Change search
Refine search result
1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergdahl, Josefine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Enberg, Caroline
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Digital teknik och digital teknikanvändning: Diskursiva perspektiv på vårdnadshavares förhållanden, erfarenheter och förväntningar i relation till förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utgick från vårdnadshavares konstruktioner av digital teknik och digital teknik­användning. Syftet med studien var att synliggöra hur vårdnadshavare konstruerar den digitala tekniken som omger dem och deras barn i vardagen samtidigt som de själva konstrueras av samhället. Syftet var även att diskutera dessa konstruktioner i relation till förskolans uppdrag. Genom att ett social­-konstruktionistiskt perspektiv antogs var det vårdnadshavarnas tal som analyserades i studien. För att synliggöra detta användes en kvalitativ semistrukturerad intervju där sex vårdnadshavare deltog. Resultatet visade att det finns många olika konstruktioner bland deltagarna. Övervägande del av vårdnadshavarna var positiva till digital teknik och digital teknikanvändning. I resultatet framgick dock att det bland annat fanns en gemensam oro bland informanterna över att barnen kan stöta på olämpligt innehåll genom digital teknik.

   

  En av de slutsatser som kunde dras var att vårdnadshavarnas konstruktion av digital teknik på-verkar barnens erfarenheter om, och tillgänglighet till den. Som förskollärare är det en viktig aspekt att vara medveten om. Förskolans uppgift blir således att komplettera hemmet för att ge alla barn en likvärdig ram för utveckling och lärande.

 • 2.
  Boudrie, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Lågstadielärares dagliga arbete med skönlittertur: Läsning i språkutvecklande syfte i svenska och svenska som andraspråk2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F – 3 arbetar med skönlitterär läsning för att främja elevers språkutveckling. Studien grundas i tre frågeställningar där den första syftar till att beskriva hur lärare arbetar med skönlitterär läsning. Den andra frågeställningen synliggör hur lärarna anser att skönlitterär läsning är språkutvecklande och den sista frågeställningen belyser de skillnader som lärarna beskriver finns i arbetet med elever som har svenska som första- respektive andraspråk. Studien grundar sig i det sociokulturella perspektivet samt i en fenomenografisk forskningsansats. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma klasslärare i två olika kommuner.  Studiens resultat visar att samtliga lärare är positiva till skönlitterär läsning som ett språkutvecklande arbetssätt och att de dagligen arbetar med skönlitteratur. Lärarna anser att en av de största vinsterna med att arbeta med skönlitterär läsning är att den ger eleverna ett bredare och mer omfångsrikt ordförråd och att den möjliggör gemensamma samtal och diskussioner i klassrummet. Resultatet visar vidare att skillnaderna i arbetet mellan elever som har svenska som förstaspråk gentemot de elever som har svenska som andraspråk är små. 

 • 3.
  Edlund, Sandra
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Varför måste jag göra det här?": En sociokulturell studie av sångelevers känsla av sammanhang (KASAM) och dess effekt på välmående, motivation och självreglering2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie var syftet att synliggöra effekten av känsla av sammanhang (KASAM) på sångelevers välmående, motivation och självreglering. För att ta reda på detta har frågor ställts berörande kriterier som behöver uppfyllas för att känsla av sammanhang ska infinna sig. Även frågor om vilka verktyg och strategier studiens deltagare har för att hantera inre och yttre stimuli har berörts. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där kulturen och erbjudna verktyg är av yttersta vikt för en individs utveckling, har fyra stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med elever i 16-17-års åldern som läser instrumentet sång på gymnasiets estetiska program.

  Resultatet visar att informanterna beskriver sig själva utifrån hur de lever upp till skolans förväntningar på dem. Deltagarna i studien upplever större KASAM i musikämnena, framförallt i sångundervisningen, än i övriga ämnen där flera av deltagarna uttrycker att de inte vet varför många av skoluppgifterna ska göras. Flera av deltagarna ignorerar negativ stress och gör vad skolan förväntar sig av dem för att inte riskera ett lägre betyg eller ännu värre konsekvenser. Trots detta vågar de sällan uttrycka sin stress för, eller ifrågasätta, sina lärare, utan tänker att de behöver arbeta hårdare för att leva upp till skolans förväntningar. Flera av informanterna identifierar sig till stor del med prestationer, med en bra sångröst och med höga betyg. Det framkommer även att deltagarna i låg utsträckning har medvetna och konstruktiva strategier för att hantera inre och yttre stimuli eller stressorer. I Diskussionen problematiseras resultatet i förhållande till teoretisk bakgrund och tidigare forskning. Även metodval, reliabilitet och validitet samt förslag till fortsatt forskning berörs. 

 • 4.
  Ek, Elham
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Kemi, Annethe
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Flerspråkighet och integration i förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur flerspråkiga barn respektive familjer integreras och inkluderas i förskolans verksamhet. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning, där sju pedagoger från två norrländska kommuner har medverkat. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer samt observationer av verksamheternas miljö som metod. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på flerspråkiga barns delaktighet och integration. Enligt detta perspektiv är kommunikation och språk viktiga faktorer för integration. I tidigare forskning har det framkommit att språket är en viktig aspekt i interaktion med andra och att barnen måste kunna förmedla sina tankar till andra. I samband med bearbetningen och analysen har vi fått inspiration från det hermeneutiska synsättet vilket hjälpte oss att analysera materialets innehåll. Resultatet har visat att pedagogerna strävar efter att främja flerspråkiga barns integration och inkludering på olika sätt. Det som var gemensamt i alla medverkande förskolor är förskolornas miljö och materialets betydelse för barnens integration och delaktighet. Det framkom även i resultatet att samarbetet med föräldrarna sker på ett annorlunda sätt beroende på föräldrarnas förståelse för det svenska språket. Pedagogernas strävan är att vara så tydliga som möjligt för att undvika missförstånd hos föräldrarna. 

 • 5.
  Ek, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Gymnasieelevers skriftspråk i nationella prov i svenska 1999, 2007 och 20152019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har under många år funnits en diskurs i samhället om huruvida ungdomar skriver sämre nu än vad de gjorde förr i tiden. Det har även funnits en diskurs om ungdomars sätt att skriva har förändrats i och med ökade internetvanor och nya tekniska hjälpmedel som slagit igenom under de senaste 20 åren. Ansatsen till denna studie har därför varit att försöka bidra med kunskap i ämnet ungdomars skriftspråk genom att studera om svenskelever har förändrat sitt skriftspråk. För att kunna se om en förändring skett valdes därför elevtexter skrivna i nationella proven i svenska ut som analysobjekt. Avgränsningen gjordes på grund av att alla elever som läser svenska på gymnasiet någon gång skriver nationella prov i svenska. För att studien skulle representera elever från olika gymnasieprogram och olika svenskkurser gjordes ett slumpmässigt urval, där elevtexter från olika gymnasieprogram och olika gymnasieskolor valdes ut som studieobjekt. Elevtexterna är hämtade från tre olika årtal 1999, 2007 och 2015 för att dels kunna ge ett så trovärdigt resultat som möjligt, dels kunna se om en förändring i elevers skriftspråk hade skett från det att internet började användas av fler personer till nutid när näst intill alla använder internet på en daglig basis. Studien har använt sig av en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Detta har gett studien ett mer övergripande resultat där både skriftliga företeelser som exempelvis elevernas användning av versal men också ordföljden i texterna har analyserats. Studiens resultat visar att elevernas skriftspråk inte har förändrats särskilt mycket, utan att skriftspråket i det stora hela är detsamma under alla tre årtalen som studerats. Det finns dock tendenser i skriftspråket som visar på att vissa delar kan komma att förändras, men att man inte kan dra några större slutsatser av det resultat som framkommit.

 • 6.
  Engvall, Sofia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Harlin, Sandra
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "...Man ska ju inte vara Einstein redan vid 3 års ålder...": En studie av vårdnadshavares konstruktioner av undervisning i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet undervisning har lyfts in allt mer i förskolans verksamhet och förtydligats i förskolans kommande läroplan som blir verksam 2019. Studien syftar till att undersöka hur vårdnadshavare konstruerar förskolans undervisningsuppdrag för att utveckla förståelse för vårdnadshavares perspektiv och deras förväntningar på verksamheten. Detta då tidigare forskning visar på att det finns en kluvenhet till undervisningsbegreppet hos flera parter i förskolans verksamhet. För att undersöka detta har sex vårdnadshavare i två fokusgrupper diskuterat detta område utifrån intervjufrågor som vi kategoriserat: erfarenheter, förväntningar, utbildning och undervisning. I vårt resultat går det att utläsa att begreppet undervisning är starkt förknippat med skolans katederundervisning. Vårdnadshavarna prioriterar inte undervisning i förskolan lika högt som de värdesätter omsorg, sociala färdigheter och lärande genom lek. Däremot är alla överens om att all utveckling och lärande är positiv så länge det är på barnens nivå, vilket grupperna reflekterar om på olika sätt. Undervisningsbegreppet i förskolans kontext är inte bekant för studiens deltagare vilket gör det svårt för vårdnadshavarna att sätta ord på hur det genomförs av förskollärarna. Studiens slutsatser visar att vårdnadshavarnas förväntningar bygger på deras konstruktion av verksamheten som i sin tur grundar sig i deras erfarenheter. Vad som förmedlas genom förskollärarna är därför avgörande för hur vårdnadshavare uppfattar förskolans uppdrag då studien visar på att förskolläraren är den främsta länken till förskolans läroplan och på så vis undervisningsuppdraget.  

 • 7.
  Eriksson, Andrea
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Förutsättningar för musikundervisning i årskurs 4-62019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka förutsättningar som finns för musikundervisning i den för studien valda kommunen i norra Sverige. Dessutom ska den belysa hur verksamma rektorer och lärare ser på dessa och arbetar med dem för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen för musikämnet. Fokus ligger på årskurs 4-6, men tankar och erfarenheter från lärare som även undervisar i andra årskurser finns med. Intervjuer med totalt åtta verksamma lärare och rektorer vid fyra olika skolor som kan anses vara representativa för kommunen har ägt rum och har vid intervjutillfället spelats in. Svaren har sedan analyserats utifrån Vygotskijs sociokulturella teori samt ett antal musikpedagogiska traditioner. Informanterna har beskrivit hur de arbetar, vilka förutsättningar som finns och vad de önskar såg annorlunda ut för att undervisningen ska kunna bedrivas på ett bättre sätt. Resultaten skiljer sig något mellan skolorna, men en gemensam faktor är att ingen känner sig helt nöjd. En skola saknar helt musiksal och musikinstrument, en annan har instrument men anser att tiden helt enkelt inte räcker till på grund av för stora grupper. Detta arbete beskriver hur lärarna får lektionerna att gå ihop trots bristande förutsättningar, och hur rektorerna har löst det organisatoriskt med stora elevgrupper och lärare som har tjänster på fler än deras skola. Resultatet av att en lärare bara finns på plats en till två dagar i veckan blir att elevgrupperna ofta blir större då det inte finns plats inom schemat att dela upp grupperna, vilket lärarna hävdar påverkar undervisningssituationen samt elevernas måluppfyllelse negativt.

  Andra återkommande lösningar för att få givande lektioner är att låta eleverna spela flera på ett instrument, trumma på stolar istället för trumset och att låta appar på surfplattor agera instrument för att fylla ut en bristande instrumentbank.

   

  Summan av detta arbete är att även skolor som vid en första anblick kan tyckas ha det som krävs för att bedriva musikundervisning på bästa sätt, inte alltid har det. En genomgående trend är att förutsättningarna är bristfälliga, och nödlösningarna många.

 • 8.
  Eriksson, David
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Flipped Classroom i gymnasieskolan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning studeras verksamma lärares syn på hur undervisning kan förändras genom att använda Flipped Classroom i undervisningen. Till detta används även tidigare forskningslitteratur där lärarnas erfarenheter jämförs för att verifiera resultatet med den tidigare forskningen.

  Resultatet av studien har visat att undervisning bör varieras och att undervisning som blandar Flipped Classroom med traditionell undervisning är att föredra. Arbetet med texten har visat att denna metod kan leda till att eleverna blir aktivare under lektionstid. Vidare blir eleverna bättre förberedda då de inför varje lektion ska ta del av inspelad teori.

 • 9.
  Fahlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Digitala verktyg i musikundervisning: En studie ur ett sociokulturellt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap kring hur digitala verktyg skapar förutsättningar för elever att på egen hand förbereda sig inför ensembleundervisning, samt att undersöka synen på användandet av digitala verktyg i musikundervisningen från ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. För att undersöka detta har en intervjustudie med en musiklärare och fyra elever genomförts. Sammanlagt har tre kvalitativa forskningsintervjuer gjorts. Datan har analyserats deduktivt utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på digitala verktyg som medierande artefakter. Studien visar på både positiva och negativa effekter på musikundervisning och kunskapsutveckling vid egenstudier som konsekvens av användandet av digitala verktyg. De positiva effekterna visar sig genom att förberedelse av material inför musiklektioner effektiviseras, hur digitala verktyg möjliggör för att öva det gehörstraderade komponerandet. Digitala verktyg stöttar vid individuell instudering av material samt färdighetsövning på musikinstrument och sång och därigenom möjliggör för eleverna att förbereda sig inför ensemblelektioner. De inspirerar till övande och fungerar som en kunskapsbank för elever vid individuell instudering. Digitala verktyg möjliggör att lärandet sker genom flera olika inlärningsmetoder. De negativa effekterna visar sig genom den tid implementering av digitala verktyg i undervisningen gör anspråk på och att vissa musikaliska aspekter som t.ex. gehör inte tränas i lika stor utsträckning.

 • 10.
  Gustafsson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Läxor i skolan?: -hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor samt förankrar, kommunicerar och motiverar sina beslut i verksamheten2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to contribute knowledge about how a selection of school leaders makes decisions about homework and how they communicate and motivate their decisions in their organisation.To answer this, I wanted to look more in depth at how school leaders make decisions about homework in elementary school grades 4–6. In this survey six school leaders in three different municipalities were interviewed on how they make decisions about homework and what variations there are in their perceptions of homework.In the interviews it emerged that all school leaders in this study handed over the decision regarding homework to their teachers and that the school leaders' view were that their teachers choose to work very differently with their pupils’ homework. This study shows results that can be interpreted that homework is seen as more or less mandatory in school. At the same time, this study illustrates the difficulties that exist with homework in relation to the students right to equivalent education based on the students’ individual needs and prerequisites.

 • 11.
  Hyry-Honka, Outi
  et al.
  Lapland University of Applied Sciences.
  Jumisko, Eija
  Lapland University of Applied Sciences.
  Saranki-Rantakokko, Sirkka
  Lapland University of Applied Sciences.
  Off-campus nurse education supported by on-site mentoring in Lapland2016In: Northern Review, ISSN 0835-3433, E-ISSN 1929-6657, Vol. 43, p. 23-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Long distances, the expertise required for particular circumstances, and the aging of nursing staff currently pose serious challenges to the provision of health and social services in Lapland. The School of Social Services, Health, and Sports at Lapland University of Applied Sciences in Finland has launched a project in which twelve practical nurses or similar from four municipalities in Lapland will undergo nursing education largely off-campus. The project is financially supported by the European Social Fund (ESF), and it aims to create a training model that can be used to improve the availability and adequacy of skilled workers in the region. This article assesses the development of this model. We found strong commitment to the new nurse education model, demonstrated by trust and strong networks built between the various parties. Furthermore, this off-campus education model was demonstrated to provide good opportunities for comprehensive knowledge building. Finally, when developing an education model, the involvement of various parties and individuals in the early stages of the process appears to be of paramount importance. This report is part of a special collection from members of the University of the Arctic Thematic Network on Northern Nursing Education. The collection explores models of decentralized and distributed university-level nursing education across the Circumpolar North

 • 12.
  Jonsson, Jennie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  ”För att finnas nära barnen, ständigt”: En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de stödjer barn i språkliga svårigheter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i språkliga svårigheter i förskolan. Förväntningarna med arbetet var att få en inblick i förskolans verksamhet och synliggöra vilka arbetssätt som används för att stödja barn i språkliga svårigheter. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har intervjuer använts som datainsamlingsmetod. I studiens resultat framkom att samtliga intervjuade förskollärare beskrev att Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) användes för att upptäcka och stödja barn i språkliga svårigheter. Förskollärarna beskrev också andra arbetssätt och kartläggningsverktyg som användes för att upptäcka, stödja och följa upp dessa barn. Före Bornholmsmodellen, AKK, tecken som stöd, observationer, dokumentation, sång, rim och ramsor är några arbetssätt och kartläggningsverktyg som beskrivs av intervjuade förskollärare. I resultatet synliggjordes även det sociokulturella perspektivet i förskollärarnas arbete. Slutsatser som kommit fram under arbetets gång är hur viktigt det är att fånga upp barn tidigt för att skapa bästa förutsättningar för språkutveckling och lärande. Det är viktigt att vara medveten om vilket arbetssätt och hur olika verktyg används för att skapa en verksamhet som är förenligt med läroplanen.

 • 13.
  Kokkola, Lydia
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Hands on Reading: The Body, the Brain and the Book2017In: The Embodied Child : Readings in Children’s Literature and Culture / [ed] Roxanne Harde, Lydia Kokkola, London and New York: Routledge, 2017, 1, p. 191-206Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the New London group coined the term ‘New Literacies’ to describe the activities involved in making sense of on-line digital texts, there has been considerable debate about the extent to which this form of reading differs from traditional book reading. A broad array of studies demonstrate that reading print-on-paper texts are better for memory recall after reading (Mangen, Walgermo & Brønnick, 2013), for digesting complex information (Stoop, Kreutzer & Kircz, 2013a, 2013b), and for immersing oneself in a story (Mangen 2013b; Mangen & Kuiken 2014). Digital texts, on the other hand, are only superior for “quick information gathering, communication and navigation” (Stoop, Kreutzer & Kircz, 2013a, 2013b). The reasons for these differences are not yet clear, but the physical ways in which our bodies perform literate acts and how our brain processes materials provides a means by which to examine this phenomenon.

  This paper begins by summarising existing research on how the brain responds to these different environments, and how the bodily movements that surround these acts of literacy differ. It will conclude with a proposal that changing how children use their bodies when they are reading might improve comprehension.

 • 14.
  Kokkola, Lydia
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Simplified Minds: Empathy and Mind-Reading in Christopher Paolini’s Inheritance Cycle2017In: Affect, Emotion, and Children’s Literature: Representation and Socialization in Texts for Children and Young Adults / [ed] Elizabeth Bullen, Kristine Moruzi and Michelle Smith, London and New York: Routledge, 2017, 1, p. 96-112Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Theory of Mind or mind-reading, that is, our ability to accurately assess what another person is thinking and feeling and to anticipate how they may respond as a result is a life skill which can be developed by reading fiction. Fiction allows readers to gain direct insights into the thoughts, feelings and motivations of complex characters. In addition to developing the readers’ mind-reading skills, mind-reading is an activity which appears in many works of fiction, especially fantasy, where magical means enable authors to create varying degrees on insight into the minds of others. This chapter begins with Simon Baron-Cohen proposal that we exist along a bell-curve of empathy: most people cluster at the centre with autistic persons towards the negative end and highly empathetic persons at the upper end. Christopher Paolini’s Inheritance-cycle is then used to illustrate Baron-Cohen’s research, as it places key characters along the bell-curve. These characters all have magical powers, and their non-human dimensions enable Paolini to map the limits of empathy, demonstrating the dangers of both a lack of empathy and hyper-empathy. In doing so, Paolini enables readers to explore the limits of empathy. The chapter concludes by considering how Paolini manipulates the readers’ empathy, encouraging them to admire behaviours they are likely to condone in real life.

 • 15.
  Kristoffersson, Lydia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Sveder, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Barns erfarenheter av lärande i förskola och förskoleklass: Jag kan skriva småa bokstäver med mitt namn nu2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en förståelse för barns erfarenheter av lärande i förskola och förskoleklass. Studien fokuserar på vad barnen berättar om sina erfarenheter av lärande och med hjälp av detta skapa en djupare förståelse för vad som är viktiga faktorer och platser för barnens lärande i förskola och förskoleklass. En kvalitativ studie har genomförts genom barnintervjuer där samma barn intervjuats i både förskola och förskoleklass. Resultatet visar att lärande och kunskap upplevs som olika saker för barnen; lärande kan i huvudsak kopplas till vad barnen gör och att jobba med någonting, medan kunskap kan kopplas till att kunna svara rätt på någonting. Det framkommer också att verksamheten i förskolan och förskoleklass är styrda på olika sätt och i olika omfattning och detta upplevs av barnen som att det både kan skapa möjligheter men även reglera och begränsa barnen i deras lärande.

 • 16.
  Landström, Therése
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching. 1987.
  Kognitiva respektive kroppsliga strategier vid handskrivning hos elever i årskurs 1 och 22019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to, through qualitative methods, contribute to existing research about different strategies that pupils in grades 1 and 2 make use of in handwriting. In the study, I carry out individual interviews with both teachers and pupils, along with observations of pupils when they are writing with pencils. The method used in data processing is phenomenography. Through a qualitative method and “embodied cognition” as a theoretical starting point, the pupils describe which strategies that they use, but also which body movements and strategies they show. The result also shows how the teachers describe their writing instruction and that they do not have time to take note of the pupils’ bodily expressions. The result illustrates that the pupils display many bodily movements during handwriting. Drawing on earlier research, this study shows that these movements are both cognitive and bodily strategies, which help pupils in their writing process. Sometimes the movements signal a need of help, even though the pupils are not aware of it themselves.

 • 17.
  Larsson, Lina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Nyberg, Jessica
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Det är inte hopplöst trots att vi ej talar samma språk!: En intervjustudie om förskollärares kommunikation och samverkan med nyanlända föräldrar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att synliggöra förskollärares kunskaper och erfarenheter av kommunikation och samverkan med nyanlända föräldrar. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer samt ljudinspelning som stöd. Fyra utbildade förskollärare intervjuades utifrån tre teman: kommunikation, samverkan och inflytande/delaktighet. Det empiriska materialet bearbetades, tolkades och analyserades, utifrån tidigare forskning, samt ur ett interkulturellt-, sociokulturellt- och maktperspektiv.

  Resultatet visade att kommunikation är ett grundläggande verktyg i samverkan med nyanlända föräldrar. Utifrån intervjuerna synliggjordes flera former av kommunikation samt exempel på möjligheter respektive utmaningar som kan uppstå i samverkan med nyanlända föräldrar. I och med att flera former av kommunikation användes av förskollärarna kunde förståelsen möjliggöras mellan parterna även om första språket var olika. De slutsatser som dragits utifrån studien är att samverkan med nyanlända föräldrar kan ske på en mängd olika sätt, inte minst genom alternativa sätt att kommunicera – det är inte hopplöst trots att vi ej talar samma språk. Kommunikationen är en central del i mötet med nyanlända föräldrar för att skapa en likvärdig samverkan. Studien visar även hur betydelsefullt det är att en förskollärare kan inta ett interkulturellt förhållningssätt genom att visa på nyfikenhet, öppenhet och vilja lära sig mer om den andre.

 • 18.
  Larsson, Rebeca
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Näringskedjor är ju rätt komplicerade": En fenomenografisk studie av hur elever i årskurs 1-3 kan uttrycka sin förståelse för ekologiska samband2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra på vilka olika sätt yngre elever kan uttrycka sin förståelse för ekologiska samband. Studien avgränsas till ett specifikt ekologiskt samband, näringskedjor. Syftet inbegriper också den eventuella betydelse ett annat modersmål kunde ha för en elevs sätt att uttrycka sig. Studien utgår från en fenomenografisk ansats och det sociokulturella perspektivet. I denna kvalitativa studien, som har en fenomenografisk ansats, intervjuades åtta elever i grupp. Fyra av dessa elever hade annat modersmål än svenska. Studien genomfördes med hjälp av ljudinspelade intervjuer och kompletterades med anteckningar. Resultatet resulterade i tre kategorier som representerade olika sätt att uttrycka sig om näringskedjor. Kategorierna var Förståelse för näringskedjor genom antropomorfistiskt språkbruk, Förståelse för näringskedjor genom ett ändamålstänkande och Förståelse för näringskedjor som en helhet. När eleverna uttryckte sig genom antropomorfistiskt språkbruk gav de djur och växter mänsklig karaktär och det fanns en emotionell koppling till dem. Ett ändamålstänkande innefattar uttalanden där djuren har en överordnad roll i näringskedjan. Eleverna kunde också uttrycka en mer komplex innebörd av begreppet näringskedja och applicera det i olika sammanhang. Kategoriseringen användes som grund för att besvara den andra forskningsfrågan. Resultat för den andra forskningsfrågan påvisade inga större skillnader mellan hur elever med annat modersmål än svenska uttryckte sig om näringskedjor jämfört med de elever vars modersmål var svenska. Slutligen diskuteras resultaten i förhållande till naturorienterande ämnena och gör kopplingar till sociokulturella perspektivet.  

 • 19.
  Larsson, Susanna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan: En fenomenografisk studie om förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling gällande andra modersmål än svenska, samt på vilka villkor andra modersmål förekommer i förskolans verksamhet. Detta har bearbetats genom en fenomenografisk forskningsansats där semistrukturerade intervjuer har använts för att undersöka förskolepedagogers upplevelser av sitt uppdrag kring modersmålsutveckling, samt hur de omsätter detta i praxis. Resultatet påvisar att vissa förskolepedagoger uppfattar svårigheter kring sitt uppdrag kring modersmålspråksutveckling, främst gällande bristande språkkompetenser eller osäkerhet kring uppdraget hos sig själv eller andra. Resultatet visar även på förskolepedagogers uppfattningar om vikten av ett nyfiket och stöttande förhållningssätt, där pedagogen blir en förebild för såväl det enskilda barnet som för barngruppen. Därutöver lyfte förskolepedagogerna vikten av att ta till vara på olika språkliga resurser. Gällande olika språks status och utrymme påvisar resultatet att svenska har en dominerande position i verksamheten, följt av engelska och i viss mån finska. Detta beroende på pedagogernas egna språkkompetenser och en förskolas specifika profilering. Överlag är pedagogerna i denna studie överens om vikten av att ha ett öppet klimat där alla språk är välkomna. Resultatet visar även på att pedagogerna har varierade strategier för såväl synliggörande av språk som för modersmålsundervisning; hälsningsfraser på flera språk, böcker, sånger och IKT är dock de vanligast förekommande.

 • 20.
  Lindahl, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Lindström, Camilla
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Det finns mönster när man dansar: En studie om hur förskolepedagoger utmanar barn matematiskt i samlingen2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur pedagoger i förskolan utmanar barn matematiskt i samlingen. Studien genomfördes med hjälp av observationer samt ljudinspelning och anteckningar som stöd. Studiens resultat visar att interaktionen går från att vara mer individuell till att kräva mer samarbete. Interaktionen mellan pedagog och barn karaktäriseras av att pedagogen tar fram material och att pedagogen bekräftar och upprepar det barnen säger. Barnen utmanas i sitt matematiska tänkande genom att pedagogen ger barnen en konkret uppgift i ett konkret syfte, genom frågor och genom att pedagogen utvecklar uppgiften

 • 21.
  Lindberg, Renny
  et al.
  Vrije Universiteit Brussel.
  Laine, Teemu H.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Approaches to Detecting and Utilizing Play and Learning Styles in Adaptive Educational Games2017In: Computers Supported Education: 8th International Conference, CSEDU 2016, Rome, Italy, April 21-23, 2016, Revised Selected Papers / [ed] Gennaro Costagliola; James Uhomoibhi; Susan Zvacek; Bruce M. McLaren, Cham: Springer, 2017, p. 336-358Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Games have emerged as promising tools to make learning more fun. Pedagogical effectiveness of an educational game can increase if its behavior changes according to learners’ play and learning styles. Several models for categorizing learning and play styles exist, but not many studies simultaneously detect and utilize both style groups. To alleviate this, as the first contribution, we analyzed and compared existing learning and play style models, and chose the most suitable one from each group. Personality style models were also discussed. We then created a questionnaire based on Honey and Mumford’s Learning Style Questionnaire and Bartle’s Player Types, and collected data from 127 South Korean elementary school children. The results indicated that specific play styles were clearly more dominant (Killer 18%, Achiever 24%, Explorer 32%, Socializer 41%), whereas dominant learning styles were distributed more evenly (Activist 33%, Reflector 37%, Theorist 20% and Pragmatist 25%). As the second contribution, we presented the foundations of a generic adaptation model for utilizing learning and play styles for designing adaptive educational games.

 • 22.
  Lundström Thunderlin, Lisen
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Globaliseringsprocessen i läroböcker: En kvalitativ innehållsanalys utifrån ekonomiska, politiska och sociala perpektiv i läroböcker för gymnasieskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to answer how the globalization process has been presented in textbooks for upper secondary school by economic, political and social perspectives, bring clarification to any possible changes over time that may occur and answer how textbooks should be evaluated based on theoretical aspects. A qualitative content analysis has been made with an operationalization scheme as a support. The result show that the economic perspective is overrepresented in the textbooks when globalization process is being processed. The political and social perspectives is not processed the same amount as the economic perspective is being processed. Of the subcategories – cause, consequence and participants – the consequence of the globalization was processed mostly. The economic cause of globalization according to the theory was trading. According to the material trading was one of the consequences of the globalization. Meanwhile the technical development was according to the theory an economic consequence in the meantime the material presented technical development as a cause of the globalization. This indicated that the textbooks did not fully rest on the same scientific basis as suggested in the theoretical framework. The materials similarities between the earlier and later edition was striking. In many cases the processing of the globalization process vas identical between the editions.

 • 23.
  Mikko, Koskinen
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Matematikens språkande i division: En språklig ansats till undervisningen i matematik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to see how the use of textual languaging of mathematics can affect pupils learning in an operation of division. Participants of the study consisted of five 4th grade pupils which were chosen among those who agreed to participate in the study. In the study, the pupils were supposed to construct a word problem for a mathematical expression 24/6 - 3. The research data consisted of interviews and of the material pupils produced when they constructed their word problems and their answers to them. The interviews were later analyzed with a qualitative content analysis. 

  Results show that the most significant advantage according to the pupils were that languaging of mathematics makes it more fun to work with division. Another important result was that after the pupils had worked this way, they were able to understand the concept division a bit better. Disadvantages expressed by the participants were that they felt this kind of working method in mathematics may demand more work than what they are used to.

  The other part of the results show that the pupils constructed their word problems with division by parts. Almost all the pupils gave number 24 a context of something eatable. The most part of the pupils meant amount of 6 represent human beings, for example friends. Pupils didn’t clearly define where the amount of  was taken away. This part of the results show also that the pupils preferred using symbolic language and natural language over pictorial language in their answers.

  Results indicates that languaging could be a recommended way to work with mathematics in division.

 • 24.
  Morsing, Josefin
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Skrivande i en ny tid: En undersökning av digitala och multimodala inslag i skrivandet i gymnasieskolans svenskämne2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka vilken typ av texter eleverna skriver i gymnasieskolans svenskämne med ett vidgat språkbegrepp. Utifrån ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv har de skrivaktiviteter som eleverna erbjudits undersökts för att synliggöra spänningar på olika nivåer. För att ta reda på vilka texter eleverna producerar i svenskämnet och lärarnas bakomliggande resonemang har intervjuer genomförts både med lärare och elever. I svenskämnet får eleverna ta del av multimodala texter men när det gäller deras eget skapande dominerar skriften. Skrift och tal har en tradition av att vara den accepterade formen för representation av kunskap och lärande i svenskämnet. Det förekommer dessutom skillnader mellan de texter eleverna läser i digitala miljöer och de texter som de skriver. Med digitaliseringen av gymnasieskolan förändras de skrivpraktiker som eleverna erbjuds. Det mest framträdande resultatet i undersökningen är de spänningar som utvecklas på olika nivåer. Spänningar förekommer bland annat mellan lärarnas vilja att inkludera multimodala texter i sin didaktiska design och skriftens dominans i styrdokumenten. 

 • 25.
  Myhr, David
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Aktivitet: ABBA the Music2011Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  David Myhr playing the role of "Benny" from ABBA in a singback performance in the TV-show "Miss Belgium".

 • 26.
  Mörk, Sandra
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  "Det hjälpte inte mitt lärande särskilt mycket, däremot lärde jag mig saker om mig själv": Formativa utmaningar i gymnasieämnet psykologi2019Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsarbete hade som syfte att utveckla elevernas lärande i förhållande till psykologikursens syfte, innehåll och kunskapskrav under en lektionsserie och detta genom formativ bedömning i psykologiundervisningen. Utgångspunkten var de fem strategierna för formativ bedömning av Wiliam och Leahy (2015). Momentet och lektionsserien byggde på dessa strategier för formativ bedömning och matriser användes som en del av undervisningen. En lärandematris utformad efter Alm (2015) användes kontinuerligt genom lektionsserien. Metoden för att mäta och besvara frågeställningarna utgjordes av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod utförd genom en webbaserad enkät. Frågeställningarna var: Hur upplever elever att formativ bedömning med matriser inverkar på deras lärande i psykologiämnet? På vilket sätt upplever elever att momentet har påverkat deras självkännedom? De viktigaste resultaten var att eleverna upplevde att lärandematrisen hjälpte dem att förstå vad de skulle lära sig och att lärandematrisen inverkade positivt på deras lärprocess. Eleverna menade även att momentet bidragit till ökad självkännedom. Frågeställningarna har således besvarats och syftet har uppnåtts. Förslag på förbättringar har tagits i beaktande och implikationer för framtiden innefattar dessa aspekter. Att använda matriser i undervisningen har positiva effekter, men matriser kan även kritiseras och medvetenhet om matrisers eventuella brister är av vikt.

 • 27.
  Nilsson, Jörgen
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Kvinnors lärmiljöer på yrkesinriktade mansdominerande gymnasieprogram2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka vad kvinnliga elever säger vara särskilda utmaningar i kvinnors lärmiljöer på de yrkesinriktade mansdominerade programmen, speciellt inom byggsektorn där byggprogram, VVS-program och el-program är tillhörande. Dessa program är av gammal tradition mansdominerande och verkar inte ha förändrats mycket under de senaste tio åren där exempelvis VVS-programmet på nationell nivå bara har 2.5% kvinnliga sökande. Ett av mina mål har varit att ta reda på hur nuvarande lärmiljöer upplevs av och vilka konsekvenser de har för kvinnorna. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Arbetet visar att traditionella könsroller har betydelse för kvinnliga elever. Fördomar om hantverksyrken och fördomar om kvinnors förmåga synliggörs i resultatet.

 • 28.
  Norén, Frida
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Var är jag, vart ska jag och hur tar jag mig dit?: En studie om arbete med formativ feedback bland musiklärare i grundskolan.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka och synliggöra hur verksamma musiklärare i grundskolans använder sig av formativ feedback, och hur de kopplar den till kunskapskraven och elevers lärande.

  I den här studien har Wiliam och Blacks fem nyckelstrategier för formativ bedömning använts som teoretisk utgångspunkt, och hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats. Detta examensarbete är en enkätstudie, och enkäten har distribuerats via sociala medier och mail till aktiva musiklärare i grundskolan. Sammanlagt samlades 41 enkäter in.

  Resultatet visar att musiklärare i grundskolan ser formativ feedback som ett sätt att handleda eleverna framåt i sin musikaliska utveckling, genom framåtsyftande kommentarer och tydlig målsättning. Genomgående i materialet var att feedback främst ges muntligt och under lektionstillfällena. De flesta av lärarna förklarar inte aktivt sambandet mellan feedback och lärande för eleven, utan upplever att detta är något som framgår ändå. 

 • 29.
  Olsson, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Så här gör pojkarna var de går, och var de sitter och var de står.: Om flickors och pojkars olika sätt att konstruera sig som svenskämneselever i år 4.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I have researched how pupils behave in the classroom during their Swedish lessons and how their behaviour differ on the basis of their gender. Research show that boys, to a greater extent than girls, demand more attention in the way they express themselves, both physiologically and orally.  It is proved that already from birth we have different expectations on boys and girls and this influences how they construct themselves as gender.

   

  During the spring of 2019 I have observed 19 primary school pupils whilst in their Swedish lessons. I watched and listened for patterns of behaviour in the classroom; if the boys talked more than the girls and if so; in what way? I was also curious to find out if there were pupils who chose to never speak, and if so; why?

   

  The result of my study showed that the boys had a more vigorous body language than the girls and therefore claimed more attention in the classroom by putting their opinion across, often uninvited. The girls were more likely to sit in their places and raised their hands when they wanted to speak. Recognising that pupils, depending on their gender, conduct themselves differently in the classroom could be used as a tool not just for myself but for other teachers in order to give both boys and girls equal opportunity to expressing themselves and to create a gender equal classroom environment.

 • 30.
  Quvang, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Motivation till naturkunskap: En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. Studien genomfördes genom en frivillig enkätundersökning som följdes upp med kvalitativa intervjuer där sju elever fick beskriva förtydliga sina svar och tankegångar. Data tolkades ur ett fenomenografiskt perspektiv. Studien kompletterades med en kvalitativ intervju av läraren.Läraren uppfattade eleverna som omotiverade till naturvetenskap, men att betygsmotivation gjorde att ämnet Naturkunskap ändå hade många högpresterande elever. Resultatet visade att läraren inte avsatte lektionstid till motivationsstärkande arbete, och ansåg sig därför inte stärka elevernas motivation nämnvärt. Ändå pekade resultatet från enkäten på att merparten av eleverna tyckte att Naturkunskap är ett intressant, allmänbildande ämne, men nästan alla deltagande elever skattade andra ämnen högre. Data pekade också på att det inte fanns några direkta könsskillnader i attityder och motivation till ämnet Naturkunskap, men att det var fler flickor som upplevde ämnet som svårt.

 • 31.
  Rentz, Ralf
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Från insamling av data till användbar karta: Formativ undervisning för GIS-projektarbeten inom geografiundervisning på gymnasieskolan2020Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsarbete betraktar formativ undervisning för GIS-projektarbeten från insamlingav data till användbar karta inom geografiundervisning på gymnasieskolan. Studien utgår från ett sociokulturellt lärandeperspektiv där kommunikation mellan lärare och elever har en nyckelroll. Problem och frågor blir därmed utgångspunkt för lärandet och kan initiera formativ agerande av läraren. Under lektionsseriens gång har läraren försökt att hela tiden reflektera över vad den ser och vad som kan göras annorlunda i undervisningssyfte. Utifrån det har läraren bestämt sig för metoder och vägar för att sprida geografins kunskap till elever och samtidigt granska sitt agerande. En kategorisering av lärarens agerande visar att diskussioner med eleverna har en central roll inom formativ undervisning. Att diskutera med eleverna är det främsta undervisningssätt som används tillsammans med att ge instruktioner, motivera elever eller erbjuda eleverna material att arbeta vidare med. Motiv till att läraren väljer agera formativt kan uppstå i en samtalssituation med elever, i läsning av elevers skrivna material eller genom att iaktta elevernas ageranden respektive lyssnandet till deras egna diskussioner. Det visar sig att inom en lektionsserie om och med GIS ges stor möjlighet att elevers utvecklingsprocess gynnas när de gemensam utför praktiska uppgifter där de är tvungna att kommunicera och på olika sätt delar erfarenheter med varandra. Samtidigt ger det läraren chansen till att observera och reflektera med möjlighet att agera formativt. Att mäta själva effekten genom formativt agerande har förblivit svårbedömt men utifrån de gjorda erfarenheterna uppmuntras till att använda sig och pröva formativ undervisning särskilt i ramar av projektarbeten.

 • 32.
  Sandling, Staffan
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Jag tror på Gud och Jesus men jag tror inte på bibeln: En fallstudie hur gymnasieungdomar formar sin tro utifrån sociala medier och kursen religion 12020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine how Swedish upper secondary school students form their religious beliefs or non-beliefs. The study focusses on how they form their beliefs or non-beliefs from social media and the upper secondary course religion 1. The method used in this is phenomenological interviews with eight students. The findings from this study is that Swedish upper secondary students form their beliefs from their living network (family, friends and institutions) and the culture heritage. Social media are often used as a confirmation of those belief. None of the students think that the course religion 1 has any part in their formations of beliefs but are considered to give them insight in other people’s beliefs.

 • 33.
  Tossavainen, Timo
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Matematiikan osaamisen arviointi teknologistuvissa oppimisympäristöissä: haasteita ja mahdollisuuksia2017In: Kriteerit puntarissa / [ed] Virpi Britschgi & Juhani Rautopuro, Jyväskylä: The Finnish Educational Research Association , 2017, p. 119-130Chapter in book (Refereed)
 • 34.
  Västerö, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Aho, Ann-Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  “Man föds med ett behov av att uttrycka sig estetiskt”: En studie om estetiska lärprocesser i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur och i vilket syfte förskollärare arbetar med estetiska lärprocesser i förhållande till läroplanens intentioner och hur de ser på det föränderliga lärandeuppdraget gentemot estetik i den nya reviderade läroplanen. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och grundar sig i den kvalitativa ansatsen där kvalitativa intervjuer med förskollärare användes som metod. Analysen visade att förskollärare är medvetna om läroplanens intentioner i förhållande till estetiska lärprocesser samt hur och i vilket syfte de kan användas. I resultatet framkom en osäkerhet hos förskollärare i hur undervisningsbegreppet kommer att påverka deras arbete med estetiska lärprocesser. Det framkom även att majoriteten förskollärare menade att de estetiska lärprocesserna kan användas som en helhet i verksamheten och integreras med alla mål i förskolans läroplan. Utifrån resultatet dras slutsatsen att de estetiska uttryckssätten är viktiga för barns utveckling och lärande och att undervisningsbegreppet inte borde påverka förskollärarnas arbete med de estetiska lärprocesserna.

 • 35.
  Åhlén, Adam
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  ”Allting svävar i rymden”: Barns uppfattningar om människans liv i rymden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i femårsåldern. Barnen fick ta del av bildspel, bilder och filmer och samtala om det de sett. Första aktiviteten handlade om livet på en påhittad rymdstation från det populärkulturella fenomenet Star Wars. Därefter fick barnen delta i en aktivitet som handlade om livet på en riktig rymdstation. Efter vardera aktiviteten fick de rita bilder utifrån samtalen och berätta om sina bilder. I den tredje och sista aktivitet fick barnen samtala om vad de varit med om igen. Resultatet visade att barnen uttryckte komplexa frågeställningar om rymdteknik och naturvetenskapliga fenomen, de ställde frågor och önskade att se fler filmer om livet på en rymdstation. De digitala verktygen bidrog som ett hjälpmedel till att barnen uttryckte sina tankar och gav upphov till fler samtal. Estetiska uttrycksformer i form av bildskapande gav barnen ett ytterligare sätt att utrycka sig på. 

 • 36.
  Öhman, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Heter de barrfällare då?": En studie av förändringen i elevers sätt att samtala om vinterekologi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa studien är att öka förståelsen för hur elever i grundskolans årskurs 1 – 3 använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. Genom deltagande observation i en åldersintegrerad klass med årskurserna 1 – 3 besvarades studiens forskningsfråga. I undervisningens olika situationer användes filmkamera, ljudinspelning och fältanteckningar som metod, vilket gav ett rikt datamaterial att analysera. Vid analysen av datamaterialet användes den fenomenografiska forskningsansatsen, i vilken fem kvalitativt skilda kategorier i elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet framträdde. För att ta reda på vilka faktorer som påverkade elevernas sätt att samtala användes även det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att eleverna i studien förändrar sitt naturvetenskapliga språk över tid. Förändringen i språket påverkades av olika faktorer så som användandet av material, artefakter och situationerna eleverna befann sig i samt att eleverna i hög grad approprierade lärarens språkbruk i undervisningen.

1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf