Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 11) Show all publications
Strandberg, A. & Lundström, S. (2023). Design för kontextualiserad grammatikundervisning. Forskning om undervisning och lärande, 11(2), 53-77
Open this publication in new window or tab >>Design för kontextualiserad grammatikundervisning
2023 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 11, no 2, p. 53-77Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den här artikeln utgår från en designbaserad forskningsansats där forskare och lärare i samverkan har skapat och genomfört kontextualiserad grammatikundervisning. I artikeln analyseras vilka förutsättningar som designelementen induktiva arbetssätt, diskussion, visualisering och integrering skapar för att arbeta med gymnasieelevers metalingvistiska förståelse. Materialet består av fokusgruppsamtal med lärarna, elevenkäter och observationsanteckningar av forskaren. Den kvalitativa innehållsanalysen visar att den öppna ingång som de induktiva gruppövningarna innebar, skapade goda förutsättningar för att tala om språkets form och funktion, men också att den utmanade lärarens roll som kunskapsförmedlare. Användningen av färgkoder i undervisningen visade sig även fungera som ett gemensamt språk när elever är i färd med att utveckla metalingvistisk förståelse. Grammatikens integrering till andra innehållsmoment i svenskundervisningen skapade slutligen ett helhetsperspektiv på språket och därmed svenskämnet.

Abstract [en]

This article draws on an educational design research project in which researchers and teachers have designed and implemented contextualized grammar teaching. The opportunities for working with upper secondary students’ metalinguistic understanding provided by the design elements inductive tasks, discussion, visualization, and integration are analyzed. The data comprises focus group discussions with the participating teachers, student questionnaires and observation notes by the researcher. A qualitative content analysis shows that inductive tasks can be beneficial for discussing form and function but at the same time, the approach challenges the role of the teachers as transmitters of knowledge. Visualizing structures using colors function as a metalanguage when students developed metalinguistic understanding. Finally, the result shows that integrating grammar into other content areas within the L1 subject can create a holistic perspective on language and the L1 subject.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2023
Keywords
Contextualized grammar teaching, Metalinguistic understanding, Educational design research, L1, kontextualiserad grammatikundervisning, metalingvistisk förståelse, svenskämnet, undervisningsdesign
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-98370 (URN)
Note

Validerad;2023;Nivå 1;2023-06-14 (joosat);

Available from: 2023-06-14 Created: 2023-06-14 Last updated: 2023-06-14Bibliographically approved
Strandberg, A. (2023). En del i helheten: En studie av kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan. (Doctoral dissertation). Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>En del i helheten: En studie av kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan
2023 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Contextualizing grammar in Swedish L1 education : A design-based research project in upper secondary school
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om grammatikunder­visning i svenskämnet genom en design där forskare och lärare tillsammans skapar, iscensätter och utvärderar kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasie­skolans svenskundervis­ning, samt att belysa på vilka sätt en sådan undervisning kan användas och förstås. Shulmans (1986; 1987) teoretisering av lärares ämnesdidaktiska kunskapsbas (PCK), samt hans begreppsapparat om undervisning, används som teoretiskt ramverk i avhandlingens ramberättelse. Avhand­lingen består av fyra vetenskapliga artiklar där designstudien undersöks utifrån olika perspektiv. Det empiriska material som ligger till grund för avhandlingen är vetenskapliga artiklar publicerade i engelsk­språkiga tidskrifter, ljudinspelade fokusgruppsamtal med de sex deltagande lärarna, videoinspel­ningar av de deltagande elevernas metalingvistiska aktiviteter, observations­anteckningar av forskaren samt en elevenkät. Resultaten visar på vilka sätt kontext­ualiserad grammatik­undervisning med målet att utveckla elevers metaling­vistiska förståelse, lämpligen kan ta sig uttryck och användas genom följande samverkande designelement: induktiva arbets­sätt, diskussioner, visualiseringar och integrering. Vidare visar resultaten vilka strategier som elever använder sig av när de analys­erar syntaktiska egenskaper i ett skönlitterärt textutdrag, samt vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar som applicerandet av dessa kan generera. I avhandlingen synliggörs också att använd­ningen av autentiska texter i grammatikunder­­visningen kan möjliggöra kopplingar mellan olika språkliga nivåer, så som grammatik och pragmatik. Mot bakgrund av den komplexitet som kännetecknar autentiska texter visar studien emellertid att de också kan försvåra representationen av ett grammatiskt fenomen och i förläng­ning­en representationen av språkets hierarkiska uppbyggnad. Med utgångs­punkt i avhand­lingens sammanförda resultat diskuteras vikten av och komplexiteten med grammatikundervis­ningens kontextualiser­ing och dess relation till det skolgrammatiska arvet från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. I ljuset av lärares ämnesdidaktiska kunskaper och praktikens villkor indikerar resultaten slutligen betydelsen av att rekapitulera vad gramma­tik­undervisning är och kan vara inom ramen för förstaspråksundervisningen i allmänhet och svenskundervis­ningen i synnerhet. 

Abstract [en]

The aim of this thesis is to contribute with knowledge about grammar teaching in L1 education through a design-based research project where a researcher and teachers create, implement, and evaluate contextualized grammar teaching in Swedish upper secondary school. The aim is also to illuminate how it can be used and understood. Shulman’s (1986; 1987) theory on pedagogical content knowledge (PCK) and the process of transformation is used as a theoretical framework in the thesis frame. The thesis includes four articles that investigate different perspectives of the educational design. The empirical data used consist of peer-reviewed articles, audio-recorded focus group discussions with the six participating teachers, video recordings of the students’ metalinguistics activities, field notes by the researcher, and a student questionnaire. The results show how contextualized grammar teaching, with the goal of developing students’ meta­linguistic understanding, can be implemented and used through a set of interacting design elements, namely inductive tasks, discussions, visualizations, and integra­tion. Furthermore, the results illuminate different strategies that students use when analyzing syntactical components in a literary text and their pedagogical (dis)advantages. The thesis further shows that using authentic texts when teaching grammar encourages students to discover the interrelationships between different levels of language, such as grammar and pragmatics. However, using authentic texts can also hinder students from discovering grammatical structures and, by extension, the hierarchical structure of language, due to the complexity that characterizes them. Based on the overall findings, the importance and complexity of the contextualization of grammar and its relation to traditional grammar teaching from a theoretical and practical perspective is discussed. In the light of teachers’ pedagogical content knowledge and the conditions of practice, the results indicate the need to recapitulate what grammar teaching is and can be within the framework of L1 education in general and the Swedish subject in particular.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2023
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
Keywords
contextualized grammar teaching, metalinguistic understanding, upper secondary school, L1, pedagogical content knowledge, educational design-based research, kontextualiserad grammatikundervisning, metalingvistisk förståelse, gymnasieskolan, L1, svenskundervisning, ämnesdidaktik, undervisningsinriktad designforskning
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-98029 (URN)978-91-8048-345-2 (ISBN)978-91-8048-346-9 (ISBN)
Public defence
2023-09-29, C305, Luleå tekniska universitet, Luleå, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2023-06-14 Created: 2023-06-14 Last updated: 2023-09-08Bibliographically approved
Strandberg, A. (2023). Grammar coming alive: Swedish L1 teachers’ reflections on using authentic texts when teaching grammar. Scandinavian Journal of Educational Research
Open this publication in new window or tab >>Grammar coming alive: Swedish L1 teachers’ reflections on using authentic texts when teaching grammar
2023 (English)In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

As teachers’ experiences are a prerequisite for developing an understanding of the challenges of teaching, their reflections on the potential of using authentic text in L1 grammar teaching deserves closer attention. This paper presents a focus-group study with six Swedish L1 teachers at upper secondary level during an intervention, in which they adopted contextualized grammar teaching in their classrooms. The results show that, according to the teachers, using authentic texts can create connections between grammar and language in use, which motivates the students to learn grammar. However, due to the complexity that characterizes authentic texts they also seem to complicate the instruction of a grammatical phenomenon. The conclusion of the study is that if the teachers have something to connect the grammatical content to, both manipulated and non-manipulated linguistic materials remain relevant in making a grammatical phenomenon comprehensible to the students.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2023
Keywords
contextualized grammar teaching, authentic texts, L1, teacher reflection, upper secondary school
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-98388 (URN)10.1080/00313831.2023.2263530 (DOI)
Note

CC BY-NC-ND 4.0 License

Available from: 2023-06-14 Created: 2023-06-14 Last updated: 2023-10-09
Strandberg, A. & Lundström, S. (2022). Dagen då Halliday mötte Nussbaum. In: Språk och litteratur - en omöjlig eller skön förening?: 15:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning. Paper presented at SMDI15 (pp. 31-32). Lund, 15
Open this publication in new window or tab >>Dagen då Halliday mötte Nussbaum
2022 (Swedish)In: Språk och litteratur - en omöjlig eller skön förening?: 15:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Lund, 2022, Vol. 15, p. 31-32Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I gymnasieskolan är svensklärares uppdrag såväl att utveckla demokratiska medborgare som att arbetamed litteraturanalys och att lära eleverna upptäcka språkets struktur. En förening av dessa kan te sigsom en utmaning, särskilt mot bakgrund av hur läroplanen delar in kunskapskraven. För att förstå dentransformeringsprocess som äger rum när litterär och språklig analys förenas medvärdegrundsuppdraget i undervisningspraktiken måste lärarperspektivet inkluderas (jfr Shulman, 1987).Syftet med det här föredraget är därför att presentera hur lärare i praktiken kan hantera denna föreningsamt de didaktiska möjligheter som där finns.Utifrån Hallidays systemisk-funktionella grammatik har Myhill et al. (2020) utvecklat pedagogiskaprinciper för en kontextualiserad grammatikundervisning som tar sin utgångspunkt i exempelvisskönlitterära texter. I en sådan undervisning kan grammatisk analys förenas med andra kunskapskrav. Iföredraget kommer en undervisningsutvecklande designstudie att presenteras, där forskare och läraretillsammans har iscensatt en kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan. Iundervisningsdesignen arbetade eleverna med olika språklaborationer vid läsningen av en roman, därockså litteraturens möjligheter att utveckla kritiskt tänkande och demokratiska förhållningssätt togstillvara (jfr Nussbaum, 2020). Datamaterialet som utgör grunden för presentationen är ljudinspeladefokusgruppsamtal med de deltagande lärarna under designprocessen.Av resultaten framgår att den dissekering av den skönlitterära texten som språklaborationerna delvisinnebär också gör att eleverna djupare engagerar sig i romanens innehåll på det sätt som Nussbaummenar att litteraturen har potential för. Utifrån resultaten diskuterar vi studiens implikationer försvenskämnet, där litteratur och språk ur ett lärarperspektiv är oundvikligt förenade. Det finns behov avatt lärare explicitgör hur detta går till i undervisningspraktiken och därför behöver lärare i störreutsträckning inkluderas i forskningsprocessen. Avslutningsvis diskuteras implikationer för lärarutbildningoch vikten av att ta hänsyn till undervisningspraktiken för att möten mellan språk och litteratur ska kunnahanteras.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2022
Keywords
kontextualiserad grammatikundervisning, litteraturdidaktik, metalingvistiska aktiviteter, fokusgruppsamtal, gymnasieskolan
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-94587 (URN)
Conference
SMDI15
Available from: 2022-12-05 Created: 2022-12-05 Last updated: 2023-09-06
Strandberg, A. & Toropainen, O. (2022). ”Det bygger liksom på att man vet sammanhanget”: Elevers resonemang om syntaktisk (o)fullständighet i en skönlitterär text. Nordic Journal of Literacy Research, 8(1), 1-21
Open this publication in new window or tab >>”Det bygger liksom på att man vet sammanhanget”: Elevers resonemang om syntaktisk (o)fullständighet i en skönlitterär text
2022 (Swedish)In: Nordic Journal of Literacy Research, E-ISSN 2464-1596, Vol. 8, no 1, p. 1-21Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Inom ramen för en kontextualiserad grammatikundervisning utforskar och analyserar den här artikeln svenska gymnasieelevers metalingvistiska aktiviteter där de resonerar om ett skönlitterärt textutdrag. En induktiv innehållsanalys genomfördes i syfte att belysa på vilka sätt tre elevgrupper resonerar om huvudsatsformade och icke huvudsatsformade meningar i ett textutdrag ur Stina Jacksons roman Silvervägen. Resultatet visar, i likhet med tidigare studier, att elevernas resonemang i första hand stödjs av minnesregler och betydelser, vilket kan försvåra igenkännandet av den syntaktiska (o)fullständigheten. När eleverna kopplar samman meningarna till kringliggande meningar lyckas de emellertid känna igen den syntaktiska (o)fullständigheten. Även om ett betydelsemässigt fokus kan förhindra eleverna att identifiera och förklara grammatiska strukturer visar resultatet att utgångspunkten i att textuellt knyta an meningar, såväl syntaktiskt som semantiskt, kan stötta eleverna i resonemang rörande syntaktisk (o)fullständighet. Resultatet pekar vidare på att en utgångspunkt i skönlitterära texter och syntaktisk (o)fullständighet kan fungera som en deskriptiv ingång för att synliggöra och diskutera språkliga strukturer och konventioner i förstaspråksundervisningen.

Abstract [en]

Within the framework of a contextualized view of grammar teaching, this paper explores and analyzes metalinguistic activities in which Swedish upper secondary school students (aged 15–17) discuss a fictional text (Stina Jackson’s novel The Silver Road) and its syntactical components. In order to shed light on the students’ reflections about syntactical (in)completeness, an inductive content analysis was carried out. The findings show that the students primarily used rules of thumb and semantic associations in their reflections, which can complicate the recognition of syntactically (in)complete sentences. However, when they considered the sentences as linked together textually, they succeeded in recognizing syntactic (in)completeness. While using semantic associations can make the identification and explanation of grammatical structures more difficult, the results indicate that students’ reflections about syntactic (in)completeness can be facilitated by considering both syntactical and semantic cohesion in texts. Finally, the present study shows the potential of a contextualized grammar teaching, as it explores how fictional texts and syntactic (in) completeness can function as starting points for grammar teaching and thus support a descriptive approach to linguistic structures and conventions in the first language classroom

Place, publisher, year, edition, pages
Cappelen Damm Akademisk, 2022
Keywords
kontextualiserad grammatikundervisning, metalingvistiska aktiviteter, metasyntaktiska resonemang, gruppsamtal, L1, gymnasieskolan
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-89060 (URN)10.23865/njlr.v8.3286 (DOI)
Note

Validerad;2022;Nivå 1;2022-02-01 (johcin)

Available from: 2022-01-31 Created: 2022-01-31 Last updated: 2023-06-14Bibliographically approved
Strandberg, A. (2022). “It's all about making the students see the Matrix” – Teachers' reflections on teaching grammar in context in an educational design research project. In: : . Paper presented at 13th ARLE Conference, Nicosia, Cyprus [Online], June 15-17, 2022.
Open this publication in new window or tab >>“It's all about making the students see the Matrix” – Teachers' reflections on teaching grammar in context in an educational design research project
2022 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

As it has been found that contextualized grammar teaching enhances students' literacy skills (e.g., Myhill et al., 2012), grammar is conceptualized as mainly a tool for writing in the current L1 grammar teaching discourse. As a result, other potentially meaningful reasons to teach grammar in context, such as the intrinsic values of grammar teaching, has received little or no attention (cf. van Rijt & Coppen, 2021). 

This paper accounts for an educational design research project (cf. McKenney & Reeves, 2019), in which a contextualized grammar teaching was developed and tested in Swedish upper-secondary school. Drawing upon a contextualized conceptualization of grammar (Myhill, 2021), the aim of the present paper is to explore teachers' reflections on reasons for teaching grammar in context. The data consists of recorded design conversations with the participating teachers throughout the design process, which is analyzed using reflexive thematic analysis (following Braun & Clarke, 2019). The following research questions will be addressed: i) what conceptions concerning the purpose of grammar teaching are expressed? and ii) what didactic implications may they entail? 

Preliminary results show that the teachers do not necessarily conceptualize the purpose of grammar teaching as being a dichotomy between procedural and declarative knowledge. Rather, they are seen as a mutually constituting relationship. However, findings also indicate that teachers find it easier to draw on grammar as a tool for writing when motivating students, and therefore an instrumental perspective tends to become the starting point for some teachers. Implications for the teaching of grammar in L1 education will be discussed, linking back to previous research on contextualized grammar teaching. 

Keywords
contextualized grammar teaching, teachers' reflections, upper secondary school, educational design research
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-92559 (URN)
Conference
13th ARLE Conference, Nicosia, Cyprus [Online], June 15-17, 2022
Available from: 2022-08-18 Created: 2022-08-18 Last updated: 2023-01-23Bibliographically approved
Strandberg, A. (2022). ”Man demystifierar som språket för eleverna”: Lärares erfarenheter av en kontextualiserad grammatikundervisning. In: : . Paper presented at GRADIMO Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaket 2022, Voksenåsen, Norway, Maj 10-12, 2022.
Open this publication in new window or tab >>”Man demystifierar som språket för eleverna”: Lärares erfarenheter av en kontextualiserad grammatikundervisning
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-90826 (URN)
Conference
GRADIMO Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaket 2022, Voksenåsen, Norway, Maj 10-12, 2022
Available from: 2022-05-31 Created: 2022-05-31 Last updated: 2023-02-06Bibliographically approved
Strandberg, A. (2022). Representations of Grammar Teaching in L1 Education – A Literature Review. In: Stina Ericsson; Inga-Lill Grahn; Susanna Karlsson (Ed.), Språklig mångfald: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23–24 april 2020: . Paper presented at Nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA-symposiet 2020), Göteborg, Sverige [ONLINE], April 23-24, 2020 (pp. 196-216). ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Representations of Grammar Teaching in L1 Education – A Literature Review
2022 (English)In: Språklig mångfald: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23–24 april 2020 / [ed] Stina Ericsson; Inga-Lill Grahn; Susanna Karlsson, ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2022, p. 196-216Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This article reports a literature review of peer-reviewed studies of L1 grammar teaching, published in international English-language journals from 1999 to 2019. The review generates interpretative themes of representations of L1 grammar teaching and thus offers guidance for teachers and future research on grammar education. The articles (n=31) were analyzed using reflexive thematic analysis to generate interpretative themes concerning representations of grammar teaching within the field. The results show that grammar teaching is described as challenging, mainly due to differing perceptions of grammar between linguists and teachers. In addition, the second theme captures grammar teaching as something that aims to foster metalinguistic understanding. Finally, contextualized grammar teaching is discernible which is carried out through reflective interaction and experimentation. This study suggests that future research should reconceptualize grammar teaching building on these findings using practice-based research approaches where teachers are offered agency in the research process. 

Place, publisher, year, edition, pages
ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2022
Series
ASLA:s skriftserie, ISSN 1100-5629, E-ISSN 2004-108X ; 28
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-91853 (URN)
Conference
Nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA-symposiet 2020), Göteborg, Sverige [ONLINE], April 23-24, 2020
Note

ISBN för värdpublikation: 978-91-87884-28-3

Available from: 2022-06-23 Created: 2022-06-23 Last updated: 2023-06-14Bibliographically approved
Strandberg, A. (2021). Design för kontextualiserad grammatikundervisning. In: NNMF8 2021: Abstractbok: . Paper presented at Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning (NNMF8 2021), November 24-25, 2021 (pp. 223-223). Uppsala: Uppsala universitet, Article ID 4E-4.
Open this publication in new window or tab >>Design för kontextualiserad grammatikundervisning
2021 (Swedish)In: NNMF8 2021: Abstractbok, Uppsala: Uppsala universitet, 2021, p. 223-223, article id 4E-4Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

De senaste åren har en kontextualiserad, deskriptiv och utforskande grammatikundervisning fått genomslag i forskning inom förstaspråksämnet (Kabel & Bjerre, 2020; Myhill, Watson & Newman, 2020). Den här presentationen rapporterar om ett projekt där en design för kontextualiserad grammatikundervisning skapades, testades och utvecklades i iterativa cykler tillsammans med verksamma svensklärare (jfr McKenney & Reeves, 2019). Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur design för grammatikundervisning, som syftar till att utveckla elevers metalingvistiska förståelse, kan gestaltas och vad som kan vara betydelsefullt i undervisningen för att ge elever möjlighet att utveckla sådan förståelse. I analysen står lärarnas iscensatta undervisning och elevers representationer i fokus, liksom det undervisade innehållet. Ett par övergripande frågeställningar är därför: Vilka förutsättningar skapar designen för att utveckla elevers metalingvistiska förståelse? Vilka föreställningar rörande grammatikens ’varför’ kommer till uttryck i lärarnas reflektioner och vilka didaktiska implikationer kan dessa medföra?

Studien genomfördes tillsammans med sex svensklärare på en gymnasieskola. Datamaterialet består primärt av fokusgruppssamtal med de deltagande lärarna under hela designprocessen, men också videoinspelningar av några elevgruppers metalingvistiska aktiviteter under designens tre cykler. I presentationen visas och diskuteras några exempel på hur ett designteoretiskt perspektiv kan fungera när forskare och lärare samverkar kring en kontextualiserad grammatikundervisning (Sandoval, 2014; Selander & Kress, 2010).

Kabel, K., & Bjerre, K. (2020). Kontekstualiseret grammatikundervisning – hvad er det? Viden om Literacy 27, 20–28.

McKenney, S. & Reeves, T.C. (2019). Conducting educational design research. (Second edition). London: Routledge.

Myhill, D., Watson, A., & Newman, R. (2020). Thinking differently about grammar and metalinguistic understanding in writing. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 13(2), e870–e870.

Sandoval, W. (2014). Conjecture mapping: An approach to systematic educational design research. Journal of the learning sciences, 23(1), 18–36.

Selander, S. & Kress, G. 2010: Design for lärande. Ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2021
Keywords
kontextualiserad grammatikundervisning, metalingvistisk förståelse, L1
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-88231 (URN)
Conference
Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning (NNMF8 2021), November 24-25, 2021
Available from: 2021-12-07 Created: 2021-12-07 Last updated: 2023-01-25Bibliographically approved
Andersson, A. (2020). Conceptualizations of grammar teaching as a means for revitalizing Swedish research on L1 grammar education. In: ASLA-symposiet 2020: Abstraktsamling [The ASLA Symposium 2020 : Book of Abstracts]. Paper presented at Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA-symposiet 2020), Göteborg, Sverige (Digitalt), april 23-24, 2020 (pp. 12 (78)). Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Conceptualizations of grammar teaching as a means for revitalizing Swedish research on L1 grammar education
2020 (English)In: ASLA-symposiet 2020: Abstraktsamling [The ASLA Symposium 2020 : Book of Abstracts], Göteborgs universitet, 2020, p. 12 (78)-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

At present, Swedish law requires that teaching rest upon science and proven experience. These demands, conjoined with the fact that Swedish research on L1 grammar education is scarce, renders a vitalization of the field important. This paper seeks to do so by examining international research in relation to existing Swedish research.

This paper accounts for a systematic literature review (Gough, Oliver & Thomas, 2017; EPPI-Centre, 2006) of peer-reviewed studies from English language international journals, concerning L1 grammar education published between 1999 and 2019. The aim of the review is to identify conceptualizations of grammar teaching in L1 education and, thus, offer guidance to future Swedish research on grammar education. The articles (n=33) are thematically analyzed in search for patterns within the field.

Preliminary findings reveal that the prominent theoretical perspectives on grammar teaching are the descriptive, rhetorical and contextual, where grammar is conceived as a meaning making resource that fosters metalinguistic knowledge. Also, findings indicate that verbalized metalinguistic activity and procedural activity in the writing process are closely connected. Furthermore, teachers’ conceptualizations of grammar are mainly prescriptive, hence, studies stress the importance of cooperation between teachers and linguists.

Finally, findings indicate that Swedish research tends to focus on whether or not grammar should be taught, whereas international research rather seeks to identify what poses as the key foundation of grammar education, namely metalinguistic activity. Drawing upon the results, recommendations for Swedish research include a shift in focus in order to explore other aspects of L1 grammar education.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, 2020
Keywords
grammar teaching, L1 education, literature review
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-83306 (URN)
Conference
Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA-symposiet 2020), Göteborg, Sverige (Digitalt), april 23-24, 2020
Available from: 2021-03-18 Created: 2021-03-18 Last updated: 2021-03-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6461-2212

Search in DiVA

Show all publications