Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Racz, Tamas
Publications (7 of 7) Show all publications
Dehlin, S., Olofsson, T., Racz, T. & Heikkilä, K. (2012). Practical application of a newly developed automated building energy-analysis software module prototype (ed.). In: (Ed.), Gudni Gudnason; R J Scherer (Ed.), eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: Proceedings of the European Conference on Product and Process Modelling 2012 , ECPPM 2012. Paper presented at European Conference on Product and Process Modelling : 25/07/2012 - 27/07/2012 (pp. 45-49). Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group
Open this publication in new window or tab >>Practical application of a newly developed automated building energy-analysis software module prototype
2012 (English)In: eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: Proceedings of the European Conference on Product and Process Modelling 2012 , ECPPM 2012 / [ed] Gudni Gudnason; R J Scherer, Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group , 2012, p. 45-49Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

One key challenge when it comes to developing industrial building concepts for the housing industry is improving the energy performance of buildings, while at the same time ensuring that the end product remains affordable and attractive to customers. This paper summarises the findings from the application of a newly developed prototype for an automated energy-analysis software module in a real-life project.The prototype is used for the energy analysis of the low-energy, multi-family residential P303 concept developed by NCC Construction Sverige AB - a leading construction and development company in the Nordic region. A building concept is based on continuity and repetitions of most of the building components. Most of its characteristics are known and defined beforehand and only a few parameters vary due to the adaptation of the concept, for example, the configuration or site location. In energy performance calculations, the proposed energy-analysis software module prototype processes the known parameters as constants and only varies the unknown parameters. The energy calculations are then carried out by the calculation kernel from the dynamic building simulation software module, VIP Energy, and the result is exported to an Excel spreadsheet where it is presented in a table. This makes it possible, in a practical manner, to execute a larger number of performance analyses in a shorter time, investigating different design alternatives and configurations and thereby facilitating optimisation towards the best possible design solution. The case study presented in this paper simulated energy losses through the building envelope of a real P303 building. The parameters that were varied are the location and orientation of the building and various energy characteristics of windows/glazing.

Place, publisher, year, edition, pages
Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-32034 (URN)66645104-07e2-422d-ad77-f0b24c5a2f67 (Local ID)978-0-415-62128-1 (ISBN)66645104-07e2-422d-ad77-f0b24c5a2f67 (Archive number)66645104-07e2-422d-ad77-f0b24c5a2f67 (OAI)
Conference
European Conference on Product and Process Modelling : 25/07/2012 - 27/07/2012
Note
Godkänd; 2012; 20120807 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Racz, T. & Olofsson, T. (2011). Decision support for configuration systems of industrialized constructions (ed.). In: (Ed.), (Ed.), The 28th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, ISARC 2011: . Paper presented at International Symposium on Automation and Robotics in Construction : 29/06/2011 - 02/07/2011 (pp. 217-222). , 1
Open this publication in new window or tab >>Decision support for configuration systems of industrialized constructions
2011 (English)In: The 28th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, ISARC 2011, 2011, Vol. 1, p. 217-222Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

The limitation in the design space of industrialized housing opens up possibilities for the creation of customer focused configuration systems and for increased level of design automation. The creation and performance analysis of design variants can be made quicker and be of better quality with the help of such configuration systems. Still the selection of the optimal alternative from the increasing number of design variants can be difficult when several interrelated and many times contradicting design parameters are available. Therefore the application of decision-making methods in helping the decision process is desirable. This paper is demonstrating the implementation of the decision-making framework called Smart DMF for an intended experimental configuration system. The product of the implementation is a software module supplementing a previously developed automated analysis module with the addition of new aspects like cost and user satisfaction factors. With the help of the Smart DMF module the otherwise complex picture of comparing design variants can be simplified; each variant can have a cumulative overall rating which helps to make the decisions sounder and less affected by the biases of human decisions. Moreover, we will see that after the capture of the decision making criteria and parameters the module can be used to find optimal design variants automatically.

National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-27838 (URN)16594b5e-7703-484e-b3d3-9535d67a2755 (Local ID)978-89-954572-4-5 (ISBN)978-89-954572-3-8 (ISBN)16594b5e-7703-484e-b3d3-9535d67a2755 (Archive number)16594b5e-7703-484e-b3d3-9535d67a2755 (OAI)
Conference
International Symposium on Automation and Robotics in Construction : 29/06/2011 - 02/07/2011
Note
Godkänd; 2011; 20111103 (tamrac)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Dehlin, S., Heikkilä, K., Olofsson, T., Schade, J., Racz, T. & Eriksson, P.-E. (2011). Effektive projektering av lågenergihus (ed.). Paper presented at . Stockholm: CERBOF
Open this publication in new window or tab >>Effektive projektering av lågenergihus
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Byggbranschen står inför stora miljö- som affärsmässiga utmaningar med krav på att reducera energiförbrukning och miljöpåverkan. Detta projekt syftar till att bidra medkunskap hur energiprojektering kan effektiviseras vid nyproduktion avlågenergibyggnader där det övergripande målet är att stödja ett långsiktigt hållbart och lönsamt byggande. Studien har genomförts i samverkan mellan byggbransch och akademi genom fallstudier och enkätundersökningen.Resultatet visar på behovet och nyttan av att redan i tidigt planeringsskede utreda konsekvensen av olika alternativ av exempelvis byggnadsutformning ochklimatskärmens tekniska prestanda. Det spelar mindre roll vilket energiberäkningsverktyg man använder om resultatet används för att jämföra olika alternativ med varandra.Skillnaderna i krav och institutionella ramverk vad gäller energiprestanda påverkar också projektering av energieffektiva byggnader. En jämförande studie av hur man hanterar energifrågor från krav till färdig lösning mellan Tyskland och Sverige visar på ett behov av vidareutbildning i energifrågor för arkitekter och ingenjörer i Sverige som kommer in tidigt i byggprocessen. Undersökningen och jämförelsen pekar också mot ett behov av en sammanlänkande funktion, här kallad energisamordnare.Energisamordnarens roll är att föra in energikompetens in i projektet, säkerställa att krav och mål formuleras och hanteras samt aktivt delta i projekteringen för att guida utformningen av byggnaden mot en effektiv och låg energiförbrukning.Vi kan konstatera att det är marknadskrafter och engagemang från byggare, beställare och lokala myndigheter snarare än nationella krav som driverenergieffektivisering framåt i Sverige idag. Det kan emellertid leda till en situation där krav på energieffektivitet blir lokalt satta vilket kan leda till svårigheter för utvecklare av olika typer av byggnadssystem för bostäder och lokaler. Därför är det önskvärt att utvecklingen av byggnadstekniken som skett de senaste åren också följs upp av Boverket i form av krav som ligger i framkant snarare än minimikrav för att förhindra att en flora av lokala krav uppstår som kan verka som "handelshinder" för den fortsatta utvecklingen av det industriella byggandet i Sverige.Vi ser också ett tydligt behov för ökad samverkan och integration för att kunna driva energieffektiviseringen framåt men samtidigt också ett tydligt behov av att utveckla upphandlings- och samverkansformer för att möjliggöra detta. Upphandlingen, till exempel, bör utformas så att lämpliga aktörer väljs utifrån mjuka parametrar och involveras tidigt under projekteringsskedet samt ges ekonomiska incitamentkopplade till projektets mål, ekonomi och tidplan.Projektet har också undersökt hur man skall åstadkomma en mer integreradprojekteringsprocess genom att: Skapa en struktur för att samla, uttrycka och klargöra mål och krav ochutveckla dessa mot funktionskrav och tekniska lösningar. Genomföra en modellbaserad projektering som detaljerar tekniska lösningarallteftersom de utvecklas.Införa beslutsstöd för energifrågor i projektutveckling där produktensprestanda successivt jämförs mot funktionskrav med hjälp av alltmerdetaljerade prestandaanalyser.I projektet har också ett nyutvecklat formellt beslutsstöd exemplifierats där fleraalternativa lösningar kan utvärderas mot olika kriterier (MADM) vilka kanorganiseras och viktas hierarkiskt utifrån projektets mål och krav.I projektets har en prototyp, en så kallad energikonfigurator, utvecklats för atteffektivisera produkt och projektutveckling av s.k. konceptbyggande. Användandet har demonstrerats på NCC:s koncept P303 där man optimerat konfigureringen i produkt och projektutveckling efter både subjektiva och objektiva kriterier som tänkas efterlikna ett visst kundsegment. Hundratals alternativa utformningar kan utvärderas på några minuter i jämförelse med dagar och veckor om samma analyser skulle göras för hand med hjälp av energiberäkningsprogram med manuell inmatning av indata.För att effektivisera projekteringen mot ett energieffektivt byggande rekommenderar projektet att:Man tidigt upphandlar och involverar de viktigaste aktörerna så att man tidigtkan inkludera energiaspekter i utformning av koncept. Beställaren aktivt deltar i kravformuleringen och i analys- ochbeslutsprocessen. Dels för att säkerställa val mot uppställda krav och behovoch dels för att tillgodose de praktiska behov som uppstår i och med enintegrerad och modellbaserad projekteringsprocess. Utse en energisamordnare som skall säkerställa att formulerade energikravoch mål hanteras optimalt för att guida utformningen av byggnaden mot eneffektiv och låg energiförbrukning. Använda en modellbaserad projekteringsprocess för utformning, simuleringoch analys av konceptlösningar gentemot energirelaterade aspekter. Energianalyser som görs i tidigt skede används för att jämföra olikaalternativa utformningar. När detaljeringsnivån ökar bör man användadynamiska verktyg och för att beräkna energiförbrukning och inneklimat pårumsnivå. Man bör tidigt inkludera utformning av t ex ventilation ocheventuella maskinrum då de kan ha stor inverkan på energiförbrukningen. Man utför prestandaanalyser av energi och inneklimat innan man fryserdesign av klimatskärm och VVS så att resultatet kan guida konstruktörer ochinstallatörer i den slutliga utformningen av systemhandlingarna. Man i driftfasen utför en mer automatisk och kontinuerlig jämförelse mellansimulerad och verklig energiförbrukning för att bekräfta att byggnadenuppfyller initiala krav samt för att inhämta data och erfarenheter för vidareoptimering eller andra framtida projektFörändring sker i och med att beställaren möjliggör en miljö som initierar ochstödjer en hög grad av samverkan och integration mellan inblandade aktörer, därtyngden på beslutsfattandet flyttas till ett tidigare skede, där rätt kompetenserkan komma in vid rätt tillfälle och där fokus är på slutprodukten och desslivscykel och inte på avskilda åtaganden

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: CERBOF, 2011. p. 58
National Category
Construction Management Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Construction Engineering and Management; Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22978 (URN)51d61b2c-906b-401c-9da4-fbc7c25068e9 (Local ID)51d61b2c-906b-401c-9da4-fbc7c25068e9 (Archive number)51d61b2c-906b-401c-9da4-fbc7c25068e9 (OAI)
Note
Godkänd; 2011; Bibliografisk uppgift: CERBOF69, SBUF 12369; 20121002 (jutsch)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Racz, T. & Olofsson, T. (2011). Software framework concept for the construction industry (ed.). In: (Ed.), Timo Hartmann; Pieter de Wilde; Yaqub Rafiq (Ed.), Proceedings of the 2011 eg-ice Workshop: . Paper presented at Workshop of the European Group for Intelligent Computing in Engineering : 06/07/2011 - 08/07/2011. Twente: University of Twente
Open this publication in new window or tab >>Software framework concept for the construction industry
2011 (English)In: Proceedings of the 2011 eg-ice Workshop / [ed] Timo Hartmann; Pieter de Wilde; Yaqub Rafiq, Twente: University of Twente , 2011Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

In the heterogeneous and distributed construction industry the harmonization andconnection between the software tools used is difficult to achieve. Despite of recent and ongoing efforts the interoperability of construction industry’s software has flaws. This paper proposes a group of technologies to be implemented, which in combination and interaction promise advancement in software based collaboration. After summarising the construction industry’s characteristics and the consequent requirements towards software systems we enlist a few existing technologies that form the framework. Thereafter we show how the framework components in combination could address the requirements. We conclude with brief discussion and with proposal for validation.

Place, publisher, year, edition, pages
Twente: University of Twente, 2011
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-28131 (URN)1d165e9c-661f-486d-b2b8-54dd1ecb4cd6 (Local ID)978-90-365-3216-7 (ISBN)1d165e9c-661f-486d-b2b8-54dd1ecb4cd6 (Archive number)1d165e9c-661f-486d-b2b8-54dd1ecb4cd6 (OAI)
Conference
Workshop of the European Group for Intelligent Computing in Engineering : 06/07/2011 - 08/07/2011
Note
Godkänd; 2011; 20111016 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Racz, T. (2010). Design tools for industrialized constructions: changing the practice (ed.). In: (Ed.), Ylva Sardén; Paul Chan (Ed.), Ph.D. Research Workshop on Technology and Innovation in Construction: Held at Department of Civil, Mining and Environmental Engineering, Luleå University of Technology Porsön, Luleå, 29 September 2010. Paper presented at Ph.D. Research Workshop on Technology and Innovation in Construction : 29/09/2010 - 29/09/2010 (pp. 4-9). Luleå
Open this publication in new window or tab >>Design tools for industrialized constructions: changing the practice
2010 (English)In: Ph.D. Research Workshop on Technology and Innovation in Construction: Held at Department of Civil, Mining and Environmental Engineering, Luleå University of Technology Porsön, Luleå, 29 September 2010 / [ed] Ylva Sardén; Paul Chan, Luleå, 2010, p. 4-9Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Industrialized construction processes promise higher efficiency but require different approaches. The industrialization not only alters the performance of the buildings but also alters the role, communication and activities of the stakeholders in strong correlation with changes in construction processes. Changes in processes set new requirements towards software tools of the construction process and at the same time the evolution of software tools provide new possibilities to consider. The development of building systems - systems for managing industrialized constructions - require the existence of customized software solutions instead or in parallel to more generic ones supporting the traditional processes. Processes supported with customized software tools could not only be quicker and more efficient but better in quality, however require different approaches in development, usage and maintenance of processes. The author is participating in the research project of investigating the application of software tools supporting design for industrialized construction processes. This paper intends to draw summary on requirements and implications of  applying design tools on processes of industrialized construction. We will discuss the evolution of design tools, requirements towards tools and organizations, role changes and information management. The paper will also discuss the difficulties we face during the introduction of the new breed of design tools required for industrialized construction processes and some difficulties of the research activities. The paper is finished with summary on planed and possible future works in the area.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: , 2010
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40632 (URN)fd3b3e00-0439-11e0-b767-000ea68e967b (Local ID)fd3b3e00-0439-11e0-b767-000ea68e967b (Archive number)fd3b3e00-0439-11e0-b767-000ea68e967b (OAI)
Conference
Ph.D. Research Workshop on Technology and Innovation in Construction : 29/09/2010 - 29/09/2010
Note
Godkänd; 2010; 20101210 (tamrac)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Racz, T., Rönneblad, A. & Olofsson, T. (2010). Energy analysis automation for industrialized construction processes (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Proceedings of the CIB W78 2010: 27th International Conference -Cairo, Egypt, 16-18 November. Paper presented at Conference on Information Technology in Construction : Applications of IT in the AEC Indursty 16/11/2010 - 19/11/2010.
Open this publication in new window or tab >>Energy analysis automation for industrialized construction processes
2010 (English)In: Proceedings of the CIB W78 2010: 27th International Conference -Cairo, Egypt, 16-18 November, 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Industrialized concept buildings such as Skanska's ModernaHus need advanced computer systems to support product configuration processes efficiently. The project phases composed of capturing requirements, design document creation, performance analysis, scheduling and all other activities need to be performed automatically at least to a certain extent in order to maximize benefits for the industrialized building process. This paper demonstrates the development of an automated building energy analysis software module which is going to be part of an experimental configuration system, based on the Skanska's ModernaHus concept buildings. The paper shows the process of software module development from specification, through the selection of system architecture and implementation to first results. The selected approach provides adequate level of flexibility to support re-use in a more complete experimental configuration system in the future. We conclude the paper with discussion on the software development, operation and integration of the module as well as on the first results of efficiency and on the possible further usage for design optimizations. We also show how future organizational and design team roles may shift from classic design tasks towards concept development tasks of product configuration systems when the goal is the implementation of industrialized construction processes.

Keywords
Industrialized Construction, Automation, Energy Analysis, Configuration System, Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-34424 (URN)8a091bc0-0437-11e0-b767-000ea68e967b (Local ID)8a091bc0-0437-11e0-b767-000ea68e967b (Archive number)8a091bc0-0437-11e0-b767-000ea68e967b (OAI)
Conference
Conference on Information Technology in Construction : Applications of IT in the AEC Indursty 16/11/2010 - 19/11/2010
Note
Godkänd; 2010; 20101210 (tamrac)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Racz, T. & Olofsson, T. (2009). Interoperability challenges of an engineering software provider (ed.). In: (Ed.), Attila Dikbas; Esin Ergen; Heyecan Giritli (Ed.), Managing IT in construction: managing construction for tomorrow. Proceedings of the 26th International Conference on IT in Construction and 1st International Conference on Managing Construction for Tomorrow. Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 1-3 October 2009. Paper presented at International Conference on IT in Construction : 01/10/2009 - 03/10/2009 (pp. 275-285). Boca Raton, Fla.: CRC Press, Taylor & Francis Group
Open this publication in new window or tab >>Interoperability challenges of an engineering software provider
2009 (English)In: Managing IT in construction: managing construction for tomorrow. Proceedings of the 26th International Conference on IT in Construction and 1st International Conference on Managing Construction for Tomorrow. Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 1-3 October 2009 / [ed] Attila Dikbas; Esin Ergen; Heyecan Giritli, Boca Raton, Fla.: CRC Press, Taylor & Francis Group , 2009, p. 275-285Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Boca Raton, Fla.: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35002 (URN)958d7ff0-d4f8-11de-bae5-000ea68e967b (Local ID)978-0-415-56744-2 (ISBN)978-0-203-85978-0 (ISBN)958d7ff0-d4f8-11de-bae5-000ea68e967b (Archive number)958d7ff0-d4f8-11de-bae5-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on IT in Construction : 01/10/2009 - 03/10/2009
Note
Godkänd; 2009; 20091119 (tamrac)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications