Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Westerberg, Bo
Publications (10 of 20) Show all publications
Muller, R., Larsson, S. & Westerberg, B. (2013). Stability for a high embankment founded on sulfide clay (ed.). Paper presented at . Proceedings of the Institution of Civil Engeneers: Geotechnical Engineering, 166(1), 31-48
Open this publication in new window or tab >>Stability for a high embankment founded on sulfide clay
2013 (English)In: Proceedings of the Institution of Civil Engeneers: Geotechnical Engineering, ISSN 1353-2618, E-ISSN 1751-8563, Vol. 166, no 1, p. 31-48Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

During staged construction of embankments on clay foundations, the undrained shear strength s u increases due to consolidation during the construction process. The increase is usually related to the pre-consolidation pressure σ′p by way of the ratio s u/σ′p and is important when assessing the stability of an embankment. Properties controlling the increase are usually associated with various unknowns that can be difficult to predict before construction. A case involving a large embankment built on vertically drained sulfide clay is presented. Empirical knowledge and experience of similar constructions on sulfide clay were limited, therefore there were uncertainties of the soil–drain interaction and how the soil would behave under the embankment load. A trial embankment was built to gather knowledge and experience of this particular soil and the observational method was adopted. The study presents how embankment stability was predicted at design stage and controlled during construction. It highlights the importance and usefulness of obtaining measurement data from different types of measurements. Laboratory tests and a large number of in situ tests at different stages during construction were performed to assess s u/σ′p ratios in the sulfide clay. The mean s u/σ′p ratio was estimated by means of statistical analysis to 0·25 for a large stress interval.

National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-14887 (URN)10.1680/geng.9.00080 (DOI)000313738500005 ()2-s2.0-84878074873 (Scopus ID)e519e2c0-87dc-4fb8-9e0f-61a8124f83d1 (Local ID)e519e2c0-87dc-4fb8-9e0f-61a8124f83d1 (Archive number)e519e2c0-87dc-4fb8-9e0f-61a8124f83d1 (OAI)
Note
Validerad; 2013; 20121205 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Andersson, M., Rogbeck, Y. & Westerberg, B. (2009). Djupstabilisering i sulfidjord längs Botniabanan (ed.). Paper presented at . Samhällsbyggaren (4), 48-52
Open this publication in new window or tab >>Djupstabilisering i sulfidjord längs Botniabanan
2009 (Swedish)In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, no 4, p. 48-52Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-14358 (URN)db5bd300-544c-11df-a0f4-000ea68e967b (Local ID)db5bd300-544c-11df-a0f4-000ea68e967b (Archive number)db5bd300-544c-11df-a0f4-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2009; 20100430 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Westerberg, B. & Andersson, M. (2009). Undrained shear strength and compression properties of Swedish fine-grained sulphide soils (ed.). In: (Ed.), M. Hamza; M. Shahien; Y. El-Mossallamy (Ed.), Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: the academia & practice of geotechnical engineering : 5-9 October 2009, Alexandria, Egypt = Comptes rendus du 17ème Congrès International de Méchanique des Sols et d'ingénierie Géotechnique : Le monde universitaire et la pratique en géotechnique : 5-9 Octobre 2009, Alexandrie, Egypte. Paper presented at International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering : 05/10/2009 - 09/10/2009 (pp. 72-75). Amsterdam: IOS Press, 1
Open this publication in new window or tab >>Undrained shear strength and compression properties of Swedish fine-grained sulphide soils
2009 (English)In: Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: the academia & practice of geotechnical engineering : 5-9 October 2009, Alexandria, Egypt = Comptes rendus du 17ème Congrès International de Méchanique des Sols et d'ingénierie Géotechnique : Le monde universitaire et la pratique en géotechnique : 5-9 Octobre 2009, Alexandrie, Egypte / [ed] M. Hamza; M. Shahien; Y. El-Mossallamy, Amsterdam: IOS Press, 2009, Vol. 1, p. 72-75Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam: IOS Press, 2009
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35943 (URN)10.3233/978-1-60750-031-5-72 (DOI)2-s2.0-84155189549 (Scopus ID)aad733a0-ee53-11de-bae5-000ea68e967b (Local ID)978-1-60750-031-5 (ISBN)aad733a0-ee53-11de-bae5-000ea68e967b (Archive number)aad733a0-ee53-11de-bae5-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering : 05/10/2009 - 09/10/2009
Note
Godkänd; 2009; 20091221 (bo)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Westerberg, B. (2008). Utmaningar och möjligheter för en förbättrad geoteknik: laboratorieprovning och materialegenskaper idag och imorgon (ed.). Paper presented at . Bygg & Teknik (1), 12-18
Open this publication in new window or tab >>Utmaningar och möjligheter för en förbättrad geoteknik: laboratorieprovning och materialegenskaper idag och imorgon
2008 (Swedish)In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, no 1, p. 12-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-5563 (URN)3b10f8c0-d93e-11dc-8da8-000ea68e967b (Local ID)3b10f8c0-d93e-11dc-8da8-000ea68e967b (Archive number)3b10f8c0-d93e-11dc-8da8-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20080212 (bo)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Larsson, R., Westerberg, B., Albing, D., Knutsson, S. & Carlsson, E. (2007). Sulfidjord: geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Sulfidjord: geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet
Show others...
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas resultaten av ett forskningsprojekt av skjuvhållfastheten i finkornig sulfidjord längs Norrlandskusten. Undersökningens syfte har varit att på basis av egna resultat och vad som i övrigt är rapporterat i litteraturen beskriva den odränerade skjuvhållfastheten i sulfidjord och att ge rekommendationer för hur den lämpligen bestäms. Eftersom rekommendationerna i många delar skiljer sig från de som ges för annan typ av finkornig jord har det också varit viktigt att klargöra vad som här menas med sulfidjord och hur denna bör klassificeras. Med sulfidjord avses i detta sammanhang sulfidjord i Norrlands kustland, dvs. vad som förr kallades svartmocka. För att räknas in i denna kategori bör jorden ha en organisk halt av minst 1%. I undersökningen har ingått sulfidjordar med lerhalter upp till 40% och organiska halter upp till ca 10%. För eventuellt förekommande sulfidjordar med högre lerhalter och/eller organiska halter bör de utvärderingsregler som gäller för lera och organisk jord användas parallellt. Sulfidfärgad jord inom samma område med organiska halter lägre än 1% bör ur rent geoteknisk synvinkel inte klassificeras som sulfidjord utan behandlas som övrig jord med motsvarande kornfördelning. De aktuella sulfidjordarna har således en sammansättning som enligt geotekniska benämningsregler i huvudsak skulle klassificera dem som organisk silt eller organisk siltig lera och i fall med organiska halter högre än 6% som siltig eller lerig gyttja. Resultaten i denna undersökning visar också att hållfasthetsegenskaperna i sulfidjord normaliserade mot jordens organiska halt och spänningshistoria i stort följer samma mönster som för övrig organisk mineraljord och mineralisk organisk jord. Vad som geotekniskt främst skiljer sulfidjorden från de flesta andra finkorniga svenska jordarna är att den gradvisa övergång med först minskande korsstorlek och sedan ökande organisk halt från silt, siltig lera, lera, organisk lera till organisk jord och som avspeglas i jordens flytgräns, inte gäller för siltig organisk jord som sulfidjord. Detta medför att de empiriska utvärderingar av olika parametrar och försöksresultat som bygger på den nämnda kopplingen till flytgränsen oftast inte kan användas i sulfidjord. Enligt resultaten i denna undersökning bör hållfasthetsvärden för sulfidjord bestämda med fallkonförsök i laboratoriet och vingförsök i fält korrigeras med en faktor av 0,65. Spridningen i resultaten var relativt stor och korrektionsfaktorns variationskoefficient var ca 16-17%. Den odränerade skjuvhållfastheten respektive förkonsolideringstrycket bör ur CPT-sondering i sulfidjord utvärderas med konfaktorerna 20 respektive 4,75. Spridningen i resultaten från CPT-sonderingarna var liten och variationskoefficienterna för konfaktorerna, (faktorerna 20 respektive 4,75), var 10 respektive 8%. I de fall den odränerade skjuvhållfastheten är avgörande och osäkerhet om erforderlig säkerhet mot brott finns, bör komplettering göras med i första hand direkta skjuvförsök. Bedömning av förkonsolideringstrycket ur resultaten av CPT-sonderingar används främst som ett hjälpmedel för att kvalitativt bedöma förkonsolideringstryckets variation mot djupet och att med hjälp därav sammanbinda de enskilda värdena från ödometerförsök. I rapporten ges ett empiriskt samband för uppskattning av den initiella skjuvmodulen. Närmare rekommendationer för hur den odränerade skjuvhållfastheten bör bestämmas ges i kapitlet "Slutsatser och rekommendationer", som bör användas tillsammans med SGI Information Nr 3 (revision 2007) "Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i kohesionsjord". Kapitlet "Slutsatser och rekommendationer" omfattar också övriga försök som bör utföras för en korrekt klassificering av jorden och för att föreslagna empiriska korrelationer skall kunna utnyttjas.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2007. p. 135
Series
Research report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528 ; 2007:15
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24218 (URN)a25426c0-aee5-11dc-8c11-000ea68e967b (Local ID)a25426c0-aee5-11dc-8c11-000ea68e967b (Archive number)a25426c0-aee5-11dc-8c11-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2007; 20071220 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Westerberg, B., Pousette, K., Rogbeck, Y., Andersson, M. & Norrman, T. (2005). Laboratory tests of stabilised sulphide soil from Northern Sweden (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Deep mixing '05: International Conference on Deep Mixing : best practice and recent advances. Paper presented at International Conference on Deep Mixing : 23/05/2005 - 25/05/2005. : Swedish Deep Stabilization Research Centre
Open this publication in new window or tab >>Laboratory tests of stabilised sulphide soil from Northern Sweden
Show others...
2005 (English)In: Deep mixing '05: International Conference on Deep Mixing : best practice and recent advances, Swedish Deep Stabilization Research Centre , 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Swedish Deep Stabilization Research Centre, 2005
Series
Report / Swedish Deep Stabilization Research Centre, ISSN 1402-2036 ; 13
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-31648 (URN)5e547520-0700-11dc-b09b-000ea68e967b (Local ID)5e547520-0700-11dc-b09b-000ea68e967b (Archive number)5e547520-0700-11dc-b09b-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Deep Mixing : 23/05/2005 - 25/05/2005
Note
Godkänd; 2005; 20070520 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Westerberg, B., Albing, D. & Larsson, R. (2005). Research on strength and deformation properties of Swedish fine-grained sulphide soils (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Comptes rendus du XVIème Congrès International de Mécanique des Sols et de la Géotechnique : [16 ICSMGE, Osaka, Japan, 12 - 16 September 2005]. Paper presented at International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering : 12/09/2005 - 16/09/2005 (pp. 623-626). Rotterdam: Millpress, 2
Open this publication in new window or tab >>Research on strength and deformation properties of Swedish fine-grained sulphide soils
2005 (English)In: Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Comptes rendus du XVIème Congrès International de Mécanique des Sols et de la Géotechnique : [16 ICSMGE, Osaka, Japan, 12 - 16 September 2005], Rotterdam: Millpress , 2005, Vol. 2, p. 623-626Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

A recently started research project concerning strength and deformation properties of Swedish fine-grained sulphide soils is presented. The scope of study is outlined. The overall purpose of the project is to find suitable testing methods in field and laboratory to determine reliably the mechanical properties of fine-grained sulphide soils. In this paper, some test results of undrained shear strength of sulphide soils, determined with different test methods at two test sites, is presented. The results confirm that there is a need for calibration of the different evaluation methods in order to obtain relevant values in fine-grained sulphide soils.

Place, publisher, year, edition, pages
Rotterdam: Millpress, 2005
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-30547 (URN)46558690-36b9-4281-bfdf-c83a34317dae (Local ID)46558690-36b9-4281-bfdf-c83a34317dae (Archive number)46558690-36b9-4281-bfdf-c83a34317dae (OAI)
Conference
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering : 12/09/2005 - 16/09/2005
Note
Godkänd; 2005; 20121119 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Westerberg, B., Albing, D. & Larsson, R. (2005). Strength and deformation properties of fine-grained sulphide soil (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Proceedings: XVI ICSMGE Osaka 2005. Paper presented at International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering : 12/09/2005 - 16/09/2005 (pp. 623-636). Rotterdam: Millpress
Open this publication in new window or tab >>Strength and deformation properties of fine-grained sulphide soil
2005 (English)In: Proceedings: XVI ICSMGE Osaka 2005, Rotterdam: Millpress , 2005, p. 623-636Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Sulphide soil is the dominating fine-grained soil type along the east coast of the northern part of Sweden. A sulphide soil typically consists of clay and silt fractions with various and smaller content of sand. Sulphide soil may contain high amounts of iron mono sulphides (FeS) and organic content up to about 10%. A fine-grained sulphide soil normally shows low strength and high compressibility. Previous research concerning strength and deformation properties of Swedish fine-grained soils has very little included sulphide soil. It has been found that field and laboratory methods used to determine properties of other fine-grained soils, are often not suitable for sulphide soil.In this paper results from field and laboratory testing of fine-grained sulphide soil are presented and discussed. In the field, field vane tests, CPT-tests, dilatometer tests, seismic CPT-tests and undisturbed sampling are conducted. In the laboratory, triaxial tests, direct shear tests, oedometer tests, CRS-oedometer tests, routine tests of basic geotechnical properties and tests to determine chemical properties are done. In the laboratory, testing is carried out in room temperature as well as for in situ soil temperature for samples handled either at normal air conditions or at air free conditions.The main purpose of the research project is to find suitable testing methods in field and laboratory to determine mechanical properties of fine-grained sulphide soils. This includes how the results should be interpreted and evaluated and how samples should be sampled, transported, stored, handled and tested. In the paper the first part of the project is reported, including comparisons between properties and parameters determined in field and in laboratory. Effects on mechanical properties of testin g in room temperature versus in situ soil temperature and effects of handling the sample at air free conditions or not, are presented.

Place, publisher, year, edition, pages
Rotterdam: Millpress, 2005
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-34668 (URN)8ed76bd0-95ea-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)8ed76bd0-95ea-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)8ed76bd0-95ea-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering : 12/09/2005 - 16/09/2005
Note
Godkänd; 2005; 20061227 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Edeskär, T. & Westerberg, B. (2004). Alternativa material - en sort(s) guld? (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Grundläggningsdagen 2004: 25-årsjubileum, Stockholm, 4 mars, 2004. Paper presented at Grundläggningsdagen 2004 : 04/03/2004 - 04/03/2004 (pp. 47-6115).
Open this publication in new window or tab >>Alternativa material - en sort(s) guld?
2004 (Swedish)In: Grundläggningsdagen 2004: 25-årsjubileum, Stockholm, 4 mars, 2004, 2004, p. 47-6115Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35844 (URN)a87b54c0-6074-11dc-807a-000ea68e967b (Local ID)a87b54c0-6074-11dc-807a-000ea68e967b (Archive number)a87b54c0-6074-11dc-807a-000ea68e967b (OAI)
Conference
Grundläggningsdagen 2004 : 04/03/2004 - 04/03/2004
Note
Godkänd; 2004; 20070911 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-04-17Bibliographically approved
Edeskär, T. & Westerberg, B. (2004). Gummiklipp som tjälisolering i skyddslager i en vägkonstruktion (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Proceedings: NGM 2004. XIV Nordic Geotechnical Meeting. Paper presented at Nordiska Geoteknikermötet : 19/05/2004 - 21/05/2004 (pp. I 15). Linköping: Svenska geotekniska föreningen
Open this publication in new window or tab >>Gummiklipp som tjälisolering i skyddslager i en vägkonstruktion
2004 (English)In: Proceedings: NGM 2004. XIV Nordic Geotechnical Meeting, Linköping: Svenska geotekniska föreningen , 2004, p. I 15-Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Svenska geotekniska föreningen, 2004
Series
SGF rapport, ISSN 1103-7237 ; 2004:3
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-29850 (URN)375d3d20-6927-11db-8cbe-000ea68e967b (Local ID)375d3d20-6927-11db-8cbe-000ea68e967b (Archive number)375d3d20-6927-11db-8cbe-000ea68e967b (OAI)
Conference
Nordiska Geoteknikermötet : 19/05/2004 - 21/05/2004
Note
Godkänd; 2004; 20061031 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-04-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications