Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Vidman, Åsa
Publications (10 of 19) Show all publications
Vidman, Å. (2008). Langtidssykemelding som et spørsmål om å leve rett (ed.). In: (Ed.), Johans Sandvin (Ed.), Arbeid, sykdom og moral: om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb (pp. 69-92). Paper presented at . Bergen: Fagboksforlaget
Open this publication in new window or tab >>Langtidssykemelding som et spørsmål om å leve rett
2008 (Norwegian)In: Arbeid, sykdom og moral: om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb, Bergen: Fagboksforlaget , 2008, p. 69-92Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: Fagboksforlaget, 2008
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21346 (URN)dac683c0-77d3-11dc-80da-000ea68e967b (Local ID)978-82-450-0651-3 (ISBN)dac683c0-77d3-11dc-80da-000ea68e967b (Archive number)dac683c0-77d3-11dc-80da-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20071011 (biem)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Vidman, Å. (2007). Det är så mycket som kan spela in: en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Det är så mycket som kan spela in: en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna
2007 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med studien har varit att belysa erfarenheter och processer som är relaterade till långtidssjukskrivning, såväl till att bli sjukskriven, till att förbli sjukskriven under lång tid och till insatserna och arbetet för att återgå i arbete. Utgångspunkten har varit erfarenheter, upplevelser och uppfattningar hos personer som på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning under lång tid varit utestängda från arbetsmarknaden. Studien har genomförts i Arvidsjaurs kommun där 17 långtidssjukskrivna personer intervjuats. Det var 13 kvinnor och fyra män i åldrarna 26 till 60 år varav de flesta var sjukskrivna på grund av problem med rörelseapparaten eller utmattningsdepression och liknande. Intervjuerna var öppna med karaktär av dialog, och analysen siktade till att förstå de konstruktioner de långtidssjuka skapat för att bringa mening i sin livssituation. Vid analysen framgick att intervjuerna förutom det som var direkt relaterat till studiens syfte - orsaker till sjukskrivning, om att vara sjuk under lång tid samt om stöd och hjälp för att kunna återgå i arbete - också handlade om hur sjukdom kan förstås, om könsskillnader samt om långvarig sjukdom och moral. Det övervägande intrycket är att informanterna ser sjukskrivningen som en konsekvens av många olika samspelande faktorer. Några har också varit med om olyckshändelser som endera bidragit till eller direkt orsakat sjukskrivningen. Bland annat beskriver de flera olika arbetsmiljöproblem som bakomliggande orsak. Dessa problem kan kopplas till den benägenhet att ta på sig stort ansvar som kvinnorna i studien ger uttryck för. Men tillvaron har varit kravfylld även utanför yrkesarbetet. Annat de tänker kan ha lett till den långvariga sjukskrivningen är hinder de upplevt i de olika hjälpsystemen. De flesta har också upplevt frustration och besvikelse över stödet och rehabiliteringen. Rehabiliteringsaktörerna upplevs inte beakta önskemål och initiativ från de långtidssjuka. De aktörer som beskrivs mest är hälso- och sjukvård samt Försäkringskassa. Informanterna är ambivalenta till de vanligaste insatserna - läkemedel och sjukgymnastik - från hälso- och sjukvården, och Försäkringskassan har upplevts som alltför regelstyrd och passiv. Det de efterfrågar är samtal och socialt stöd. Att vara långvarigt sjuk och därför utestängd från arbetsmarknaden ter sig olika beroende på tidigare erfarenheter, den totala livssituationen och vilka symtom man har. Med tiden har de fått kunskap som medfört att de kan undvika sådant som utlöser symtom, men kunskapen har då också fått en disciplinerande effekt. Informanterna har haft svårt att acceptera att de inte längre kan utföra sådant de tidigare gjort eller att de ska ha livslång värk. Relationerna till andra har förändrats och de sociala kontakterna har minskat. Informanterna i denna studie har problem som inte är uppenbara för omgivningen, vilket medfört att de upplever sig ifrågasatta. Överhuvudtaget har normen att man ska arbeta och försörja sig själv haft inflytande på informanternas situation - dels genom att de arbetat trots symtom av skilda slag och dels genom negativa attityder hos allmänheten. Allmänheten anser att sjuka oftast själva har förorsakat sjukdomen, och den som blivit sjuk ska också göra allt den kan för att återfå hälsa och arbetsförmåga. Många upplever misstro mot att de är sjuka och att andra tror de istället försöker hålla sig från arbete. Informanterna upplever därför misslyckande och skam. Moralen har stort inflytande på hur dessa människor beskriver sina liv - såväl hur de genom att uppfylla normerna till sist blivit sjukskrivna som de attityder de möts av genom att de är sjukskrivna. För att sjukdomen ska få legitimitet måste den också sanktioneras av läkare, så att de upplevda symtomen omvandlas till en diagnos. Diagnoser är socialt konstruerade och förändras över tid, men ger intryck av att vara konstanta. Medicinen uppfattas som en objektiv vetenskap och har också fått stort inflytande på våra vardagsliv, inte minst över sjukskrivning och rehabilitering. Detta trots att problemen många gånger i grunden är sociala. Även de rehabiliteringsaktörer som inte ingår i hälso- och sjukvården tycks ha influerats av medicinen. Rehabiliteringsaktörerna tenderar att förenkla den komplexa verkligheten för att det ska passa in i den uppsättning terapier eller åtgärder den egna myndigheten erbjuder. Arbetslivet och samhället har förändrats så det har skapats en konflikt mellan de normer som präglar arbetslivet och de traditionella förväntningarna. För kvinnorna i studien framstår situationen som extra sammansatt. De upplever att deras behov inte tillgodoses av myndigheterna. Regleringen utgår från att kvinnor och män lever jämställt, men så är inte fallet. Kvinnorna har i långt större utsträckning ansvar för hem och familj än vad män har och uppfostras till att ta hänsyn till andra. Deras egna behov prioriteras inte. Kvinnorna i studien upplever det som en extra påfrestning att inte längre kunna ta hand om barn och familj på det sätt de brukat.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2007. p. 215
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544 ; 2007:21
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-18267 (URN)7b274a00-78ad-11dc-80da-000ea68e967b (Local ID)7b274a00-78ad-11dc-80da-000ea68e967b (Archive number)7b274a00-78ad-11dc-80da-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2007; 20071012 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Josefsson, B., Nordlund, A., Sandvin, J. & Vidman, Å. (2005). Ung och utan arbete i Boden: utvärdering av projektet: en arbetsmarknad för alla unga i Boden (ed.). Paper presented at . Boden
Open this publication in new window or tab >>Ung och utan arbete i Boden: utvärdering av projektet: en arbetsmarknad för alla unga i Boden
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Boden: , 2005
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23713 (URN)81bbfef0-ef38-11db-bb5c-000ea68e967b (Local ID)81bbfef0-ef38-11db-bb5c-000ea68e967b (Archive number)81bbfef0-ef38-11db-bb5c-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2005; 20070420 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nordlund, A., Coughlin, R., Vidman, Å. & Armour, P. (2002). Mental health care reform in Sweden and the United States: the lagacy of ruined hopes for integration into the community? (ed.). In: (Ed.), (Ed.), 14th Annual meeting on socio-economics, markets and institutions network: University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota USA, June 27-30 2002. Paper presented at Annual meeting on socio-economics : 27/06/2002 - 30/06/2002. : University of Minnesota Press
Open this publication in new window or tab >>Mental health care reform in Sweden and the United States: the lagacy of ruined hopes for integration into the community?
