Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sehlstedt-Persson, MargotORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3544-8716
Publications (10 of 75) Show all publications
Myronycheva, O., Poohphajai, F., Sehlstedt-Persson, M., Vikberg, T., Karlsson, O., Junge, H. & Sandberg, D. (2019). Application of GRAS Compounds for the Control of Mould Growth on Scots Pine Sapwood Surfaces: Multivariate Modelling of Mould Grade. Forests, 10(9), Article ID 714.
Open this publication in new window or tab >>Application of GRAS Compounds for the Control of Mould Growth on Scots Pine Sapwood Surfaces: Multivariate Modelling of Mould Grade
Show others...
2019 (English)In: Forests, ISSN 1999-4907, E-ISSN 1999-4907, Vol. 10, no 9, article id 714Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research Highlights: In this study, the Generally Recognised as Safe (GRAS) compounds were applied in order to study mould-fungi growth on dried Scots pine sapwood. Background and Objectives: The transition to the use of more sustainable wood-material may be possible by applying GRAS compounds that can control and prevent contamination by primary colonising mould fungi. Materials and Methods: Kiln-dried sawn timber was treated with three different GRAS compounds, and different fungal inoculation methods applied in order to investigate differences in the development of fungal communities. Results: Substances based on potassium silicate significantly reduced fungal growth and mould contamination on the studied wood surfaces. By combining wood-surface treatments with GRAS compounds, fungal-area size as predictors and mould grade as response, a partial least squares (PLS) model that makes it possible to predict mould grade on wood surfaces was developed. The PLS model is a key component in the development of a smart grading-systems equipped by e.g. high-speed digital cameras for the early detection of fungal attack on wood surfaces in different applications. However, the measurements based on chemical characterisation should be the next step to take in order significantly to enhance the model and increase the range of robust applications. In the current study, a multivariate model describing the influence of each fungal-covering area on mould grade was presented for the first time.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2019
Keywords
bacteria, potassium silicate, N-Alkylbensyldimethylammonium chloride, wood, fungi, mould area, PLS modeling
National Category
Wood Science Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-75696 (URN)10.3390/f10090714 (DOI)000487978700070 ()2-s2.0-85072556439 (Scopus ID)
Note

Validerad;2019;Nivå 2;2019-08-27 (johcin)

Available from: 2019-08-26 Created: 2019-08-26 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Sehlstedt-Persson, M., Hansson, L., Couceiro, J. & Vikberg, T. (2019). Konditionering av virke vid olika fuktkvoter: studier i tomograf. Skellefteå
Open this publication in new window or tab >>Konditionering av virke vid olika fuktkvoter: studier i tomograf
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Fuktförändringar i virke under pågående konditionering har aldrig tidigare studerats i tomograf.

Resultat av denna labbstudie av diffusionsbaserad, icke-kondenserande jämviktskonditionering vid olika fuktkvotsnivåer sammanfattas enligt följande: (Notera att torkningsspänningar inte utvärde­rats i denna studie utan enbart fuktförändringar.)

  • Studien styrker industriella erfarenheter att konditionering ”tar bättre” på virke nedtorkat till lägre fuktkvot jämfört än om fuktkvoterna är högre.
  • Försöken ger en god fingervisning om hur länge konditionering bör pågå för en viss önskad medel­fuktkvotshöjning i ett industriellt vanligt förekommande klimat 70 °C och psykrometer­skillnad 2° vilket motsvarar en jämviktsfuktkvot på 16,8%. Vill man ex höja medelfuktkvoten från 10 – 12% visar resultaten att 4 timmars konditionering är tillräckligt för furuvirket. Att i samma klimat höja medel­fuktkvoten 2% vid högre startfuktkvoter (mellan 14–23%) har inte i något fall varit möjligt för vare sig gran eller furu under de 8 timmar som konditionering pågick. Det är också viktigt att påpeka att konditioneringsklimatet i dessa labbförsök har uppnått börvärden mycket snabbt (figur 3) vilket inte är fallet vid stora virkeslaster i industriskala där basningskapacitet och blåsdjup påverkar tid till uppnådda börvärden.
  • Vad gäller fuktkvotsskillnad nära ytorna ses generellt en utplaning av fuktförändringar i samtliga försök efter 3–4 timmar.
  • Fuktkvotsnivån spelar roll för den inledande fuktkvotsförändringen inom tvärsnittet: ju torrare virke desto snabbare förändring.
  • När konditioneringen startar är fuktvandringen i splintved effektivare än i kärnved vilket sannolikt förklaras av splintvedens högre diffusivitet.
  • Vad gäller eventuella skillnad mellan träslag är det inte möjligt att dra några slutsatser.
  • Metodstudien visar att upplösningen i tomografen är tillräcklig för att kunna utvärdera fuktkvotsförändringar nära virkesytorna i ca 3 mm tjocka skal.
Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: , 2019. p. 28
Series
TräCentrumNorr
Keywords
trä, furu, gran, tomografi, torkning, konditionering
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72978 (URN)
Projects
”TiiN, TräInnovation i Norr”
Funder
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Note

Denna studie har utförts i projektet "Utveckling av industriell virkestorkning" inom ramen för projektet ”TiiN, TräInnovation i Norr”  

Available from: 2019-02-21 Created: 2019-02-21 Last updated: 2019-02-28Bibliographically approved
Myronycheva, O., Karlsson, O., Sehlstedt-Persson, M., Öhman, M. & Sandberg, D. (2019). Portable microNIR sensor for the evaluation of mould contamination on wooden surfaces. In: LeVan-Green, S. (Ed.), Proceedings of the 62nd International Convention of ociety of Wood Science and Technology. Convention  Tenaya Lodge, Yosemite, California, USA, October 20-25: Theme: Renewable Materials and the Wood-based Bioeconomy,. Paper presented at 62nd International Convention of ociety of Wood Science and Technology (pp. 46-51). SWST, Society of Wood Science and Technology
Open this publication in new window or tab >>Portable microNIR sensor for the evaluation of mould contamination on wooden surfaces
Show others...
2019 (English)In: Proceedings of the 62nd International Convention of ociety of Wood Science and Technology. Convention  Tenaya Lodge, Yosemite, California, USA, October 20-25: Theme: Renewable Materials and the Wood-based Bioeconomy, / [ed] LeVan-Green, S., SWST, Society of Wood Science and Technology , 2019, p. 46-51Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
SWST, Society of Wood Science and Technology, 2019
National Category
Wood Science
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-76467 (URN)978-0-9817876-9-5 (ISBN)
Conference
62nd International Convention of ociety of Wood Science and Technology
Available from: 2019-10-22 Created: 2019-10-22 Last updated: 2020-01-28
Sehlstedt-Persson, M., Vikberg, T. & Scheepers, G. (2019). Temperaturdifferens ”ΔT” mellan virkesyta och luft under pågående torkning som möjlig styrparameter i virkestorkning.: Mätningar i labb och industriskala.. Skellefteå
Open this publication in new window or tab >>Temperaturdifferens ”ΔT” mellan virkesyta och luft under pågående torkning som möjlig styrparameter i virkestorkning.: Mätningar i labb och industriskala.
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Målsättningen med denna studie har varit att utvärdera frågeställningen om tempe­ratur­differensen mellan lufttemperatur och virkesyta (ΔT), kan användas adaptivt i en FB kanal för att detektera övergång från torkning i kapillär till diffusionsfas. Man eftersträvar att så mycket kapillärt vatten som möjligt ska avgå i zon 1 innan virket går in i zon 2 för att inte fuktkvoten ska bli för hög i uttagsänden.

Inledningsvis utfördes ett antal grundläggande försök i labbmiljö följt av en mer omfattande mätning i industriskala vid J-G Anderssons i Linneryd. Vid Linneryds­försöket gjorde även termografimätningar. Slutligen gjordes ett långtidsförsök vid Norra Timbers anläggning i Kåge med beröringsfri IR-sensor för mätning av yttemperatur på långsidorna av passerande virkestaplar.

Slutsatser av grundläggande försök i CT-lab

Utvärderingen av försök på enbitsnivå pekar mot att ΔT signalen har god potential att kunna användas för att detektera när fibermättnad nås i virket. I kanaler med stora virkeslaster med varierande fuktinnehåll måste dock yttemperaturmätningar göras på medelvärden av större ytor. Nästa steg var industriella mätningar i kanal där dock ingen kontinuerlig fukt­kvots­bestäm­ning var möjlig att göra.

Slutsatser av industrimätningar i Linneryd

Mätningar av virkets yttemperatur, lokalt torkklimat, lufthastighet, fuktkvot och ΔT i prover placerade i olika positioner i en virkesstapel med 22x100 mm granbräder under torkning i en 2 zons FB kanal, visar överensstämmande resultat.  Nivåerna på ΔT i nedblåsningsschaktet visar tydligt om proven var kvar i kapillärfas eller inte. Höga nivåer på ΔT som i centrala de­lar­na av paketen i höjdled  innebär att proverna fortfa­rande var i kapillärfas. Låga nivåer på  ΔT, som på kanterna av mittpaketet, innebär att kapillär­fasen har passerats. I positioner där slutfuktkvot blev  betydligt högre än målfuktkvot (centrum i toppaket) var ΔT nivån hög i ned­blås­ningsschaktet. Detta virke skulle med fördel ha haft längre tid i zon 1. Virket på kan­terna var redo för övergång till zon 2. I praktiken görs dock naturligtvis drag­ningar för en hel stapel i taget.

 

Termografibilderna ger en ögonblicksbild av torkningsläget i en virkelast och har potential att vara ett komplement till befintliga mätmetoder. Industrimätningarna visar att det är möjligt att ta bra värmebilder i nedblåsningsschaktet i en FB kanal. Att ha en permanent värmekamera i nedblåsningsschaktet ställer dock krav på kylning av kameran som inte klarar höga tempe­raturer.

Slutsatser från långtidsförsök vid Norra Timbers anläggning i Kåge

Två pyrometrar riktade att mäta yttemperatur på de två översta paketen på passerande vagnar installerades i en gångdörr vid nedblåsningsschaktet i en FB kanal. Beräknat ΔT tycks kunna utgöra värdefull processdata för att styra torkens dragningstid.

Yttemperaturmätningar med pyrometer är en relativt robust metod som fungerar bra i en virkestork. Ingen rengöring behövdes under de fyra månaderna som mätningen pågick.

Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: , 2019. p. 26
Series
Träcentrum Norr
Keywords
trä, tomografi, virkestorkning, adaptivitet, termografi
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72973 (URN)
Projects
TiiN Träinnovation i Norr
Funder
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Note

dierna som avrapporteras i denna rapport har utförts inom delprojekt 3 inom ramen för projektet ”TiiN, TräInnovation i Norr” .

Available from: 2019-02-21 Created: 2019-02-21 Last updated: 2019-02-28Bibliographically approved
Vikberg, T. & Sehlstedt-Persson, M. (2019). Tryckfall över värmebatteri i virkestork: resultat av tre års mätningar. Slutrapport.. Skellefteå
Open this publication in new window or tab >>Tryckfall över värmebatteri i virkestork: resultat av tre års mätningar. Slutrapport.
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Möjligheterna att utföra behovsstyrt underhåll på virkestorkar istället för enligt ett underhållschema vore önskvärt. En av underhållsåtgärderna som är svåra att schemalägga i tiden är rengöring av värmebatterierna eftersom graden av nedsmutsning i stor del beror på råvaran, utomhusklimatet och sågutrustningen. I detta projekt mättes det statiska tryckfallet över värmebatteriet i 1:a-zon i en två zons kanaltork. Mätningen pågick under tre års tid och målet var att få till stånd en mätning som indikerar när det är dags att rengöra värmebatteriet. Projektets slutsatser är:

  • Det är möjligt att mäta graden av spånpålimning på värmebatterierna genom att mäta tryckfallet över värmebatteriet.
  • Tryckfallsmätning kan tjäna som indikator för när det är lämpligt att rengöra värmebatteriet.
Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: , 2019. p. 17
Series
TräCentrumNorr
Keywords
virkestorkning, spånpålimning, adaptivitet
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72979 (URN)
Projects
TiiN, TräInnovation i Norr
Funder
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Note

Denna studie har utförts i projektet "Utveckling av industriell virkestorkning" inom ramen för projektet ”TiiN, TräInnovation i Norr”  

Available from: 2019-02-21 Created: 2019-02-21 Last updated: 2019-02-28Bibliographically approved
Sehlstedt-Persson, M. & Vikberg, T. (2019). Utveckling av industriell virkestorkning: Slutrapport. Skellefteå
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av industriell virkestorkning: Slutrapport
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet har behandlat ett antal delstudier kopplat till virkestorkning inom följande områden : ADAPTIVITET, FUKT­DYNAMIK och TORKNINGSKVALITET. Projektet har bidragit till att steg har tagits mot målet att uppnå en mer självstyrande och automatiserad torkningsprocess, en mer optimerad och energieffektiv torkningsprocess samt bättre och jämnare torkningskvalitet som samman­taget minskar torkkostnader genom att:

ADAPTIVITET identifiera olika mättekniska- och återkopplade signaler som kan användas i simulatorer och styrsystem: ”ΔT” principens möjlighet att adaptivt förlänga dragtider i en FB-kanal, termograferingens diagnostiska möjlighet att få en momentan överblick över rumslig fukt­kvots­spridning i en torkande virkeslast samt difftrycksmätningens potential att signalera rengöringsbehov för att undvika försämrad lufthastighet och värmeöverföring i en kanal.

FUKTDYNAMIK öka förståelsen för virkets fuktdynamik genom att i tomografstudier visa på möjligheten att optimera diffusionsdriven jämviktskonditionering vid olika fuktkvotsnivåer och på så sätt effektivisera tid och energianvändning i torkar. Fuktförändringar under pågående kondi­tio­nering har aldrig tidigare studerats i tomograf.

i tomografstudier visa hur övergången mellan kapillär och diffusionsfas genom  ΔT tydligt kan identifieras

genom CT-studier ge ökad förståelse och förbättrat underlag för fuktdynamisk modellering i kapillär och diffusionsfas.

TORKNINGSKVALITET förbättra torkningskvalitet genom bättre målfuktkvotsträff och mindre fuktkvotsspridning genom de ovan nämnda adaptiva metodernas potential.

visa att en kombination av torkning med efterföljande hyvling och behandling med mögel­hämmare kan åstadkomma en produktgrupp av splintvedsbrädor av furu, contorta och gran med god och likvärdig mögelbeständighet.

Studierna som avrapporteras övergripande i denna rapport har utförts inom delprojekt 3 inom ramen för projektet ”TiiN, TräInnovation i Norr”.

Samtliga delstudier avrapporteras separat i följande TCN- rapporter.

TCN-rapport: Temperaturdifferens ”ΔT” mellan virkesyta och luft under pågående torkning som möjlig styrparameter i virkestorkning. Mätningar i labb och industriskala. Margot Sehlstedt-Persson, LTU, Tommy Vikberg, RISE, Gerhard Scheepers, RISE.

 

TCN-rapport: Värmekameramätningar i virkestorkar. Gerhard Scheepers, RISE.

 

TCN-rapport: Mögeltest av torkade furu, gran och contorta bräder: Sammanfattning av “Mould susceptibility of dried boards of Contorta pine, Scots pine and Norway spruce A comparative study” Faksawat Poohphajai, februari 2018. Margot Sehlstedt-Persson, LTU.

 

TCN-rapport: Konditionering av virke vid olika fuktkvoter – studier i tomograf. Margot Sehlstedt-Persson, Lars Hansson, José Couceiro samtliga LTU, Tommy Vikberg RISE.

 

TCN-rapport: Tryckfall över värmebatteri i virkestork - resultat av tre års mätningar. Tommy Vikberg, RISE och Margot Sehlstedt-Persson, LTU. 

Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: , 2019. p. 13
Series
Träcentrum Norr
Keywords
trä, torkning
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72972 (URN)
Projects
TiiN
Funder
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Available from: 2019-02-21 Created: 2019-02-21 Last updated: 2019-02-28Bibliographically approved
Couceiro, J., Hansson, L., Sehlstedt-Persson, M. & Sandberg, D. (2018). CT-studies during the Conditioning phase of the Wood Drying Process. In: : . Paper presented at 21st International Drying Symposium (IDS), Valencia, Spain, Sep 11-14, 2018.
Open this publication in new window or tab >>CT-studies during the Conditioning phase of the Wood Drying Process
2018 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [en]

Computed tomography (CT) during drying of sawn timber is an excellent non-destructivetechnique to study the moisture flux as a function of drying time. In this study, a climatechamber combined with a medical CT- scanner has been used for non-destructive studies ofdensity changes in sawn timber during drying and conditioning.Green sawn timber contains large amounts of water and has to be dried before it can befurther processed and used in various building applications. The most common dryingmethod is convective air-circulation drying in large industrial kilns, where the relativehumidity (RH) of the hot circulating air is gradually reduced until the timber reaches thetarget moisture content (MC).Drying of sawn timber is driven by the existence of a difference in MC between the coreand the surface, so that moisture moves from the wet inner region towards the drier outerregion. During the early capillary stages of drying, the drying rate is high while, at the laterstages when all liquid water has evaporated, the drying rate is slow and diffusioncontrolled.At the end of the drying process, the timber surface is always drier than its core.In addition to this moisture gradient, internal stresses develop within the cross section withcompression stresses in the timber surface and tension in the inner regions. To avoidunwanted distortions, both these stresses and the moisture gradient, need to be eliminatedbefore the timber is further processed. This is achieved in a final conditioning stage withinthe drying process by moistening the circulating air through steaming or water spraying.The aim of the present work was to optimize the conditioning stage by developing amethod for studying of moisture gradients, deformations and internal and externaldimensional changes in sawn timber during the conditioning phase by using a CT-scannercombined with a drying unit for in-situ measurements of moisture flow.The results show that it is possible to detect the moisture gradient between the surface andcore of the timber with satisfactory reliability, but not the internal and external dimensionalchanges. However, this method creates a potential for increasing the knowledge andunderstanding of the conditioning phase and makes it possible to optimize and develop thisstep in the drying process to improve the yield and ensure a higher quality of the sawntimber.

National Category
Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-71117 (URN)
Conference
21st International Drying Symposium (IDS), Valencia, Spain, Sep 11-14, 2018
Available from: 2018-10-05 Created: 2018-10-05 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Myronycheva, O., Karlsson, O., Sehlstedt-Persson, M., Öhman, M. & Sandberg, D. (2018). Distribution of low-molecular lipophilic extractives beneath the surface of air- and kiln-dried Scots pine sapwood boards. PLoS ONE, 13(10), Article ID e0204212.
Open this publication in new window or tab >>Distribution of low-molecular lipophilic extractives beneath the surface of air- and kiln-dried Scots pine sapwood boards
Show others...
2018 (English)In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 10, article id e0204212Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

During industrial wood drying, extractives migrate towards the wood surfaces and make the material more susceptible to photo/biodegradation. The present work provides information about the distribution, quantity and nature of lipophilic substances beneath the surface in air- and kiln-dried Scots pine (Pinus sylvestris L.) sapwood boards. Samples were taken from knot-free sapwood surfaces and the composition of lipophilic extractives, phenols and low-molecular fatty/resin acids layers at different nominal depths below the surface was studied gravimetrically, by UV-spectrometry and by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The concentration of total extractives was significantly higher in kiln-dried than in air-dried samples and was higher close to the surface than in the layers beneath. The scatter in the values for the lipophilic extractives was high in both drying types, being highest for linoleic acid and slightly lower for palmitic, oleic and stearic acids. The amount of fatty acids was low in kiln-dried boards, probably due to a stronger degradation due to the high temperature employed. The most abundant resin acid was dehydroabietic acid followed by pimaric, isopimaric, and abietic acids in both drying types. It is concluded that during kiln-drying a migration front is created at a depth of 0.25 mm with a thickness of about 0.5 mm.

Place, publisher, year, edition, pages
PLOS, 2018
National Category
Wood Science Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-71200 (URN)10.1371/journal.pone.0204212 (DOI)000446921100033 ()30303988 (PubMedID)2-s2.0-85054716404 (Scopus ID)
Projects
Experimental studies of capillary phenomena in bio-based materialsFungal growth on modified wood-based products under subarctic conditionsModWoodLifeUnderstanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach
Funder
Swedish Research Council
Note

Validerad;2018;Nivå 2;2018-10-29 (svasva)

Available from: 2018-10-13 Created: 2018-10-13 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Myronycheva, O., Sehlstedt-Persson, M., Karlsson, O. & Sandberg, D. (2018). Growth of mold and rot fungi on copper-impregnated Scots pine sapwood: Influence of planing depth and inoculation pattern.. BioResources, 13(4), 8787-8801
Open this publication in new window or tab >>Growth of mold and rot fungi on copper-impregnated Scots pine sapwood: Influence of planing depth and inoculation pattern.
2018 (English)In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 13, no 4, p. 8787-8801Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The biocidal properties of an industrially used copper-based preservative were evaluated at different planing depths on exposure of pine wood to mold fungi in direct and indirect contamination methods, with simultaneous verification of white rot fungi virulence on wood. The preservative was an aqueous solution of copper carbonate, 2-aminoethanol, and quaternary ammonium compounds. Full cell preservative impregnation efficiency against visual mold fungi growth was tested on sapwood surfaces planed to different depths before impregnation. The virulence of two white rot fungal strains of Trametes versicolor (441 and JPEI) against the dried non-impregnated and impregnated wood samples was also tested. The unplaned surface of impregnated timber was occupied by air-borne contaminants, such as Paecilomyces variottiand Aspergillus niger up to 30%, and, even after impregnation it was necessary to process the surface to avoid micro-fungi settlement. The virulence of the tested rot fungi strains was confirmed by the aggressive degradation of non-impregnated wood with a mass loss of over 40%. Both Trametes sp. strains degraded the preservative-impregnated wood with a mass loss of 3.1% to 4.8%, but degradation by the JPEI strain was more intensive and more dependent on planing depth than the other strain (441).

Place, publisher, year, edition, pages
North Carolina State University, 2018
National Category
Wood Science Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-71285 (URN)10.15376/biores.13.4.8787-8801 (DOI)000454215100118 ()2-s2.0-85056570471 (Scopus ID)
Note

Validerad;2018;Nivå 2;2018-10-30 (svasva)

Available from: 2018-10-19 Created: 2018-10-19 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Myronycheva, O., Karlsson, O., Sehlstedt-Persson, M., Hagman, O., Sidorova, E. & Sandberg, D. (2018). Hyperspectral Imaging Surface Analysis for Dried and Thermally Modified Wood: An Exploratory Study. Journal of Spectroscopy, Article ID 7423501.
Open this publication in new window or tab >>Hyperspectral Imaging Surface Analysis for Dried and Thermally Modified Wood: An Exploratory Study
Show others...
2018 (English)In: Journal of Spectroscopy, ISSN 2314-4920, E-ISSN 2314-4939, article id 7423501Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Naturally seasoned, kiln-dried, and thermally modified wood has been studied by hyperspectral near-infrared imaging between 980 and 2500 nm in order to obtain spatial chemical information. Evince software was used to explore, preprocess, and analyse spectral data from image pixels and link these data to chemical information via spectral wavelength assignment. A PCA model showed that regions with high absorbance were related to extractives with phenolic groups and aliphatic hydrocarbons. The sharp wavelength band at 2135 nm was found by multivariate analysis to be useful for multivariate calibration. This peak represents the largest variation that characterizes the knot area and can be related to areas in wood rich in hydrocarbons and phenol, and it can perhaps be used for future calibration of other wood surfaces. The discriminant analysis of thermally treated wood showed the strongest differentiation between the planed and rip-cut wood surfaces and a fairly clear discrimination between the two thermal processes. The wavelength band at 2100 nm showed the greatest difference and may correspond to stretching of C=O-O of polymeric acetyl groups, but this requires confirmation by chemical analysis.

Place, publisher, year, edition, pages
Hindawi Publishing Corporation, 2018
National Category
Wood Science
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-71584 (URN)10.1155/2018/7423501 (DOI)2-s2.0-85057402277 (Scopus ID)
Note

Validerad;2018;Nivå 2;2018-11-20 (svasva)

Available from: 2018-11-14 Created: 2018-11-14 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3544-8716

Search in DiVA

Show all publications