Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 21) Show all publications
Rathobei, K. E., Ranängen, H. & Lindman, Å. (2024). Exploring broad value creation in mining: Corporate social responsibility and stakeholder management in practice. The Extractive Industries and Society, 17, Article ID 101412.
Open this publication in new window or tab >>Exploring broad value creation in mining: Corporate social responsibility and stakeholder management in practice
2024 (English)In: The Extractive Industries and Society, ISSN 2214-790X, E-ISSN 2214-7918, Vol. 17, article id 101412Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In today's business landscape, corporate social responsibility is important as companies are expected to integrate social and environmental considerations into their operations and interactions with stakeholders. This involves adhering to codes of conduct, producing sustainability reports, and actively engaging with local communities. As a result, sustainable business models have gained prominence, focusing on societal concerns, environmental consciousness, and financial viability. While stakeholder management is recognized as vital in sustainable business models, there remains a gap in understanding how to implement stakeholder management within this business model effectively. This study uses sustainability reports from major mining and mineral firms to explore how stakeholder management practices might be used to benefit a wider variety of stakeholders. It provides information about stakeholder prioritisation, engagement, and sustainability communication strategies. While these companies attempt to address stakeholders' environmental and social concerns, the study recommends a proactive approach that widens stakeholder engagement, includes secondary stakeholders, leverages shared interests, and enhances stakeholder management reporting to maximize the impact of broad stakeholder value creation in sustainable business models to foster sustainable development.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2024
Keywords
Corporate social responsibility, Corporate sustainability, Stakeholder management, Sustainability reporting, Sustainable business models
National Category
Business Administration
Research subject
Quality Technology and Logistics; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-104179 (URN)10.1016/j.exis.2024.101412 (DOI)001166359300001 ()2-s2.0-85183530844 (Scopus ID)
Note

Validerad;2024;Nivå 2;2024-04-02 (signyg);

Funder: SUN Research School;

Full text license: CC BY

Available from: 2024-02-05 Created: 2024-02-05 Last updated: 2024-04-02Bibliographically approved
Rathobei, K. E., Ranängen, H. & Lindman, Å. (2024). Stakeholder integration in sustainable business models to enhance value delivery for a broader range of stakeholders. Business Strategy and the Environment
Open this publication in new window or tab >>Stakeholder integration in sustainable business models to enhance value delivery for a broader range of stakeholders
2024 (English)In: Business Strategy and the Environment, ISSN 0964-4733, E-ISSN 1099-0836Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Sustainable business models (SBMs) represent a contemporary approach seeking to deliver value to businesses and a wide range of stakeholders. This paper addresses the existing gap in practical guidance for businesses aiming to incorporate a wider range of stakeholders into their SBMs. To address the gap, a systematic review of academic literature and a review of mining company reports were conducted. The findings demonstrate that it is imperative to integrate stakeholders to achieve sustainability objectives, gain societal acceptance and foster legitimacy while maintaining alignment with stakeholders' concerns. To this end, the theoretical implication of this study lies in introducing a stakeholder integration model (SIM) that underscores the roles of identification, communication, knowledge sharing and continual improvement in achieving sustainability objectives and societal acceptance within SBMs. Practically, it addresses a gap by providing practical guidance for businesses to integrate stakeholders to manage risk, uncover value-creation opportunities and gain social acceptance.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley and Sons Ltd, 2024
Keywords
corporate sustainability, stakeholder engagement, stakeholder integration, stakeholder theory, sustainable business models, sustainable value proposition, systematic literature review
National Category
Business Administration
Research subject
Quality Technology and Logistics; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-103993 (URN)10.1002/bse.3651 (DOI)001153422600001 ()2-s2.0-85182813916 (Scopus ID)
Note

Full text license: CC BY-NC

Available from: 2024-01-29 Created: 2024-01-29 Last updated: 2024-03-07
Lindman, Å. (2022). Ett samhällsekonomiskt perspektiv på hinder för näringslivets klimatomställning. Tillväxtanalys
Open this publication in new window or tab >>Ett samhällsekonomiskt perspektiv på hinder för näringslivets klimatomställning
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna rapport är att identifiera vilka av de hinder som är kopplade till näringslivets klimatomställning som motiverar styrning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samt om hindren kan härledas till ett reellt misslyckande. Mot bakgrund till det regeringsuppdrag Tillväxtanalys fick i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Boverket och Energimyndigheten, att ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning, där förslagen ska bidra till att klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt, skrivs denna rapport i syfte att användas i Tillväxtanalys arbete med att kvalitetssäkra bedömningarna av de förslagna styrmedlens och åtgärdernas kostnadseffektivitet.

Vid avgörandet av vilka styrmedel och/eller styrmedelskombinationer som bäst bidrar till klimatomställningen finns en rad olika kriterier att överväga, såsom exempelvis styrmedlets förmåga att styra mot det uppsatta målet med politiken, eller/och hur styrmedlet samspelar med andra uppsatta samhällsmål, eller/och hur kostnaderna av ett styrmedel fördelas mellan olika aktörer i ekonomin, etc. Fokus i denna rapport ligger främst på styrmedlets förmåga att främja kostnadseffektivitet. Kostnadseffektivitetskriteriet framhålls ofta som ett av de viktigaste kriterierna vid utvärderingar av existerande och föreslagna styrmedel, exempelvis för dess betydelse för politiken ska erhålla samhällets acceptans. En viktig aspekt av en kostnadseffektivitetsanalys är att undersöka om styrmedlet adresserar ett verkligt marknadsmisslyckande. Därför är en viktig utgångspunkt i denna rapport att analyseravilka av de hinder som är kopplade till näringslivets klimatomställning som kan härledas till ett reellt misslyckande för att på så sätt ge ett bättre underlag för om de motiverar styrning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Rapportens andra kapitel innehåller en teoretisk referensram som ligger till grund för senare hinderanalys. Kapitlet innehåller en diskussion kring innebörden av begreppen samhällsekonomisk effektivitet, som handlar om hur resurserna i ett samhälle kan fördelas så effektivt som möjligt för att vi på så sätt ska uppnå största möjliga nytta, om3kostnadseffektivitet, det vill säga hur vi enligt det kriteriet minimerar kostnaderna för samhället att uppnå det mål som satts upp, hur förekomsten av så kallade marknadsmisslyckanden motiverar införandet av styrmedel för att försöka styra beteendena på marknaden i en riktning som ökar den samhällsekonomiska effektiviteten, samt om styrmedel, utifrån dess indelning som; ekonomiska, administrativa och informationsbaserade styrmedel.

I det tredje kapitlet ges med utgångspunkt från den teoretiska referensramen en analys av de hinder som identifierats kopplade till näringslivets klimatomställning. Hindren analyseras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, huruvida de motiverar styrning samt om de kan härledas till ett reellt misslyckande. 

I rapportens avslutande kapitel fyra presenteras några avslutande kommentarer kring betydelsen av om de hinder som förts fram för industrins omställning kan härledas till ett marknadsmisslyckande. Givet att behovet av styrmedel ofta motiveras utifrån förekomsten av olika former av marknadsmisslyckanden, är det viktigt att försöka klargöra om de hinder som förs fram för industrins omställning, i realiteten baseras på ett misslyckande eller inte. Resurser som läggs på styrmedelssatsningar som inte baseras på någon form av misslyckande, kanske har andra bättre alternativa användningsområden. 

Place, publisher, year, edition, pages
Tillväxtanalys, 2022. p. 29
National Category
Environmental Sciences Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-104839 (URN)
Available from: 2024-03-21 Created: 2024-03-21 Last updated: 2024-03-21Bibliographically approved
Blomberg, J., Klevhill, M. L., Lindman, Å. & Sevä, M. (2021). En studie om genomförandet av Agenda 2030 i Norrbottens län. Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>En studie om genomförandet av Agenda 2030 i Norrbottens län
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten, 2021
Series
Rapportserie inom Regional förnyelse
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Economics; Law; Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-104671 (URN)
Available from: 2024-03-19 Created: 2024-03-19 Last updated: 2024-03-19Bibliographically approved
Lindman, Å., Ranängen, H. & Kauppila, O. (2020). Guiding corporate social responsibility practice for social license to operate: A Nordic mining perspective. The Extractive Industries and Society, 7(3), 892-907
Open this publication in new window or tab >>Guiding corporate social responsibility practice for social license to operate: A Nordic mining perspective
2020 (English)In: The Extractive Industries and Society, ISSN 2214-790X, E-ISSN 2214-7918, Vol. 7, no 3, p. 892-907Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Mining activities can benefit the local economy, although they can also have a negative impact on society and the local environment. As the negative impacts have engendered an increased stakeholder pressure over the last decades the mining industry has given considerable attention to its social and environmental impacts by practicing corporate social responsibility (CSR). This article presents a case study on the Nordic mining industry and its stakeholders with the aim of investigating how a mining company and its stakeholders evaluate sustainability aspects, describing the similarities and differences in their evaluations and exploring whether the concept of materiality analysis can be used as a tool for a company's strategic CSR practice. The mining company X was selected as the case company based on its high CSR profile, sustainability reporting, local context and interesting field competencies. Data has been collected through workshops with management groups, stakeholder surveys and stakeholder interviews. A sustainability aspect matrix was developed which the management groups at Company X and their identified stakeholders evaluated. The materiality analysis visualized the similarities and differences in a good way and the management groups regarded it as a useful tool for their strategic CSR practice.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2020
Keywords
Sustainability aspects, Corporate social responsibility (CSR), Social license to operate (SLO), materiality analysis, Mining Industry
National Category
Reliability and Maintenance Economics
Research subject
Economics; Quality technology and logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-80275 (URN)10.1016/j.exis.2020.07.013 (DOI)000571911100018 ()2-s2.0-85088111451 (Scopus ID)
Projects
Strategic innovation program (STRIM)
Note

Validerad;2020;Nivå 2;2020-10-15 (alebob)

Available from: 2020-07-24 Created: 2020-07-24 Last updated: 2020-10-15Bibliographically approved
Ranängen, H. & Lindman, Å. (2020). Walk the Talk: A Sustainability Management System for Social Acceptance in Nordic Mining. Sustainability, 12(9), Article ID 3508.
Open this publication in new window or tab >>Walk the Talk: A Sustainability Management System for Social Acceptance in Nordic Mining
2020 (English)In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, no 9, article id 3508Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The mining industry has experienced increased stakeholder pressure over the last decades, and the legitimacy of the mining industry and its place in society is sometimes questioned. On the other hand, high corporate social responsibility (CSR) performance can lead to an increased social acceptance, which in the end may give the mining company the social license to operate. This article focuses on stakeholder management within management system thinking in order to enhance the social acceptance for mining. The purpose is to describe a mining company’s existing stakeholder management practice and identify areas for improvement using established stakeholder management models to achieve an efficient and effective stakeholder management practice. The purpose is also to describe how conceptual sustainability management system (SMS) frameworks can be usefully applied and, more specifically, whether and how stakeholder management models and the concept of materiality analysis are useful for the planning step in an SMS for social acceptance. The findings show that the used SMS framework fits well in this context, and that a materiality analysis can beneficially be used for the ‘systemization of stakeholder demands’ in the planning step of an SMS.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2020
Keywords
sustainability management system, CSR, corporate social responsibility, stakeholder management, social acceptance, mining
National Category
Reliability and Maintenance Economics
Research subject
Economics; Quality technology and logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-79710 (URN)10.3390/su12093508 (DOI)000537476200007 ()2-s2.0-85085990616 (Scopus ID)
Note

Validerad;2020;Nivå 2;2020-06-17 (alebob)

Available from: 2020-06-17 Created: 2020-06-17 Last updated: 2022-02-10Bibliographically approved
Lindman, Å. & Stage, J. (2018). Avståndsskatters effekt för Norrbotten: En konsekvensanalys. Luleå: Region Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>Avståndsskatters effekt för Norrbotten: En konsekvensanalys
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Region Norrbotten, 2018. p. 36
Series
Rapportserie inom Regional förnyelse
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70781 (URN)
Available from: 2018-09-06 Created: 2018-09-06 Last updated: 2018-09-25Bibliographically approved
Ranängen, H. & Lindman, Å. (2018). Exploring corporate social responsibility practice versus stakeholder interests in Nordic mining. Journal of Cleaner Production, 197(Part-1), 668-677
Open this publication in new window or tab >>Exploring corporate social responsibility practice versus stakeholder interests in Nordic mining
2018 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 197, no Part-1, p. 668-677Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Population growth, the speed of urbanization in Asia and the more sophisticated requirements of the developed world have led to an increased demand for metals. Sweden is currently one of the EU's leading producers of ores and metals and major investments have been made regarding exploration. Although mining activities may be good for the local economy, mining can also have a negative impact both on the local environment and society which have generated a significantly increased stakeholder pressure over the last twenty years. As a consequence, the mining industry wants to be in fore front when it comes to practicing corporate social responsibility (CSR) in order to obtain the social license to operate (SLO). The concept SLO is based on the idea that mining companies need not only government permission (or permits) but also "social permission" to conduct their business. The social license consists of different parts, depending on the conditions in place.This paper is focusing on the Nordic mining industry and its stakeholders with the purpose to explore if CSR practice actually complies with stakeholder interests. This study, based on a content analysis of sustainability reports and a stakeholder survey, indicates that the CSR practice do comply to some extent with stakeholder interests but that there are room for improvement regarding the respect for laws and regulations, anti-corruption, sustainable resource use and energy in particular, sustainable land use, sustainable transports and the recycling of metals.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Mining, Corporate sustainability, CSR, Corporate social responsibility, Stakeholder interests, Social licence to operate
National Category
Reliability and Maintenance Economics
Research subject
Quality Technology & Management; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-69626 (URN)10.1016/j.jclepro.2018.06.159 (DOI)000441998400062 ()2-s2.0-85049913577 (Scopus ID)
Note

Validerad;2018;Nivå 2;2018-08-02 (rokbeg)

Available from: 2018-06-18 Created: 2018-06-18 Last updated: 2022-10-27Bibliographically approved
Ranängen, H. & Lindman, Å. (2017). A path towards sustainability for the Nordic mining industry. Journal of Cleaner Production, 151, 43-52
Open this publication in new window or tab >>A path towards sustainability for the Nordic mining industry
2017 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 151, p. 43-52Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The mining industry has a major impact on society - from an economic, environmental and social perspective and due to a vast number of criteria. Which criteria should be given priority depends on where the mining operations take place. This paper’s focus on the Nordic mining industry is partly due to the positive economic trend that the industry is currently experiencing and partly because very little research has been conducted on how the European mining industry addresses sustainability. The purpose of this study is therefore to examine the Nordic mining industry’s sustainability practices and to develop guidelines for such efforts.

The research methods used in the study include a literature review, a content analysis of sustainability reports, a review of existing sustainability initiatives, guidelines and tools, a stakeholder survey and interviews with mining company officials. Based on the findings, sustainability criteria guidelines for the Nordic mining industry are suggested in the areas of corporate governance, fair operating practices, economic aspects, human rights, labour practices, society and the environment. The content of the guidelines is discussed in the light of the sustainability practices performed by the studied mining companies

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2017
National Category
Reliability and Maintenance Economics
Research subject
Quality Technology & Management; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-62496 (URN)10.1016/j.jclepro.2017.03.047 (DOI)000399624000005 ()2-s2.0-85016463572 (Scopus ID)
Note

Validerad; 2017; Nivå 2; 2017-03-14 (andbra)

Available from: 2017-03-14 Created: 2017-03-14 Last updated: 2022-10-27Bibliographically approved
von Below, D., Carlén, B., Dahlqvist, A., Jussila Hammes, J., Lindman, Å., Marklund, P., . . . Mandell, S. (2017). Klimatpolitisk inventering: Del 2. Stockholm: Konjunkturinstitutet
Open this publication in new window or tab >>Klimatpolitisk inventering: Del 2
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Konjunkturinstitutet, 2017. p. 106
Series
Specialstudie, ISSN 1650-996X ; 59
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70779 (URN)
Available from: 2018-09-06 Created: 2018-09-06 Last updated: 2018-09-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6226-8190

Search in DiVA

Show all publications