Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nord, Tomas
Publications (5 of 5) Show all publications
Nord, T., Tykkä, S., McCluskey, D., Ollonqvist, P., Hugosson, M., Ukranski, K., . . . Byeheim, K. (2010). Role of policies on innovations in timber frame construction: Cases from sub-group Timber construction vertical value chain in COST Action E51 Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Role of policies on innovations in timber frame construction: Cases from sub-group Timber construction vertical value chain in COST Action E51 Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector
Show others...
2010 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The enlargement of EU coupled with harmonization of regulations and standards have opened new market segments and geographical areas resulting in grown market shares and innovative behaviour of timber construction firms. The role of policies aiming at increased competitiveness and innovativeness of the European forest sector through integrating innovation has been studied within a COST Action running from 2006 to 2010. COST Action E51 "Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector" aimed at increasing our understanding of the role of policies and development programs to improve competitiveness and specifically innovations in the forest sector. One of the sub-groups studied the timber construction value chain and the type and diffusion of innovations. This report presents empirical data of timber construction industries from eight European countries. The data include the general construction environment and the policy superstructure of each country and one characteristic example of innovation and innovation process within the timber construction industry of each country respectively. The description of the construction industry follows the concept that construction is a complex product system (CoPS, Hobday, 1998) relating actors in an innovation system approach manner. The timber construction industry is gradually moving from supplier to system integrators thus modifying the overall system.The results indicate a large difference between studied industries in terms of type of innovation, supportive actions from society and industry organizations, and the effect of the innovation on the overall building process and infrastructure.

Abstract [sv]

Utvidgningen av EU tillsammans med harmonisering av regler och standarder har öppnat nya marknadssegment och geografiska områden för träbyggindustrin, resulterande i ökade marknadsandelar och möjligheter till innovativt beteende. Påverkan av nationella policies och program på den utvecklingen har studerats inom ett COST Action som löpt under perioden 2006 till 2010. COST Action E51 "Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector" syftar till att öka vår kunskap om vilken roll policies och nationella utvecklingsprogram spelar för att öka konkurrenskraften och specifikt innovationsförmågan inom skogssektorn. Träbyggindustrin var en av värdekedjorna som studerades utifrån typ och spridning av innovationer. Denna rapport innehåller information on träbyggindustrin in åtta europeiska länder. Träbyggindustrierna beskrivs utifrån den generella byggindustrin, viktiga politikområden i respektive land samt en karaktäristisk innovation och dess utbredning inom träbyggindustrin. Byggindustrin och dess innovationsförmåga ses utifrån ett innovationssystemperspektiv och där byggandet är ett komplext produktsystem (CoPS; Hobday, 1998). Träbyggindustrin uppstår och utvecklas i gränssnittet mellan leverantör och systemintegratör vilket påverkar hela systemet.Resultatet pekar på stora skillnader mellan de studerade industrierna i fråga om typ av innovation, vilka stödaktiviteter samhället och branschorganisationer erbjuder samt effekten av innovationen på den övergripande byggprocessen och infrastrukturen.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010. p. 38
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536
Keywords
Technology - Civil engineering and architecture, Teknikvetenskap - Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur
National Category
Building Technologies
Research subject
Timber Structures
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22456 (URN)2ea92d00-bc0d-11df-a707-000ea68e967b (Local ID)978-91-7439-136-7 (ISBN)2ea92d00-bc0d-11df-a707-000ea68e967b (Archive number)2ea92d00-bc0d-11df-a707-000ea68e967b (OAI)
Projects
Lean Wood Engineering
Note

Godkänd; 2010; 20100909 (lms)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nord, T. (2008). Prefabrication strategies in the timber housing industry: a comparison of Swedish and Austrian markets (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Prefabrication strategies in the timber housing industry: a comparison of Swedish and Austrian markets
2008 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The functional-based building regulations issued in 1994/95, made it possible to once again build higher buildings with timber structures in Sweden. At the same time there was a need to make the traditional project- oriented construction process more efficient, with prefabricated building systems and products as one possible solution. Since then, a number of timber housing companies have established product strategies and developed system solutions to meet the demands from different markets. In other European countries, changes in rules and regulations have positively facilitated the development of timber building products and systems and established new companies and strategies. Austria is one example, where architecture and technology are in focus, developing different product strategies in the timber housing industry. External factors and their changing, affect the formulation of viable business strategies in the timber housing industry. This dissertation aims to describe and analyse the strategic development of timber housing companies in Sweden and Austria. Strategy theories on the alignment of internal elements and external factors to create competitive advantage are applied in this dissertation. The results are based on empirical data gathered in a multiple case-study with two cases from Sweden and Austria, respectively. Result show that the strategic development of the Austrian timber housing companies was determined by the established conditions in the construction process. Timber structures already had strong positions in specific market segments; hence, the strategic behaviour of timber housing companies progressed with an inside-out approach. The strategic focus was to develop efficient internal processes that focus on design skills, flexible production facilities and on-site assembly resources to improve competitive advantage. The strategic development of the Swedish timber housing companies was based on what was possible from the changes in basic conditions, which partly diverted from the common and shared understanding in the construction process; hence the strategic behaviour of timber housing companies have had an outside-in approach to create competitive advantage. They have developed product platforms of standardised modules or elements and where cooperation with technical and system design complementors have been important to offer competitive timber building system solutions. The results indicate a strong correlation between basic conditions - construction process - firm conduct. Changes in basic conditions will give raise to firm conduct, different from the normative behaviour in the construction process, by firms with resources and capabilities by the changing basic conditions.

Abstract [sv]

Möjligheten att bygga höga byggnader med trästomme i Sverige kom som en följd av införandet av funktionsbaserade byggregler i mitten av 1990-talet. Samtidigt fanns ett behov av att effektivisera den traditionellt projektorienterade byggprocessen där industriellt förtillverkade systemprodukter sågs som en möjlig lösning. Detta utgjorde drivkraften till att ett antal träbyggnadsföretag har skapats och utvecklat produktstrategier och systemlösningar för högre hus i trä. Även i ett europeiskt perspektiv har det skapats ökade möjligheter för träbyggprodukter inom husbyggandet via regeländringar, vilket påverkat företagens strategier. Ett exempel är Österrike där arkitektur och teknik varit förtecken i utvecklandet av olika produktstrategier inom träbyggnadsindustrin. Omvärldsfaktorer och dessas förändring påverkar hur träbyggföretag skapar och utvecklar sina företagsstrategier. Denna avhandling syftar till att beskriva och analysera den strategiska utvecklingen av träbyggföretag i Sverige och Österrike. Avhandlingen har sin teoretiska bas i strategiteorier, där passningen mellan interna och externa förutsättningar ligger till grund för hur företag utvecklar konkurrensfördelar. Resultaten är baserade på data insamlade via en multipel fallstudie där två fall från Sverige respektive Österrike ingick.Resultaten visar att de österrikiska träbyggföretagens strategiska utveckling har skett inom ramen för vad som är givet av den etablerade byggprocessen. Träbyggnader har haft sina givna marknader och företagens strategiska agerande har varit med ett inifrån-ut-perspektiv. Det strategiska agerande har präglats av att utveckla effektiva interna processer med fokus på konstruktionskunnande, flexibla produktionsmetoder och byggplatsåtaganden för att öka konkurrensförmågan. De svenska träbyggföretagens strategiska utveckling har skett inom ramen för vad som är möjligt utifrån de förändrade grundförutsättningarna, och delvis avvikande från normen i byggprocessen. Träbyggföretagen har haft ett utifrån-in perspektiv och utvecklat träbyggsystem baserade på standardiserade modul- eller planelement. Samarbeten med olika projekteringsresurser har varit viktiga för erbjudanden med hetsåtagande.Resultaten visar att det finns ett starkt samband i kopplingen mellan grundförutsättningar - byggprocess - företagsagerande. När förändringar i grundförutsättningar sker som avviker från byggprocessens etablerade norm skapas möjligheter för företag med passande resurser och erbjudanden.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2008
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544 ; 2008:51
National Category
Building Technologies
Research subject
Timber Structures
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-16890 (URN)084f9f20-ab1d-11dd-a7c5-000ea68e967b (Local ID)084f9f20-ab1d-11dd-a7c5-000ea68e967b (Archive number)084f9f20-ab1d-11dd-a7c5-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20081105 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nord, T. (2008). Prefabrication strategies in the timber housing industry: case studies from Swedish and Austrian markets (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Prefabrication strategies in the timber housing industry: case studies from Swedish and Austrian markets
2008 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Economic and legal regulation changes in many European housing industries during the past two decades have had a profound effect on industry structure and company behaviour. Increased cooperation, longer term project organizations, new products, developed production methods are example of changes to meet the criticism of poor quality, high production costs and low innovativeness that has followed the industry. Timber based structures designed and produced with an industrialised approach have emerged in the Swedish market. Companies pursuing the concept often have a wood mechanical industry production and business logic which may be different from the traditional housing industry's logic. This report presents empirical data from a Ph.D. project aiming at describing and explaining the strategic development of timber housing companies in Sweden and Austria. The data are described from a strategic management perspective where strategy is the resource allocation and organizational set-up of pursuing a defined product market in the context of a specified industry. Included are case descriptions on industry and company level. The industry level includes housing industry conditions for the two countries that have established the present structure and behaviour of the building process, and created opportunities and limitations for companies. The company level presents company strategy in terms of defining and pursuing product markets, deployment of resources and capabilities, and organizational structure during the period 1990 to 2006. The result is a rich description of the structure and development of the Austrian and Swedish housing industries with emphasis on strategic opportunities for timber structures. Furthermore, the four case studies indicate how companies have approached the opportunities in the market by focusing on prefabrication and standardisation of products and building capabilities in design and project management.

Abstract [sv]

Förändringar av ekonomiska styrmedel och legala regler under de senaste två decennierna har haft en påverkan på husbyggnadsindustrins struktur och företags agerande i Sverige. Ökat samarbete, mer långsiktiga projektorganisationer, nya produkter och utvecklade produktionsprocesser är några exempel på förändringar som skett för att möta kritiken om industrins låga kvalitet, höga produktionskostnader och låga innovationsgrad. En annan är utvecklingen av en industrigren kring utvecklandet av industriellt designade och producerade byggnader med trästomme. Företag med denna ansats kommer i stor utsträckning från den trämekaniska industrin med en affärs- och produktionslogik som till viss del skiljer sig från den traditionella husbyggnadsindustrins.Denna rapport presenterar empiriskt material från ett doktorandprojekt med syfte att beskriva och förklara den strategiska utvecklingen av träbyggnadsföretag i Österrike och Sverige. Strategisk utveckling och strategi tar sin utgångspunkt från industriell ekonomi- och marknadsföringsområdet där strategi innebär aktiviteter för användning och organisering av företagets resurser för att uppnå konkurrenskraft på en definierad marknad. Rapporten innehåller beskrivning av förhållanden på industrinivå och agerande på företagsnivå för de två länderna. Industrinivån utgår från de grundförutsättningar inom husbyggnadsindustrin som skapat den befintliga strukturen och agerande inom byggprocessen och hur dessa förutsättningar påverkat företagsstrategier. Företagsnivån utgörs av longitudinella beskrivningar av företagens strategi utifrån samspelet mellan produkt marknadsinriktning, resursbas samt organisatoriska struktur mellan åren 1990 och 2006.Resultatet är en rik beskrivning av hur husbyggnadsindustriernas struktur och agerande i Österrike och Sverige har förändrats med fokus på möjligheterna för träbyggande. Vidare ger rapporten en bild av hur företag ur ett strategiskt perspektiv har översatt möjligheterna på marknaden genom att utveckla erbjudanden baserade på prefabricerade element och system och tillhörande design- och projektledningstjänster.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2008. p. 110
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536 ; 2008:16
National Category
Building Technologies
Research subject
Timber Structures
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22283 (URN)23b19d00-93b1-11dd-a897-000ea68e967b (Local ID)23b19d00-93b1-11dd-a897-000ea68e967b (Archive number)23b19d00-93b1-11dd-a897-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20081006 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Stehn, L. & Nord, T. (2007). Design mot kostnadseffektivisering vid stombyggnad i trä i Österrike respektive Sverige (ed.). Paper presented at . Bygg & Teknik (2), 47-50
Open this publication in new window or tab >>Design mot kostnadseffektivisering vid stombyggnad i trä i Österrike respektive Sverige
2007 (Swedish)In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, no 2, p. 47-50Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Building Technologies
Research subject
Timber Structures
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-4641 (URN)29d0f1f0-57a2-11dc-a7ae-000ea68e967b (Local ID)29d0f1f0-57a2-11dc-a7ae-000ea68e967b (Archive number)29d0f1f0-57a2-11dc-a7ae-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2007; 20070831 (pafi)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nord, T. (2005). Structure and developments in the solid wood value chain: dominant saw milling strategies and industrialized housing (ed.). (Licentiate dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Structure and developments in the solid wood value chain: dominant saw milling strategies and industrialized housing
2005 (English)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The study, using a combination of a qualitative case study and archival study approach, aims at describing and analyzing the development in the solid wood value chain i.e. sawn timber products, dominant Swedish saw milling strategies, and industrialized housing. The background to the study is the increasingly dynamic environment fundamentally affecting how actors in the solid wood value chain identify strategic resources and assets formulating and implementing their strategies. This dynamic is particularly evident in the housing construction market, where recent changes in construction norms have introduced new process and production concepts such as lean and agile thinking placing different and sometimes new demands on suppliers of sawn timber products. To understand what is required of a future reliable supplier of sawn timber products in an industrialized housing concept, and creating a sustainable competitive advantage vis-à-vis competing saw milling industries, a conceptual terminology for this understanding has to be established. This terminology is in this study built on the strategy process linking the development of the solid wood value chain i.e. an outside-in perspective from the positioning theorists, to the interpretation and creation of core competences and capabilities in the Swedish saw milling industry i.e. an inside-out perspective from the resource-based theorists. Results indicate that dominant strategies in the saw milling industry are becoming more market oriented but still emphasising operational effectiveness in areas like procurement and production. Furthermore, increasing emphasis on complementary services such as distribution, technical and marketing sales support to the physical products can be distinguished. The study indicates that there is no single "best" strategy, and that the realized dominant strategies are dependent on how companies identify their competences finding markets fitting these competences to establishing competitive advantage. Regarding the potential of saw milling companies in becoming reliable and long-term important suppliers of sawn timber products in an industrialized housing concept, the study indicates that companies with a decentralized structure and informal decision-making, already involved in the construction industries are the "first wave" companies. These companies are actively focusing their resources and competences towards construction industry finding ways to move further down the value chain. The "second wave", is made up of those companies already pursuing a differentiation strategy towards the construction industry. These companies are the larger corporations predominantly involved in the wood products industry, with centralized structure with spanning functions, formal decision making in R&D and knowledge creation, and operating in a number of markets. Further research should aim at improving the proposed conceptual terminology by studying saw milling industries in other countries. Furthermore, the issue of "first" and "second" wave saw milling companies becoming sawn timber products suppliers in an industrialized housing concept, should be studied on an European and global level establishing the different requirements placed by construction industries.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2005. p. 255
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757 ; 2005:57
National Category
Building Technologies
Research subject
Timber Structures
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-18706 (URN)9f104d90-8c36-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)9f104d90-8c36-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)9f104d90-8c36-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Note

Godkänd; 2005; 20061215 (haneit)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved

Search in DiVA

Show all publications