Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 325
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Enander, Mats
  Olsson, Hans
  Luleå tekniska universitet.
  Ranhagen, Ulf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Fallstudierapport: Iggesunds bruk. Efterbehandlingen. Arbetsrapport1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 2.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Enander, Mats
  Luleå tekniska universitet.
  Olsson, Hans
  Luleå tekniska universitet.
  Ranhagen, Ulf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Förstudie av massabalshanteringen vid Iggesunds kartongbruk: arbetsrapport1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Andersson, Elina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Eriksson, Anette
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Valhallen: Konceptuell utformning av en multianläggning i Torsby med analys av tak- och fasadmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Elvira
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Engman, Evelina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Arkitektur för generationer: Koncept för samlokalisering av förskola och vård- och omsorgsboende2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behovet av fler förskoleplatser och fler bostäder för äldre ökar i takt med pågående urbanisering, kommunala besparingar som leder till nedskärning av olika verksamheter och att vi tenderar nå en högre livsålder. Förskolor och vård- och omsorgsboenden har ett antal gemensamma nämnare för sina målgrupper. Barn och äldre har ett beroende av omsorg och stöd av personal, de ska ha tillgång till en miljö som är lugn och trygg men som också kan erbjuda aktiviteter och social stimulans. Hos båda verksamheterna finns det även behov av exempelvis tillagningskök, personalrum, varumottag och avfallshantering. Förutom detta har båda verksamheterna behov av tomtmark. Detta kan vara en avgörande faktor om var och hur dessa verksamheter kan etableras under pågående befolkningsökning med förtätning i våra städer och vid kommunala nedskärningar till följd av ekonomiska besparingar. Syftet med examensarbetet var därför att undersöka hur dessa två verksamheter kan samlokaliseras och hur en sådan byggnad kan utformas för att tillgodose verksamheternas enskilda och gemensamma behov och samtidigt möjliggöra för aktiv och passiv interaktion mellan barnen, de äldre och personalen. Arbetet påbörjades med en litteraturstudie för att samla information och kunskap inom ämnena social hållbarhet och sambandet med den fysiska miljön i förskolor och vård- och omsorgsboenden. Utifrån litteraturstudien togs en intervjuguide fram som användes under platsbesöken på två förskolor, två vård- och omsorgsboenden samt två samverkanshus. Från platsbesöken har även författarnas egna reflektioner sammanställts. Platsbesöken och litteraturstudien har därefter sammanställts till en syntes med åtta punkter som bedöms vara viktiga att beakta vid planering av en kombinerad verksamhet. Syntesen har därefter använts som underlag till konceptutvecklingen där målgruppernas olika behov konkretiserades genom skisser som ledde till en konceptbyggnad. Denna konceptbyggnad är utformad för att kunna anpassas beroende på vilken tomt den ska appliceras på, hur många boende- respektive förskoleplatser som behövs samt hur den kringliggande miljön ser ut. 

  Slutsatserna från arbetet visade att en kombination av dessa verksamheter bedöms vara passande och att båda verksamheter kan få ett positivt utbyte av att träffa varandra och samarbeta. Inga ekonomiska kalkyler togs fram under arbetet, men de ekonomiska fördelar som framkom under arbetet har varit bland annat samordning av varutransporter, personal, avfallshantering, energi och mer effektiv markanvändning eftersom tomtmarken kan samnyttjas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Arnehed, Sebastian
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Cykling och gående vid större vägar: Resultat av enkät2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en del i projektet ”Cykling och gående vid större vägar” och avser den enkät som genomförts för att studera resvanor, trygghet, säkerhet samt framkomlighet längs större vägar med fokus på gående och cyklister hos boende längs eller vid de aktuella platserna. Syftet med enkätundersökningen är att belysa hur fotgängare och cyklister upplever framkomligheten, säkerheten samt tryggheten längs de utvalda platserna i undersökningen. Syftet är även att om möjligt dra generella slutsatser om effekten av olika fysiska åtgärder som genomförts för att underlätta för gående och cyklister. Sammanlagt har tio vägsträckor och platser valts ut för enkätundersökningen. Platserna är lokaliserade från Luleå i norr till Ystad i söder. Urvalet har skett med åtanken att ge en representativ översikt över olika lösningar för att antingen färdas längs med eller korsa en större väg, till fots eller med cykel, med målet att ha en spridning över landet med olika klimat.Urvalet av respondenter har skett genom en geografisk avgränsning kopplad till de aktuella sträckorna och platserna. Till varje hushåll skickades två enkäter som två vuxna eller ungdomar i åldrarna 15 - 17 år ombads att fylla i. Enkäten skickades till 2535 hushåll och totalt svarade 1145 personer på enkäten ( svarsfrekvens 22,6 % per antaget antal respondenter, och 44,2 % per hushåll).Respondenterna utrycker generellt en oro för sin säkerhet och trygghet. De som är mest nöjda är de som bor vid och färdas längs en väg där separeringen sker med räcke, vilket var förväntat. De som är mest oroliga är de som bor vid en väg där separeringen sker genom målad kantlinje, vilket inte var förväntat. De är något mer oroliga än de som bor vid väg utan åtgärder för GC-trafik annat än bred vägren. I fortsatta arbete bör det därför undersökas hur fordonsflödet och hastigheterna påverkar respondenternas trygghet, dvs om det egentligen är de aspekterna man är orolig för och att åtgärderna inte har räckt till för att kompensera för hastigheterna. Det bör även undersökas om målningen inte efterlevs av fordonsförarna, samt hastighetsefterlevnad, vilket respondenternas svar indikerar.Vad gäller tillfällena när man korsar vägen är respondenterna som bor vid väg utan åtgärd förvånande nog mer trygg när de korsar vägen, än de som korsar vägen genom öppning i refug eller mitträcke. Även i detta fall bör fortsatta arbete därför undersöka hur fordonsflödet och hastigheterna påverkar respondenternas trygghet, dvs om det egentligen är de aspekterna man är orolig för och att åtgärderna inte har räckt till för att kompensera för hastigheterna. Det bör även undersökas hur fordonsförarna efterlever hastigheterna på platsen samt hur interaktionen mellan fordonsförare och oskyddade trafikanter går till på platserna.Det finns således anledning att fortsätta studera effekterna av de olika åtgärderna som har använts i vägmiljöer för att öka de oskyddade trafikanternas trygghet och rörlighet eftersom respondenterna tydligt uttrycker oro för trafikolycka, trots att olika åtgärder har använts för att öka tryggheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Arnehed, Sebastian
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Öberg, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Underlag till trafikstrategi för Kiruna kommun: för hållbart resande, stadsomvandling och kallt klimat2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Aktuellt dokument är ett första steg i att formulera och ta fram en uppdragsbeskrivning gällande en trafikstrategi för Kiruna kommun. Dokumentet beskriver de huvudsakliga delarna för såväl processen med att utarbeta en trafikstrategi som det faktiska innehållet. Kiruna kommun har hittills inte varit delaktiga i denna del av processen, men är formellt ansvariga i ett fortsatt arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Aktivitet: Fotgängare vintertid - effekter av halkskydd2010Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vintertid reducerar fotgängare sina förflyttningar vid halt väglag. Fallolyckor är vanligt förekommande på snö och is. I laboratoriestudier har 33 olika halkskydd för fotgängare testats och kvaliteter hos olika typer av skydd studerats. Testmetodik har utvecklats och bra och dåliga kvaliteter hos halkskydd har kunnat identifieras på olika typer av hala ytor som: grus på is, sand på is, ren is, snö på is samt salt på is. I en fältstudiestudie vårvintern 2008 har effekterna av användning av tre principiellt olika typer av bra halkskydd undersökts: hälskydd, helfotsskydd respektive fotbladsskydd. Tre olika grupper av försökspersoner i yrkesverksam ålder med likartade köns- och åldersfördelning deltog frivilligt. En grupp försågs med halkskydd. Försökspersonerna registrerade sin exponering mm i förflyttningsdagböcker. Vid upplevd halkincident/fall registrerades förhållandena vid incident/falltillfället på separat blankett. Effekten på exponering som fotgängare och förekomsten av halkincidenter/fall har analyserats. Gruppen som använde halkskydd hade högre exponering och mindre förekomst av halkincidenter/fall jämfört med gruppen som inte använde halkskydd. Halkskydd kan därigenom antas förbättra möjligheten att vistas ute vintertid på is och snö samt minska risken att halka och falla.

 • 8.
  Berglund, Lotta
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Tossavainen, Mia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Health on thin ice: methods of giving voice to Swedish citizens in urban planning and design to promote health in a cold climate2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the northern, sub-arctic, regions of the world the climate is cold a substantial part of the year which affecting people's health as low temperatures and darkness stress the body. At the same time the cold climate offers opportunities that can be utilized in an innovative manner, both technically and aesthetically, to develop the winter environment to be attractive and health promoting in outdoor activities.The aim of the study was to develop a methodology for giving voice to citizens to be used in the process of urban planning and design for good health in a cold climate. The qualitative investigations of citizen’s experiences of health promoting aspects included two workshops focused on the following questions; What are your experiences of health and well-being in a cold climate? How can this city be planned to promote health during the winter season? The 53 participants came from two cities in the northern part of Sweden. At Workshop 1 small groups of citizens (5-8) were asked to make a collective collage cutting and pasting images from magazines without talking to each other while soft music was playing in the background.When finished the silence was broken and the participants presented their contributions. At Workshop 2 small groups of citizens (5-8) were given maps of the city with different paths for walking tours aimed to pinpoint areas for improvement. After the walk the group presented their ideas for each other and a number of innovative ideas surfaced.Including citizens in the process of urban planning is not only a good source of ideas and information useful in the planning process but may be an opportunity to strengthen health literacy and healthy behavior. This study may serve as an example of an empowerment - based method including citizens in the process of urban planning and design.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Börestam, Harald
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Norell, Mathilda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede: En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. Samtidigt som tekniken får ta mer och mer plats har utvecklingen på projekteringssidan gått i en helt annan riktning. Arkitekten har istället kommit att bli en av de många konsulter som specialiserar sig på sin del av projektet (Östnäs, 1984). Att dessa utvecklingar skett åt olika håll skapar ett kunskapsgap mellan teknikkonsulter och arkitekter i dagens byggprojekt. 54% av respondenterna i denna studie, uppger att kunskapsgapet mellan A och VVS är så stort att det skapar problem i projekteringen och 35% av respondenterna anger att det ofta bidrar negativt till slutresultatet i form av nödlösningar.

  Detta examensarbete syftar till att undersöka om samordningen mellan arkitekt och VVS-projektör kan förbättras genom att överbrygga installationskunskap. Studien begränsas till att omfatta enbart samordning mellan Arkitekt och VVS-projektör och avgränsas alltså mot övriga projektörer i ett byggprojekt. Undersökningen fokuserar på samordning i tidigt skede av projekteringen, programskede.

  Hypotesen är att det generellt finns ett behov av ökad installationssamordning i projekteringen, denna testades genom en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. Totalt deltog 99 personer i undersökningen. Med hjälp av statistisk analys i form av hypotestest påvisades att det generellt finns ett behov av ökad samordning, hypotesen gick att bevisa. Utöver det identifierades, med hjälp av hypotestest I, att det behövs en förändring i vilka projektörer som ingår i projektet i programskede.

  De oftast förekommande samordningsproblemen identifierades genom kvalitativa djupintervjuer med elva verksamma projektörer och två branschexperter. Här framgick att de problem som förkommer i störst utsträckning är storlekar på fläktrum och placeringar av schakt. De problem som medför störst konsekvenser var vertikala utrymmen. Orsaken till uppkomsten av problem menar många är bristande kunskap eller erfarenhet från arkitektens sida. Arkitekter i sin tur uppger att det beror på ändringar i sena skeden från beställarens eller vvs-projektörens håll. Majoriteten hävdar att om vvs-projektören kom in i ett tidigare skede så skulle problemen minska.

  Därefter utvecklades, under en workshop med 5 deltagande projektörer ett förslag till hjälpmedel. Kontentan från den workshopen var att om vvs-projektören kommer in i projektet i tidigt skede, programskede, så kan rätt förutsättningar sättas tidigt. Förslag om kreativa startmöten uppkom bland annat. Deltagarna var även överens om att det bästa sättet att förmedla installationskunskap är att utbilda, detta dels genom tvärfackliga projekt under arkitektutbildningen, dels genom kurser eller platsbesök för de praktiserande arkitekterna.

  Ur samtlig insamlad data formades ett hjälpmedel för att möta de identifierade behoven. Detta hjälpmedel blev en checklista för hur möten och konsultation mellan A och VVS ska ske i programskede. Checklistan tydliggör ansvar och förväntningar för båda parter.

  Detta hjälpmedel testades sedan experimentellt i ett gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget är ett flerbostadshus på fastigheten Kv. Notstället 5 & 6 i Eskilstuna kommun. I programhandlingen, som utgör resultatet av experimentet, presenteras även lösningar för installationssystem.

  Hjälpmedlets förmåga att möta de identifierade behoven utvärderades med slutsatsen att behoven tillgodoses men att ett kompletterande verktyg för ökad installationskunskap kan behövas. Hjälpmedlet anses inte bekosta projektet på arkitektoniska kvaliteter i så stor mån utan skapat mervärde genom nya innovationer samt att överraskningar undveks.

  Som forskningsämne har detta projekt väckt stort intresse i branschen. Insikter från denna studie är att tvärfacklig kommunikation och kunskapsöverföring mellan disciplinen generellt är ett intressant ämne att studera. De samlade resultaten från denna studie pekar på att en förändring i arbetsrätt under tidigare skeden i projekteringen är något som bör ske. Detta för att effektivisera projekteringen och säkerställa god kvalitet i slutprodukten, våra flerbostadshus.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Carmona, Matthew
  et al.
  The Bartlett School of Planning, University College London.
  Punter, John V.
  Department of City and Regional Planning, Cardiff University.
  Chapman, David
  The Bartlett School of Planning, University College London.
  From Design Policy to Design Quality: The treatment of design in community strategies, local development frameworks and action plans2002Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 11. Carmona, Matthew
  et al.
  Tiesdell, Steve
  Heath, Tim
  Oc, Taner
  Public Places – Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design2010Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Public Places Urban Spaces 2e is a thorough introduction to the principles of urban design theory and practice. Authored by experts in the fields of urban design and planning, it is designed specifically for the 2500 postgraduate students on Urban Design courses in the UK, and 1500 students on undergraduate courses in the same subject. The second edition of this tried and trusted textbook has been updated with relevant case studies to show students how principles have been put into practice. The book is now in full colour and a larger format, so students and lecturers get a much stronger visual package and easy to use layout, enabling them to more easily practically apply principles of urban design to their projects. Sustainability is the driving factor in urban regeneration and new urban development, and the new edition is focused on best sustainable design and practice

 • 12.
  Catalini, Anna
  et al.
  College of Arts, University of Lincoln.
  Nour, ZeinabFaculty of Fine Arts, Helwan University.Versaci, AntonellaFaculty of Engineering and Architecture, University “Kore” of Enna.Hawkes, DeanCambridge, UK.Bougdah, HocineCanterbury School of Architecture, University for the Creative Arts.Sotoca, AdolfLuleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.Ghoneem, MahmoudArchitecture Department, Faculty of Fine Arts, Helwan University.Trapani, FerdinandoUrban Planning, Architecture, Palermo University.
  Cities' Identity Through Architecture and Arts: Proceedings of the 1st International Conference on Cities' Identity through Architecture and Arts (CITAA 2017), Cariro, Egypt,  May 11-13, 20172018Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Every city has its unique and valuable identity, this identity is revealed through its physical and visual form, it is seen through the eyes of its residents and users. The city develops over time, and its identity evolves with it. Reflecting the rapid and constant changes the city is subjected to, Architecture and Arts, is the embodiment of the cultural, historical, and economical characteristics of the city. This conference is dedicated for the investigation of the different new approaches developed in Architecture and Contemporary arts. It will focus on the basis of urban life and identities.

  It will discuss the examples and tendencies in dealing with urban identities as well as the transformation of cities and urban cultures mentioned in terms of their form, identity, and their current art. Contemporary art, when subjected to experiments, continues to be produced in various directions, to be consumed and to put forward new ideas. Art continuously renews itself -from new materials to different means of communication, from interactive works to computer games, from new approaches to perceptional paradigms and problems of city and nature of the millennium.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Cettner, Annicka
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Ashley, Richard
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Viklander, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Stormwater management and urban planning: lessons from 40 years of innovation2013Ingår i: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, Vol. 56, nr 6, s. 786-801Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urban planning is widely advocated as an important way to encourage the more sustainable management of urban stormwater using alternatives to piped systems. This paper explores the way in which Swedish water professionals have opportunities to influence stormwater planning and the barriers that limit their participation in this process. Empirical evidence has been obtained from in-depth semi-structured interviews with urban water professionals from nine Swedish municipalities. The paper shows that there is a perception of the legal requirements related to the provision of drainage services that inhibits the utilisation of non-piped solutions. There are also reservations about a dichotomy that inhibits actions - is stormwater an issue for the planning department or for the water department? It is concluded that water professionals have unique opportunities to integrate stormwater management approaches within wider urban planning practice and hence are able to encourage the use of alternative systems that are more sustainable than using traditional pipes or sewers.

 • 14.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  By Design, from design guidance to built form2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper explores the planning policy era of By Design: Urban design in the planning system: towards better practice through the lens of Planning Policy Guidance 1 (PPG1): General Policy and Principles and Planning Policy Guidance 3: Housing. The paper explores the objectives of urban design, as set out in By Design against PPG1’s objective to promote higher standards of urban design and PPG3’s objective to revise housing densities. Research takes a systematic approach to reviewing the evidence base available for the production of By Design and analyses density targets and urban design objectives against generic housing types of the day and four housing led development schemes delivered during the policy period. The paper argues that on density grounds, only two of the researched generic housing types delivered the density targets prescribed by PPG3, requiring the development industry to bring forward new models of development. The case study analysis establishes that the industry was able to adapt to the objectives of By Design with selected developments delivering the urban design objectives set out in By Design and density standards of PPG3. The paper concludes by arguing that whilst ‘By Design’ was extinguished as policy in 2012, its design objectives are still valid and may be relevant to new emerging dimensions related well-being as part of; Ease of movement and seasonal climate change as part of; Quality of the public realm.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Cities in time, temporary urbanism and the future of the city2019Ingår i: Journal of Urban Design, ISSN 1357-4809, E-ISSN 1469-9664, Vol. 24, nr 1, s. 158-163Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 16.
  Chapman, David
  Glasgow School of Art.
  ‘Compacte-stadsbeleid’ is dead: long live the Dutch compact city2002Ingår i: MacJournal, ISSN 1355-3046, nr 5, s. 48-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 17.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Neoliberal Urbanism and its Contestations, Crossing Theoretical BoundariesJenny Ku¨ nkel and Margit MayerPalgrave Macmillan, 248 pp. ISBN 978-0-2302-7183-82014Ingår i: Journal of Urban Design, ISSN 1357-4809, E-ISSN 1469-9664, Vol. 19, nr 4, s. 567-568Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Chapman, David
  Bartlett School of Planning University College London .
  Patterning the Dutch Compact City2001Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A major challenge to town planners in Britain is to help fulfil current and future housing need in a sustainable manner and avoid excessive development land take.

  This thesis therefore establishes what future development models are currently under debate and undertakes extensive research into Governments preferred option the 'Compact City'. Research focuses on empirical data for sustainable development and arguments for/against a policy of urban intensification.

  On conclusion that research alone fails to provide a sufficient basis for promoting a policy of 'Compact Cities', research emphasis was placed on the Dutch planning system, which has promoted such a policy for over a quarter of a century. Dutch experience was used to answer many unresolved arguments surrounding the 'Compact City' and an investigation was undertaken into how the Dutch have made this policy successful.

  In light of the fact that Dutch experience has shown that high quality urban housing is fundamental to attracting residents back to cities, an investigation of current UK generic housing models was undertaken and these were tested against sustainable density research and UK/Dutch design advice. On comparison it was established that many failed both tests and it was established that additional housing types could be required under a policy of 'Compact Cities'. An alternative development brief for additional housing models was therefore developed and this brief was investigated through the design of three alternative housing types.

  In final conclusion it was proposed that the Dutch treatment of density could provide a model for future planning in England and their design principles could aid the creation of alternative urban housing types.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The Modern City Revisited Thomas Deckker (ed.)2003Ingår i: Urban Design Quarterly, ISSN 0266-6480, nr 85, s. 42-43Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 20.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The potential of ephemeral interventions1997Ingår i: Mac Journal, ISSN 1355-3046, s. 35-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 21.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The street, a quintessential social public space2018Ingår i: Journal of Urban Design, ISSN 1357-4809, E-ISSN 1469-9664, Vol. 23, nr 1, s. 163-164Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Urban design of winter cities: Winter season connectivity for soft mobility2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  All across the world the form of the built environment is playing a crucial role as enabler or inhibitor for urban outdoor activity such as soft mobility. Urban form can make it more attractive for people to be mobile outdoors and playing a role in the public life, or it can put people off venturing outside. For winter cities, a question for urban design is how we can design environments that are attractive for outdoor activity in the winter season as well as summer and additionally how will climate change influence these aspects.

  The reason for studying this is the importance of understanding how, in relation to urban form, weather, seasonal variations, and climate change influences human outdoor activity. In this study the focus on outdoor activity is problematised around the concern that people spend a low percentage of their time outdoors in winter conditions. For society, the problem is that this trend and the related low levels of physical activity are associated with a range of health issues.

  To study this the main question for this research is what attracts and hinders soft mobility during the winter season and how can this knowledge underpin new considerations about urban design for connectivity in winter cities? To address this, the research methods focused on document studies, surveys, mental mapping, photo elicitation and semi-structured discussions.

  The study works at three scientific levels. Firstly, it seeks to understand the interrelationship between the built environment and people’s outdoor activity in winter. Secondly, it attempts to understand how connectivity for soft mobility in winter is being affected by weather and climate change. Thirdly, it seeks new ways of thinking about how the urban form can be designed to increase outdoor soft mobility in winter.

  The discussion and conclusions focused on the argument that in winter settlements, the winter season can alter spatial patterns and settlement organisation. Here it was argued that in these settlements the winter season can be an aspect of urban morphology and can be part of the process of shaping the public realm and its connectivity for soft mobility in winter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Urban Designer: Myth or Reality?2015Ingår i: Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorte, ISSN 0032-0560, Vol. 69, nr 4, s. 42-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 24.
  Chapman, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  York New City Beautiful: Toward an Economic Vision2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa, medicin och rehabilitering.
  Climate change and human behaviour: Understanding modal choice in a rapidly urbanising Arctic2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This poster explores the human dimension of non-motorised transport, i.e. soft-mobility in Arctic communities. Empirical results are used to show how people’s modal choice in the European Arctic is being influenced by climate evolution and human-made climate change. From these results, it is possible to conceive new visions of the how to design the outside environments of Arctic settlements that can better enable people to move around in Arctic communities with reduced reliance on vehicles. At the societal level, this research will help reduce energy consumption and pollution from transport.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Climate change and human behaviour: Understanding modal choice in a rapidly urbanising Arctic2020Ingår i: Arctice Frontiers Science: Theme 4: Local or Global Arctic?, 2020Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This research explores the human dimension of non-motorised transport, i.e. soft-mobility in Arctic communities. Empirical results are used to show how people’s modal choice in the European Arctic is being influenced by climate evolution and human-made climate change. From these results, it is possible to conceive new visions of the how to design the outside environments of Arctic settlements that can better enable people to move around in Arctic communities with reduced reliance on vehicles. At the societal level, this research will help reduce energy consumption and pollution from transport. For the individual, it highlights social, economic and the health benefits of soft-mobility. This includes creating places that are attractive, safe, and recognisable, as a basis for people’s informed decision-making about outdoor activities and modal choice. Pilot projects are ongoing in Riksgränsen, Björkliden and Abisko (Sweden) with data collected from residents and tourists using citizen science. Outcomes have practical and policy implications for town planning and tourism.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Toward an Integrated Model for Soft-Mobility2019Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, nr 19, artikel-id 3669Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A key urban design challenge is to create built environments that encourage outdoor activityall year round. This study explores a new model for soft-mobility that places the interaction betweenthe urban form, the seasonal climate and climate change, and the individual at the center of people’ssoft-mobility choices, or in more general, their modal choice. The research methods used werecomparative studies of documents, surveys, mental mapping, and photo elicitation. These studieswere undertaken to research people’s outdoor activity in the built environment during the winterseason of a cold climate settlement. The results were analyzed against the three-dimensions of themodel. In the discussion it is argued that in places with significant climate variation, the interactionbetween the urban form, the season, and the individual together influence soft-mobility choices. Inturn, these interactions influence people’s level of outdoor activity and the individual health benefitssuch activity can aord. In conclusion, it is highlighted that all three dimensions of the model are in aconstant state of change and evolution, especially in relation to planning and development processesand climate change.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Winter City Urbanism: Enabling All Year Connectivity for Soft Mobility2019Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, nr 10, artikel-id 1820Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study explores connectivity for soft mobility in the winter season. Working with residents from the sub-arctic city of Luleå, Sweden, the research examines how the interaction between the built environment and winter season affects people’s use of the outdoor environment. The research questions for this study are, 1) how do residents perceive the effects of winter on an areas spatial structure and pattern of streets and pathways? and 2) what enablers and barriers impact resident soft mobility choices and use of the public realm in winter? Methods used were mental mapping and photo elicitation exercises. These were used to gain a better understanding of people’s perception of soft mobility in winter. The results were analysed to identify how soft mobility is influenced by the winter season. The discussion highlights that at the neighbourhood scale, residents perceive that the winter alters an areas spatial structure and pattern of streets and pathways. It was also seen to reduce ease of understanding of the public realm and townscape. In conclusion, it is argued that new and re-tooled town planning strategies, such as extending blue/ green infrastructure planning to include white space could help better enable all year outdoor activity in winter cities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Climatic barriers to soft-mobility in winter: Lulea, Sweden as case study2017Ingår i: Sustainable cities and society, ISSN 2210-6707, Vol. 35, s. 574-580Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urban form can moderate the effects of weather on human movement. As such, the interrelationship between built environment, weather and human movement is a critical component of urban design. This paper explores the impacts of weather on non-motorised human movement (soft-mobility). Throughout we look at soft-mobility from the citizen’s perspective and highlight the barriers to soft-mobility in winter.

  The aim of this study was to test the traditional pallet of winter city urban design considerations. Those of solar-access, wind and snow management and explore other weather and terrain conditions that act as barriers to soft-mobility in winter. This study is based on survey responses from 344 citizens in the sub-arctic area of Sweden. Outcomes from the research highlight that rain, icy surfaces and darkness are today’s most significant barriers to soft-mobility in winter.

  Results from this study link changing barriers to soft-mobility in winter with climate change. The paper concludes that future urban design and planning for winter cities needs to consider a wider pallet of weather conditions, especially rain.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Updating winter: the importance of climate-sensitive urban design for winter settlements2018Ingår i: Arctic Yearbook, ISSN 2298-2418Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study explores winter settlement urban design principles to begin to identify climate related conditions that are affecting soft mobility (walking and cycling) in these communities.

  Winter communities have evolved lifestyles and means that fit with working and living with local conditions and seasonal variations. With climate change, however, comes evolving weather’s that these communities need to adapt too. These changes may present new risks and unexpected challenges to outdoor soft mobility in the community.

  Public policy highlights physical inactivity as a major health concern. For these communities, winter has always limited outdoor soft-mobility. Here, we understand that in winter outdoor activity can be reduced by weather and fear of accidents.

  People’s understanding of the barriers and enablers to soft mobility are also often based on experience and ability to detect environmental clues. To help winter communities maximise the opportunities for outdoor soft mobility and the wellbeing benefits this can bring, built environments need to be designed with an understanding of climate change. 

  This study explores barriers and enablers to soft mobility in winter and discusses them in light of climate change and human wellbeing. It is argued that established principles of urban design may require re-evaluation if we want to increase outdoor soft mobility in winter. Increases in physical activity could help reduce costs and pressures on health services by creating safer and more walkable communities. The paper concludes by suggesting that communities should focus on more context based winter urban design principles that account for ongoing climate change.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31. Cordi, Ilja
  et al.
  Leden, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Ranhagen, Ulf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  FoU-plan trafikteknik: inriktningsplan för FoU inom integrerad fysisk samhällsplanering och trafiksäkerhet1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Cowan, Rob
  et al.
  Urban design skills.
  Adams, Scott
  Urban design skills.
  Chapman, David
  Urban design skills.
  Qualityreviewer: Appraising the design quality of development proposals2010Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Preface Foreword Planning for quality How to use Qualityreviewer Part A: Qualityreviewer Understand the place Understand the proposal Understand the implementation Make the decision Qualityreviewer at a glance Part B: Thinking about design and quality Using diagrams Six sets of design qualities Part C: Quality reviewer in the planning process Pre-application discussions Effective design statements Outline and full planning applications Beyond assessment Appendices

 • 33.
  Cowan, Rob
  et al.
  Urban design skills.
  Chapman, David
  Urban design skills.
  Adams, Scott
  Urban design skills.
  Huxford, Robert
  Urban Design Group and Esther Kurland of Urban Design London.
  Capacitycheck: Urban design skills appraisal2008Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Cowan, Rob
  et al.
  Urban Initiatives.
  Hill, Daniel
  Urban Initiatives.
  Campbell, Kelvin
  Start with the park: Creating sustainable urban green spaces in areas of housing growth and renewal2005Bok (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Dagnäs, Klara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Tillgänglighetens påverkan på kulturvärden i statliga byggnadsminnen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle finns en stark drivkraft för att göra samhället så tillgängligt som möjligt för människor med olika funktionsnedsättningar. Det skapar en problematik när det kommer till Sveriges kulturarv, som skyddas av olika lagar, förordningar och skyddsföreskrifter. Arbetet utfördes åt statens fastighetsverk, som är en av Sveriges största myndigheter, vad gäller förvaltning av kulturfastigheter och dagligen brottas med denna problematik.

  Syftet med arbetet var att undersöka hur kulturvärden i dörrmiljöer hos statliga byggnadsminnen från 1800-talet påverkas i samband med åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Målet var även att identifiera eventuella brister eller oväntade anledningar till att kulturvärden kan gå förlorade.

  Studien grundas på dokument- och fallstudier, som genomförts på totalt åtta dörrmiljöer i byggnaderna Gamla Riksarkivet, Kungliga Operan, Linneanum och Uppsala Universitetshus. För varje dörrmiljö har åtgärder och ingrepp som utförts identifierats. Därefter har en värdering och tolkning genomförts, utifrån två olika värderingsmodeller, av vilka kulturvärden som påverkats.

  Resultatet visar, att det är de visuella förändringarna, som påverkat kulturvärdena hos dörrmiljöerna i de flesta fall. Förändringarna i samhället och vår uppfattning av funktionsnedsättningar har drivit igenom de sociala reformer, som ursprungligen lett till förlusterna av kulturvärden. Samtidigt som tillgänglighet är en viktig fråga, bör vi ta hänsyn till faktumet att kulturarvet är dåligt anpassat för funktionshindrade av en anledning.

  I dokumentation och arkivhandlingar, som studerats, finns en tydlig brist kring vilka ingrepp som genomförts på byggnaderna sedan dess uppförande. Det är även en mycket låg detaljeringsnivå på de förklaringar och motiveringar, som finns i de tillståndsansökningar och beslut, som studerats från SFV och RAÄ.

  För att underlätta problematiken kring hur lagstiftningen för tillgänglighet och kulturvärden tolkas, bör bestämmelser och styrdokument för hur de olika lagstiftningarna ska förhålla sig till varandra tas fram.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Dahlblom, Sverker
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Prestandabaserad Parametrisk Arkitektur: - en fallstudie i utformning av lamellhus2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigt i utformningsprocessen måste arkitekten ta flera viktiga beslut som direkt påverkar slutresultatet. Byggkostnad, energieffektivitet, hållbarhet såväl som arkitektoniska kvalitéer riskerar att fallera ifall arbetet baseras på en utformning som har grundläggande problem. Ett sätt att hantera denna svårighet är att skapa ett datorverktyg som ger arkitekten indikationer på hur byggnadens utformning påverkar dess prestanda.

  För att undersöka denna möjlighet har en modell som parametriskt genererar byggnads-utformningar och beräknar dessas prestanda tagits fram. Prestandabedömningen sker inom tre huvudsakliga kriterier: byggkostnad, energiförbrukning och dagsljusinsläpp. Resultatet av detta arbete validerades därefter genom en bedömning av modellens användarvänlighet och dess potential som verktyg i utformningsprocessen.

  Det visade sig vara möjligt att programmera en sådan modell. Då de genererade utformningarna inte har fullgod detaljeringsgrad kan dock inte resultaten användas för bedömning av den slutgiltiga byggnadens prestanda med tillfredsställande säkerhet. Som underlag för jämförelse mellan olika utformningsförslag är däremot funktionaliteten god och tillfrågade inom byggbranschen uttryckte ett intresse kring arbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Del Curto, Davide
  et al.
  Politecnico di Milano.
  Joppolo, Cesare Maria
  Politecnico di Milano.
  Luciani, Andrea
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Valisi, Luca Pietro
  Politecnico di Milano.
  Energy efficiency and preservation of 20th century architecture: The case of the Urbino University Colleges2018Ingår i: Conference Report. The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings (EEHB2018), Visby, Sweden, September 26th to 27th, 2018., 2018, s. 182-190Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper follows the discussion on the energy efficiency of heritage buildings by dealing with the task of preserving 20th century buildings and making them more sustainable. It is confirmed that a thorough analysis of each case is needed, since the cultural value of modern heritage risks being overwhelmed by the effort to improve its energy efficiency. The Urbino University Colleges are a masterpiece of the 20th century. They were designed by architect Giancarlo de Carlo, built between 1962 and 1983 and still host 1000 students. A conservation plan was outlined in 2016 with the aim of developing the long-term and sustainable preservation of such a huge complex. A specific goal in terms of sustainability was lowering the heating costs to save funds for conservation activities. The efforts were thus to balance building conservation, energy efficiency and users’ comfort. A thermal analysis, an energy retrofit design, a test on a pilot site, a comparison between before and after, are the tools that have been used to achieve this objective. Results provide some operational indications to merge conservation and sustainability in a 20th century heritage building.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Dobrucka, Lucia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Global changes require renewed strategies. Do planners need new approaches or better understanding of their original role?2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many stress that the role of planners will change under the new global situation. But what is the ’old role’ of planners which is expected to change? And will the ’new role’ be truly different from this ’old role’? The key messages of Torremolinos Charter, Agenda 21, New Charter of Athens, Territorial Agenda and other documents concentrate around few repeating concepts: complexity, balance, integration, inter-disciplinarity, cooperation, participation, education, involvement of politics, long-term orientation, creativity and strategy. Should planners change these ideals?One of the most frequent and influential words today is strategy. Even though strategy can be defined in many ways and there are many different forms of strategic planning around the world, its original meaning often remains hidden. There is no doubt that concept of strategy has a military background. Therefore, this article focuses on two main topics. First, it presents the five ancient principles for victory which can be transferred into the five principles for balanced development of territories as Continuity, Sustainability, Context, Leaders and Conditions for implementation. Second, it seeks interconnections between these principles and the role of strategic spatial planners. It discusses the role of planners particularly in connection to two principles: Leaders and Context. Since strategic spatial planners deal with coordination of expert teams having relevant influence on development processes, they belong to the principle of Leaders. Since they have all the relevant data, analyses and expertise, their role is to be honest while evaluating the situation and unmasking the real Context to others. Dishonesty, misinterpretations and preference of politics to professional esteem inevitably lead to wrong decisions.Accepting this premise, education of planners needs revision in two basic points. First, is should increase abilities to identify context of time, place and causality. Instead of making a ’list of facts’, the context should be measured and calculated to be as objective as possible. Second, the education should increase soft inter-personal skills to be able to handle leadership, present the context, negotiate the reasonable further steps, lead multi-professional teams, manage conflicts and self-develop. Being first-line leader is equally or even more important than being planning expert.Of course, new discourses and practices influencing methods, tools and performance in spatial development are needed. However, the new global situation calls for rediscovering and coming back to the original core role of planners: honest, brave and responsible expertise. The article presents an anonymous case study of how this ’new role’ changed the planned development project.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Dobrucka, Lucia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Knowledge cities2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Dobrucka, Lucia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Reframing planning theory in terms of five categories of questions2016Ingår i: Planning Theory, ISSN 1473-0952, E-ISSN 1741-3052, Vol. 15, nr 2, s. 145-161Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article investigates how planning is influenced by five categories of questions (what, who, when/where, how and why) and the interactions between them. Planning theories differ in their answers to these questions but all of them are primarily built around an assumed connection between the questions of ‘what’ and ‘how’. This orthodox assumption of a ‘what-how’ connection is shown to be responsible for the failure of planning theories in practice and their inability to address issues of power. The article illustrates that both ends and means (‘what’ and ‘how’) are predefined by answers to three fundamental questions (‘who’, ‘when/where’ and ‘why’) and that there is no direct connection between ‘what’ and ‘how’ in practice.

 • 41.
  Dobrucka, Lucia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Strategic governance and planning as fractal2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Some years ago I experienced a project aiming to develop strategic documents in a city which was considered progressive. The project following communicative planning practice was considered successful and yet the documents weren’t implemented. My observations about discrepancies between planning and overall results clustered around few categories: continuity/consistency, aims, leaders and context/conditions. Since my observations were based on intuition rather than empirical data, I compared them with findings in Flyvbjerg’s influential book Rationality and Power (1998) offering 15 years of evidence. The categories were approved; moreover, the book uncovered some interactions and inter-dependencies between them which were not in line with communicative planning theory. Looking for explanation for my results, I consulted Chinese strategist Sun Tzu offering probably the most comprehensive understanding of forces hidden behind success or failure of decisions and activities. Interpretations of his manuscript (e.g. Sawyer, 1996; Lord, 2000; Yuen, 2008) reveal few universal principles applicable in governance and planning. I have this hypothesis: Strategic governance is a fractal having a self-repeating pattern which might help to understand complexity of cities. This pattern is qualitative, remaining the above key categories and their interactions. However, this hypothesis cannot be proved by empirical data at this stage. Therefore, this article sketches strategic governance as a fractal based on my own experience and illustrates its projection into planning. It shows how the hypothesis could bridge an increasing contrast between complexity of governance and simplicity of concepts required by communicative planning involving non-professional stakeholders and distributed decision-making practice.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42. Ebrahimabadi, Saeed
  Aktivitet: Populärvetenskapliga föreläsningar: Vinterstäder: design med sol och vind i krävande klimat2014Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  För att skapa attraktivitet och komfort bör utformning av städer göras medhänsyn till lokalt klimat. Sol, vind och snö har stor inverkan på hur vi upplevervåra städer och dess gator. Hur kan man bygga gator och torg i nordiska städerför att öka utomhuslivet vintertid?

 • 43.
  Ebrahimabadi, Saeed
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Improvements in addressing climate factors in urban planning and design2012Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Urban settlements located in subarctic regions have particular characteristics due to their climate. Climate and weather conditions influence people’s attendance in public spaces, their travel habits and recreational activities. In the subarctic regions, this influence is more visible due to greater seasonal differences. Urban design that deals with the generation and change of urban form can influence the impact of climate factors. Such interventions can be especially influential in the subarctic regions.This thesis focuses on addressing climate factors in urban design and transportation in the subarctic regions of Sweden. On one hand, it focuses on problems of incorporating climate factors into urban design, and on the other hand, it investigates travel patterns in relation to subarctic climate. The problems of urban design in subarctic regions were investigated by conducting a literature review and interviews with the planners from some of the Swedish northern municipalities. To study travel patterns in relation to cold climate, two travel surveys were conducted in Kiruna, a town located in the Northern Sweden. These issues are analysed and discussed in a covering essay and three attached papers. The interviews with planners show that climate considerations have a low impact on urban planning practices in these regions. The absence of a positive attitude towards cold climate, lack of knowledge and analytical techniques to be used in design, and weak relation between knowledge of climate factors and urban design practice are some of the major problems. Further, the interviews highlighted that dealing with snow in urban spaces (snow removal, better use of snow) is a crucial issue for these municipalities. The travel surveys in Kiruna demonstrated that car trips made a large proportion of all trips made in Kiruna while a very small part of trips were made by bicycle and public transport. The proportions of trips made by different transport modes (modal share) did not vary significantly in accordance to seasonal change, except in the share of bicycle trips, which dropped sharply during winter. Slipperiness, very low temperature, and wind have been the most negatively perceived climate factors when walking and cycling. Sunlight has been perceived positively. The distance travelled was shown to be correlated with the distance to the work place, but independent of the distance of the neighbourhood to the centre of Kiruna. Based on the analyses, improvements are suggested in three areas: institutions, design, and research. Institutional issues focus on how climate factors are handled in the municipal planning system. There is need for attitude shift, legitimacy and defining clearer goals in comprehensive plans. Design calls for active using of climate analysis and considering winter maintenance in developing design schemes. Research refers to collaborations between urban designers and experts from other fields, e.g. urban climatology, to develop knowledge applicable in planning and design.The potential of urban form in improving conditions for walking and cycling is significant. However, urban form seems to have limited potential for reducing the number of car trips in Kiruna with respect to long severe winters and current work distribution. The limitations of physical measures in affecting travel patterns can be partly improved by soft policy measures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Ebrahimabadi, Saeed
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Outdoor Comfort in Cold Climates: Integrating Microclimate Factors in Urban Design2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Designing urban spaces that provide outdoor comfort is an important but challenging goal in subarctic climates. An approach to urban design that is sensitive to subarctic climatic conditions is essential, but this requires effective incorporation of urban climate knowledge into urban design, which presently is impeded by several barriers. The aim of this thesis is to contribute to the knowledge of climate-sensitive urban design with a focus on outdoor comfort in cold climates. This thesis consists of a cover essay and three papers, which together address three questions: (1) What are the barriers to integrating climate factors into urban design in subarctic climates? (2) How do urban design practitioners address outdoor comfort in design process? (3) How can wind and solar considerations be integrated into the design of urban spaces? In accordance with the broad scope and interdisciplinary nature of this research, a mixed method approach was adopted, including a literature review, two interview-based studies and microclimate analysis of an urban design proposal.The study objectives were pursued in three stages corresponding to the research questions. The first stage consisted of interviews with local planners, which aimed to identify key barriers hindering the incorporation of climatic factors in urban planning in subarctic regions. Key findings include the identification of barriers related to design based, attitudinal, organisational, conceptual and technical issues. The design based issues relate to contextual difficulties for comfort design in cold climates, namely snow and low sun elevation. Attitudinal and organisational barriers include the neglect of opportunities for and challenges associated with urban liveability in cold climates, failure to exploit local knowledge and lack of engagement among local planners and politicians. Conceptual barriers relate to a lack of climate knowledge among practitioners and technical barriers relate to methods and the principles to be used in design, particularly wind comfort and snow in urban environments. The second stage centred on urban design practice, by investigating the role of comfort in the development of an urban design project in a subarctic climate. The findings of this stage showed that urban design practitioners predominantly rely on simple climate design principles and rarely use analytical tools in design. In terms of knowledge sources for urban designers, existing urban environments, work by other architects, the architects’ own experience and everyday life experiences are influential sources of understanding and inspiration. In the third stage a method to integrate outdoor comfort assessment into design is outlined and applied on a case study in a subarctic climate. The method encompasses wind comfort analysis and microclimate assessment based on solar access and wind velocity. It produces two types of result: quantitative and visual. The quantitative results include area ratios of different combinations of wind and solar conditions. Visual results are maps showing the spatial distributions of different microclimate combinations in a studied urban space, either proposed or existing. The method has proved useful for assessing relative differences in thermal comfort.Study stages highlight issues that are crucial for improving environmental comfort in subarctic climates: (1) provision of sheltering from the wind 2) maximising solar access and, (3) managing snow in the outdoor environment. In addressing these urban design issues, experimental design based research has the potential for creating and testing new design concepts. Practitioners’ reliance on simple climate design principles is also discussed. This research highlights that a more balanced application of climate design principles and analytical methods for addressing microclimate issues is required. Suggestions are also proposed to create a shift in the way outdoor comfort is addressed in practice, including clear goal definition, theory building and improving communications between research and practice.Key words: urban design, urban microclimate, outdoor comfort, subarctic climate, climate-sensitive, Kiruna

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 45.
  Ebrahimabadi, Saeed
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Principer för Utformning av Utemiljö i Kallt Klimat med Hänsyn till Sol- och Vindförhållanden2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Ebrahimabadi, Saeed
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Vind och skuggstudier: nya Kiruna2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Ebrahimabadi, Saeed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Microclimate assessment method for urban design: A case study in subarctic climate2018Ingår i: Urban Design International, ISSN 1357-5317, E-ISSN 1468-4519, Vol. 23, nr 2, s. 116-131Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Interest in climate-sensitive urban design has grown in recent decades. Nevertheless, there are various difficulties associated with such an approach. One of these is the lack of simple comfort assessment tools. This paper presents a method for microclimate assessment that is composed of a wind comfort analysis and a microclimate assessment based on measuring a combination of solar access and wind velocity. The study includes analysis of a proposed urban project situated in Kiruna, a Swedish town located in the subarctic region of the country. The results from the simulations were then overlaid to produce combined microclimate maps for three specific dates: winter solstice, spring equinox and summer solstice. The maps illustrate relative microclimate differences between areas in the proposed project based on combinations of wind/lee and sun/shadow conditions. The outcomes showed that only a small proportion of the area studied had favourable microclimate conditions at the winter solstice and spring equinox. The thermal comfort Index OUT_SET* was calculated for the summer solstice in the study area. Comparisons between the spatial distribution of OUT_SET* values and the microclimate assessment map showed a large degree of correlation. The method is intended to be a simple and representative evaluation of microclimate

 • 48.
  Ebrahimabadi, Saeed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Öberg, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Winter climate and non motorised travel modes – a case study in Kiruna Sweden: Results from a travel survey in North of Sweden2011Ingår i: Resilience in urban design: conference proceedings : 4th International Urban Design Conference 21st to 23rd September 2011, Nerang: AST Management , 2011, s. 259-265Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Ebrahimabadi, Saeed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The problems of addressing microclimate factors in urban planning of the subarctic regions2015Ingår i: Environment and Planning, B: Planning and Design, ISSN 0265-8135, E-ISSN 1472-3417, Vol. 42, nr 3, s. 415-430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urban life in the towns of the subarctic regions is affected by the severity of the local climate, which must be taken into account in urban planning. Previous studies show that the use of climate knowledge in urban planning is hindered by different constraints. In this study we focus specifically on the problems of incorporating microclimate factors into the urban planning practices in northern Sweden. We rely on a literature study and focus on interviews as our study methods. Some of the major problems identified are the lack of design knowledge relevant to a cold climate, lack of user-friendly tools to analyze microclimate, overlooking the potential uses of local climate, and lack of support from politicians. The problems related to knowledge development and the lack of tools for microclimate analysis are discussed further. In terms of knowledge issues, the planners’ awareness of climate objectives achievable at different planning scales needs to be improved. There should be further research into the effect of urban form on the use of snow and on snow-removal activities. Tools for microclimate analysis should become more user friendly for planners. More importantly, planners need methods that combine different microclimate analyses and offer a complete assessment of a given design scheme.

 • 50.
  Edström, Frank
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nyman, Jonas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Building in rural Tanzania: Proposal for a self-sufficient orphanage2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 325
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf