Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Toolanen, Bengt
Publications (10 of 10) Show all publications
Toolanen, B. (2008). Innovationsprojekt Flotab: applikation av Last Planner för effektivare samverkan i byggprocessen (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Innovationsprojekt Flotab: applikation av Last Planner för effektivare samverkan i byggprocessen
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport omfattar studier av implementering av en Lean Construction influerad planeringsmetod, Last Planner konceptet, för effektiviserad samverkan och samordning vid genomförandet av byggprojekt. Studien har genomförts som en pilotstudie vid byggandet av en ny flotationsanläggning vid LKAB:s malmförädlingsverk i Svappavaara. Studien visar att planeringskonceptet är ett intressant innovationsvertyg att appliceras vid byggprojekt för att effektivisera samverkan, samordning och planeringskvaliteten vid projektgenomförande. Konceptet bör vidareutvecklas och anpassas till svenska förhållanden genom fortsatta forsknings- och utvecklingsprojekt.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2008. p. 25
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536 ; 2008:20
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23543 (URN)7612ed90-b64a-11dd-9c2e-000ea68e967b (Local ID)7612ed90-b64a-11dd-9c2e-000ea68e967b (Archive number)7612ed90-b64a-11dd-9c2e-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20081119 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Toolanen, B. (2008). Lean contracting: relational contracting influenced by lean thinking (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Lean contracting: relational contracting influenced by lean thinking
2008 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The construction sector represents a most vital proportion of Swedish society through its main task of meeting the demands regarding buildings and infrastructure needed, among other things, for living, work, leisure time, education and communication. That this is executed in an effective manner is an important issue for a sustainable development of society. However, the construction sector has time and again been the focus as well of a mass media attention as well as of public investigations following construction failures, unfavourable cost development and even unveiled cases of improper competition. The situation has lead in Sweden as well as in many other countries to development of the construction process through application and development of new concepts and process tools. The current development of society also emphasizes the need for a changed and a more dynamic, flexible and innovative construction process to meet increased demands by law and by customers set upon the construction sector and also by a higher magnitude of more complex projects and projects surrounded with different kind of uncertainties due to, among other reasons, shorter lead-times.How the actual set of project-oriented and external factors in the project context affects the contracting process and as how the choice of the contracting model affects the process design during the project execution phase, have also been studied in the scope of this research project The findings of the research presented in this thesis contribute to the development of theory and practice within the field of contracting and the design of the construction process mainly in the following ways: * The choice of an appropriate procurement model for contracting of projects is often very complex as there are a lot of contextual factors, project specific factors and external factors, to consider in order to find solutions that promote an efficient construction process. The most important prerequisites to consider are the type of project, the market situation for bidding, the lead-time for the project and uncertainties causing risks of changes and variations during the project execution phase. This important choice is also affected by personal and cultural preferences regarding cooperation and distribution of responsibilities. * The contracting model has three interacting and important components to be considered simultaneously in a procurement situation. Firstly the distribution of responsibilities between the client and the contractors (contract form), secondly how the contractor is compensated (compensation form) and finally how the governance of the project is structurally organized (governance structure). * The choice of governance structure is in many ways based upon trust and is also the basic pillar of the procurement model, because it determines basically the type of cooperation and the nature of legal adherence that the client wants to establish in the project. The outsets are classical contract models with "arm's length distance" between the actors and reliance on legal frameworks and relational based contract models with high emphasis on cooperation and trust.* The choice of contract form is in legal terms mainly a question of how to distribute the responsibilities, especially regarding design, between the client and the contractors. However, this decision is also influenced by the project type, the market conditions and risk factors due to uncertainties of different kinds. This choice seems also to a high degree to be a question of trust between the client and contractors and is accordingly also linked to the choice of governance structure and compensation form.* The choice of compensation form is also an important proportion of the procurement model to be regarded when contracting. This is especially important in the context of uncertainties, time and resource critical conditions and also when the client wants to get a base for active cooperation with the contractors in process design issues. Accordingly, the choice of compensation form is to a high a degree also connected to the choice of appropriate governance structure. In relational contracting transparency is one of the fundaments of a trustful cooperation.* In projects with a relational contracting oriented governance structure, for example with application of partnering concepts, it is important that the process design promotes an efficient project execution. An important indication of the research carried out in this thesis is that the core group in a relational contracting arrangement has to involve most of the strategic stakeholders in a trustful and equal manner. Other important factors are the establishment of an innovative climate through promotion of innovative thinking and a systematic search for innovations to apply for the benefit of the project in many ways. Innovations have also to be highlighted as an important component in team building and development of trust in an organisation.

Abstract [sv]

Byggsektorn representerar en mycket viktig del av det svenska samhället genom sin huvudsakliga uppgift att möta de behov avseende lokaliteter och infrastruktur som behövs för boende, arbetsplatser, fritid, hälsovård, utbildning och kommunikation. Att detta sker på ett effektivt sätt är en viktig fråga för samhällets uthålliga utveckling. Emellertid har byggsektorn tidvis varit i fokus såväl för massmedial uppmärksamhet som för offentliga utredningar tillföljd av byggfel, ofördelaktig kostnadsutveckling och även otillåtna konkurrensbegränsningar. Denna situation har, såväl i Sverige som i många andra länder, bidragit till en utveckling av byggprocessen genom applikation och utveckling av nya koncept och processmetoder. Den aktuella samhällsutvecklingen förstärker också behovet av en förändrad och mer dynamisk, flexibel och innovativ byggprocess. Detta för att byggsektorn skall kunna möta ökade krav från lagar och kunder samt genom en ökad förekomst av komplexa projekt och av projekt innefattande en massa osäkerhetsfaktorer bland annat till följd av korta ledtider. Inom ramen för detta forskningsprojekt har studerats såväl hur olika kombinationer av projektbundna och externa faktorer i projektets miljö påverkar upphandlingsprocessen samt även hur valet av upphandlingsmodell påverkar processutformningen i genomförandefasen. Resultaten av den forskning som presenteras i denna avhandling bidrar till teoriutveckling och även praktiskt inom området för projektupphandlingar och för utformningen av byggnadsprocessen huvudsakligen på följande sätt: Vid upphandlingar av projekt är valet av en effektiv upphandlingsmodell ofta väldigt komplext eftersom det finns en massa påverkande faktorer, projektanknutna och externa, att beakta för att finna lösningar som främjar en effektiv byggprocess. De viktigaste faktorerna att beaktas är typen av projekt, marknadssituationen för anbud, projektets ledtid och andra osäkerheter som medför risker för ändringar och avvikelser under projektets genomförandefas. Upphandlingsmodellen kan delas upp i tre interagerande och viktiga beståndsdelar som bör beaktas parallellt i en upphandlingssituation. För det första ansvarsfördelningen mellan beställare och utförare (entreprenad- eller genomförandeform), för det andra hur utföraren blir ekonomiskt ersatt (ersättningsform) och slutligen hur projektstyrningen är strukturerad (styrningsform). Valet av styrningsform är på många sätt förtroendebaserat och grundläggande i valet av upphandlingsmodell. Detta eftersom det bestämmer vilken typ av samverkan och legal struktur som beställaren vill etablera i sitt projekt. Ytterligheterna är klassiska kontraktsmodeller med "armlängds avstånd" mellan aktörerna och tillit till legala ramverk och relationsbaserade upphandlingsmodeller med stor tyngdpunkt på förtroendebaserad samverkan. Valet av entreprenadform är juridiskt sett främst en fråga om att fördela ansvar, speciellt designansvaret, mellan beställaren och entreprenörerna. Detta val påverkas också av projekttyp, av marknadsförutsättningarna och av riskfaktorer beroende av osäkra förutsättningar av olika slag. Valet verkar också vara i mycket hög grad vara en fråga om förtroende mellan beställare och entreprenörer och interagerar med valet av styrnings- och ersättningsform. Valet av ersättningsform är en viktig del av en upphandling. Detta är speciellt viktigt i sammanhang med osäkerheter, tids- och resurskritiska lägen och också i lägen då beställaren vill uppnå en bas för aktiv samverkan med entreprenörer i designfrågor. Valet av ersättningsform är också i hög grad kopplat till valet av styrningsform. I relationsinriktade projekt är transparent ersättningsform ett av fundamenten för en förtroendefull samverkan. Vid projekt med relationsinriktad projektstyrningsstruktur, exempelvis vid samverkan i partneringform, är det viktigt att processdesignen är utformad för att ge en bas för effektivt projektgenomförande. En viktig indikation av denna forskning är att partneringgruppen i ett relationsinriktat samverkansprojekt bör innefatta strategiska aktörer på ett förtroendefullt och jämställt sätt. Likaså är det viktigt att ett innovativt klimat etableras genom innovativt tänkande och ett systematiskt sökande av innovationer som kan appliceras för projektets bästa på många sätt. Innovationer kan också användas som en viktig komponent i teambyggandet och i utvecklandet av förtroende i en organisation.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2008. p. 190
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544 ; 2008:41
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-17224 (URN)241c27e0-7f27-11dd-b31d-000ea68e967b (Local ID)241c27e0-7f27-11dd-b31d-000ea68e967b (Archive number)241c27e0-7f27-11dd-b31d-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20080910 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Olofsson, T., Toolanen, B., Jongeling, R., Woksepp, S. & Simu, K. (2007). Byggande av kulsinteranläggning MK3: processdesign, samverkansformer och IT-stöd (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Byggande av kulsinteranläggning MK3: processdesign, samverkansformer och IT-stöd
Show others...
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver de studier som en grupp av forskare vid Institutionen för Samhällsbyggnad, Luleå tekniska universitet, genomfört beträffande vissa centrala delar av projektupplägget vid byggandet av kulsinteranläggning MK3 vid LKAB:s anläggningar i Vitåfors under perioden Nov. 2004 till Dec. 2006. Vid tidpunkten för investeringsbeslutet för kulsinterverket MK3, som är det första i en rad av planerade stora investeringar, var LKAB i en situation där man hade dragit ner egna projekterings- och projektledningsresurser efter att ha genomfört stora investeringar under 1990-talet. I det läget var det en strategiskt viktig beslutsfråga för företagsledning och styrelse hur MK3 projektet skulle styras och organiseras för att säkerställa projektets höga målsättningar beträffande tid, funktion och ekonomi. Dessutom är projekt av typen MK3 ofta dynamiska till sin natur (kort ledtid, snabba informations- och kommunikationsbehov), tekniskt och administrativt komplexa och med många risker och osäkerhetsfaktorer som måste hanteras kontinuerligt under projekttiden. LKAB har för projekt MK3 valt att söka samverkanslösningar för att med be- gränsade egna resurser kunna följa upp och påverka projektets funktionsut- formning, tid för genomförande samt projektets investeringskostnader. Sålunda har byggdelen av MK 3 upphandlats med transparent ersättningsform och strukturerad samverkansform, typ partnering. Genomförandeformen är totalentreprenad (ABT 94) där byggentreprenören administrativt ansvarar för detaljprojekteringen. Till huvudentreprenör på byggdelen och med samordningsansvar även för installationsfasen av separat upphandlade processdelar har valts NCC. Enligt de resultat från genomförda studier som redovisas i denna rapport anser en stor majoritet av i projekt MK3 medverkande beställar-, entreprenörs- och konsultrepresentanter att valet av upphandlingsmodell med klar samverkansprofil för projektet varit lyckad. En majoritet anser också att detta varit av avgörande betydelse för att kunna nå projektets målsättningar beträffande funktion, tid och ekonomi. Bland de fördelar som upphandlingsmodellen medfört är att samarbetsklimatet mellan aktörerna upplevts som bättre än vid konventionellt upphandlade projekt. Detta har ett egenvärde i sig men är framförallt en nödvändig förutsättning för att kunna nyttja strategiska viktiga kompetenser och kunskaper på ett effektivt sätt för att projektets målsättningar skall säkerställas. Effekterna av det goda samarbetsklimatet är speciellt tydliga i det sätt projekteringen av anläggningen kunnat bedrivas i effektiv samverkan mellan kund, entreprenör och konsulter (Concurrent engineering). Vid projektgenomförandet har även De IT-stödsystem, speciellt 3D modellering och VR använts på innovativt sätt som kommunikations- och informationsverktyg. Användandet av detta i projekteringen har på många sätt bidragit till att skapa mervärde för kunden och minska byggfelen i produktionen. Enbart besparingarna i en effektivare projektsamordning torde ha bekostat investeringen i 3D och VR med råge.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2007. p. 71
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536 ; 2007:05
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24443 (URN)b00c0550-0925-11dc-9854-000ea68e967b (Local ID)b00c0550-0925-11dc-9854-000ea68e967b (Archive number)b00c0550-0925-11dc-9854-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2007; 20070523 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Olofsson, T., Jongeling, R., Toolanen, B. & Woksepp, S. (2007). Project environment and process design of building projects supported by virtual design and construction methods (ed.). In: (Ed.), Danielj Rebolj (Ed.), Bringing ITC knowledge to work: proceedings. Paper presented at W78 Conference : 26/06/2007 - 28/06/2007 (pp. 233-238). Maribor: Faculty of Civil Engineering
Open this publication in new window or tab >>Project environment and process design of building projects supported by virtual design and construction methods
2007 (English)In: Bringing ITC knowledge to work: proceedings / [ed] Danielj Rebolj, Maribor: Faculty of Civil Engineering , 2007, p. 233-238Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper discusses the project environment and process design of Virtual Design and Construction (VDC) supported building projects. Case studies of the use of VDC methods and tools in construction projects and comparisons made with the evolution of the product development process in the manufacturing industry reveals: (1) Relational contracting in combination with a concurrent engineering process and advanced ICT tools can provide the base for an adaptive Virtual Design and Construction process. (2) There is no single model that contains all project information, but rather a collection of discipline-specific models, including non-model data that can be linked to mod-els. (3) Model information can be exchanged via files or can be available from product model servers. The data format can be proprietary or neutral. (4) An information manager, the Project Information Officer (PIO), is needed who speci-fies the requirements for model use and who ensures integration of models with other models and with non-model data.

Place, publisher, year, edition, pages
Maribor: Faculty of Civil Engineering, 2007
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-39801 (URN)eaf027f0-769e-11dc-824d-000ea68e967b (Local ID)978-961-248-033-02 (ISBN)eaf027f0-769e-11dc-824d-000ea68e967b (Archive number)eaf027f0-769e-11dc-824d-000ea68e967b (OAI)
Conference
W78 Conference : 26/06/2007 - 28/06/2007
Note
Godkänd; 2007; 20071009 (thoolo)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Toolanen, B. & Eriksson, P.-E. (2006). Client-led do as I say, don't do as I do: Discrepancies between clients' advice and their procurement behaviour (ed.). In: (Ed.), Roberto Pietroforte; Enrico De Angelis; Francesco Polverino (Ed.), Construction in the XXI Century: Local and Global Challenges. Paper presented at Construction in the XXI century : Local and global challenges. Joint International Symposium of CIB Working Commissions W55: Building Economics W65: Organization and Management of Construction W86: Building Pathology 18/10/2006 - 20/10/2006 (pp. 104-105). : Edizione Scientifiche Italiane SpA
Open this publication in new window or tab >>Client-led do as I say, don't do as I do: Discrepancies between clients' advice and their procurement behaviour
2006 (English)In: Construction in the XXI Century: Local and Global Challenges / [ed] Roberto Pietroforte; Enrico De Angelis; Francesco Polverino, Edizione Scientifiche Italiane SpA , 2006, p. 104-105Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Edizione Scientifiche Italiane SpA, 2006
National Category
Construction Management Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Construction Engineering and Management; Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-34233 (URN)85e6ea40-9a91-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)88-495-1339-9 (ISBN)85e6ea40-9a91-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)85e6ea40-9a91-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Conference
Construction in the XXI century : Local and global challenges. Joint International Symposium of CIB Working Commissions W55: Building Economics W65: Organization and Management of Construction W86: Building Pathology 18/10/2006 - 20/10/2006
Note
Godkänd; 2006; 20070102 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Toolanen, B. (2006). Footprints of procurement strategies at the Swedish construction market (ed.). In: (Ed.), Peter McDermott; Malik M.A. Khalfan (Ed.), Symposium on Sustainability and Value Through Construction Procurement: CIB W092 - procurement systems : CIB revaluing construction theme 29 November - 2 December 2006 The Digital World Centre, Salford, United Kingdom. Paper presented at Symposium on Sustainability and Value Through Construction Procurement : 29/11/2006 - 02/12/2006. Salford: University of Salford, U.K.
Open this publication in new window or tab >>Footprints of procurement strategies at the Swedish construction market
2006 (English)In: Symposium on Sustainability and Value Through Construction Procurement: CIB W092 - procurement systems : CIB revaluing construction theme 29 November - 2 December 2006 The Digital World Centre, Salford, United Kingdom / [ed] Peter McDermott; Malik M.A. Khalfan, Salford: University of Salford, U.K. , 2006Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Salford: University of Salford, U.K., 2006
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37048 (URN)aec152a0-99e4-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)1-905732-11-2 (ISBN)aec152a0-99e4-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)aec152a0-99e4-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Conference
Symposium on Sustainability and Value Through Construction Procurement : 29/11/2006 - 02/12/2006
Note
Godkänd; 2006; 20070101 (ysko)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Toolanen, B. (2006). Lean Construction: samverkansinriktat industriellt processtänkande (ed.). Paper presented at . V-byggaren : väg- och vattenbyggaren (1), 46-50
Open this publication in new window or tab >>Lean Construction: samverkansinriktat industriellt processtänkande
2006 (Swedish)In: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, no 1, p. 46-50Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Inom svensk byggsektor finns idag på många håll en gryende förändringsvilja och en hög ambition för att hitta lösningar till de problem som periodvis varit mycket i focus i samhällsdebatten. I förnyelsearbetet är det också intressant att hitta nya modeller för byggprocessen, för att hantera en allt högre andel projekt med krav på korta ledtider trots bl.a. högre teknisk komplexitet, till följd av ökade krav från kunderna. De traditionellt utformade upphandlings- och samverkansmodellerna (bl.a. "stafettpinneupplägget") har visat sig med tiden fungera allt sämre som målstyrningsverktyg. I denna artikel beskrivs Lean Construction, som bygger på benchmarking med framgångsrika koncept för fordontillverkning, som en intressant pusselbit i förnyelsearbetet att utforma den framtida byggprocessen.

National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-11893 (URN)aeafb3d0-3798-11dd-8721-000ea68e967b (Local ID)aeafb3d0-3798-11dd-8721-000ea68e967b (Archive number)aeafb3d0-3798-11dd-8721-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2006; 20080611 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Toolanen, B. & Olofsson, T. (2006). Relational contracting and process design promoting cooperation (ed.). In: (Ed.), R. Sacks; S. Bertelsen (Ed.), Understanding and Managing the Construction Process: Theory and Practice: Proceedings of the 14th Conference of the International Group for Lean Construction. Paper presented at Annual Conference of the International Group for Lean Construction : 25/07/2006 - 27/07/2006 (pp. 191-203). : Catholic University of Chile, School of Engineering
Open this publication in new window or tab >>Relational contracting and process design promoting cooperation
2006 (English)In: Understanding and Managing the Construction Process: Theory and Practice: Proceedings of the 14th Conference of the International Group for Lean Construction / [ed] R. Sacks; S. Bertelsen, Catholic University of Chile, School of Engineering , 2006, p. 191-203Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In Sweden as in many other countries new demands have led to the set-up of public committees and research projects for scrutinizing the construction sector. The main conclusions are that traditional models for managing the building process do not match the nature of today's fast-track, uncertain and complex projects. Since 2004 there is also a government appointed Committee in Sweden dealing with these matters. It is interesting to notice that the Committee has already given prominence to Lean Construction ideas and concepts as a model for the future of the Swedish construction sector. New ideas and innovative concepts for the development of the construction process in huge projects which are extremely quick, uncertain and complex have been tested by the Swedish mining company LKAB at a pelletizing plant project described in this paper. The project is procured as a partnering project on DB (Design and Build) basis and with transparent remuneration form. The expectations and demands from the client concerning targets regarding time, cost and functions are set high. Advanced design models such as 3D, 4D and VR has been used to support a concurrent engineering design and construction process. This paper will mainly deal with the relational contracting aspects. Especially, how the contracting model affects the process design. The results of the study presented are based on a field survey case study carried through by the authors.

Place, publisher, year, edition, pages
Catholic University of Chile, School of Engineering, 2006
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40750 (URN)ffe88120-9bf2-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)ffe88120-9bf2-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)ffe88120-9bf2-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Conference
Annual Conference of the International Group for Lean Construction : 25/07/2006 - 27/07/2006
Note
Godkänd; 2006; 20070104 (ysko)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Toolanen, B., Olofsson, T. & Johansson, J. (2005). Transparency and cooperation: essential factors of lean constructing (ed.). In: (Ed.), Russell Kenley (Ed.), Proceedings: 13th Conference of the International Group for Lean Construction. Paper presented at Annual conference of the International Group for Lean Construction : 18/07/2005 - 21/07/2005 (pp. 127-133). Sydney: International group for lean construction
Open this publication in new window or tab >>Transparency and cooperation: essential factors of lean constructing
2005 (English)In: Proceedings: 13th Conference of the International Group for Lean Construction / [ed] Russell Kenley, Sydney: International group for lean construction , 2005, p. 127-133Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Managing the growing extent of fast, complex and uncertain construction projects is in many ways the focus within prevalent Lean Construction theories. An essential prerequisite to get a more effective and lean construction process is to use adequate procurement models to promote innovation and cooperation. This paper presents a study of how different project related prerequisites affect the choice of performance, remuneration and cooperation models when contracting. The results are based on a field survey among professional construction clients with the purpose to investigate how different factors such as short lead time, market competition, different kinds of uncertainties and strategic considerations are affecting the contracting process. Choosing the performance model is mainly connected to the distribution of responsibility of the design between the client and the contractor. However, project oriented and external factors can also impact this decision, e.g. lead time for project execution, technical complexity and lack of interested bidders increases the usage of design and build types of contracts. Decisions of remuneration and cooperation models are highly connected to the risk management of projects where short lead time, poor competition and different kinds of uncertainties are present. Under these circumstances and when the client wants to participate strategically in the construction process, transparent models of remuneration and cooperation during a partnership are favoured.

Place, publisher, year, edition, pages
Sydney: International group for lean construction, 2005
National Category
Construction Management Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Construction Engineering and Management; Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-38833 (URN)d58bfc60-d886-11db-a1bf-000ea68e967b (Local ID)1877040347 (ISBN)d58bfc60-d886-11db-a1bf-000ea68e967b (Archive number)d58bfc60-d886-11db-a1bf-000ea68e967b (OAI)
Conference
Annual conference of the International Group for Lean Construction : 18/07/2005 - 21/07/2005
Note
Godkänd; 2005; 20061026 (kirhon)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Toolanen, B. (2004). Målstyrning i byggprocessen genom val av genomförande-, ersättnings- och samverkansformer (ed.). (Licentiate dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Målstyrning i byggprocessen genom val av genomförande-, ersättnings- och samverkansformer
2004 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Byggsektorn utgör en mycket viktig del av den svenska samhällsekonomin genom dess primära uppgift att tillgodose samhällets behov av lokaliteter och infrastruktur bland annat för boende, arbete, fritid, utbildning och kommunikationer. Det årliga behovet av nya byggnadsverk samt underhåll och reparationer av befintliga uppgår till ca 10% av Sveriges BNP samt sysselsätter ca 10% av rikets arbetskraft. Att detta görs på ett effektivt sätt är en viktig samhällsekonomisk frågeställning. Under de senaste åren har byggsektorn varit i fokus för stor massmedial uppmärksamhet till följd av inträffade skadefall, ogynnsam kostnadsutveckling samt även fall av otillbörlig konkurrens. Byggsektorns negativa utveckling har också föranlett tillsättandet av statliga utredningar för att kartlägga problemkomplexet. De senaste representeras främst av Byggnadskostnadsdelegation (SOU 2000:44) samt Byggkommissionen (SOU 2002:115). Det som främst kommer fram i dessa är att det skett stora strukturförändringar inom byggsektorn som förändrat maktpositionerna bland sektorns aktörer och att konkurrensläget försämrats ur kundperspektiv. Byggsektorns effektivitetsutveckling har därmed påverkats negativt, vilket påverkar prisutvecklingen för sektorns produkter på ett ogynnsamt sätt. Byggherrarna, som har en central roll bland byggprocessens aktörer har i många fall fått minskat inflytande över och en förändrad roll i processupplägg och det råder en informationsasymmetri mellan processens aktörer. En annan starkt bidragande orsak till förevarande problem inom byggsektorn är att samhällsutvecklingen kräver en utvecklad och effektivare byggprocess för att hantera en förändrad omvärldsbild. Krav föreligger allt oftare på kortare ledtider vid projektgenomförande trots att de yttre kraven genom olika regelverk ökat och att produkterna även ofta blivit utformningsmässigt mer komplexa. För en effektivare styrning av byggprocessen behövs utveckling av upphandlings- och samverkansmodeller som ger byggherrarna större möjlighet till att etablera och medverka i målstyrningsprocesser. I denna forskning har gjorts en jämförande studie av tillverkningsindustrins processmodeller för effektiv och flexibel produktion enligt den teoribild som utvecklats främst inom bilindustrin. Denna visar att delar av dessa processmodeller i dagsläget har jämförbara applikationer inom byggsektorn inom ramen för nyutvecklade upphandlings- och samverkansmodeller. Inom ramen för detta forskningsprojekt har också genomförts en undersökning av professionella byggherrars inställning till att använda nyutvecklade upphandlings- och samverkansmodeller. Det visar sig att byggherrarna i allmänhet har god kunskap om drivkrafterna i olika modeller och hur dessa lämpligen appliceras vid upphandling i olika beslutsmiljöer. Studien ger indikationer om att valet av genomförandeform i hög grad beror av hur byggherren ur ett individperspektiv vill fördela ansvaret över projektering och konstruktion. Valen av ersättnings- och samverkansformer i olika beslutsmiljöer indikerar att byggherren vid en besvärande konkurrenssituation på marknaden, tidsbrist i projektgenomförande och vid risk för sena programförändringar i hög grad förordar transparenta ersättningsformer samt samverkan i partnerskap. Det senare gäller också ifall byggherren av strategiska skäl aktivt vill medverka i en effektiviseringsprocess.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2004. p. 151
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757 ; 2004:18
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-17344 (URN)2eb13f80-aec5-11db-803d-000ea68e967b (Local ID)2eb13f80-aec5-11db-803d-000ea68e967b (Archive number)2eb13f80-aec5-11db-803d-000ea68e967b (OAI)
Note

Godkänd; 2004; 20070128 (ysko)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications