Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 243) Show all publications
Lööw, J., Jakobsson, M., Larsson, J., Mattson Molnar, M., Vinberg, S. & Johansson, J. (2023). A Changing Work Environment in the Wake of the Covid-19 Pandemic? - Observations from Managers in a Swedish Mining Company. In: Arezes, P., Baptista, J. S., Melo, R., Barroso, M., Branco, J. C., Carneiro, P., Colim A., Costa N., Costa S., Duarte J., Guedes J., Perestrelo, G. (Ed.), International Symposium on Occupational Safety and Hygiene: Proceedings Book of the SHO2023: . Paper presented at SHO 23 – International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, Porto, Portugal, July 20-21, 2023 (pp. 376-389). Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO)
Open this publication in new window or tab >>A Changing Work Environment in the Wake of the Covid-19 Pandemic? - Observations from Managers in a Swedish Mining Company
Show others...
2023 (English)In: International Symposium on Occupational Safety and Hygiene: Proceedings Book of the SHO2023 / [ed] Arezes, P., Baptista, J. S., Melo, R., Barroso, M., Branco, J. C., Carneiro, P., Colim A., Costa N., Costa S., Duarte J., Guedes J., Perestrelo, G., Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO) , 2023, p. 376-389Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO), 2023
Series
Occupational Safety and Hygiene SHO
National Category
Work Sciences
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-103643 (URN)10.24840/978-989-54863-4-2_0376-0389 (DOI)
Conference
SHO 23 – International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, Porto, Portugal, July 20-21, 2023
Note

ISBN for host publication: 978-989-54863-4-2

Available from: 2024-01-15 Created: 2024-01-15 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
Lundmark, F., Öhrling, T., Sundström, E. & Johansson, J. (2023). Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0: Slutrapport. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0: Slutrapport
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2023. p. 45
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Social Sciences Interdisciplinary Work Sciences
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-103335 (URN)978-91-8048-264-6 (ISBN)978-91-8048-265-3 (ISBN)
Available from: 2023-12-15 Created: 2023-12-15 Last updated: 2024-01-18Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M. & Stenberg, M. (2023). Byggindustrins säkerhetspark – ett program för säkerhetskultur: Resultat och rekommendationer. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Byggindustrins säkerhetspark – ett program för säkerhetskultur: Resultat och rekommendationer
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den svenska byggindustrin har gjort stora satsningar de senaste åren för att öka medvetenheten om vikten av att arbeta säkert. En del i denna satsning är att Byggföretagen (före detta Sveriges Byggindustrier) har byggt en säkerhetspark, dvs. en anläggning där de som arbetar inom industrin utbildas om säkerhet och får möjlighet att gemensamt reflektera över säkerhetsrelaterade frågor.

Vår forskargrupp vid Luleå tekniska universitet, har följt parkens etablering med syfte att undersöka hur frågor rörande säkerhetskultur kan och har integrerats i säkerhetsparkens aktiviteter. Projektet finns redovisat i tre rapporter. Den första är en kartläggning av internationell forskning inom området säkerhetskultur, säkerhetsarbete och säkerhetsträning och finns redovisad i Delrapport 1: Säkerhetskulturforskning inom byggindustrin (Berglund et al, 2020). Den andra redovisar en kartläggning och karaktärisering av vilka säkerhetsinitiativ och säkerhetskulturer som finns hos Sveriges byggindustriers medlemsföretag. Den studien har presenterats i Delrapport 2: Säkerhetsinitiativ och säkerhetskultur i svensk byggindustri (Berglund et al, 2021). 

I denna tredje rapport som vi kallar Resultat och rekommendationer, presenterar vi en samlad analys av parkens verksamhet och avslutar med ett antal förslag till hur säkerhetsparken kan utvecklas vidare. 

I rapporten kan vi konstatera att säkerhetsparken finns på plats och har verkat i drygt tre år. Den består av ett stort antal stationer eller scenarion där ett antal arbetsområden, arbetssituationer och arbetsmoment speglas. Ett besök inleds inomhus med en introduktion där det besökande företaget eller skolan ges en inledande beskrivning av parkens innehåll och syfte och där ett flertal frågeställningar introduceras och diskuteras. Därefter fortsätter besöket utomhus genom att man besöker ett antal stationer som är utformade enligt den pedagogiska principen ”se, höra, göra och reflektera”. Valet av stationer som besöks görs i samråd med handledare och med det besökande företaget. Dagen avslutas på samma sätt som den inleddes, inomhus, med reflektioner om lärdomar att ta med sig hem till det egna företaget. Parken fungerar också som en display av aktuell utveckling inom branschen, inte minst när det gäller nya verktyg, utrustning, material, arbetsmoment och liknande, allt med ett fokus på förbättrad arbetsmiljö och säkerhet. Säkerhetsparken besöks idag främst av byggföretag och byggelever men även av andra representanter från andra branscher. Vi har intervjuat nyckelpersoner med anknytning till parken och omdömen om parken och besöket har i huvudsak varit goda. Vår rapport avslutas med elva utvecklingsområden som vi tror kan bidra till att göra en bra verksamhet vid säkerhetsparken ännu bättre.

1. Problematisera rådande säkerhetskulturer på fler ställen, kanske stationer eller i fler moment i anläggningen.

2. Den pedagogiska modellen är bra och kan utnyttjas på fler ställen i anläggningen.

3. Alla besök bör ha en tydlig och specifik företagsprofilering.

4. Alla besökare ska ha en arbetsuppgift när de återvänder till företaget.

5. Stationerna måste vara aktuella och spegla realistiska situationer.

6. Säkerhetsparken bör vara ett centrum för lärande, utveckling och innovation.

7. Säkerhetsparken kan vara ett skyltfönster för ny teknik och bra utrustning.

8. Jämställdhetsfrågor bör integreras i säkerhetsparkens arbete.

9. Ledningens betydelse för säkerhetskultur bör betonas.

10.Säkerhetsparken kan bli en resurs för utbildning av utländsk arbetskraft.

11.Säkerhetsparken bör dokumentera sina erfarenheter.

Abstract [en]

The Swedish construction industry has made major investments in recent years to raise awareness of the importance of working safely. Part of this effort is a safety park built by the Swedish Construction Federation and a number of construction companies, i.e. a facility where those who work in the industry are educated about safety and given the opportunity to jointly reflect on safety-related issues.

Our research group at Luleå University of Technology has followed the park's establishment with the aim of investigating how issues concerning safety culture can and has been integrated into the safety park's activities. The project has been described in three reports. The first is a survey of international research in the field of safety culture, safety work and safety training (see “Safety culture research in the construction industry”, Berglund et al, 2020). The second report presents a survey and characterization of the safety initiatives and safety cultures that exist in Swedish construction companies (see “Safety initiatives and safety culture in the Swedish construction industry”, Berglund et al, 2021). In this third report, which we call Results and recommendations, we present an overall analysis of the park's activities and conclude with a number of proposals for how the safety park can be further developed. 

In the report we can conclude that the safety park is in place and has been operating for just over three years. The park consists of a large number of stations or scenarios in which different situations and work moments are reflected. A visit to the park begins indoors with an introduction where the visiting company is given an initial description of the park's content and purpose, and a number of issues are introduced and discussed. After that, the visit continues outdoors by visiting a selection of stations that are designed according to the park’s educational principle of "see, hear, do and reflect". The choice of stations visited is made in consultation with the supervisor and with the visiting company. The day ends in the same way as it began, indoors, with reflections on lessons learned, and discussions about what the participants should take home to their own company. The park also serves as a display of current developments in the industry, not least in terms of new tools, equipment and materials, all with a focus on improved work environment and safety. The safety park is mainly visited by construction companies and construction students, but also by representatives from other industries. We have interviewed key individuals in the construction industry about the park and most of them testify that their visit was rewarding. Our report concludes with eleven development areas that we believe can help make the already good operations at the safety park even better.

1. Problematize prevailing safety cultures at more stations in the park.

2. The educational model is good and can be utilized in more stations.

3. All visits should have a clear and specific company profile.

4. All visitors should have a task to perform when returning to the company.

5. Stations must be up-to-date and reflect realistic situations.

6. The safety park should be a centre for learning, development and innovation.

7. The safety park can be a showroom for new technology and good equipment.

8. Gender issues should be integrated into the work of the security park.

9. The importance of management for safety culture should be emphasized more.

10.The safety park can become a resource for training foreign workers.

11. The safety park should follow up and document their experiences.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2023. p. 48
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-103395 (URN)978-91-8048-270-7 (ISBN)978-91-8048-271-4 (ISBN)
Funder
AFA Insurance
Available from: 2023-12-22 Created: 2023-12-22 Last updated: 2023-12-22Bibliographically approved
Johansson, B. & Johansson, J. (2023). Deep Mining, Health, and Safety Aspects (1ed.). In: Günter Tiess, Tapan Majumder, Peter Cameron (Ed.), Encyclopedia of Mineral and Energy Policy: (pp. 221-225). Springer Nature
Open this publication in new window or tab >>Deep Mining, Health, and Safety Aspects
2023 (English)In: Encyclopedia of Mineral and Energy Policy / [ed] Günter Tiess, Tapan Majumder, Peter Cameron, Springer Nature, 2023, 1, p. 221-225Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Springer Nature, 2023 Edition: 1
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-100699 (URN)10.1007/978-3-662-47493-8_26 (DOI)978-3-662-47492-1 (ISBN)978-3-662-47493-8 (ISBN)
Available from: 2023-08-23 Created: 2023-08-23 Last updated: 2023-08-23Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M. & Stenberg, M. (2023). Exploring safety culture research in the construction industry. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 76(2), 549-560
Open this publication in new window or tab >>Exploring safety culture research in the construction industry
Show others...
2023 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 76, no 2, p. 549-560Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Despite numerous regulatory initiatives to improve health and safety in the construction industry, it still ranks as one of the most accident-prone industries worldwide. A dedicated focus on safety culture has been suggested as a complement to laws, regulations and management systems.

OBJECTIVE: This article explores safety culture research conducted in the construction industry, with the aim to provide insight into the specific themes that tend to be in focus as well as what theoretical and methodological approaches that tend to be favored.

METHODS: Searches in scientific databases were conducted twice. In a first attempt, searches resulted in 54 hits but only two articles fit the scope of the study. A revision of the search phrase resulted in 124 hits. Ultimately, 17 articles fit the scope of the study and were included. The content of the articles was analyzed and sorted thematically.

RESULTS: The results show that four themes are prevalent in the existing literature: 1) unique challenges entail a need for situated applications, 2) models developed to operationalize safety culture, 3) measuring safety culture, and 4) safety management and leadership as key factors.

CONCLUSION:Although research focusing on the construction industry has come to favor certain study designs and definitions of safety culture, further research may be enriched by broadening the theoretical and methodological perspectives. Specifically, researchers should conduct more in-depth qualitative studies that take the complexity of the industry into account, including the interpersonal relations between the actors involved.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2023
Keywords
Construction work, occupational health and safety, safety management
National Category
Business Administration
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-101781 (URN)10.3233/wor-220214 (DOI)
Funder
AFA Insurance, 190061
Note

Validerad;2023;Nivå 2;2023-10-26 (hanlid);

Licens full text: CC BY-NC 4.0

Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-10-26Bibliographically approved
Mattson Molnar, M., Johansson, J., Vinberg, S., Larsson, J. & Lööw, J. (2023). Facilitating and straining factors affecting the health and sustainability of young managers in a modern mining industry: Self-fulfilment and development - a buffer for young managers?. Arbetsliv i omvandling (2), 3-53
Open this publication in new window or tab >>Facilitating and straining factors affecting the health and sustainability of young managers in a modern mining industry: Self-fulfilment and development - a buffer for young managers?
Show others...
2023 (English)In: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, no 2, p. 3-53Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

To be able to attract, retain and develop talented individuals to managerial positions is important for organizations. Recently, however, there are indications that young professionals are reluctant to accept a leadership role. There is a lack of research exploring the reasons for this reluctance and investigating the working conditions and health of young managers; especially within heavy industries such as mining. The aim of the study is to gain a deeper understanding of the factors affecting the health and sustainability of young managers in the mining industry. A qualitative case study is conducted based on in-depth interviews with 10 managers aged 35 years or younger at a large international mining company in Northern Europe. A content analysis indicated several straining and facilitating aspects of the work situation in terms of maintaining sustainability and good health. The resulting themes are analyzed and discussed through the lens of the Job-demand-control-support (JDCS) model. Perceived stimulation, growth, and development seems to have a facilitating role in promoting sustainability and health, and is one theme that stood out from complete adaptation to the model. The study contributes with insights into how this model can be applied to a specific professional group (young managers) and in a certain context (mining and similar heavy industry). The findings have practical implications for organizations regarding the ability to ensure good, healthy, attractive, and sustainable working conditions for young managers.

Place, publisher, year, edition, pages
Lunds universitet, 2023
National Category
Work Sciences Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-101206 (URN)
Funder
Luleå University of Technology
Note

Validerad;2023;Nivå 1;2023-09-05 (hanlid);

Funder: LKAB, Gällivare, Sweden

Available from: 2023-09-05 Created: 2023-09-05 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Pekkari, A., Lund, E., Johansson, J. & Lööw, J. (2023). Gruvindustrins tekniska transformationseffekt på arbetsmiljö, kompetens,organisation, samhälle och rekrytering: En kunskapsöversikt. Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Gruvindustrins tekniska transformationseffekt på arbetsmiljö, kompetens,organisation, samhälle och rekrytering: En kunskapsöversikt
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2023. p. 33
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-103382 (URN)978-91-8048-327-8 (ISBN)978-91-8048-328-5 (ISBN)
Available from: 2023-12-20 Created: 2023-12-20 Last updated: 2023-12-20Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M. & Stenberg, M. (2023). Safety culture development in the construction industry: The case of a safety park in Sweden. Heliyon, 9(9), Article ID e18679.
Open this publication in new window or tab >>Safety culture development in the construction industry: The case of a safety park in Sweden
Show others...
2023 (English)In: Heliyon, E-ISSN 2405-8440, Vol. 9, no 9, article id e18679Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The problem of occupational accidents in the construction industry has necessitated a focus on proactive measures such as safety management programs. An example of this is safety parks, i.e. facilities where employees and managers from different construction companies can participate in site-specific activities and train in safety-related matters in a realistic context. Two specific focus areas are often present within these types of safety management programs: hands-on safety training and safety culture development as being within the purview of management. The purpose of this article is to investigate the developers’ intentions with the park in relation to safety culture development. Twenty interviews were conducted with experts in the area of health and safety. Results indicate that the safety park can contribute as a mirror for the companies own operations, with new information and knowledge of how work can be performed with safety being prioritized, to developing communication regarding safety-related matters, and finally the stations at the park may initiate a translation process as to how the lessons learned at the park can be applied to the participants’ own workplaces. All in all, the activities at the park can be said to be normative in nature, i.e. the developers seemingly have a desire to steer the safety culture development in a certain direction. There is a need for further research focusing on the concept of safety culture in these types of programs and, more broadly, in relation to its intended industry-wide effects.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2023
Keywords
Safety management, Safety culture, Safety training
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-99729 (URN)10.1016/j.heliyon.2023.e18679 (DOI)2-s2.0-85168999752 (Scopus ID)
Funder
AFA Insurance, 190061
Note

Validerad;2023;Nivå 2;2023-11-07 (sofila);

Full text license: CC BY-NC-ND

Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-11-09Bibliographically approved
Berglund, L., Johansson, J., Johansson, M., Nygren, M., Samuelson, B. & Stenberg, M. (2022). A Post-Analysis of the Introduction of the EU Directive 92/57/EEC in the Swedish Construction Industry. Buildings, 12(10), Article ID 1765.
Open this publication in new window or tab >>A Post-Analysis of the Introduction of the EU Directive 92/57/EEC in the Swedish Construction Industry
Show others...
2022 (English)In: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 12, no 10, article id 1765Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The EU directive 92/57/EEC focuses on ensuring that health and safety-related matters are taken into consideration during every stage of construction-related work and has been introduced into the regulations of the member countries. In 2006, Sweden was tasked by the European Commission to clarify its implementation of the directive, including which management roles and responsibilities were to come into effect during both the planning and eventual execution of construction work—changes that ultimately were introduced into the national regulations in 2009. Focusing on the accident trends in the construction industry in the years immediately following these regulatory changes, we find that the new management roles and responsibilities had no apparent effect on the accident rates. Furthermore, we argue that there is a need to broaden the analysis regarding the implementation of the EU directive 92/57/EEC to also include nation-specific changes to health and safety management and policy. These qualitative studies should also include a dedicated focus on how changes to management structures and processes may affect the prevalence of occupational diseases specifically.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2022
Keywords
occupational health and safety, occupational accidents, occupational diseases, EU directive 92/57/EEC
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Construction Management
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-93719 (URN)10.3390/buildings12101765 (DOI)000872321600001 ()2-s2.0-85140652428 (Scopus ID)
Note

Validerad;2022;Nivå 2;2022-10-26 (hanlid)

Available from: 2022-10-26 Created: 2022-10-26 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Halim, A., Lööw, J., Johansson, J., Gustafsson, J., van Wageningen, A. & Kocsis, K. (2022). Improvement of Working Conditions and Opinions of Mine Workers When Battery Electric Vehicles (BEVs) Are Used Instead of Diesel Machines — Results of Field Trial at the Kittilä Mine, Finland. Mining, Metallurgy & Exploration, 39(2), 203-219
Open this publication in new window or tab >>Improvement of Working Conditions and Opinions of Mine Workers When Battery Electric Vehicles (BEVs) Are Used Instead of Diesel Machines — Results of Field Trial at the Kittilä Mine, Finland
Show others...
2022 (English)In: Mining, Metallurgy & Exploration, ISSN 2524-3462, Vol. 39, no 2, p. 203-219Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A major part of the European Union’s (EU) project Sustainable Intelligent Mining System (SIMS) is investigating the development of diesel-free/carbon-neutral underground mines in order to ensure sustainable underground mining in the future. Replacing diesel machines with electric vehicles in underground hard rock mines has been widely acknowledged by the mining industry worldwide as a critical step to improve working conditions by reducing diesel exhaust related contaminants, to reduce mine ventilation electrical power cost by reducing mine airflow quantity, and to reduce mine greenhouse gas emissions. All of these are major requirements to achieve sustainable future underground mining practices. A field trial of Epiroc’s 2nd generation of Battery Electric Vehicles (BEVs) at Agnico Eagle Finland’s Kittilä mine was conducted during 2019 – 2020. Vehicles tested were MT42 mine truck, ST14 Load-Haul-Dump (LHD), and Boomer E2 jumbo drill rig. This paper outlines the improvement of the working conditions observed in the field trial, and the opinions of the mine personnel at Kittilä mine on using BEVs instead of diesel machines. Measurements of atmospheric contaminants and air temperatures taken during the field trial clearly demonstrated a significant improvement of working conditions when BEVs were operating as opposed to diesel machines. This field observation was supported by the opinion of the majority of the Kittilä mine workers. However, some remaining concerns must be addressed before BEVs can replace diesel machines.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2022
Keywords
Battery Electric Vehicles (BEVs), Occupational Health and Safety, Working conditions in underground mines, Electrification of underground mines
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering; Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-87925 (URN)10.1007/s42461-021-00506-8 (DOI)000710878300001 ()2-s2.0-85117813075 (Scopus ID)
Projects
Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS)
Funder
EU, Horizon 2020, 730302
Note

Validerad;2022;Nivå 2;2022-03-15 (hanlid)

Available from: 2021-11-17 Created: 2021-11-17 Last updated: 2022-03-15Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1367-3277

Search in DiVA

Show all publications