2002 (English)In: 14th Annual meeting on socio-economics, markets and institutions network: University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota USA, June 27-30 2002, University of Minnesota Press, 2002Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
University of Minnesota Press, 2002
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37074 (URN)af511cd0-f247-11db-bb1b-000ea68e967b (Local ID)af511cd0-f247-11db-bb1b-000ea68e967b (Archive number)af511cd0-f247-11db-bb1b-000ea68e967b (OAI)
Conference
Annual meeting on socio-economics : 27/06/2002 - 30/06/2002
Note
Godkänd; 2002; 20070424 (andbra)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Vidman, Å. (1999). Omsorgen om äldre och funktionshindrade: en kvinnofråga (ed.). In: (Ed.), Evy Gunnarsson; Astrid Schlytter (Ed.), Kön och makt i socialt arbete: (pp. 45-66). Paper presented at . Stockholm: Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Omsorgen om äldre och funktionshindrade: en kvinnofråga
1999 (Swedish)In: Kön och makt i socialt arbete, Stockholm: Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet, 1999, p. 45-66Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet, 1999
Series
Rapport i socialt arbete, ISSN 0281-6288 ; 91
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-20535 (URN)5bac3b70-ef39-11db-bb5c-000ea68e967b (Local ID)91-7153-963-8 (ISBN)5bac3b70-ef39-11db-bb5c-000ea68e967b (Archive number)5bac3b70-ef39-11db-bb5c-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 1999; 20070420 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Vidman, Å. (1997). Finns det möjlighet att utföra arbetet riktigt? (ed.). Paper presented at . Social omsorg, 48(4), 11-12
Open this publication in new window or tab >>Finns det möjlighet att utföra arbetet riktigt?
1997 (Swedish)In: Social omsorg, ISSN 0280-848X, Vol. 48, no 4, p. 11-12Article in journal (Other academic) Published
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-6164 (URN)45ec0370-f965-11db-b2dd-000ea68e967b (Local ID)45ec0370-f965-11db-b2dd-000ea68e967b (Archive number)45ec0370-f965-11db-b2dd-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 1997; 20070503 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Orving, K. W., Widerlund, L., Vidman, Å. & Lindström, Å. (1997). Interaktion via IT i distansundervisning: erfarenheter från studenter och lärare (ed.). Paper presented at . Boden: Vårdhögskolan i Boden
Open this publication in new window or tab >>Interaktion via IT i distansundervisning: erfarenheter från studenter och lärare
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Boden: Vårdhögskolan i Boden, 1997. p. 33
Series
FoU-rapport / Vårdhögskolan/Boden, Norrbottens läns landsting, ISSN 0284-4095 ; 43
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24001 (URN)947bcbf0-f1b4-11db-bb1b-000ea68e967b (Local ID)947bcbf0-f1b4-11db-bb1b-000ea68e967b (Archive number)947bcbf0-f1b4-11db-bb1b-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 1997; 20070423 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Orving, K. W., Karlsson, Å., Widerlund, L. & Vidman, Å. (1996). Utveckling av individuella planer enligt lag om stöd och service (ed.). Paper presented at . Boden: Vårdhögskolan i Boden
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av individuella planer enligt lag om stöd och service
1996 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Boden: Vårdhögskolan i Boden, 1996. p. 23
Series
FoU-rapport / Vårdhögskolan/Boden, Norrbottens läns landsting, ISSN 0284-4095 ; 40
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24588 (URN)b98dc3f0-ef41-11db-bb5c-000ea68e967b (Local ID)b98dc3f0-ef41-11db-bb5c-000ea68e967b (Archive number)b98dc3f0-ef41-11db-bb5c-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 1996; 20070420 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Vidman, Å. (1996). Vårdhögskolorna får svidande kritik (ed.). Paper presented at . Social omsorg (3), 10-11
Open this publication in new window or tab >>Vårdhögskolorna får svidande kritik
1996 (Swedish)In: Social omsorg, ISSN 0280-848X, no 3, p. 10-11Article in journal (Other academic) Published
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-13965 (URN)d49286e0-f964-11db-b2dd-000ea68e967b (Local ID)d49286e0-f964-11db-b2dd-000ea68e967b (Archive number)d49286e0-f964-11db-b2dd-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 1996; 20070503 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Vidman, Å. (1995). Dokomentation och socialtjänstregister (ed.). Paper presented at . Social omsorg, 46(8), 4-5
Open this publication in new window or tab >>Dokomentation och socialtjänstregister
1995 (Swedish)In: Social omsorg, ISSN 0280-848X, Vol. 46, no 8, p. 4-5Article in journal (Other academic) Published
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-9359 (URN)7f623530-f964-11db-b2dd-000ea68e967b (Local ID)7f623530-f964-11db-b2dd-000ea68e967b (Archive number)7f623530-f964-11db-b2dd-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 1995; 20070503 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications