to the company.

5. Stations must be up-to-date and reflect realistic situations.

6. The safety park should be a centre for learning, development and innovation.

7. The safety park can be a showroom for new technology and good equipment.

8. Gender issues should be integrated into the work of the security park.

9. The importance of management for safety culture should be emphasized more.

10.The safety park can become a resource for training foreign workers.

11. The safety park should follow up and document their experiences.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2023. p. 48
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-103395 (URN)978-91-8048-270-7 (ISBN)978-91-8048-271-4 (ISBN)
Funder
AFA Insurance
Available from: 2023-12-22 Created: 2023-12-22 Last updated: 2023-12-22Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M. & Stenberg, M. (2023). Exploring safety culture research in the construction industry. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 76(2), 549-560
Open this publication in new window or tab >>Exploring safety culture research in the construction industry
Show others...
2023 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 76, no 2, p. 549-560Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Despite numerous regulatory initiatives to improve health and safety in the construction industry, it still ranks as one of the most accident-prone industries worldwide. A dedicated focus on safety culture has been suggested as a complement to laws, regulations and management systems.

OBJECTIVE: This article explores safety culture research conducted in the construction industry, with the aim to provide insight into the specific themes that tend to be in focus as well as what theoretical and methodological approaches that tend to be favored.

METHODS: Searches in scientific databases were conducted twice. In a first attempt, searches resulted in 54 hits but only two articles fit the scope of the study. A revision of the search phrase resulted in 124 hits. Ultimately, 17 articles fit the scope of the study and were included. The content of the articles was analyzed and sorted thematically.

RESULTS: The results show that four themes are prevalent in the existing literature: 1) unique challenges entail a need for situated applications, 2) models developed to operationalize safety culture, 3) measuring safety culture, and 4) safety management and leadership as key factors.

CONCLUSION:Although research focusing on the construction industry has come to favor certain study designs and definitions of safety culture, further research may be enriched by broadening the theoretical and methodological perspectives. Specifically, researchers should conduct more in-depth qualitative studies that take the complexity of the industry into account, including the interpersonal relations between the actors involved.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2023
Keywords
Construction work, occupational health and safety, safety management
National Category
Business Administration
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-101781 (URN)10.3233/wor-220214 (DOI)
Funder
AFA Insurance, 190061
Note

Validerad;2023;Nivå 2;2023-10-26 (hanlid);

Licens full text: CC BY-NC 4.0

Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-10-26Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M. & Stenberg, M. (2023). Safety culture development in the construction industry: The case of a safety park in Sweden. Heliyon, 9(9), Article ID e18679.
Open this publication in new window or tab >>Safety culture development in the construction industry: The case of a safety park in Sweden
Show others...
2023 (English)In: Heliyon, E-ISSN 2405-8440, Vol. 9, no 9, article id e18679Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The problem of occupational accidents in the construction industry has necessitated a focus on proactive measures such as safety management programs. An example of this is safety parks, i.e. facilities where employees and managers from different construction companies can participate in site-specific activities and train in safety-related matters in a realistic context. Two specific focus areas are often present within these types of safety management programs: hands-on safety training and safety culture development as being within the purview of management. The purpose of this article is to investigate the developers’ intentions with the park in relation to safety culture development. Twenty interviews were conducted with experts in the area of health and safety. Results indicate that the safety park can contribute as a mirror for the companies own operations, with new information and knowledge of how work can be performed with safety being prioritized, to developing communication regarding safety-related matters, and finally the stations at the park may initiate a translation process as to how the lessons learned at the park can be applied to the participants’ own workplaces. All in all, the activities at the park can be said to be normative in nature, i.e. the developers seemingly have a desire to steer the safety culture development in a certain direction. There is a need for further research focusing on the concept of safety culture in these types of programs and, more broadly, in relation to its intended industry-wide effects.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2023
Keywords
Safety management, Safety culture, Safety training
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-99729 (URN)10.1016/j.heliyon.2023.e18679 (DOI)2-s2.0-85168999752 (Scopus ID)
Funder
AFA Insurance, 190061
Note

Validerad;2023;Nivå 2;2023-11-07 (sofila);

Full text license: CC BY-NC-ND

Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-11-09Bibliographically approved
Sundström, E. & Nygren, M. (2023). Safety Initiatives in Support of Safety Culture Development: Examples from Four Mining Organisations. Mining, Metallurgy & Exploration, 40(4), 1007-1020
Open this publication in new window or tab >>Safety Initiatives in Support of Safety Culture Development: Examples from Four Mining Organisations
2023 (English)In: Mining, Metallurgy & Exploration, ISSN 2524-3462, Vol. 40, no 4, p. 1007-1020Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Having seen significant improvements to accident rates in the last 40 years, companies in the Swedish mining industry now show a greater focus on the development of safety cultures throughout their organisations and workplaces. However, there is a lack of research examining the different safety initiatives and strategies practiced in the industry today. This study explores the potential influence and consequences such initiatives may have on the development of safety cultures in the Swedish mining industry. Twelve interviews with experts on safety initiatives from four different Swedish mining organisations were conducted and analysed in a process based on qualitative thematic analysis to identify notable connections to safety culture development. The results of these interviews highlight proclivities in the implementation and use of safety initiatives such as subjects of focus, methods and desired effects. This enables the interpretation of the conceptualisation and methods for the development of safety culture in these organisations based on their approaches to safety development. We believe the results of this study can serve as support for discussions on safety culture development in the Swedish mining industry, and be of interest for international mining industries, in addition to approaches to research in this field. However, we also believe it is important to emphasise the opportunities to approach safety culture in mining from different perspectives than those common today.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Mining industry, Safety culture development, Safety management, Safety initiatives
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-99233 (URN)10.1007/s42461-023-00809-y (DOI)001032058200001 ()2-s2.0-85165207450 (Scopus ID)
Funder
VinnovaSwedish Energy AgencySwedish Research Council Formas
Note

Validerad;2023;Nivå 2;2023-08-16 (marisr);

Funder: Swedish Mining and Metal Producing Industry (STRIM) (grant no. 2017-05438)

License fulltext: This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Available from: 2023-07-20 Created: 2023-07-20 Last updated: 2023-08-16Bibliographically approved
Sundström, E. & Nygren, M. (2023). Understanding the mining safety research field: exploring safety measures and programs in international research. International Journal of Mining and Mineral Engineering, 14(3), 315-340
Open this publication in new window or tab >>Understanding the mining safety research field: exploring safety measures and programs in international research
2023 (English)In: International Journal of Mining and Mineral Engineering, ISSN 1754-890X, E-ISSN 1754-8918, Vol. 14, no 3, p. 315-340Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Due to the risks inherent to mining workplaces, a variety of methods for improving safety have been explored in the mining industry research field. This article aims to provide an overview on the safety measures studied in this field to determine the subjects in focus and to identify potential gaps in the research field. 54 research articles focusing on safety measures in the international mining industry were reviewed through thematic analysis. Ten themes for safety measures were identified in the mining industry research field, with safety culture development and safe behaviours being the most common. With the scope of the research field and its gaps presented, the article discusses the implications of the rarity and commonness of certain themes and gives recommendations for future research. This includes recommending the exploration of different safety perspectives, socio-technical theory and neo-institutionalism.

Place, publisher, year, edition, pages
InderScience Publishers, 2023
Keywords
international research, literature review, mining, organisational safety, safety culture, safety management, safety measures, safety research
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Civil Engineering
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-104899 (URN)10.1504/IJMME.2023.137309 (DOI)2-s2.0-85187960430 (Scopus ID)
Note

Validerad;2024;Nivå 1;2024-04-04 (signyg);

Full text license: CC BY

Available from: 2024-03-26 Created: 2024-03-26 Last updated: 2024-04-04Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M., Samuelson, B. & Stenberg, M. (2022). A Post-Analysis of the Introduction of the EU Directive 92/57/EEC in the Swedish Construction Industry. Buildings, 12(10), Article ID 1765.
Open this publication in new window or tab >>A Post-Analysis of the Introduction of the EU Directive 92/57/EEC in the Swedish Construction Industry
Show others...
2022 (English)In: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 12, no 10, article id 1765Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The EU directive 92/57/EEC focuses on ensuring that health and safety-related matters are taken into consideration during every stage of construction-related work and has been introduced into the regulations of the member countries. In 2006, Sweden was tasked by the European Commission to clarify its implementation of the directive, including which management roles and responsibilities were to come into effect during both the planning and eventual execution of construction work—changes that ultimately were introduced into the national regulations in 2009. Focusing on the accident trends in the construction industry in the years immediately following these regulatory changes, we find that the new management roles and responsibilities had no apparent effect on the accident rates. Furthermore, we argue that there is a need to broaden the analysis regarding the implementation of the EU directive 92/57/EEC to also include nation-specific changes to health and safety management and policy. These qualitative studies should also include a dedicated focus on how changes to management structures and processes may affect the prevalence of occupational diseases specifically.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2022
Keywords
occupational health and safety, occupational accidents, occupational diseases, EU directive 92/57/EEC
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Construction Management
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-93719 (URN)10.3390/buildings12101765 (DOI)000872321600001 ()2-s2.0-85140652428 (Scopus ID)
Note

Validerad;2022;Nivå 2;2022-10-26 (hanlid)

Available from: 2022-10-26 Created: 2022-10-26 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M. & Stenberg, M. (2021). Byggindustrins säkerhetspark - ett program för säkerhetskultur: Delrapport 2: Säkerhetsinitiativ och säkerhetskultur i svensk byggindustri. Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Byggindustrins säkerhetspark - ett program för säkerhetskultur: Delrapport 2: Säkerhetsinitiativ och säkerhetskultur i svensk byggindustri
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2021. p. 42
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-87526 (URN)978-91-7790-954-5 (ISBN)978-91-7790-955-2 (ISBN)
Available from: 2021-10-15 Created: 2021-10-15 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, M., Nygren, M., Samuelson, B., Stenberg, M. & Johansson, J. (2021). Occupational accidents in Swedish construction trades. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 27(2), 552-561
Open this publication in new window or tab >>Occupational accidents in Swedish construction trades
Show others...
2021 (English)In: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN 1080-3548, E-ISSN 2376-9130, Vol. 27, no 2, p. 552-561Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this study is to anazlye accidents occurring in the Swedish construction industry focusing specifically on the situation in the individual trades. The article includes all occupational accidents with at least one day of absence from work that were reported to the Swedish Social Insurance Agency for the year of 2016. The results, focusing on accident cause, injured body parts, as well as accidents per weekday, month and age, show that although the trades share commonalities regarding occupational accidents a number of trade-specific problem areas stand out. With this in mind, conclusions are drawn regarding the situation in each respective trade and suggestions are made for future studies focusing on accidents in construction industry trades.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2021
Keywords
construction industry, occupational accidents, occupational safety
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-73504 (URN)10.1080/10803548.2019.1598123 (DOI)000469551600001 ()30939999 (PubMedID)2-s2.0-85065406335 (Scopus ID)
Note

Validerad;2021;Nivå 2;2021-05-25 (johcin)

Available from: 2019-04-08 Created: 2019-04-08 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M. & Stenberg, M. (2020). Byggindustrins säkerhetspark - ett program för säkerhetskultur: Delrapport 1: Säkerhetskulturforskning inom byggindustrin. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Byggindustrins säkerhetspark - ett program för säkerhetskultur: Delrapport 1: Säkerhetskulturforskning inom byggindustrin
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är en kunskapsöversikt som beskriver internationell forskning om säkerhetskultur och säkerhetsarbete i byggindustrin. I rapporten diskuteras inledningsvis hur säkerhetskultur kan förstås i relation till organisationskultur och att mycket av de distinktioner som görs inom säkerhetskulturforskningen inom byggbranschen är avhängig synen på kulturbegreppet. I den forskning som studerats i denna litteraturöversikt är det vanligt med en mer normativ ansats, dvs., den är inte neutral utan den syftar till säkerhet. Det verkar inte vara lika vanligt med säkerhetskultur-forskning som i grunden har en tolkande ansats och som ställer sig mer neutral till huruvida kulturen i sig alltid leder till en högre grad av säkerhet. Med en sådan ansats kan dock säkerhetskulturens olika delar i högre grad analyseras utan att vara upptagen med dess koppling till en normativ syn på säkerhetskultur. Med utgångpunkt i den tidigare forskningen ger vi slutligen förslag på ett antal aktiviteter som skulle kunna införlivas i säkerhetsparken som ett sätt att stärka dess säkerhetsfrämjande arbete.

Abstract [en]

This report is a literature review of international research focusing on safety culture and safety management practices in the construction industry. More specifically, we discuss how the term “safety culture” can be understood in relation to the broader term “organizational culture” and that there is an intimate connection between the two. Furthermore, we conclude that much of the research takes a normative approach when studying safety culture in the sense of assuming that culture has a certain direction, i.e. that it aims at safety. It is less common that researchers take an interpretative perspective on safety culture where culture, in itself, is viewed as a complex phenomenon that cannot necessarily be controlled or managed in a certain direction. We argue that further studies in the field should also prioritize interpretative perspectives since it would contribute to a more nuanced view on safety culture, e.g., through qualitative methodological approaches such as ethnography. Finally, based on the results of previous research, we suggest a number of activities that can be introduced to the safety training park outside of Arlanda, Stockholm, as a way of strengthening their proactive safety work.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2020. p. 32
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-81642 (URN)978-91-7790-721-3 (ISBN)978-91-7790-722-0 (ISBN)
Funder
AFA Insurance
Available from: 2020-11-26 Created: 2020-11-26 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Johansson, M., Nygren, M. & Berglund, L. (2020). The Changed Relations between the Construction Industry and Occupational Health Services. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 67(4), 903-915
Open this publication in new window or tab >>The Changed Relations between the Construction Industry and Occupational Health Services
2020 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 67, no 4, p. 903-915Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND:

From the 1960s until the beginning of the 1990s, the construction industry in Sweden received support for health and safety issues from Bygghälsan, an Occupational Health Service (OHS) that targeted the construction industry. In the 1990s, a reorganization of the OHS changed the relations between the actors involved.

OBJECTIVES:

This study explores these changed relations between the construction industry and the “old” industry-specific Bygghälsan versus the relations with “new” external OHS.

METHODS:

Semi-structured interviews were conducted with 22 interviewees from the construction industry and individuals involved in OHS which were transcribed and analyzed.

RESULTS:

The results suggest that OHS have changed towards a more general character instead of tailor-made services which has had a negative effect on the relations. Further, Bygghälsan was perceived as being a part of the construction industry while contemporary OHS providers were perceived as outsiders which further complicates building trustful relations.

CONCLUSIONS:

The relation between the construction industry and Bygghälsan was perceived as better compared to the relations with the new companies providing external OHS. The main barrier to building better relations is the perception that contemporary OHS do not have the same knowledge about the construction industry as Bygghälsan.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2020
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-78447 (URN)10.3233/WOR-203341 (DOI)000602788900018 ()33325437 (PubMedID)2-s2.0-85098244765 (Scopus ID)
Funder
AFA Insurance, 150126Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 13040
Note

Validerad;2021;Nivå 2;2021-01-08 (johcin)

Available from: 2020-04-13 Created: 2020-04-13 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8061-7208

Search in DiVA

Show all publications