Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (7 of 7) Show all publications
Ekberg, N., Westman, S., Grape, M., Högström, P., Edström, K. & Lundmark, E. (2016). Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande (ed.). In: (Ed.), : .
Open this publication in new window or tab >>Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande
Show others...
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Syftet med detta paper är att presentera och diskutera erfarenheterna av att introducera och använda pekplattan som pedagogisk resurs för studenter och lärare i en förskollärarutbildning. Fokus fästs på att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv och en rhizomatisk syn på lärandet förstå och diskutera tekniksatsningarna i utbildningen som samtillblivelser av lärarstudenter och pekplattor. Projektet ”Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande”, har bedrivits mellan VT2014 och HT2015 och inbegripit 42 studenter, i slutet av sin utbildning, samt nio lärare. Satsningen har ingått som del av Luleå tekniska universitets pedagogiska utvecklingsarbete, med medel från universitets utvecklingsfond. Projektet, syftande till att utforska pekplattans pedagogiska möjligheter och utveckla metoder som berikar undervisningen och lärandet, initierades under VT2014 bland lärarna för att under läsåret 2014/2015 också inbegripa studenterna. Det har innefattat inköp och utdelning av pekplattor och applikationer till lärare och studenter, fortbildningsinsatser för lärarna, egenproduktion av utbildnings- och instruktionsmaterial för projektdeltagarna, teknikinvesteringar i lektionssalar samt organiserade kollegiala erfarenhetsutbyten. Under projektets gång har data insamlats från deltagarna genom återkommande enkäter, bestående av både öppna och slutna svarsalternativ, samt genom dokumenterade kollegiala samtal. Den första resultatanalysen utmynnade i tre teman, vilka karaktäriserar vilka betydelser teknikanvändningen har kommit att få för projektdeltagarna. Dessa tre teman är Personal Learning Environment (PLE), undervisningens och lärandets gestaltning samt professionalisering. Studenterna framhåller hur den mobila tekniken bidragit till en mer personifierad studiemiljö och studiesituation. Den ständiga tillgången till och möjligheten att själv arrangera läromaterialet visade sig inte bara betydelsefull för studenternas upplevelse av tekniken som ett organisatoriskt stöd för studierna. Teknikanvändningen har även kommit att främja studenternas självständighet vad gäller produktion och presentation i utbildningen och har vidare bidragit till deras upplevelser av ett ökat engagemang och en ökad självkänsla. Projektets fokus på lärandets multimodala aspekter har inneburit nya vägar till kunskapsrepresentation och reflektion. Genom att nyttja flera olika uttrycksformer och själva figurera i olika produktioner och representationer har studenterna upplevt ett rikare lärande och en större glädje och kreativitet i studierna. Projektet har därtill visat sig ha betydelse för studenternas professionalisering då det bidragit till en högre beredskap att använda de tekniska resurserna samt givit ett större mod att både möta och ta en egen plats i förskoleverksamheten. Den inledande resultatuppföljningen gav oss som forskarlag, tillika projektdeltagande lärare, en del svar på våra frågor om pekplatteanvändningens betydelse för såväl undervisningens villkor som studenternas lärande och professionalisering, men väckte i sin tur även nya: Vad innebär lärarstudentens möte med den mobila tekniken för lärandets villkor, vägar och uttryck? Till vem blir studenten och till vad blir pekplattan i det inom utbildningen arrangerade mötet mellan människa-teknik? Hur kan lärarstudenters och pekplattans intra-agerande förstås? Med utgångspunkt frågorna genomfördes en fördjupad studie bland de projektdeltagande studenterna. Vårt datamaterial består i sju videodokumenterade gruppsamtalsessioner under vilka studenterna behandlar och diskuterar fyra givna frågeställningar av öppen karaktär. Vi avser att under presentationen både redogöra för resultaten av vår studie och diskutera det posthumanistiska perspektivets möjligheter till förståelse av studenters möte med och relationer till den mobila informations- och kommunikationstekniken.

Keywords
Social sciences - Education, sociomaterialitet, förskollärarutbildning, professionsutveckling, mobil teknik, pekplattan, Socialvetenskap - Pedagogik
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-29574 (URN)314ec37f-c0f5-415c-a62d-945659a8efac (Local ID)314ec37f-c0f5-415c-a62d-945659a8efac (Archive number)314ec37f-c0f5-415c-a62d-945659a8efac (OAI)
Projects
Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande
Note

Godkänd; 2016; Bibliografisk uppgift: Nr 5.6.1 i abstraktsamlingen för NU2016; 20160627 (nicekb)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Grape, M. (2015). Ny i klassen: Om införande och användning av pekplattan i skolan ur ett elevperspektiv (ed.). (Licentiate dissertation). Paper presented at . : Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Ny i klassen: Om införande och användning av pekplattan i skolan ur ett elevperspektiv
2015 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
New in class : On introduction and use of tablets in school from schoolchildren´s perspective
Abstract [en]

This thesis is concerned with the introduction of digital tablets toschoolchildren. The aim is to contribute to knowledge about howtablets can be introduced and used as a mediating tool in schoolworkby drawing focusing on the schoolchildren’s perspective andunderstanding of this medium. The research questions addressed inthis study were as follows: 1) What characterizes the schoolchildren’suse of the tablet as a tool? 2) How do the schoolchildren perceive theintroduction and use of the tablet as a tool in school? and 3) Whatlimits and conditions are emerging as important for schoolchildrenwhen they encounter tablets in school. This thesis draws on researchwithin on socio-cultural perspectives on education, with a particularfocus on the concept of empowerment as a key element in promotingschoolchildren’s health and wellbeing. In line with SCOT, The socialconstruction of technology, based on technology and focusing on itsmeeting with the social context, technology is deemed not to bepredetermined, but rather, negotiable. The material comes from a casestudy involving 17 schoolchildren in grade six. The study lasted for anacademic year from the beginning of the fall semester when they weregiven their tablet and continued through to the end of the school year.The data collected includes observations, a special task called “tellanother class", written questions and individual interviews with all 17schoolchildren at the end of the school year. The material wasanalyzed by using meaning analysis which resulted in three themes.The first theme, yet another tool in school, explores how the tabletsschoolchildren and the teacher sought opportunities to use the tabletin their classes and school work. The second theme, given roles andunclear expectations, is about how students perceived the tablet inrelation to themselves and their expectations about what the tabletcame to mean for the students. The third theme, the overridingtechnology, highlights the schoolchildren’s belief that the tablet neededto be supplemented with more peripheral activities if it were to provevaluable, and their focus on the technology in its own right. Thediscussion highlights the importance of seeing the students as apossible resource and involving them and empowering them byproffering them a say in the process. The schoolchildren saw the tabletmore as a technical artifact than as a tool for learning. The tablets weremainly used to write notes and search for information on the Internet.My conclusion is that investment in tablets in schools is more complexthan access to technology: to be effective, the entire organization mustsupport the process and schoolchildren need to be involved and havethe opportunity to influence how they are used if they are to beempowered by the process. The tablet as a technical unit needs tobenegotiated in the school organization in order to create a commonunderstanding of what it is and how it should be used.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2015
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-17362 (URN)30eac106-eb40-468f-bcb2-291c18495575 (Local ID)978-91-7583-352-1 (ISBN)978-91-7583-353-8 (ISBN)30eac106-eb40-468f-bcb2-291c18495575 (Archive number)30eac106-eb40-468f-bcb2-291c18495575 (OAI)
Note
Godkänd; 2015; 20150420 (mogr); Nedanstående person kommer att hålla licentiatseminarium för avläggande av filosofie licentiatexamen. Namn: Monica Grape Ämne: Pedagogik / Education Uppsats: Ny i klassen Om införande och användning av pekplatta i skolan ur ett elevperspektiv Examinator: Docent Åsa Gardelli Avdelning Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater Institutionen för konst, kommunikation och lärande Diskutant: Docent Ola Lindberg Mittuniversitetet Sundsvall Tid: Måndag den 15 juni 2015 kl 13.00 Plats: D770, Luleå tekniska universitetAvailable from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Grape, M., Hertting, K. & Törfalk, C. (2015). “We Did It Together!”: Teacher’s Experiences of Using Interactive Technology in Classroom. In: Eiri Sohlman; Catrine Kostenius; Ole Martin Johansen; Inna Ryzhkova ; Minttu Merivirta (Ed.), Empowering School eHealth Model in the Barents Region: (pp. 163-170). Paper presented at . Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences
Open this publication in new window or tab >>“We Did It Together!”: Teacher’s Experiences of Using Interactive Technology in Classroom
2015 (English)In: Empowering School eHealth Model in the Barents Region, Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2015, p. 163-170Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2015
Series
Publication series B. Reports, ISSN 2342-2483 ; 2015:2
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-20461 (URN)52abe188-517c-4d78-8488-ae58b0760312 (Local ID)978-952-316-073-6 (ISBN)978-952-316-074-3 (ISBN)52abe188-517c-4d78-8488-ae58b0760312 (Archive number)52abe188-517c-4d78-8488-ae58b0760312 (OAI)
Projects
ArctiChildren InNet
Note

Godkänd; 2015; 20150401 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Grape, M., Törfalk, C. & Hertting, K. (2014). Empowering opportunities when the tablet computer meets the school context?: Teachers’ and school children’s usage and experiences (ed.). Paper presented at New eHealth Approaches for School Children : 12/11/2014 - 13/11/2014. Paper presented at New eHealth Approaches for School Children : 12/11/2014 - 13/11/2014.
Open this publication in new window or tab >>Empowering opportunities when the tablet computer meets the school context?: Teachers’ and school children’s usage and experiences
2014 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

During the past 20 years there has been a rapid development of supply and use of Information Technology (IT) in Swedish society and in school. This presentation is based on an e-Learning project conducted in a class 6, where the school children and the teacher became part of a 1-to-1 venture. Each child received a tablet computer from school. In this project, we were interested to expand our knowledge about using IT in school, as a mean for increased learning, which in a prolonging would be supportive for well-being. A study of the school children’s usage and experiences of using the tablet computer as a tool in school was conducted, and the class was followed for the whole school year. Material was collected through observations, interviews and tasks on the tablet computer. The school children had many thoughts about IT in schools and the teacher had reflections on the project, which are discussed in the presentation. The project discovered both opportunities and challenges, valuable for future projects with tablet computers in school.

National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40728 (URN)ff784008-559e-4dff-94a9-cdd4db48b4f9 (Local ID)ff784008-559e-4dff-94a9-cdd4db48b4f9 (Archive number)ff784008-559e-4dff-94a9-cdd4db48b4f9 (OAI)
Conference
New eHealth Approaches for School Children : 12/11/2014 - 13/11/2014
Projects
ArctiChildren InNet
Note
Godkänd; 2014; 20141029 (krhe)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Kostenius, C., Bergmark, U., Hertting, K., Nyström, L., Lögdberg, U., Lindqvist, A.-K. & Grape, M. (2014). Project: ArctiChildren InNet. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Project: ArctiChildren InNet
Show others...
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Sedan 2003 har jag varit delaktig i Arctic Children, ett forsknings- och utvecklingsprojekt med övergripande mål att förbättra barn och ungdomars psykosocialahälsa och välbefinnande. Ett givande samarbete som inkluderar norra delarna av Sverige, Finland, Norge och Ryssland som sedan 2012 gått in i projektets tredje fas för att ta sig an gemensamma utmaningarna kopplat till barn och ungdomars psykiska, psykologiska, emotionella, sociala och andliga hälsa med hjälp av empowerment och informations-och kommunikationsteknik (IKT).

National Category
Other Health Sciences Pedagogy Physiotherapy
Research subject
Health Science; Education; Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36159 (URN)8fd983d4-4e56-4e6d-ab2c-0651646376f1 (Local ID)8fd983d4-4e56-4e6d-ab2c-0651646376f1 (Archive number)8fd983d4-4e56-4e6d-ab2c-0651646376f1 (OAI)
Note

Publikationer: Creating opportunities for diversity and unpredictability: inviting children to be co-researchers; Fun, feasible and functioning: Students’ experiences of a physical activity intervention; ArctiChildren project: A good example of giving voice and space to students in an international cross-border network; Moving From Idea to Action: Promoting Physical Activity by Empowering Adolescents; eHealth and eLearning Go Hand in Hand; Health promoting interactive technology: Finnish, Norwegian, Russian and Swedish students' reflections; From ArctiChildren to ArctiChildren InNet: Some Reflections; “We Did It Together!”: Teacher’s Experiences of Using Interactive Technology in Classroom; Empowering opportunities when the tablet computer meets the school context?: Teachers’ and school children’s usage and experiences; How can interactive technology be used to facilitate health and well-being in school?: Reflections from school children in the Barents region; Active@school: Promoting Physical Activity with Interactive Technology by Empowering Schoolchildren; Peers, parents and phones: Swedish adolescents and health promotion; With Gratitude to the Schoolchildren; Together for Schoolchildren’s Health!: Arguments for Cross-border Collaboration to Promote Schoolchildren’s Health through ICT Applications in the Barents Region; Experiences of Cross-Border Collaboration to Promote Schoolchildren’s Health; Empowering School eHealth Model in the Barents Region; Aktiviteter: ArctiChildren project: A good example of giving voice and space to students in an international cross-border network; Creating opportunities for diversity and unpredictability: inviting children to be co-researchers; Status: Pågående; Period: 01/01/2012 → …

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2019-03-05Bibliographically approved
Ekberg, N., Lind, P., Bergdahl, U.-B., Edström, K., Högström, P., Grape, M., . . . Lidström-Öhman, G. (2014). Projekt: Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande
Show others...
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Sammanfattning: Projektet syftar till att utforska pekplattans pedagogiska möjligheter och utveckla metoder som berikar undervisningen och lärandet. Vi avser använda pekplattan för kommunikation och interaktion, för pedagogiska framställningar, som organisatoriskt stöd för studenten i dennes studier och som del i lärarens dagliga administrativa arbete. Vi ämnar även utveckla metoder för att bättre tillvarata lärandets multimodala aspekter, dvs. att med utgångspunkt i olika kombinationer av bild, film, ljud och skriven text finna nya vägar till kunskapsrepresentation och reflektion. Projektet bidrar således till en flexiblare lärmiljö, högre kvalitet i undervisningen samt till studentens engagemang och självständighet att själv göra, äga och visa. Utvecklingsprojektet fokuserar förskollärarprogrammets lärare och studenter, med dess profilering mot naturvetenskap och teknik, och i förlängningen studentens professionalitet i yrkesrollen. Resultaten blir dock högst relevanta för lärare och studenter på LTU:s övriga utbildningar. Resultatspridning sker genom projektrapport, anordnande av öppna seminarier och i våra pedagogiska nätverk inom och utom universitetet. Projektet beviljades medel av dels IT-beredningen, LTU, december 2013, uppgående till 200TKr och dels Pedagogisk utvecklingsfond, Luleå tekniska universitet, maj 2014 (omgång 3) uppgående till 440TKr

Keywords
tablet, pedagogy, multimodality, mobile learning
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36126 (URN)79d49fbd-4b85-44dd-8af0-1d8c27b76c41 (Local ID)79d49fbd-4b85-44dd-8af0-1d8c27b76c41 (Archive number)79d49fbd-4b85-44dd-8af0-1d8c27b76c41 (OAI)
Note

Publikationer: Slutrapport: Pekplattan som resurs: ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande; Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande; Finansieringskälla: Internal funding (public); Forskningsprogram: Pedagogisk utvecklingsfond; Belopp: 440 000,00 Svenska kronor; Finansieringskälla: Internal funding (public); Forskningsprogram: IT-beredningen; Belopp: 200 000,00 Svenska kronor; Status: Pågående; Period: 03/03/2014 → 26/06/2015

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Westerberg, M., Grape, M. & Kivimäki, K. (2013). Project: Innopreneurship 21. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Project: Innopreneurship 21
2013 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Projektets mål är att • öka medvetenheten om roller och betydelsen av entreprenörskap i de deltagande högskolorna och andra offentliga institutioner i norra Skandinavien. • påverka attityder och kultur i de deltagande högskolorna och deras regionala partners mot ett mer entreprenöriellt tänkesätt och handlingsmönster. • utveckla och främja åtgärder som kan bidra till att integrera den entreprenöriell verksamheten i högskolornas läroplaner och deras dagliga verksamhet • uppmuntra studenter och lärare att starta företag och/eller agera entreprenöriellt i deras dagliga verksamhet. Syftet med projektet är att: 1. utveckla ny kunskap dvs. hur man på ett effektivt sätt skall bedriva utbildning som stärker entreprenörskap och innovation i en gles perifer miljö i samverkan mellan olika länder 2. genomföra pilotutbildningar inom entreprenörskap och innovation med minst två universitet/högskolor delaktiga i varje omgång. 3. skapa möjligheter för kunskapsutbyte mellan universiteten/högskolorna med fokus på lärare inom entreprenörskap och innovation. Eftersom detta inte är något som görs idag behöver projektaktörerna göra detta i projektform och lära sig mer om hur detta sedan kan bli en del i den ordinarie verksamheten 4. skapa möjligheter för bredare kunskapsutbyten inom och utanför regionen genom att skapa virtuella mötesplatser och workshops.

National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Pedagogy
Research subject
Entrepreneurship and Innovation; Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36271 (URN)d54eadf1-b330-456f-81a7-4e255c10a44c (Local ID)d54eadf1-b330-456f-81a7-4e255c10a44c (Archive number)d54eadf1-b330-456f-81a7-4e255c10a44c (OAI)
Note

Status: Pågående; Period: 01/01/2012 → 30/06/2014

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4330-9836

Search in DiVA

Show all publications