Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 39 av 39
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bergdahl, Josefine
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Enberg, Caroline
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Digital teknik och digital teknikanvändning: Diskursiva perspektiv på vårdnadshavares förhållanden, erfarenheter och förväntningar i relation till förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien utgick från vårdnadshavares konstruktioner av digital teknik och digital teknik­användning. Syftet med studien var att synliggöra hur vårdnadshavare konstruerar den digitala tekniken som omger dem och deras barn i vardagen samtidigt som de själva konstrueras av samhället. Syftet var även att diskutera dessa konstruktioner i relation till förskolans uppdrag. Genom att ett social­-konstruktionistiskt perspektiv antogs var det vårdnadshavarnas tal som analyserades i studien. För att synliggöra detta användes en kvalitativ semistrukturerad intervju där sex vårdnadshavare deltog. Resultatet visade att det finns många olika konstruktioner bland deltagarna. Övervägande del av vårdnadshavarna var positiva till digital teknik och digital teknikanvändning. I resultatet framgick dock att det bland annat fanns en gemensam oro bland informanterna över att barnen kan stöta på olämpligt innehåll genom digital teknik.

   

  En av de slutsatser som kunde dras var att vårdnadshavarnas konstruktion av digital teknik på-verkar barnens erfarenheter om, och tillgänglighet till den. Som förskollärare är det en viktig aspekt att vara medveten om. Förskolans uppgift blir således att komplettera hemmet för att ge alla barn en likvärdig ram för utveckling och lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Boudrie, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Lågstadielärares dagliga arbete med skönlittertur: Läsning i språkutvecklande syfte i svenska och svenska som andraspråk2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F – 3 arbetar med skönlitterär läsning för att främja elevers språkutveckling. Studien grundas i tre frågeställningar där den första syftar till att beskriva hur lärare arbetar med skönlitterär läsning. Den andra frågeställningen synliggör hur lärarna anser att skönlitterär läsning är språkutvecklande och den sista frågeställningen belyser de skillnader som lärarna beskriver finns i arbetet med elever som har svenska som första- respektive andraspråk. Studien grundar sig i det sociokulturella perspektivet samt i en fenomenografisk forskningsansats. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma klasslärare i två olika kommuner.  Studiens resultat visar att samtliga lärare är positiva till skönlitterär läsning som ett språkutvecklande arbetssätt och att de dagligen arbetar med skönlitteratur. Lärarna anser att en av de största vinsterna med att arbeta med skönlitterär läsning är att den ger eleverna ett bredare och mer omfångsrikt ordförråd och att den möjliggör gemensamma samtal och diskussioner i klassrummet. Resultatet visar vidare att skillnaderna i arbetet mellan elever som har svenska som förstaspråk gentemot de elever som har svenska som andraspråk är små. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Champari, Amir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Att orka – eller inte orka?: En flermetodsstudie om elevers motivation och åtgärder för att öka den2020Studentarbete övrigt, 12 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta utvecklingsarbete studerade författaren en årskurs två klass i en gymnasieskola skola i Helsingborg. Författaren har försökt öka motivationen för elevernas egna lärande under en egen konstruerad och hållen lektionsplanering. Denna studie använder, genom hela utvecklingsarbete, en undervisningsmetod som heter Problembaserat lärande (PBL). Författaren konstruerade en undersökning med inspiration från Biggs et.al. (2001) "The Revised Two Factor Study Process Questionnaire "(R-SPQ-2F) och Ahlfeldt et al. (2005)" Student Engagement Survey"(SE). Under lektionsserien arbetade författaren med god undervisning genom att försöka för att göra lektionsserien meningsfull och låta eleverna arbeta i sina arbetsgrupper under några lektioner. Lektionsserien avslutades med en muntlig presentation av grupparbetet. Författaren genomförde också en intervju med författarens handledare. Resultaten visade att det var viktigt med meningsfullhet i lektionsmaterialet och det läraren har en stor betydelse för att kunna öka elevens motivation eget lärande. Ingen linjär relation visades emellertid och ingen större korrelation mellan enkätsfrågorna kan visas. Användningen av PBL i lektionsserien visade sig vara effektiv när eleverna uppnådde åtminstone de lägsta betygskriterierna för betyg E.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Edlund, Sandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Varför måste jag göra det här?": En sociokulturell studie av sångelevers känsla av sammanhang (KASAM) och dess effekt på välmående, motivation och självreglering2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie var syftet att synliggöra effekten av känsla av sammanhang (KASAM) på sångelevers välmående, motivation och självreglering. För att ta reda på detta har frågor ställts berörande kriterier som behöver uppfyllas för att känsla av sammanhang ska infinna sig. Även frågor om vilka verktyg och strategier studiens deltagare har för att hantera inre och yttre stimuli har berörts. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där kulturen och erbjudna verktyg är av yttersta vikt för en individs utveckling, har fyra stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med elever i 16-17-års åldern som läser instrumentet sång på gymnasiets estetiska program.

  Resultatet visar att informanterna beskriver sig själva utifrån hur de lever upp till skolans förväntningar på dem. Deltagarna i studien upplever större KASAM i musikämnena, framförallt i sångundervisningen, än i övriga ämnen där flera av deltagarna uttrycker att de inte vet varför många av skoluppgifterna ska göras. Flera av deltagarna ignorerar negativ stress och gör vad skolan förväntar sig av dem för att inte riskera ett lägre betyg eller ännu värre konsekvenser. Trots detta vågar de sällan uttrycka sin stress för, eller ifrågasätta, sina lärare, utan tänker att de behöver arbeta hårdare för att leva upp till skolans förväntningar. Flera av informanterna identifierar sig till stor del med prestationer, med en bra sångröst och med höga betyg. Det framkommer även att deltagarna i låg utsträckning har medvetna och konstruktiva strategier för att hantera inre och yttre stimuli eller stressorer. I Diskussionen problematiseras resultatet i förhållande till teoretisk bakgrund och tidigare forskning. Även metodval, reliabilitet och validitet samt förslag till fortsatt forskning berörs. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ek, Elham
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Kemi, Annethe
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Flerspråkighet och integration i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur flerspråkiga barn respektive familjer integreras och inkluderas i förskolans verksamhet. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning, där sju pedagoger från två norrländska kommuner har medverkat. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer samt observationer av verksamheternas miljö som metod. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på flerspråkiga barns delaktighet och integration. Enligt detta perspektiv är kommunikation och språk viktiga faktorer för integration. I tidigare forskning har det framkommit att språket är en viktig aspekt i interaktion med andra och att barnen måste kunna förmedla sina tankar till andra. I samband med bearbetningen och analysen har vi fått inspiration från det hermeneutiska synsättet vilket hjälpte oss att analysera materialets innehåll. Resultatet har visat att pedagogerna strävar efter att främja flerspråkiga barns integration och inkludering på olika sätt. Det som var gemensamt i alla medverkande förskolor är förskolornas miljö och materialets betydelse för barnens integration och delaktighet. Det framkom även i resultatet att samarbetet med föräldrarna sker på ett annorlunda sätt beroende på föräldrarnas förståelse för det svenska språket. Pedagogernas strävan är att vara så tydliga som möjligt för att undvika missförstånd hos föräldrarna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ek, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Gymnasieelevers skriftspråk i nationella prov i svenska 1999, 2007 och 20152019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har under många år funnits en diskurs i samhället om huruvida ungdomar skriver sämre nu än vad de gjorde förr i tiden. Det har även funnits en diskurs om ungdomars sätt att skriva har förändrats i och med ökade internetvanor och nya tekniska hjälpmedel som slagit igenom under de senaste 20 åren. Ansatsen till denna studie har därför varit att försöka bidra med kunskap i ämnet ungdomars skriftspråk genom att studera om svenskelever har förändrat sitt skriftspråk. För att kunna se om en förändring skett valdes därför elevtexter skrivna i nationella proven i svenska ut som analysobjekt. Avgränsningen gjordes på grund av att alla elever som läser svenska på gymnasiet någon gång skriver nationella prov i svenska. För att studien skulle representera elever från olika gymnasieprogram och olika svenskkurser gjordes ett slumpmässigt urval, där elevtexter från olika gymnasieprogram och olika gymnasieskolor valdes ut som studieobjekt. Elevtexterna är hämtade från tre olika årtal 1999, 2007 och 2015 för att dels kunna ge ett så trovärdigt resultat som möjligt, dels kunna se om en förändring i elevers skriftspråk hade skett från det att internet började användas av fler personer till nutid när näst intill alla använder internet på en daglig basis. Studien har använt sig av en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Detta har gett studien ett mer övergripande resultat där både skriftliga företeelser som exempelvis elevernas användning av versal men också ordföljden i texterna har analyserats. Studiens resultat visar att elevernas skriftspråk inte har förändrats särskilt mycket, utan att skriftspråket i det stora hela är detsamma under alla tre årtalen som studerats. Det finns dock tendenser i skriftspråket som visar på att vissa delar kan komma att förändras, men att man inte kan dra några större slutsatser av det resultat som framkommit.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Engvall, Sofia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Harlin, Sandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "...Man ska ju inte vara Einstein redan vid 3 års ålder...": En studie av vårdnadshavares konstruktioner av undervisning i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet undervisning har lyfts in allt mer i förskolans verksamhet och förtydligats i förskolans kommande läroplan som blir verksam 2019. Studien syftar till att undersöka hur vårdnadshavare konstruerar förskolans undervisningsuppdrag för att utveckla förståelse för vårdnadshavares perspektiv och deras förväntningar på verksamheten. Detta då tidigare forskning visar på att det finns en kluvenhet till undervisningsbegreppet hos flera parter i förskolans verksamhet. För att undersöka detta har sex vårdnadshavare i två fokusgrupper diskuterat detta område utifrån intervjufrågor som vi kategoriserat: erfarenheter, förväntningar, utbildning och undervisning. I vårt resultat går det att utläsa att begreppet undervisning är starkt förknippat med skolans katederundervisning. Vårdnadshavarna prioriterar inte undervisning i förskolan lika högt som de värdesätter omsorg, sociala färdigheter och lärande genom lek. Däremot är alla överens om att all utveckling och lärande är positiv så länge det är på barnens nivå, vilket grupperna reflekterar om på olika sätt. Undervisningsbegreppet i förskolans kontext är inte bekant för studiens deltagare vilket gör det svårt för vårdnadshavarna att sätta ord på hur det genomförs av förskollärarna. Studiens slutsatser visar att vårdnadshavarnas förväntningar bygger på deras konstruktion av verksamheten som i sin tur grundar sig i deras erfarenheter. Vad som förmedlas genom förskollärarna är därför avgörande för hur vårdnadshavare uppfattar förskolans uppdrag då studien visar på att förskolläraren är den främsta länken till förskolans läroplan och på så vis undervisningsuppdraget.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Eriksson, Andrea
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Förutsättningar för musikundervisning i årskurs 4-62019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka förutsättningar som finns för musikundervisning i den för studien valda kommunen i norra Sverige. Dessutom ska den belysa hur verksamma rektorer och lärare ser på dessa och arbetar med dem för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen för musikämnet. Fokus ligger på årskurs 4-6, men tankar och erfarenheter från lärare som även undervisar i andra årskurser finns med. Intervjuer med totalt åtta verksamma lärare och rektorer vid fyra olika skolor som kan anses vara representativa för kommunen har ägt rum och har vid intervjutillfället spelats in. Svaren har sedan analyserats utifrån Vygotskijs sociokulturella teori samt ett antal musikpedagogiska traditioner. Informanterna har beskrivit hur de arbetar, vilka förutsättningar som finns och vad de önskar såg annorlunda ut för att undervisningen ska kunna bedrivas på ett bättre sätt. Resultaten skiljer sig något mellan skolorna, men en gemensam faktor är att ingen känner sig helt nöjd. En skola saknar helt musiksal och musikinstrument, en annan har instrument men anser att tiden helt enkelt inte räcker till på grund av för stora grupper. Detta arbete beskriver hur lärarna får lektionerna att gå ihop trots bristande förutsättningar, och hur rektorerna har löst det organisatoriskt med stora elevgrupper och lärare som har tjänster på fler än deras skola. Resultatet av att en lärare bara finns på plats en till två dagar i veckan blir att elevgrupperna ofta blir större då det inte finns plats inom schemat att dela upp grupperna, vilket lärarna hävdar påverkar undervisningssituationen samt elevernas måluppfyllelse negativt.

  Andra återkommande lösningar för att få givande lektioner är att låta eleverna spela flera på ett instrument, trumma på stolar istället för trumset och att låta appar på surfplattor agera instrument för att fylla ut en bristande instrumentbank.

   

  Summan av detta arbete är att även skolor som vid en första anblick kan tyckas ha det som krävs för att bedriva musikundervisning på bästa sätt, inte alltid har det. En genomgående trend är att förutsättningarna är bristfälliga, och nödlösningarna många.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Eriksson, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Flipped Classroom i gymnasieskolan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna undersökning studeras verksamma lärares syn på hur undervisning kan förändras genom att använda Flipped Classroom i undervisningen. Till detta används även tidigare forskningslitteratur där lärarnas erfarenheter jämförs för att verifiera resultatet med den tidigare forskningen.

  Resultatet av studien har visat att undervisning bör varieras och att undervisning som blandar Flipped Classroom med traditionell undervisning är att föredra. Arbetet med texten har visat att denna metod kan leda till att eleverna blir aktivare under lektionstid. Vidare blir eleverna bättre förberedda då de inför varje lektion ska ta del av inspelad teori.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Fahlander, Björn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Digitala verktyg i musikundervisning: En studie ur ett sociokulturellt perspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap kring hur digitala verktyg skapar förutsättningar för elever att på egen hand förbereda sig inför ensembleundervisning, samt att undersöka synen på användandet av digitala verktyg i musikundervisningen från ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. För att undersöka detta har en intervjustudie med en musiklärare och fyra elever genomförts. Sammanlagt har tre kvalitativa forskningsintervjuer gjorts. Datan har analyserats deduktivt utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på digitala verktyg som medierande artefakter. Studien visar på både positiva och negativa effekter på musikundervisning och kunskapsutveckling vid egenstudier som konsekvens av användandet av digitala verktyg. De positiva effekterna visar sig genom att förberedelse av material inför musiklektioner effektiviseras, hur digitala verktyg möjliggör för att öva det gehörstraderade komponerandet. Digitala verktyg stöttar vid individuell instudering av material samt färdighetsövning på musikinstrument och sång och därigenom möjliggör för eleverna att förbereda sig inför ensemblelektioner. De inspirerar till övande och fungerar som en kunskapsbank för elever vid individuell instudering. Digitala verktyg möjliggör att lärandet sker genom flera olika inlärningsmetoder. De negativa effekterna visar sig genom den tid implementering av digitala verktyg i undervisningen gör anspråk på och att vissa musikaliska aspekter som t.ex. gehör inte tränas i lika stor utsträckning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Gustafsson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Läxor i skolan?: -hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor samt förankrar, kommunicerar och motiverar sina beslut i verksamheten2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att bidra med kunskap om hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor i årskurserna 4–6 i grundskolan, hur besluten implementeras i verksamheten och hur skolledarna motiverar och kommunicerar sina ställningstaganden inför berörda parter.För att kunna svara på detta ville jag titta närmare på hur skolledare fattar beslut om läxor i grundskolans årskurs 4–6. I denna undersökning intervjuades därför sex skolledare i tre olika kommuner om hur de fattar beslut om läxor för att se vilka variationer som finns i deras uppfattningar om läxor.I intervjuerna framkom det att samtliga skolledare överlämnat beslutet om läxor till sina lärare samt att skolledarnas uppfattning är att lärare arbetar väldigt olika med läxor. Denna undersökning visar ett resultat som kan tolkas som att läxor ses som mer eller mindre självklara i skolan. Samtidigt belyser denna undersökning de svårigheter som finns med läxor i förhållande till elevernas rätt till en likvärdig utbildning utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Hyry-Honka, Outi
  et al.
  Lapland University of Applied Sciences.
  Jumisko, Eija
  Lapland University of Applied Sciences.
  Saranki-Rantakokko, Sirkka
  Lapland University of Applied Sciences.
  Off-campus nurse education supported by on-site mentoring in Lapland2016Ingår i: Northern Review, ISSN 0835-3433, E-ISSN 1929-6657, Vol. 43, s. 23-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Long distances, the expertise required for particular circumstances, and the aging of nursing staff currently pose serious challenges to the provision of health and social services in Lapland. The School of Social Services, Health, and Sports at Lapland University of Applied Sciences in Finland has launched a project in which twelve practical nurses or similar from four municipalities in Lapland will undergo nursing education largely off-campus. The project is financially supported by the European Social Fund (ESF), and it aims to create a training model that can be used to improve the availability and adequacy of skilled workers in the region. This article assesses the development of this model. We found strong commitment to the new nurse education model, demonstrated by trust and strong networks built between the various parties. Furthermore, this off-campus education model was demonstrated to provide good opportunities for comprehensive knowledge building. Finally, when developing an education model, the involvement of various parties and individuals in the early stages of the process appears to be of paramount importance. This report is part of a special collection from members of the University of the Arctic Thematic Network on Northern Nursing Education. The collection explores models of decentralized and distributed university-level nursing education across the Circumpolar North

 • 13.
  Jonsson, Jennie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  ”För att finnas nära barnen, ständigt”: En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de stödjer barn i språkliga svårigheter2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i språkliga svårigheter i förskolan. Förväntningarna med arbetet var att få en inblick i förskolans verksamhet och synliggöra vilka arbetssätt som används för att stödja barn i språkliga svårigheter. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har intervjuer använts som datainsamlingsmetod. I studiens resultat framkom att samtliga intervjuade förskollärare beskrev att Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) användes för att upptäcka och stödja barn i språkliga svårigheter. Förskollärarna beskrev också andra arbetssätt och kartläggningsverktyg som användes för att upptäcka, stödja och följa upp dessa barn. Före Bornholmsmodellen, AKK, tecken som stöd, observationer, dokumentation, sång, rim och ramsor är några arbetssätt och kartläggningsverktyg som beskrivs av intervjuade förskollärare. I resultatet synliggjordes även det sociokulturella perspektivet i förskollärarnas arbete. Slutsatser som kommit fram under arbetets gång är hur viktigt det är att fånga upp barn tidigt för att skapa bästa förutsättningar för språkutveckling och lärande. Det är viktigt att vara medveten om vilket arbetssätt och hur olika verktyg används för att skapa en verksamhet som är förenligt med läroplanen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Jägare, Sandra Lindvall
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Matematik och estetik: En studie om hur provens utformning kan påverka motivation, prestation och resultat.2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Kokkola, Lydia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Hands on Reading: The Body, the Brain and the Book2017Ingår i: The Embodied Child : Readings in Children’s Literature and Culture / [ed] Roxanne Harde, Lydia Kokkola, London and New York: Routledge, 2017, 1, s. 191-206Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the New London group coined the term ‘New Literacies’ to describe the activities involved in making sense of on-line digital texts, there has been considerable debate about the extent to which this form of reading differs from traditional book reading. A broad array of studies demonstrate that reading print-on-paper texts are better for memory recall after reading (Mangen, Walgermo & Brønnick, 2013), for digesting complex information (Stoop, Kreutzer & Kircz, 2013a, 2013b), and for immersing oneself in a story (Mangen 2013b; Mangen & Kuiken 2014). Digital texts, on the other hand, are only superior for “quick information gathering, communication and navigation” (Stoop, Kreutzer & Kircz, 2013a, 2013b). The reasons for these differences are not yet clear, but the physical ways in which our bodies perform literate acts and how our brain processes materials provides a means by which to examine this phenomenon.

  This paper begins by summarising existing research on how the brain responds to these different environments, and how the bodily movements that surround these acts of literacy differ. It will conclude with a proposal that changing how children use their bodies when they are reading might improve comprehension.

 • 16.
  Kokkola, Lydia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Simplified Minds: Empathy and Mind-Reading in Christopher Paolini’s Inheritance Cycle2017Ingår i: Affect, Emotion, and Children’s Literature: Representation and Socialization in Texts for Children and Young Adults / [ed] Elizabeth Bullen, Kristine Moruzi and Michelle Smith, London and New York: Routledge, 2017, 1, s. 96-112Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Theory of Mind or mind-reading, that is, our ability to accurately assess what another person is thinking and feeling and to anticipate how they may respond as a result is a life skill which can be developed by reading fiction. Fiction allows readers to gain direct insights into the thoughts, feelings and motivations of complex characters. In addition to developing the readers’ mind-reading skills, mind-reading is an activity which appears in many works of fiction, especially fantasy, where magical means enable authors to create varying degrees on insight into the minds of others. This chapter begins with Simon Baron-Cohen proposal that we exist along a bell-curve of empathy: most people cluster at the centre with autistic persons towards the negative end and highly empathetic persons at the upper end. Christopher Paolini’s Inheritance-cycle is then used to illustrate Baron-Cohen’s research, as it places key characters along the bell-curve. These characters all have magical powers, and their non-human dimensions enable Paolini to map the limits of empathy, demonstrating the dangers of both a lack of empathy and hyper-empathy. In doing so, Paolini enables readers to explore the limits of empathy. The chapter concludes by considering how Paolini manipulates the readers’ empathy, encouraging them to admire behaviours they are likely to condone in real life.

 • 17.
  Kristoffersson, Lydia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Sveder, Sara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Barns erfarenheter av lärande i förskola och förskoleklass: Jag kan skriva småa bokstäver med mitt namn nu2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en förståelse för barns erfarenheter av lärande i förskola och förskoleklass. Studien fokuserar på vad barnen berättar om sina erfarenheter av lärande och med hjälp av detta skapa en djupare förståelse för vad som är viktiga faktorer och platser för barnens lärande i förskola och förskoleklass. En kvalitativ studie har genomförts genom barnintervjuer där samma barn intervjuats i både förskola och förskoleklass. Resultatet visar att lärande och kunskap upplevs som olika saker för barnen; lärande kan i huvudsak kopplas till vad barnen gör och att jobba med någonting, medan kunskap kan kopplas till att kunna svara rätt på någonting. Det framkommer också att verksamheten i förskolan och förskoleklass är styrda på olika sätt och i olika omfattning och detta upplevs av barnen som att det både kan skapa möjligheter men även reglera och begränsa barnen i deras lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Landström, Therése
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik. 1987.
  Kognitiva respektive kroppsliga strategier vid handskrivning hos elever i årskurs 1 och 22019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod bidra till befintlig forskning om olika strategier som elever i årskurs 1 och 2 använder sig av vid handskrivning. I studien använder jag mig av individuella intervjuer med både lärare och elever, samt observationer av elever när de skriver med penna. Fenomenografi har använts som metod vid databearbetningen. Genom en kvalitativ metod och ”embodied cognition” som teoretisk utgångspunkt får jag både höra vilka strategier eleverna beskriver att de använder sig av, men även se vilka kroppsliga rörelser och strategier de uppvisar. Det framkommer även hur lärarna beskriver sin skrivundervisning och att de inte har tid att notera elevernas kroppsliga uttryck. Resultatet åskådliggör att eleverna uppvisar många kroppsliga rörelser vid handskrivning. Med stöd i tidigare forskning visar sig dessa rörelser vara både kognitiva och kroppsliga strategier, vilka hjälper eleverna i deras skrivprocess. Ibland signalerar även rörelserna behov av hjälp, trots att eleverna inte själva är medvetna om dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Larsson, Lina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Nyberg, Jessica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Det är inte hopplöst trots att vi ej talar samma språk!: En intervjustudie om förskollärares kommunikation och samverkan med nyanlända föräldrar2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att synliggöra förskollärares kunskaper och erfarenheter av kommunikation och samverkan med nyanlända föräldrar. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer samt ljudinspelning som stöd. Fyra utbildade förskollärare intervjuades utifrån tre teman: kommunikation, samverkan och inflytande/delaktighet. Det empiriska materialet bearbetades, tolkades och analyserades, utifrån tidigare forskning, samt ur ett interkulturellt-, sociokulturellt- och maktperspektiv.

  Resultatet visade att kommunikation är ett grundläggande verktyg i samverkan med nyanlända föräldrar. Utifrån intervjuerna synliggjordes flera former av kommunikation samt exempel på möjligheter respektive utmaningar som kan uppstå i samverkan med nyanlända föräldrar. I och med att flera former av kommunikation användes av förskollärarna kunde förståelsen möjliggöras mellan parterna även om första språket var olika. De slutsatser som dragits utifrån studien är att samverkan med nyanlända föräldrar kan ske på en mängd olika sätt, inte minst genom alternativa sätt att kommunicera – det är inte hopplöst trots att vi ej talar samma språk. Kommunikationen är en central del i mötet med nyanlända föräldrar för att skapa en likvärdig samverkan. Studien visar även hur betydelsefullt det är att en förskollärare kan inta ett interkulturellt förhållningssätt genom att visa på nyfikenhet, öppenhet och vilja lära sig mer om den andre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Larsson, Rebeca
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Näringskedjor är ju rätt komplicerade": En fenomenografisk studie av hur elever i årskurs 1-3 kan uttrycka sin förståelse för ekologiska samband2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra på vilka olika sätt yngre elever kan uttrycka sin förståelse för ekologiska samband. Studien avgränsas till ett specifikt ekologiskt samband, näringskedjor. Syftet inbegriper också den eventuella betydelse ett annat modersmål kunde ha för en elevs sätt att uttrycka sig. Studien utgår från en fenomenografisk ansats och det sociokulturella perspektivet. I denna kvalitativa studien, som har en fenomenografisk ansats, intervjuades åtta elever i grupp. Fyra av dessa elever hade annat modersmål än svenska. Studien genomfördes med hjälp av ljudinspelade intervjuer och kompletterades med anteckningar. Resultatet resulterade i tre kategorier som representerade olika sätt att uttrycka sig om näringskedjor. Kategorierna var Förståelse för näringskedjor genom antropomorfistiskt språkbruk, Förståelse för näringskedjor genom ett ändamålstänkande och Förståelse för näringskedjor som en helhet. När eleverna uttryckte sig genom antropomorfistiskt språkbruk gav de djur och växter mänsklig karaktär och det fanns en emotionell koppling till dem. Ett ändamålstänkande innefattar uttalanden där djuren har en överordnad roll i näringskedjan. Eleverna kunde också uttrycka en mer komplex innebörd av begreppet näringskedja och applicera det i olika sammanhang. Kategoriseringen användes som grund för att besvara den andra forskningsfrågan. Resultat för den andra forskningsfrågan påvisade inga större skillnader mellan hur elever med annat modersmål än svenska uttryckte sig om näringskedjor jämfört med de elever vars modersmål var svenska. Slutligen diskuteras resultaten i förhållande till naturorienterande ämnena och gör kopplingar till sociokulturella perspektivet.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Larsson, Susanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan: En fenomenografisk studie om förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling gällande andra modersmål än svenska, samt på vilka villkor andra modersmål förekommer i förskolans verksamhet. Detta har bearbetats genom en fenomenografisk forskningsansats där semistrukturerade intervjuer har använts för att undersöka förskolepedagogers upplevelser av sitt uppdrag kring modersmålsutveckling, samt hur de omsätter detta i praxis. Resultatet påvisar att vissa förskolepedagoger uppfattar svårigheter kring sitt uppdrag kring modersmålspråksutveckling, främst gällande bristande språkkompetenser eller osäkerhet kring uppdraget hos sig själv eller andra. Resultatet visar även på förskolepedagogers uppfattningar om vikten av ett nyfiket och stöttande förhållningssätt, där pedagogen blir en förebild för såväl det enskilda barnet som för barngruppen. Därutöver lyfte förskolepedagogerna vikten av att ta till vara på olika språkliga resurser. Gällande olika språks status och utrymme påvisar resultatet att svenska har en dominerande position i verksamheten, följt av engelska och i viss mån finska. Detta beroende på pedagogernas egna språkkompetenser och en förskolas specifika profilering. Överlag är pedagogerna i denna studie överens om vikten av att ha ett öppet klimat där alla språk är välkomna. Resultatet visar även på att pedagogerna har varierade strategier för såväl synliggörande av språk som för modersmålsundervisning; hälsningsfraser på flera språk, böcker, sånger och IKT är dock de vanligast förekommande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Lindahl, Malin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Lindström, Camilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Det finns mönster när man dansar: En studie om hur förskolepedagoger utmanar barn matematiskt i samlingen2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur pedagoger i förskolan utmanar barn matematiskt i samlingen. Studien genomfördes med hjälp av observationer samt ljudinspelning och anteckningar som stöd. Studiens resultat visar att interaktionen går från att vara mer individuell till att kräva mer samarbete. Interaktionen mellan pedagog och barn karaktäriseras av att pedagogen tar fram material och att pedagogen bekräftar och upprepar det barnen säger. Barnen utmanas i sitt matematiska tänkande genom att pedagogen ger barnen en konkret uppgift i ett konkret syfte, genom frågor och genom att pedagogen utvecklar uppgiften

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Lindberg, Renny
  et al.
  Vrije Universiteit Brussel.
  Laine, Teemu H.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Approaches to Detecting and Utilizing Play and Learning Styles in Adaptive Educational Games2017Ingår i: Computers Supported Education: 8th International Conference, CSEDU 2016, Rome, Italy, April 21-23, 2016, Revised Selected Papers / [ed] Gennaro Costagliola; James Uhomoibhi; Susan Zvacek; Bruce M. McLaren, Cham: Springer, 2017, s. 336-358Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Games have emerged as promising tools to make learning more fun. Pedagogical effectiveness of an educational game can increase if its behavior changes according to learners’ play and learning styles. Several models for categorizing learning and play styles exist, but not many studies simultaneously detect and utilize both style groups. To alleviate this, as the first contribution, we analyzed and compared existing learning and play style models, and chose the most suitable one from each group. Personality style models were also discussed. We then created a questionnaire based on Honey and Mumford’s Learning Style Questionnaire and Bartle’s Player Types, and collected data from 127 South Korean elementary school children. The results indicated that specific play styles were clearly more dominant (Killer 18%, Achiever 24%, Explorer 32%, Socializer 41%), whereas dominant learning styles were distributed more evenly (Activist 33%, Reflector 37%, Theorist 20% and Pragmatist 25%). As the second contribution, we presented the foundations of a generic adaptation model for utilizing learning and play styles for designing adaptive educational games.

 • 24.
  Lundström Thunderlin, Lisen
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Globaliseringsprocessen i läroböcker: En kvalitativ innehållsanalys utifrån ekonomiska, politiska och sociala perpektiv i läroböcker för gymnasieskolan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har syftet varit att besvara hur globaliseringsprocessen framställs i läroböcker för gymnasieskolan utifrån ekonomiska, politiska och sociala perspektiv, klargöra eventuell förändring över tid samt besvara på vilket sätt läroböcker ska värderas utifrån teoretiska aspekter. Det har gjorts genom en kvalitativ innehållsanalys med ett operationaliseringsschema som stöd. Resultatet visar att det ekonomiska perspektivet är överrepresenterat i läroböcker när det handlar om globaliseringsprocessen. Politiska och sociala perspektiven behandlas inte alls i samma utsträckning som det ekonomiska perspektivet. Av de underkategorier som undersöks – orsaker, konsekvenser och aktörer – var det konsekvenserna av globaliseringen som behandlade till största del. Enligt teorin var handel en ekonomisk orsak till globaliseringen. Enligt materialet var handel en konsekvens av globaliseringen. Samtidigt var teknisk utveckling enligt teorin en ekonomisk konsekvens medan materialet presenterade teknisk utveckling som en orsak till globaliseringen. Detta indikerade på att läroböckerna inte fullt vilade på samma vetenskapliga grund som föreslogs i det teoretiska ramverket. Slående var materialets likheter mellan den tidigare och senare upplagan. I många fall var behandlingen av globaliseringsprocessen identiska mellan upplagorna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Mikko, Koskinen
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Matematikens språkande i division: En språklig ansats till undervisningen i matematik2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få reda på hur användningen av matematikens skriftliga språkande kan påverka elevernas lärande i räknesättet division. Informanterna i studien var fem elever i årskurs 4 som valdes bland de som samtyckte till deltagandet. I den praktiska delen av arbetet, konstruerade eleverna en textuppgift till matematiska uttrycket 24/6 - 3. Materialet bestod av intervjuer och det som eleverna producerade när de konstruerade uppgifter och deras svar. Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visade att den största fördelen enligt eleverna var att matematikens språkande gör det roligare att arbeta med division. En annan viktig fördel var att elevernas förståelse i division ökade efter att de hade arbetat på detta sätt. De nackdelar som kom fram var att eleverna upplevde att det var arbetsamt och svårt att arbeta med metoden.

  Andra delen av resultatet visade att eleverna konstruerade uppgifter enbart med delningsdivision. De flesta elever gav siffran 24 kontexten av någonting ätbart. Största delen av eleverna menade att antalet 6 representerade människor. Eleverna definierade inte med tydlighet var antalet  togs ifrån. Denna del av resultatet visade också att eleverna föredrar användning av symbolspråket och naturliga språket framför bildspråket i deras lösningar.

  Med stöd av det som resultatet visade kan språkandet anses vara ett bra sätt att arbeta med matematik i räknesättet division.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Morsing, Josefin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Skrivande i en ny tid: En undersökning av digitala och multimodala inslag i skrivandet i gymnasieskolans svenskämne2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka vilken typ av texter eleverna skriver i gymnasieskolans svenskämne med ett vidgat språkbegrepp. Utifrån ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv har de skrivaktiviteter som eleverna erbjudits undersökts för att synliggöra spänningar på olika nivåer. För att ta reda på vilka texter eleverna producerar i svenskämnet och lärarnas bakomliggande resonemang har intervjuer genomförts både med lärare och elever. I svenskämnet får eleverna ta del av multimodala texter men när det gäller deras eget skapande dominerar skriften. Skrift och tal har en tradition av att vara den accepterade formen för representation av kunskap och lärande i svenskämnet. Det förekommer dessutom skillnader mellan de texter eleverna läser i digitala miljöer och de texter som de skriver. Med digitaliseringen av gymnasieskolan förändras de skrivpraktiker som eleverna erbjuds. Det mest framträdande resultatet i undersökningen är de spänningar som utvecklas på olika nivåer. Spänningar förekommer bland annat mellan lärarnas vilja att inkludera multimodala texter i sin didaktiska design och skriftens dominans i styrdokumenten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Myhr, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Musik och dans.
  Aktivitet: ABBA the Music2011Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  David Myhr playing the role of "Benny" from ABBA in a singback performance in the TV-show "Miss Belgium".

 • 28.
  Mörk, Sandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  "Det hjälpte inte mitt lärande särskilt mycket, däremot lärde jag mig saker om mig själv": Formativa utmaningar i gymnasieämnet psykologi2019Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsarbete hade som syfte att utveckla elevernas lärande i förhållande till psykologikursens syfte, innehåll och kunskapskrav under en lektionsserie och detta genom formativ bedömning i psykologiundervisningen. Utgångspunkten var de fem strategierna för formativ bedömning av Wiliam och Leahy (2015). Momentet och lektionsserien byggde på dessa strategier för formativ bedömning och matriser användes som en del av undervisningen. En lärandematris utformad efter Alm (2015) användes kontinuerligt genom lektionsserien. Metoden för att mäta och besvara frågeställningarna utgjordes av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod utförd genom en webbaserad enkät. Frågeställningarna var: Hur upplever elever att formativ bedömning med matriser inverkar på deras lärande i psykologiämnet? På vilket sätt upplever elever att momentet har påverkat deras självkännedom? De viktigaste resultaten var att eleverna upplevde att lärandematrisen hjälpte dem att förstå vad de skulle lära sig och att lärandematrisen inverkade positivt på deras lärprocess. Eleverna menade även att momentet bidragit till ökad självkännedom. Frågeställningarna har således besvarats och syftet har uppnåtts. Förslag på förbättringar har tagits i beaktande och implikationer för framtiden innefattar dessa aspekter. Att använda matriser i undervisningen har positiva effekter, men matriser kan även kritiseras och medvetenhet om matrisers eventuella brister är av vikt.

 • 29.
  Nilsson, Jörgen
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Kvinnors lärmiljöer på yrkesinriktade mansdominerande gymnasieprogram2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka vad kvinnliga elever säger vara särskilda utmaningar i kvinnors lärmiljöer på de yrkesinriktade mansdominerade programmen, speciellt inom byggsektorn där byggprogram, VVS-program och el-program är tillhörande. Dessa program är av gammal tradition mansdominerande och verkar inte ha förändrats mycket under de senaste tio åren där exempelvis VVS-programmet på nationell nivå bara har 2.5% kvinnliga sökande. Ett av mina mål har varit att ta reda på hur nuvarande lärmiljöer upplevs av och vilka konsekvenser de har för kvinnorna. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Arbetet visar att traditionella könsroller har betydelse för kvinnliga elever. Fördomar om hantverksyrken och fördomar om kvinnors förmåga synliggörs i resultatet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Norén, Frida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Var är jag, vart ska jag och hur tar jag mig dit?: En studie om arbete med formativ feedback bland musiklärare i grundskolan.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka och synliggöra hur verksamma musiklärare i grundskolans använder sig av formativ feedback, och hur de kopplar den till kunskapskraven och elevers lärande.

  I den här studien har Wiliam och Blacks fem nyckelstrategier för formativ bedömning använts som teoretisk utgångspunkt, och hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats. Detta examensarbete är en enkätstudie, och enkäten har distribuerats via sociala medier och mail till aktiva musiklärare i grundskolan. Sammanlagt samlades 41 enkäter in.

  Resultatet visar att musiklärare i grundskolan ser formativ feedback som ett sätt att handleda eleverna framåt i sin musikaliska utveckling, genom framåtsyftande kommentarer och tydlig målsättning. Genomgående i materialet var att feedback främst ges muntligt och under lektionstillfällena. De flesta av lärarna förklarar inte aktivt sambandet mellan feedback och lärande för eleven, utan upplever att detta är något som framgår ändå. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Olsson, Jenny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Så här gör pojkarna var de går, och var de sitter och var de står.: Om flickors och pojkars olika sätt att konstruera sig som svenskämneselever i år 4.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this essay I have researched how pupils behave in the classroom during their Swedish lessons and how their behaviour differ on the basis of their gender. Research show that boys, to a greater extent than girls, demand more attention in the way they express themselves, both physiologically and orally.  It is proved that already from birth we have different expectations on boys and girls and this influences how they construct themselves as gender.

   

  During the spring of 2019 I have observed 19 primary school pupils whilst in their Swedish lessons. I watched and listened for patterns of behaviour in the classroom; if the boys talked more than the girls and if so; in what way? I was also curious to find out if there were pupils who chose to never speak, and if so; why?

   

  The result of my study showed that the boys had a more vigorous body language than the girls and therefore claimed more attention in the classroom by putting their opinion across, often uninvited. The girls were more likely to sit in their places and raised their hands when they wanted to speak. Recognising that pupils, depending on their gender, conduct themselves differently in the classroom could be used as a tool not just for myself but for other teachers in order to give both boys and girls equal opportunity to expressing themselves and to create a gender equal classroom environment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Quvang, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Motivation till naturkunskap: En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. Studien genomfördes genom en frivillig enkätundersökning som följdes upp med kvalitativa intervjuer där sju elever fick beskriva förtydliga sina svar och tankegångar. Data tolkades ur ett fenomenografiskt perspektiv. Studien kompletterades med en kvalitativ intervju av läraren.Läraren uppfattade eleverna som omotiverade till naturvetenskap, men att betygsmotivation gjorde att ämnet Naturkunskap ändå hade många högpresterande elever. Resultatet visade att läraren inte avsatte lektionstid till motivationsstärkande arbete, och ansåg sig därför inte stärka elevernas motivation nämnvärt. Ändå pekade resultatet från enkäten på att merparten av eleverna tyckte att Naturkunskap är ett intressant, allmänbildande ämne, men nästan alla deltagande elever skattade andra ämnen högre. Data pekade också på att det inte fanns några direkta könsskillnader i attityder och motivation till ämnet Naturkunskap, men att det var fler flickor som upplevde ämnet som svårt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Rentz, Ralf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Från insamling av data till användbar karta: Formativ undervisning för GIS-projektarbeten inom geografiundervisning på gymnasieskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsarbete betraktar formativ undervisning för GIS-projektarbeten från insamlingav data till användbar karta inom geografiundervisning på gymnasieskolan. Studien utgår från ett sociokulturellt lärandeperspektiv där kommunikation mellan lärare och elever har en nyckelroll. Problem och frågor blir därmed utgångspunkt för lärandet och kan initiera formativ agerande av läraren. Under lektionsseriens gång har läraren försökt att hela tiden reflektera över vad den ser och vad som kan göras annorlunda i undervisningssyfte. Utifrån det har läraren bestämt sig för metoder och vägar för att sprida geografins kunskap till elever och samtidigt granska sitt agerande. En kategorisering av lärarens agerande visar att diskussioner med eleverna har en central roll inom formativ undervisning. Att diskutera med eleverna är det främsta undervisningssätt som används tillsammans med att ge instruktioner, motivera elever eller erbjuda eleverna material att arbeta vidare med. Motiv till att läraren väljer agera formativt kan uppstå i en samtalssituation med elever, i läsning av elevers skrivna material eller genom att iaktta elevernas ageranden respektive lyssnandet till deras egna diskussioner. Det visar sig att inom en lektionsserie om och med GIS ges stor möjlighet att elevers utvecklingsprocess gynnas när de gemensam utför praktiska uppgifter där de är tvungna att kommunicera och på olika sätt delar erfarenheter med varandra. Samtidigt ger det läraren chansen till att observera och reflektera med möjlighet att agera formativt. Att mäta själva effekten genom formativt agerande har förblivit svårbedömt men utifrån de gjorda erfarenheterna uppmuntras till att använda sig och pröva formativ undervisning särskilt i ramar av projektarbeten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Sandling, Staffan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Jag tror på Gud och Jesus men jag tror inte på bibeln: En fallstudie hur gymnasieungdomar formar sin tro utifrån sociala medier och kursen religion 12020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine how Swedish upper secondary school students form their religious beliefs or non-beliefs. The study focusses on how they form their beliefs or non-beliefs from social media and the upper secondary course religion 1. The method used in this is phenomenological interviews with eight students. The findings from this study is that Swedish upper secondary students form their beliefs from their living network (family, friends and institutions) and the culture heritage. Social media are often used as a confirmation of those belief. None of the students think that the course religion 1 has any part in their formations of beliefs but are considered to give them insight in other people’s beliefs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Strömsten, Eva-Lotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  CDIO-modellen som stöd för teknikundervisning på gymnasiet2020Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att utveckla och testa en arbetsmetod som baserar sig på CDIO-modellen, vilket är en modell för att utveckla tekniska utbildningar. Namnet CDIO står för: Conceive, Design, Implement och Operate. CDIO-modellen innebär att inte bara elevernas ämneskunskap ska utvecklas, utan även deras färdigheter och förmågor, vilket dem kommer ha nytta utav i sina framtida yrkesroller.

  Med stöd av CDIO-modellen har en hel lektionsserie i kursen Teknik 2 på gymnasiet genomförts. Det är framförallt vid planering och framtagande av lärandemålen för lektionsserien som CDIO-modellen har varit till stort stöd.

  Resultatet från lektionsserien visade på att majoriteten av eleverna utvecklade sina tekniska ämneskunskaper, samt sina färdigheter och förmågor. De praktiska färdigheterna testades även vid den slutliga examinationen där alla elever utom en uppvisade goda praktiska kunskaper.

  Den stora utmaningen vid arbetet enligt CDIO-modellen är att det kräver mycket planering och förberedelse, vilket kan tänkas innebära att det är svårt att applicera den fullt ut om ej tillräckligt med tid finns. När väl arbetet för ett kursmoment är genomfört finns det dock goda möjligheter att återanvända och förbättra det vid planering av kommande lektionsmoment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Tossavainen, Timo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Matematiikan osaamisen arviointi teknologistuvissa oppimisympäristöissä: haasteita ja mahdollisuuksia2017Ingår i: Kriteerit puntarissa / [ed] Virpi Britschgi & Juhani Rautopuro, Jyväskylä: The Finnish Educational Research Association , 2017, s. 119-130Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 37.
  Västerö, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Aho, Ann-Sofie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  “Man föds med ett behov av att uttrycka sig estetiskt”: En studie om estetiska lärprocesser i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur och i vilket syfte förskollärare arbetar med estetiska lärprocesser i förhållande till läroplanens intentioner och hur de ser på det föränderliga lärandeuppdraget gentemot estetik i den nya reviderade läroplanen. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och grundar sig i den kvalitativa ansatsen där kvalitativa intervjuer med förskollärare användes som metod. Analysen visade att förskollärare är medvetna om läroplanens intentioner i förhållande till estetiska lärprocesser samt hur och i vilket syfte de kan användas. I resultatet framkom en osäkerhet hos förskollärare i hur undervisningsbegreppet kommer att påverka deras arbete med estetiska lärprocesser. Det framkom även att majoriteten förskollärare menade att de estetiska lärprocesserna kan användas som en helhet i verksamheten och integreras med alla mål i förskolans läroplan. Utifrån resultatet dras slutsatsen att de estetiska uttryckssätten är viktiga för barns utveckling och lärande och att undervisningsbegreppet inte borde påverka förskollärarnas arbete med de estetiska lärprocesserna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Åhlén, Adam
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  ”Allting svävar i rymden”: Barns uppfattningar om människans liv i rymden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i femårsåldern. Barnen fick ta del av bildspel, bilder och filmer och samtala om det de sett. Första aktiviteten handlade om livet på en påhittad rymdstation från det populärkulturella fenomenet Star Wars. Därefter fick barnen delta i en aktivitet som handlade om livet på en riktig rymdstation. Efter vardera aktiviteten fick de rita bilder utifrån samtalen och berätta om sina bilder. I den tredje och sista aktivitet fick barnen samtala om vad de varit med om igen. Resultatet visade att barnen uttryckte komplexa frågeställningar om rymdteknik och naturvetenskapliga fenomen, de ställde frågor och önskade att se fler filmer om livet på en rymdstation. De digitala verktygen bidrog som ett hjälpmedel till att barnen uttryckte sina tankar och gav upphov till fler samtal. Estetiska uttrycksformer i form av bildskapande gav barnen ett ytterligare sätt att utrycka sig på. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Öhman, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Heter de barrfällare då?": En studie av förändringen i elevers sätt att samtala om vinterekologi2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa studien är att öka förståelsen för hur elever i grundskolans årskurs 1 – 3 använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. Genom deltagande observation i en åldersintegrerad klass med årskurserna 1 – 3 besvarades studiens forskningsfråga. I undervisningens olika situationer användes filmkamera, ljudinspelning och fältanteckningar som metod, vilket gav ett rikt datamaterial att analysera. Vid analysen av datamaterialet användes den fenomenografiska forskningsansatsen, i vilken fem kvalitativt skilda kategorier i elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet framträdde. För att ta reda på vilka faktorer som påverkade elevernas sätt att samtala användes även det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att eleverna i studien förändrar sitt naturvetenskapliga språk över tid. Förändringen i språket påverkades av olika faktorer så som användandet av material, artefakter och situationerna eleverna befann sig i samt att eleverna i hög grad approprierade lärarens språkbruk i undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 39 av 39
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf