Change search
Refine search result
1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aldenbo Rova, Tina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Några nyp får man räkna med: En kvalitativ studie om hot och våld inom äldreomsorgen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att beskriva de anställdas upplevelse av hot och våld samt få en fördjupad kunskap i hur verksamheten hanterar hot och våld. Detta ville jag göra för att bidra till en ökad kunskap om hur arbetssituationen kan se ut i äldreomsorgen. För att reda ut detta utförde jag en kvalitativ studie och intervjuade undersköterskor samt enhetschefer som alla arbetade på olika äldreboenden. Empirin analyserade jag med hjälp av tidigare forskning som visade på att hot och våld ökat främst inom vård-och omsorgsyrkena samt att hot och våld är ett dilemma för dessa yrkesgrupper. De arbetsmiljöföreskrifter jag använt mig av är systematiskt arbetsmiljöarbete samt våld och hot i arbetsmiljön. Vetenskapligt vedertagna teorier som jag använt mig av är Karaseks krav-kontroll och stödmodell samt Antonovskys begrepp KASAM.

  Samtliga informanter beskrev hot och våld som en individuell upplevelse från en uppkommen situation. Undersköterskorna liksom enhetscheferna kändetill i vilka situationer hot och våld uppstod. Rutinerna vad gäller riskbedömningar och handlingsplaner följs av alla, däremot fannsdet brister i avvikelserapporteringen trots att det var något som de ansåg som viktigt. Vidare visaderesultatet att samtliga informanter har lång erfarenhet av hot och våld samt att det är något som de kan hanterapå ett ansenligt sätt tack vare en lång och gedigen kunskap i bemötande. För att överhuvudtaget kunna hantera hot-och våldssituationer var det sociala stödet frånarbetskamraterna den viktigaste faktorn. Undersköterskorna kände sig trygga på arbetsplatsen trots hot och våld, förklaringen till det kan vara att de har en hög känsla av sammanhang i kombination med att arbetskraven samt egenkontrollen var höga. Hot ochvåld sågs inte direkt som ett arbetsmiljöproblem utan bedömdes vara omedvetna handlingar utförda av personer med exempelvis demenssjukdomar.

 • 2.
  Bagiaras, Gabriella
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Tyst nu boys det osar så jävla mycket testo här inne": En sociologisk studie om traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning.

  Studien har utförts genom observationer och intervjuer på en gymnasieskola i Luleå i syfte att undersöka om traditionella genusmönster påverkar flickors och pojkars utbildning, om förekomst av traditionella genusmönster kan begränsa flickor och pojkar från att tillgodogöra sig undervisning samt hur lärarens agerande kan påverka beteenden i klassrumssituationen som baseras på traditionella genusmönster. Studien omfattar även ett teoretiskt ramverk som beskriver genus, genusregimer och hur en könsidentitet utformas.

  Resultatet av studien visar att de fasta genusarrangemang som finns i samhället påverkar möjligheten till lika utbildning oavsett kön. Flickor och pojkar agerar enligt traditionella genusmönster och tilldelade könsidentiteter vilket i många sammanhang påverkar möjligheten till inlärning för respektive kön. Den sociologiska problemställningen visar att pojkar genom sin uppfattning om maskulinitet begränsar sig själv från möjlighet till inlärning. Samtidigt anpassar sig flickor till den traditionella bild som finns av den kvinnliga könsidentiteten och där igenom begränsar de sig från att ta den plats de skulle önska ta. Genom sitt agerande kan en lärare förstärka eller förhindra beteenden baserade på traditionella genusmönster. Studien visar att lärare har en ambition att bedriva undervisning med utgångspunkt från individ i stället för kön. De fasta genusarrangemang som finns i samhället och som påverkar flickor och pojkars beteende kan dock göra det svårt för en lärare att agera på ett sätt som tonar ner i stället för lyfter fram traditionella genusmönster.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Berg, Elisabeth
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Women's positioning in a bureaucratic environment: combining employment and mothering2003In: Gender and the Public Sector / [ed] Jim Barry, Mike Dent and Maggie O'Neill, London: Routledge, 2003, p. 104-119Chapter in book (Refereed)
 • 4.
  Berg, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Samverkan är en förutsättning för allas vårt uppdrag": En kvalitativ studie om möjligheter & hinder för samverkan ur ett personalperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommun och landsting är två stora aktörer som tillsammans håller mer än en miljon människor med arbete i Sverige idag. Vid avvecklingen av de stora institutionerna blev aktörerna genom lagstiftning ålagda att samarbeta, då de psykiskt sjuka som bott i inrättningarna skulle integreras ute i samhället. Otaliga former för att underlätta samverkan mellan aktörerna har förts genom åren och än idag försöker man hitta nya alternativ för att detta ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade.   Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur de båda aktörernas personal upplever den samverkan de arbetar efter idag. Tre frågeställningar formulerades och för att kunna besvara dessa föll valet på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. För att få ett brett underlag till studien intervjuades åtta respondenter, fyra kommunanställda respektive fyra landstingsanställda. Valet av uppdelningen av respondenterna gjordes för att vinna en mer nyanserad bild av deras upplevelse av samverkan. Teorier om samverkan, individualisering och tidigare forskning inom samma ämnesområde har använts som underlag för analysering och tolkning av det insamlade materialet.   Resultatet visade att respondenternas upplevelse av samverkan vid ett delat huvudmannaskap följde med både positiva och negativa egenskaper. Några av de hinder som kunde identifieras var långa väntetider för återkoppling, en otydlig ansvarsfördelning mellan parterna för brukare med samsjuklighet som istället hänvisas runt i systemet med konsekvensen att de riskerade att ”falla mellan stolarna”. Flertalet av respondenterna såg gärna en huvudman som lösning på situationen då det ansågs mer fördelaktigt i fråga om både budget och tydligare ansvarsfördelning. En annan önskan som uttrycktes av respondenterna var fler och regelbundna samverkansträffar med motparten då detta ansågs fördelaktigt för att utvinna ökad kunskap om den andra aktörens organisation samt att knyta kontakter. Det som kunde utläsas som positivt med den samverkan som finns idag var IT-stödet Lifecare som lett till ökat antal möten för att planera för gemsamma brukare. De var även av åsikten att den samverkan som finns idag har blivit betydligt bättre än vad den brukade vara. 

 • 5.
  Bergström, Linda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Information, delaktighet och tid: En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The specific conditions of health care entail three important factors that leadership must handle; to lead in complexity, lead other leaders from different professions and lead to and for change and improvement. Change can lead to anxiety and resistance in workplaces therefore the manager`s role often results in dealing with both concerns and resistance that may arise in the event of change. Leading as a manager in reform work is therefore largely about informing and creating participation. Many problems that have been identified in the public sector in recent years have been linked to an absence of, or deficient leadership. Work imbalances where demands made are not consistent with the resources provided are described as a reality for many managers, especially in caring activities.

  Leadership conditions are influenced by constant changes, that lead to high demands, which require the leader to manage both crisis, chaos and conversion. Hence, the purpose of this study has been to investigate managers' experience of conditions for leadership in the event of reform and readjustments in operations. The research questions in this study have been intended to investigate which responsibility the leader experiences in the event of reform and readjustments, which requirements the leader experiences in the event of reform and readjustments, and what opportunities and obstacles the leader experiences in the event of reform and readjustments in the workplace.  

  The essay has been carried out with a qualitative method as the purpose of the study was to access the participants' own experiences of conditions for leadership in the event of reform. The collection of empirical data has been carried out through both semi-structured interviews of unit managers within health care and participatory observation. Requirements, the support and control model as well as theories of the transformative leadership have served as initial inspiration in the study, and these, together with the theories of change and the conditions of leadership, have been used in the analysis and interpretation of the empirical data. The results indicated that the conditions that leaders must manage, lead and implement changes today are insufficient because important aspects are missing. These are information, participation and time, which are directly linked to the leader's conditions for being able to make changes. The study indicated that the participants themselves create a network with both knowledge, information and experience that can then help them in the recreation of conditions for implementing changes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Borg, Alexander
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Invandrares etablering på arbetsmarknaden: En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Invandrares arbetsmarknadsetablering är av central betydelse att studeraför att kunna urskilja arbetsgivares synsätt kring detta och utifråndet kunna arbeta för en snabbare arbetsmarknadsetablering, vilket är nödvändigt för att kunna åtgärda den arbetskraftsbrist som finns i landet. Vård-och omsorgsbranschen är inget undantag, branschen står inför stora utmaningar där det finns ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. I Luleå kommun är behovet av personal med rätt kompetens stort inom vård-och omsorgssektorn och de beräknar att det kommer krävas många nya medarbetare till år 2025. Utifrån detta har jag i denna studie undersökt arbetsgivares syn på invandrares arbetsmarknadsetablering.Undersökningen har tillämpat en kvalitativ metod där sju intervjuer har genomförts med arbetsgivare som är verksamma inom Luleå kommun och som bedriver verksamheter som innefattar vård-och omsorg. Ämnesområdet har undersökts utifrån tre olika aspekter som är; Kommunikation, normer och värderingar och sociala nätverk. Utifrån dessa tre aspekter har jag identifierat möjligheter och hinder för invandrares arbetsmarknadsetablering.Resultatet av undersökningen visar att språket är den mest betydelsefulla faktorn för invandrares arbetsmarknadsetablering,i synnerhet för en snabb etablering. I takt med att språkkunskaperna ökar finns det en möjlighet till ett bredare socialt nätverk. Detta ökar dina chanser till att erhålla en anställning, då nätverksrekrytering är vanligt förekommande bland de arbetsgivare jag har intervjuat. Olika kulturella tillhörigheter ser arbetsgivarna som något positivt inom verksamheterna och således inget hinder. Däremot har det framkommit misstankar om att det kan förekomma fördomar gällande kulturell tillhörighetsomkan utgöra ett hinder för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ek, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  En friskvårdssatsning i form av gemensamma träningspass: En kvalitativ studie om dess koppling till arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för den upplevsele som anställda i en statlig myndighet har avseende friskvårdssatsning med gemensamma träningspass och dess betydelse. Frågeställningar som har använts för att besvara syftet är hur upplevelsen av friskvårdssatsningen har varit, vilken betydelse satsningen har haft för den sociala sammanhållningen samt vilken betydelse den har haft för arbetssituationen. Arbetet baserades på en kvalitativ metod med en semistrukturerad intervjuguide. Krav-kontroll-stöd modellen av Karasek och Theorells (1990) samt KASAM av Antonovsky (2005) har legat till grund för uppsatsens teoretiska ramverk. 

  Resultatet visade att upplevelsen av friskvårdssatsningen hade varit roligt och givande för deltagarna. Samtliga deltagare upplevde ett förbättrat välmående som visade sig på olika sätt, främst visade det sig i form av en piggare och gladare version av sig själva samt att orken på arbetsplatsen förbättrades, detta främst de dagar träningspassen genomfördes. Friskvårdssatsningen skapade en energiboost, deltagarna betonade vikten av det hade fått kämpa tillsammans och att den energi som frambringades på träningspassen följde med till arbetsplatsen. Relationerna och sammanhållningen på arbetsplatsen hade förbättrades på grund av att deltagarna hade lärt känna varandra bättre och på ett personligare plan. De förbättrade relationerna och den stärkta sammanhållningen i relation till deras egna välmående hade bidragit till förbättrad arbetsglädje och arbetstillfredsställelse. Vidare visade resultatet att friskvårdssatsningen hade påverkat arbetet på olika sätt, dels i form av att ett större engagemang och samt att motivation hade frambringats till arbete. Vissa deltagare upplevde även att de hanterade arbetet på ett bättre sätt, dels för att deras upplevda stressnivå hade reducerats, de kändes sig tryggare samt att de upplevde en högre grad av socialt stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ekman, Ann-Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Tänk om - tänk rätt: en kvalitativ uppsats om att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the technical development, employers will face tough challenges in recruiting the right staff. It is important that employers succeed in employing employees who possess the skills that may be of relevance to the future transformation of working life. When it comes to technical knowledge, the younger generation is at the forefront, as these employees have grown up with the internet and other technical tools. In order to be an attractive employer for today's young people, employers must thus adopt new working methods regarding communication, technology, motivation and corporate culture. The purpose of this essay is therefore to examine what makes an employer attractive at the labor market for young people born 1989-1999. The method has been a qualitative method in which nine semi-structured interviews were conducted with people aged 20 to 30 years. In order to analyze the collected empirical data, coding has been carried out to then be linked to theory and previous research. 

  The result shows a number of different factors that are of relevance to being an attractive employer. The most important factor in attracting and retaining younger employees is the opportunity to develop their competence. By offering employees the opportunity to grow at work, they will not seek another employer. Furthermore, the result shows that good relations with colleagues, as well as fun and varied tasks, are of great importance for attracting and retaining younger employees. In jobs where the employer has the opportunity to offer flexibility, the result shows that the employer should allow the employees to choose when and where the work should be performed. It is something that matters for both the choice of employer but also for staying in the workplace. It is also important to invest time and resources on both the physical and psychosocial work environment, since the working environment is something that is highly valued both in the choice of workplace but also to stay with an employer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Enbom Sundqvist, Erika
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  En arbetsplats i rörelse: Medarbetares upplevelser av aktivitetsbaserat arbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en studie genomförd på ett medelstort företag i norra Sverige som bedriver ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Resultatet från denna studie är baserat på sju stycken semistrukturerade intervjuer med anställda personer från företaget. Syftet med denna studie var att undersöka de anställdas upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetet på arbetsplatsen. Med hjälp av Randall Collins teori om interaktionsritualer, samt Allvin m.fl. beskrivning avdet flexibla arbetet har en analys genomförts av den insamlade empirin, där det förs en diskussion kring olika aspekter rörande det aktivitetsbaserade arbetssättet. Forskningsmetoden för denna uppsats har varit kvalitativ med en abduktiv ansats. Utöver detta presenteras även befintlig forskning inom området, som fungerar som ett komplement till uppsatsensteorier. Resultatet visar både positiva och negativa upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet, där majoriteten dock är negativt inställda. De möjligheter som arbetssättet medför beskrivs som möjligheten att arbeta flexibelt och självständigt anpassa hur, var och när arbetet ska utföras. De hinder som presenteras handlar om personliga preferenser gällande arbetsmiljön samt upplevelsen av att medarbetare inte respekterar zonindelningen på arbetsplatsen, vilket i sin tur påverkar hur de anställda har möjlighet att utföra arbetsuppgifterna i en tillfredsställande arbetsmiljö. Även möjligheten att genomföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt beskrivs som begränsat då arbetssättet inte anses vara anpassat för arbetsuppgifterna. Forskningsresultatet har i sin tur bidragit till en ökad förståelse för hur de anställda på företaget upplever det aktivitetsbaserade arbetssättet.

 • 10.
  Englund, Othilia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science. Kvinna.
  It-branschens utmaningar och förändringar med att rekrytera in kvinnor: en kvalitativ studie om hur kvinnor upplever det att arbeta inom IT-branschen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis analyze how the IT-industry can work to recruit more women into the industry. The analyze will occur by investigating how women experiencing the feeling of working in the industry, an industry that’s dominated by men, only 28% of the industry has women as employees, at the same time as it’s an industry dominated in the Swedish workforce, by the year of 2015 it had a turnover of 647 100 million Swedish crowns. An industry whit that much in turnover shows the power of workforce. That the IT-industry is main dominated by men, makes a segregation between women and men, where each sex should work and where women spare to be able to work in the Swedish working life. At the same time as less equal organizations and branches creates negative organizational cultures like macho cultures and reproduction of male dominance.

   

  The theoretical point of the thesis is organizational cultures, power in organizations, gender, masculinity, reproduction of male dominance, equal and exclusion in organizations, gender in organizations and concepts of the phenomenon culture. The thesis includes previously scientific articles on organizations, organizational cultures and women in the IT-industry.

   

  The study is based on qualitative ground, where 17 women working in the IT-industry shares their view and experiences of working in the industry. The 17 women have different positions in the It-industry, some have academic backgrounds, and some respondents are self-learned in the spectra of IT. The methodological point is based on the knowledge of sociology by Luckmann and Berger (1966).

   

  The result of the thesis shows that the industry has many challenges as women faces to work in the IT-industry. Challenges in claiming and aiming for their competence, struggles in being in cultural challenges, male dominance and negative organizational cultures. The competence that women have, is being taken seriously, but yet challenged and questioned, by male colleagues. Organizational cultures that seems to establish because of the male dominated industry and organizations. The thesis shows that men have more power in which organizational cultures that shall be obtained in organizations, at the same time as men seems to recruit men. Which causes reproduction of the negative organizational cultures issues that comes with the male dominated IT-industry, cultures as macho-culture and “mate-culture” becomes visible. The result of the thesis show that the industry must do some changes to be able to recruit more women into the industry. Changes in working out the outdated picture of what it means to work in the industry and changes in visible the women who already works in the IT-industry. HR and the whole industry shall work more to create and equal industry, where as many women as men works, where both men and women feel welcomed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Eriksson Sörman, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Rönnlund, Michael
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Sundström, Anna
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Norberg, Margareta
  Umeå universitet, Epidemiologi och global hälsa.
  Nilsson, Lars-Göran
  Umeå universitet, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI).
  Social network size and cognitive functioning in middle-aged adults: cross-sectional and longitudinal associations2017In: Journal of Adult Development, ISSN 1068-0667, E-ISSN 1573-3440, Vol. 24, no 2, p. 77-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of the present study was to examine relations between social network size and three cognitive abilities (episodic memory, semantic memory, visuospatial ability) in middle-aged adults. We analyzed cross-sectional data on social network size and cognitive functioning that were available for 804 participants aged 40–60 years. In addition, we examined 5- and 10-year follow-up measurements of cognitive functioning that were available for 604 and 255 participants, respectively. Cross-sectional analyses revealed a positive association between social network size and each of the three cognitive abilities. Baseline network size was positively related to 5-year changes in semantic memory, and to 10-year changes in semantic as well as episodic memory, but was unrelated to changes in visuospatial performance. A minor portion of the sample (n = 131) had 10-year follow-up data on network size. Cross-lagged panel correlations revealed that baseline network size was associated with follow-up measurement in cognitive functioning (episodic memory, semantic memory), whereas baseline cognitive performance was unrelated to future network size. Together, the results demonstrate a small but positive relation between network size and declarative memory abilities, in line with models proposing a cognitive reserve built up by factors such as the increased cognitive stimulation associated with a more extensive social network.

 • 12.
  Fagerlönn, Sandra
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Föräldraskap och karriär: En studie om kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förutsättningen för ett jämställt samhälle är att varje individ ges möjlighet att försörja sig genom förvärvsarbete. För att kvinnor ska ha samma möjligheter som män innebär det att ansvaret för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet måste delas jämlikt. En förutsättning för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att göra karriär, få jämlika löner samt en bättre pension är att föräldraledigheten delas lika, detta då frånvaro från arbetet påverkar förutsättningarna. Ekonomiska orsaker, traditionella rollförväntningar på kön samt attityder på arbetsplatser och i hemmen påverkar uppdelningen av föräldraledigheten. Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären genom att besvara frågeställningarna: Hur upplever kvinnor omgivningens förväntningar på dem som kvinnor och mödrar? Hur upplever kvinnor att föräldraskapet påverkat deras karriärer? Vad är orsakerna till att män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor? Metoden som använts för att besvara dessa är kvalitativ, semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju kvinnor som varit föräldralediga och återgått i arbete. Insamling av empirin har analyserats med hjälp av det teoretiska ramverket innehållande tidigare forskning avseende familjeliv, arbetsliv och jämställdhet. Samt teori om könsroller av Connell och Pearse (2015), modernitet och självidentitet av Giddens (2008) och teori om arbetsliv, familjeliv och kön av Nordenmark (2004). Resultatet visar att kvinnorna upplever att förväntningarna på dem är högre när barnen är yngre samt att det är stora skillnader mellan förväntningar på kvinnor och män. Föräldraskapet, inkluderat föräldraledigheten, påverkar möjligheterna till karriär, studiens resultat visar att föräldraskapet har en påverkan för både kvinnor och män. Studiens resultat visar att uppdelningen av föräldraledigheten påverkas av traditionella könsroller, omgivningens förväntningar samt av biologiska och ekonomiska orsaker. Sammanfattningsvis är det av vikt för individen, samhället och organisationer att arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Denna studie kan bidra till ökad medvetenhet, vilket är en förutsättning för att skapa jämställdhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Forssberg, Kajsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Det digitala jaget: En sociologisk studie om hur sociala medier formar unga kvinnors identitetsskapande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa hur sociala medier bidrar till att forma unga kvinnorsidentitet med fokus på följande frågeställningar: Hur upplever unga kvinnor att sociala medier påverkar dem, hur framställer sig unga kvinnor på sociala medier och hur väl upplever unga kvinnor att deras identitet på sociala medier speglar dem när de är offline. Studiens teoretiska ramverk har utgått ifrån Ervin Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv samt Judith Butlers(2007) performativitetsteori. Den metod som legat till grund för att uppfylla studiens syfte har utgått från ett netnografiskt tillvägagångssätt i form av kvalitativa intervjuer samtnätobservationer. Studiens resultat visar på att sociala medier har en påverkan på unga kvinnors identitetsskapande. Detta utifrån det genomgående tema som till synes verkar vara en oskriven regel i hur unga kvinnors representation på sociala medier bör se ut. Temat framgår främst genom den representation som sker på Instagram i form av bilder samt utifrån det perspektiv Snapchat visar, där individen utför ett handlande som nästintill verkar tvunget. Uppfattningenär att detta beteende på lång sikt kan skapa problem för individen att uttrycka sin egen identitet, då individen snarare följer ett normativt beteende över vilken identitet som bör uppvisas. Det går att konstatera efter kopplingar gjorda till Ervin Goffmans (2014) teori om det dramaturgiska perspektivet att individen spelar olika rollframträdanden i olika sociala situationer i livet, vilket även deltagarna bekräftar då deras identitet skiljer sig i sin representation online respektive offline. Ämnet för studien är aktuellt och viktigt, då sociala medier endast funnits sedan 90-talet men på denna korta tid blivit något var och varannan individ använder dagligen och ser som en självklar del av livet. Med tanke på det resultat som framkommit anser jag vikten av att lyfta detta ämne för att se över de konsekvenser användandet av sociala medier kan bidra till, främst hos den yngre generationen när det kommer till skapandet av sin identitet och individens välmående.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Gard, Jessica
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Hjärtpunkten: En kvalitativ och kvantitativ studie om mötesplatsen Hjärtpunkten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att studera en del av verksamheten som bedrivs på mötesplatsen Hjärtpunkten i Luleå i stadsdelen Hertsön. Det sker en pågående kartläggning i Luleå om barnfattigdom. Den visar att det finns en problematik i stadsdelen Hertsön då stadsdelen har dubbelt så hög andel familjer och barn som är utsatta för barnfattigdom än genomsnittet i olika stadsdelar i Luleå. En metodtriangulering har genomförts där både kvantitativ och kvalitativ data samlats in i form av intervjuer och enkäter. Studien är begränsad till barn och ungas upplevelser när de vistas på Hjärtpunkten samt vilka individer som väljer att besöka mötesplatsen. Resultatet från intervjuerna visar att barn och unga upplever Hjärtpunkten som en trygg plats där de har möjlighet att få hjälp, finna nya kamrater och utföra olika typer av aktiviteter. Enkäterna tyder på att den övervägande delen besökare är i åldern 5 till 10 år, 60 år eller äldre. Det är fler kvinnor än män som besöker Hjärtpunkten varav 35 % har utländsk bakgrund. Med hjälp av tidigare forskning och relevant teoribildning om bostadsområden, barnfattigdom, barns välbefinnande, kapital och identitet har studiens resultat kunna bestyrkas, analyserats och diskuterats. Där har även framkommit utvecklingsmöjligheter för Hjärtpunkten. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Högström, Karl
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Spontant organiserade frivilliga i samverkan: en studie om en spontanfrivillighetsinsats för att underlätta vid brandbekämpning i skogarna kring Kårböle och Färila i Ljusdals kommun sommaren 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats fokuserar på att undersöka en situation som inte hör till vardagen, hur spontanfrivilliga arbetat, agerat och knutit band med varandra vid en katastrofsituation. Att berätta deras historia och med sociologiska glasögon se på hur detta utvecklade sig. Det hela utspelar sig sommaren 2018 i skogarna utanför Färila i Ljusdals kommun i Gävleborgs län och handlar om en grupp människor, spontanfrivilliga, som tar egna initiativ och skapar en omfattande apparat med funktioner som ett mellanstort företag på bara några dagar, för att understödja brandmän och andra vid den näst största skogsbranden i Sverige i modern tid. Sociologen Robert D. Putnam (2006, ss. 121-122) skriver i sin bok Den ensamme bowlaren att ”det sociala kapitalet är knutet till nätverk av samhörighet – man arbetar tillsammans”. Putnam betonar vikten av närsamhället och dess roll när det kommer till det sociala engagemanget. Interaktionen mellan människor. Åtta respondenter har intervjuats, varav sex spontanfrivilliga, en brandvärnsman och en hemvärnsman. Dessa har fått berätta om sina upplevelser och hur de sett på det som hänt. Detta har resulterat i en narrativ analys av deras berättelser. Dessa har sedan analyserats med hjälp av teorier kring närsamhälle, attribution och interaktionsritualer. Den teoretiska delen avhandlar närsamhällets inverkan på det sociala engagemanget, attributionsteorins fokus på tolkning av varför någon gör som den gör och slutligen interaktionsritualer – de mikrohändelser som skapar emotionell energi. Resultatet visar på en samlad bild av hur resultatfokuserade, sammansvetsade och energiska alla de människorna var, som spontant ställde upp för att hjälpa till att bekämpa elden på det sätt de kunde, genom att vara behjälpliga i bakgrunden. Man kan, utifrån resultatanalysens konklusion, diskutera frågor som handlar om hembygd, känslor, gemenskap och nätverkande. Här ser vi kraften, viljan och energin i det som det gemensamma målet klarar av att åstadkomma.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ingström, Elin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att uttrycka sin identitet genom klädval: En kvalitativ studie om kvinnors klädkonsumtion i relation till identitetsskapande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor i åldersspannet 18 -25 år upplever sin klädkonsumtion i relation till sin identitet samt hur deras kläders kommunikativa förmåga är en del i deras identitetsskapandet.För att besvara syftet formulerades tre forskningsfrågor; ”Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras identitetsskapande?”,”Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med sina kläder?”och ”Hur upplever unga kvinnor att de behöver konsumera kläder för att framställa sig själva?”.Studien grundades på en kvalitativ metod med sju stycken semi-strukturerade intervjuer.Det teoretiska ramverket som låg till grund för uppsatsen var i huvudsak identitetsformationsteori av Côté och Levine (2016), det dramaturgiska perspektivet av Goffman (2014), konsumtionsteori av Östberg ochKaijser(2010)samt tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar.Resultatet visade på att de deltagande intervjupersonerna experimenterat med olika klädstilar i yngre åldrar för att arbeta fram relativt stabila klädstilar som de förknippar med dem själva. De framarbetade klädstilarna förändras dock fortfarande till viss mån,framförallt baserat på trender. Intervjupersonerna identifierade sig med sin kläder genom att de klär sig inom ramen för deras klädstilar. Vidare visade resultatet på att själva konsumtionen av kläder var en betydande del i intervjupersonernas framställning av självet. Eftersom både kläder i sig och konsumtionen av kläder ansågs vara betydande komponenter i intervjupersonernas identiteter ansågs de ha en samverkande effekt på varandra.Avslutningsvis konkluderades att kläder tenderar att ha en kommunikativ förmåga som kan berätta en hel del om vilka intervjupersonerna är samt hur de bedömer andra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Jakobsson, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Tillsammans mot nätdroger: En utvärdering av en ny ANDT-förebyggande metod2017Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Jerome, Alexandra
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att vara relevant på sociala medier: En kvalitativ studie om hur människor presenterar sig själva på sociala medier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier som datorförmedlad kommunikationsform online har 83 procent av den svenska befolkningen tagit sig an. Denna kommunikationsform har förändrat sättet som individer inte-ragerar med varandra samt hur de väljer att presentera sig själva. Att visa ”vem man är” har blivit en central del i människors liv då deinte lägre föds in i en gemenskap eller klass. I och med att vara uppkopplad på sociala medier och ständigt presentera sig själv genom inlägg i form av text eller bild kan individer förkroppsliga självet, som i sin tur gör att personer kan hitta gemenskaper med likasinnade presentationer. Med dessa gemenskaper och grupperingar som skapas på dessa plattformar följer både positivitet och negativitet genom exempelvis att ständigt jämföra sig själv med övriga ”gruppmedlemmar” och på så sätt möjligen känna att vem man är eller det man gör inte duger till eller måste ändrats på. Denna uppsats har för avsikt att påvisa hur sociala medier skapar möjligheter till ett identitetsskapande och varför är det viktigt för många av dagens yngre människor att presentera sig själva på ett tillrättalagt sätt genom dessa plattformar.För att ta reda på detta användes ett kvalitativt angreppssätt med fyra respondenter, två tjejer respektive två killar. Gemensamt för alla respondenter var att de studerade på Luleå Tekniska Universitet samt att personerna var mellan åldrarna 20 –30år. Ur intervjuerna tematiserades jämförelse, kommunikation, kultur, fasad och grupptryckfram, dessa har i sin tur fungerat som övergripande teman som vidare beskrivs och fördjupas i resultatet. Trots att fenomenet är en individuell tolkning visade resultatet och analysen att det finns en rödtråd i hur personerna valde att konstruera deras online-identitet genom att vara noggrann med iscensättningen av inläggens struktur. Det vill säga att texten eller bilderna var väl planerade hur de skulle utformas för att förmedla rätt mening som i sin tur ska reflektera tillbaka på individen själv. Samt genom att presentera sig själv med sociala medier som verktyg och på detta sätt kunde individer mäta sin egen relevans när de befann sig inom en grupp, vilket visades vara oerhört viktigt för alla re-spondenter–att vara relevant som individ i dagens samhälle.Vad detta grundar sig i och hur detta tolkas av mig som författare presenteras i den slutgiltiga diskussionen

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Johansen, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Konsumerar vi för att leva, eller lever vi för att konsumera?: En kvalitativ studie om unga individers konsumtionsvanor och miljömedvetenhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Consumption has today become a large part of human life. Especially for young individuals there is a tendency to consume more to achieve a higher social status and create an identity through consumption. It was therefore interesting to investigate why young individuals consume despite the fact that they today has a high environmental awareness. The aim of this study was to investigate the consumption habits of young individuals and how their feelings are towards their consumption habits in relation to the current environmental problem. In addition three questions were stated to fulfill the aim of the study, these were stated as followed: “How do the interviewees understand their consumption habits?”, “How do the interviewees understand the environment?” and “How do the interviewees experience their consumption habits in relation to the environment?”. The theoretical framework consists of theories of consumption and consumption society in which individuals create an identity with the product they consume. The empire was collected through semi-structured interviews with eight people aged 18-25. The interview questions were based on different themes which referred to the interviewees consumption habits, environmental awareness and the relationship between them. The result showed that the interviewees consumption habits varies but that consumption is a big part of their lives. The majority of the interviewees consume things they found to be trendy, as they to some extent are affected by the opinions of others and what they see other people consume. The interviewees experience positive emotions while consuming initially, and then experienced anxiety about having spent money and thus have less money to consume further. All interviewees considered that a better economy had made it possible for a desired increased consumption. The environmental awareness of the interviewees also varies widely, all of which were aware of the current environmental problem and most of them feel anxiety about the future. However, there was a hopelessness amongst the interviewees as they feel that their involvement do not help in the grand scheme of things, which results in inactivity even for those who have environmental knowledge. Awareness of the impact of their consumption habits on the environment is low, and all believed that bad habits are difficult to break. The interviewees feel a strong desire to consume new goods and there is a constant fear of not fitting in because of a lack of consumption and that therefore outweighs their awareness of the negative impact of consumption on the environment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Johansson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  En företagshälsovård för byggbranschen: En kartläggning och analys av behov och förutsättningar2016Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Johansson, Mikaela
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Skinn på näsan: En kvalitativ studie om hur kvinnor upplever trivseln på mansdominerade arbetsplatser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska arbetsmarknaden är ett av världens mest könssegregerade, vilket skapar skillnader för män och kvinnor i arbetslivet. Politiska, fackliga och regionala insatser har genomförts för att öka antalet kvinnor inom mansdominerade arbetsplatser. Tidigare forskning presenterar att mansdominerade arbetsplatser präglas av manliga kulturer och normer som många gånger skapar hinder för kvinnor. Syftet med uppsatsen har varit att se mansdominerade arbetsplatser från ett annat perspektiv. Det vill säga undersöka hur kvinnor inom mansdominerade arbeten upplever trivseln på arbetsplatsen. Metoden som tillämpats i uppsatsen har varit av kvalitativ karaktär där sex semistrukturerade intervjuer genomfördes på kvinnor med minst ett års erfarenhet av mansdominerade arbetsplatser. Empirin har sedan analyserat med ett teoretiskt ramverket av Ackes teori om genus och organisation samt Connell och Pears teori om genus.

  Resultatet visar att skiftlaget är av betydelse för att trivas på arbetet där känslan av delaktighet är en viktig faktor. Delaktigheten handlar om att ses som kunnig, vilket innebär att involveras i utförandet av arbetet. Delaktigheten innefattar även jargong där skämten skapar en gemenskap bland gruppmedlemmarna. Ur ett genusperspektiv formas synen på kvinnors kompetens av normen och jargongen som finns inom varje skiftlag. Män ifrågasätter kvinnors kompetens och kvinnor själva ifrågasätter sin egna kompetens. Normen och jargongen formar även synen på vilka egenskaper en kvinna bör ha för att ”klara” av arbetet, men även för att trivs på arbetsplatsen. Exempelvis bör kvinnor, enligt intervjudeltagarna, ha ”skinn på näsan” och modet att stå upp för sig själva, eftersom det ökar möjligheten till att trivas på arbetsplatsen. Avslutningsvis visar resultatet att männen är norm på arbetsplatsen där kvinnor anses vara avvikande, vilket är format av de könsmönster som finns på arbetsplatsen som i sin tur påverkar den upplevda trivseln.

 • 22.
  Junered, Sofia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Vi är ju inte vi och dom, men...": En studie om vårdpersonals upplevelse av organisationskultur i relation till organisatorisk- och social arbetsmiljö på en vårdavdelning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön i Sverige förbättrats under de senaste decennierna finns det fortfarande utbredda arbetsmiljöproblem för många grupper på arbetsmarknaden.Intresset för organisatorisk-och social arbetsmiljö har ökat under de senaste åren och en god arbetsmiljö är något som är bra för både arbetstagare och arbetsgivare. Organisationer består av individer som alla är unika, har olika erfarenheter, värderingar och åsikter. Organisationskultur utvecklas och uppstår i en organisation när människor arbetar tillsammans under en längre tid, det innebär att uppfattningar och normer kring hur arbetet och samarbetet ska ske under en kortare eller längre period växer fram.Tidigare forskning har ofta inriktats på att försöka utläsa vilka egenskaper i en organisationskultur som är betydelsefulla för en organisations effektivitet. I denna uppsats undersöks vårdpersonals upplevelse av organisationskultur i relation till organisatorisk-och social arbetsmiljö med avseende på mål, samarbete och kommunikation. Uppsatsen är kvalitativ medett deduktivt angreppssätt, där den insamlade empirin analyseras utifrån tidigare forskning och Edgar H. Scheins (2017) teori om organisationskultur. Utifrån den valda metoden har det varit möjligt att få en djupare inblick i vårdavdelningens organisationskultur.Resultatet visar att vårdavdelningen sannolikt befinner sig i en förändringsprocess där även ett gemensamt lärande äger rum, vilket innebär att ledarskapet har stora möjligheter att påverka organisationskulturen. Resultatet visar också att organisationskulturen kan ha en påverkan på vårdavdelningens arbete med mål, samarbete och kommunikation vilka är delar av den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Karlsson, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Vägen in i organisationen: En studie om nyanställdas upplevelser av arbetsplatsintroduktion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Workplace introduction is about the new employee's path to becoming an accepted member of the organization. How organizations choose to design their workplace introduction is varied, but research shows that workplace introductions that are structured, well-planned and based on scientific research are often successful. The purpose of this study is to investigate how an organization's workplace introduction is designed and experienced by new employees. To answer the purpose, the following questions have been formulated; how is the workplace introduction on the current workplace designed, how does the new employees experience the workplace introduction and what opportunities and obstacles exist in the workplace introduction, based on theories of organizational socialization. The method applied is qualitative with an abductive research approach. The empirical material has been collected through semi-structured interviews with a person from the company's management, and seven people who are all newly employed at the company. The theoretical framework that has been used is Weick's (1995; 2001) theory of organizational socialization and Schein and Van Maanen (1979) theory of different tactics of organizational socialization. In addition, handbooks on workplace introduction have been used to support the theory and contribute with a picture of how workplace introductions can be designed in practice. The result shows that the company has a workplace introduction structure that is based on a checklist. There is both an organizational common and an individual part of the workplace introduction. How the workplace introduction is designed also varies depending on which employment the new employee has. The new employees' experiences of the workplace introduction are generally positive, but in common for the majority is that they lack structured follow-up. Factors that create opportunities during workplace introduction are the social community, feedback and follow-up and good internal communication. Factors that, on the other hand, are obstacles to a workplace introduction may be unclear expectations of the newly employed or unstructured routines.

 • 24.
  Kilu, Rufai Haruna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Sanda, Mohammed-Aminu
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Udén, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Investigating the Non-Gendered Recruitment Characteristics of Mining Firms in Ghana: The Role of Sociocultural, Psychosocial and Organizational Design Factors2016In: Business and Management Quarterly Review, ISSN 2180-2777, Vol. 7, no 3/4, p. 38-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the influencing dynamics of psychosocial, cultural and organizational design factors on the non-gendered characteristics of employee recruitment in firms operating in the Ghanaian mining industry that constrains the employability of women. A conceptual framework linking psychosocial, cultural, and organizational design to recruitment processes was developed to guide the study. Quantitative data was collected in four mining firms in Ghana using a questionnaire. The collated data was firstly factor analyzed to establish the predictiveness of the conceptual model components’ indicators. This was followed by an analysis of the conceptual model for “model goodness fit” using the AMOS–based structural equation modeling approach. The results showed that the non-gendered characteristics of employees’ recruitment in mining firms in Ghana, constrains the employability of women, is influenced directly and positively by the firms organizational designs, which is in turn influenced directly by the firms’ psychosocial and sociocultural factors. The study also showed that the non-gendered recruitment characteristic of the firms is influenced indirectly, but positively by the firms’ psychosocial factors, and negatively by other sociocultural factors. By implication, the study provides knowledge that can be used to understand the rationale behind the non-gendered characteristics of employee recruitment in Ghanaian mines and the influencing roles of organizational design factors as well as psychosocial and cultural factors. Mining firms can use this knowledge in developing gendered recruitment policies to enhance future recruitment of all qualified human resource, irrespective of gender.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Kinnander, Joakim
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  ”Det ska vara en chef, inte en mespropp!”: En kvalitativ studie om två olika generationers uppfattningar av motiverande ledarskap2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetstagares närmsta chef har en specifik roll som innebär att leda och fördela arbetet men även att vara en förebild och ansvara för vilket klimat som finns inom arbetsgruppen. På arbetsmarknaden återfinns människor från olika generationer, dessa tenderar att uppleva och förstå världen på olika sätt. Detta gör chefens ansvarsroll mer komplex eftersom dennes ledarskap ska motivera människor som förstår världen på olika sätt. Syftet med denna studie är att undersöka två generationer av arbetstagares uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap innebär. För att uppfylla syftet används två forskningsfrågor: Vilka uppfattningar har de två generationerna om ledarskapstyperna: Auktoritärt, demokratiskt och låt-gå-ledare? Vilka likheter och skillnader finns mellan de två generationernas uppfattningar kring motiverande ledarskap? Metoden är kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex intervjupersoner tillhörande två olika generationer, 1960- och 1990-talister. Det teoretiska ramverk som använts för att analysera det empiriska materialet består av Lennéer Axelson och Thylefors (2005) teori om de tre ledartyperna: auktoritärt, demokratiskt samt låt-gå-ledare och Giddens (2008) självet och självidentitet. Resultatet tyder på att det inte finns någon direkt skillnad mellan de två generationernas uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap innebär. Generationerna hade liknande uppfattningar gällande hur en chef ska agera för att dennes ledarskap ska uppfattas som motiverande. Det handlar om att skapa en delaktighet bland medarbetarna där dessa känner sig sedda och bekräftade samt att chefen behöver vara närvarande för att kunna skapa en relation till medarbetarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Korsby, Hanna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att inte se skogen för alla träd: Hur kön och könsmönster omedvetet skapas, upprätthålls och förändras inom produktionen i ett skogsindustriföretag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although Sweden is considered to have one of the world's most equal labor markets, it is presented as one of the world's most gender-segregated horizontally and vertically. This study is carried out at BillerudKorsnäs Karlsborg, which is a Swedish forest industry company that manufactures both pulp and paper. In consultation with BillerudKorsnäs, I have been commissioned to describe the production operators' experience of gender equality and whether there are any organizational explanations for the gender distribution as it does. The purpose of the study is to examine and analyze how gender patterns and gender are created, maintained and changed within production using the issues; What notions of gender express the interviewees? What significance do the interviewees see that the gender has for the workplace today? If and in what way are signs of the change in gender pattern illustrated? A qualitative method is used with semi-structured interviews as a method of collecting the empirical data. The theoretical framework consists of West and Zimmerman's (1987) theory of making gender and Acker's (1990) theory of gender and organizations. The result shows that gender patterns and gender in production are not felt to have any significance for the workplace. The explanations lie in the fact that the work is no longer considered physically heavy and can therefore be carried out by both men and women. Despite this, it appears that perceptions of differences between women and men occur, that women and men are different, where the differences are largely about what women and men's properties are considered to contribute to the workplace. Women are considered to be accurate in nature, which gives an indication that the men would not. The result also shows that the explanations are both exiled in the surrounding society and into the organization. The result thus shows that the social construction of the sex and its gender labeling in and outside the organization forms the basis for the low proportion of women in production.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Kurkinen, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science. 1985.
  Förhandlingar runt köksbordet: en studie om strategier och förhandling kring nyttjande av föräldrapenning  ur ett familjesociologiskt perspektiv.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 1974, the Swedish parental insurance, which includes remuneration in the form of parental benefit, has been statutory, and has thus existed for over 40 years. The issue of parental benefit and parental leave has to a large extent been the basis for the discussion on gender equality (Försäkringskassan, 2019). The issue of gender equality is a complex political issue, which can be described in the family sphere and how gender equality lives. It is problematic that women still take out more of parental leave than men. Who should take responsibility for the care of and households entails consequences far beyond the family sphere, especially for women's opportunities in the labor market (Statens offentliga utredningar, 2014). The purpose of this study is to examine a group's mother's reflections and experiences regarding the regulation and distribution of parental benefit in the parental insurance. What negotiations and strategies are behind the own distribution of parental benefit in their family. Women's conditions and the unequal power relations in the family sphere, ties in with how work in the home is distributed, how different tasks go to different family members, based on gender, based on different roles (Giddens & Sutton, 2014). There is a picture of the family that is constantly negotiating. An explicit negotiation is an open debate with a discussion and an active and conscious decision-making, while an implicit negotiation is concealed and unspoken. The majority of everyday decisions are unspoken, implicit (Grönlund & Halleröd, 2008). The study was conducted with a qualitative interview method, in order to best capture the interviewees' subjective experiences and thoughts. Then the material has been analyzed through thematic analysis, and interpreted through the theoretical framework. The study's results showed that the distribution of parental benefit in the parental insurance among the surveyed mothers is usually based on an experience that "it just became so". Their descriptions can be interpreted as saying that the distribution has mainly been created by so-called implicit negotiations, non-decisions (Grönlund & Halleröd, 2008; Ahrne & Roman, 1997). Based on routines and rituals, learned behaviors and expectations that can often be linked to notions of gender (Grönlund & Halleröd, 2008). The most prominent problem that the study's results showed was the women's experience of being in a position of dependence on their partner, and a reluctance to do so.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Larsson, Linda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kan vi bara få jobba?: En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av återkommande organisationsförändringar på arbetsplatsen.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present society is characterized by an ever-increasing rate of change where organizations continually need to make changes to maintain market competitiveness, resulting in recurring organizational changes becoming a common feature. The purpose of this study is to investigate how recurrent organizational changes are perceived from an employee perspective. By answering the following research questions, the purpose has been answered: How do employees experience that the demands of the work have been affected by recurrent organizational changes? How do employees experience that their control over the work situation has been affected by recurrent organizational changes? What is the significance of social support for the employee during regular organizational changes? The method used is qualitative, where eight semi-structured interviews were conducted with employees within a telecom company for collecting the empirical data. The theories used for analyzing the empirical data are Karasek & Theorell's demand-control-support model. The result shows that employees feel that their work demands have increased while their control and participation has decreased in connection with recurrent organizational changes, and that social support fulfills an important function in this imbalance. A proposal for change for the studied organization is to set aside time and resources to create participation, so that employees receive a more even balance between work requirements and control.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Lidén Lindbäck, Mattias
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Butik eller Internet?: En kvantitativ studie om var studenter väljer att handla2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användandet av internet och e-handel har ökat de senaste åren då butiker idag behöver konkurrera med både andra butiker samt internet. Idag är det allt vanligare att konsumenter handlar sina varor via internet med tanke på utvecklingen och den allt större möjligheten att använda sig av internet vart som helst och när som helst. Studenter använder bland annat e-handeln för att köpa den studentlitteratur de behöver och har även datorer då de utför sina uppgifter, vilket ökar tillgängligheten till e-handeln. I denna studie undersöks vilka faktorer som bidrar till att studenter väljer att handla sina varor via internet istället för i fysiska butiker.

  Resultatet av denna studie bygger på en kvantitativ forskningsmetod där webbenkäter använts för insamling av data riktad till studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Faktorer som tillit till återförsäljaren är viktig enligt mängder av forskning och var även viktigt bland studenter då detta minskar känslan att riskera exempelvis sin ekonomi. Samtidigt som återförsäljaren användning av ’cookies’ i marknadssyfte inte bedöms vara ett problem bland studenter då detta inte medförde någon minskning i sökandet efter information. Bland studenterna visade det sig även att faktorer som utbud, bekvämlighet och tidsbesparande var de faktorer som bidrog till största delen av varför e-handel föredras framför handel i butik. Detta då ett ökat utbud ökar möjligheten till att testa sig fram mellan olika stilar och på så sätt framhäva sig själv, samtidigt som studenterna även menar att det är viktigt att återförsäljaren har fria returer och säkerbetalning. Trots dessa faktorer råder det skilda meningar om studenter föredrar att handla över internet eller i butik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Lindgren, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Framställningen av ett perfekt liv: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors identitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to increase the knowledge of how young women between the ages of 20 and 25 experience their use of social media. The problem formulation is based on social media being able to influence the self-image of young women. Within these frames, a multitude of images and videos that people post are often flowing in the best possible way. This, in turn, can help many people believe that the people behind have a perfect life. The empirical material has been collected through seven qualitative interviews with young women aged 20-25. The empirical study was analyzed with the help of Erving Goffman's theory of impression control and Anthony Gidden's theory of identity and was then analyzed by a thematic analysis. The main themes of the study are "identity" and "control of impressions", "comparison and requirements in relation to social media"The quotes from the empirical material have been analyzed using the above-mentioned theories.

  The essay results show that the use of social media can adversely affect the interviewees. Young women's self-image can be influenced by all images published on social media, they are compared with this and furthermore it can lead to them feeling inadequate. There is a norm on social media that means that the flow should appear as a "perfect life". The result also shows that the interviewees create a certain identity on social media that can be different from the one they have in real life.

  The essay shows that the interviewees' way of presenting themselves on social media is in line with the other members who use social media, which means that everyone together creates these standards and maintains them.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Moritz, Emilia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Hallå, vi här då! Kom hit och hjälp oss!": En sociologisk studie om produktionsanställdas upplevelse av jämställdhet inom tung industri2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate, from a sociological perspective, how the perception of gender equality appears among production employees in the highly male-dominated steel industry. The company studied is SSAB, which is a Swedish-Finnish steel company, specialized in development and manufacturing of high strength steels. Each year, the company has a production capacity of approximately 8.8 million tonnes at its production facilities in Sweden, Finland and the USA. In 2018, the company had sales of SEK 75 billion.

   

  Of SSAB's approximately 14 300 employees around the world, 81 percent are men, which does not make the company unique in terms of gender distribution in the steel industry. SSAB is working actively to try to change these figures by recruiting more women. This as part of the company's long-term gender equality goal, with the belief that it can create a better performance culture and better meet the needs of customers through a more even gender distribution.

   

  The purpose of the study was to investigate how production employees experience gender equality in the workplace. This was done by performing qualitative semi-structured interviews with production employees at SSAB's cookery plant in Luleå. The result indicates that the perceived gender equality among the employees is mainly about recruiting more women and that the visible is thus becoming more women taking up the workplace. This was perceived as an expression of SSAB quoting women to the company. Therefore, this initiative of gender equality was perceived to be negative, as the skills and qualifications were neglected according to employees.

   

  Initiatives were also requested concerning changes in attitudes, norms and values, which were considered to have an impact on the prevailing workplace culture that has long been shaped by men. The workplace culture and jargon were perceived by many as hard, but at the same time fun and the basis for well-being among the employees. However, it was also perceived as limitless and that a reduced managerial presence due to a previous reorganization could be the basis for that experience, which also made a wish for change in the workplace. The employees believe that this could mean increased acceptance between colleagues and better jargon in the workplace.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Muotka Pettersson, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Hoppjerka" inte längre ett skällsord: En kvalitativ studie om varför ledare väljer att stanna kvar i en organisation.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalization's accompanying mobility culture poses a challenge for employers as it is of great importance for a company to retain employees in order for the company to develop (Shanker, 2014). Survey results have shown that 39 percent of managers in Sweden want to leave their current employer, of which 10 percent of them no longer want to work as a manager at all (Ledarna, 2015). This study aims to contribute with increased insight into how organizations, in a working life characterized by mobility, can work to get leaders to remain in the organizations. The purpose of this study is to seek knowledge about why leaders choose to remain in an organization. To fulfill the purpose, the study is based on the following research questions: Which factors motivate managers and leaders to remain in the organization? If so, how do these factors differ between the male and female leaders? The method is qualitative and the empirical data is collected through eight semi-structured interviews. The study was conducted in a public organization that expressed a need for the current study. The theoretical framework consists of the two- factor theory created by Herzberg (Herzberg, Mausner & Bloch, 1993), the demand-control-support model created by Karasek och Theorell (1990), social role theory created by Eagly (1987) and role congruity theory created by Eagly och Karau (2002). The result indicates that the factors that are important for leaders to remain in the organization are leadership, workplace relations, fair pay, autonomy, feedback, focus on results and goals, contributing to society, the subordinate employees, development opportunities and balance between labour requirements and labour resources. These factors are significant for both the female and male leaders, but the result indicates that there is some discrepancy between the requirements imposed on male and female leaders. The demands on the female leaders are partly higher and of a different nature.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Nordsvahn, Sandra
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  ”Konsten att lära och samtidigt läras”: En kvalitativ studie om hinder och möjligheter avseende kompetensutveckling inom skolväsendet i en inlandskommun i Norrbottens län2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av snabbare förändringar och en ökad rörlighet bland arbetstagare samtidigt som det inom flertalet yrkesområden finns ett underskott påutbildad personal. Inom skolväsendet i Norrbotten råder det i dagsläget en brist på kvalificeradeoch behöriga lärare, vilket bland annat beror på den demografiska utvecklingen med en allt högre åldrande befolkning, brist på utbildade lärare samt urbanisering. Detta har inneburit ett ökat fokus på den kompetensförsörjning som bedrivs inom skolväsendet. För att hantera den begränsade tillgången på arbetskraft inom läraryrket framhålls bland annat vikten av att den kompetens som efterfrågas finns, bibehålls och förbättras. Syftet med denna uppsats har därför varit att undersöka rektorers och lärares upplevelser av möjligheter och hinder vad avser kompetensutveckling inom skolväsendet i en mindre kommun i Norrbottens inland. Detta genom att undersöka vilka behov av kompetensutveckling som kan identifieras bland lärare och rektorer samt hur rektorer och lärare resonerar kring egendriven kompetensutveckling relativt organisatoriskt driven kompetensutveckling. Det metodologiska tillvägagångssättet som tillämpats i uppsatsen är kvalitativ med en abduktiv ansats där empiri materialet genererades genom sju semistrukturerade intervjuer med lärare och rektorer. Det teoretiska ramverket fokuserar på kompetensutveckling, organisatorisk, kollektiv och individuell kompetensutveckling samt attityder och engagemang vad avser kompetensutveckling.Resultatet visar att samtliga intervjupersoner uppskattar både kollegial och individuell kompetensutveckling, dock betonas det individuella som i högre grad efterfrågas. Vidare framgår det att kommunen i dagsläget gör flertalet insatser för att rekrytera, attrahera och bibehålla personal, dessa kan utifrån resultatet utvecklas ytterligare genom ökad delaktighet och kommunikation bland samtliga inom skolverksamheterna. Gemensamt med ökat fokus påden individuella kompetensutvecklingen kan detta i sin tur bidra med ökat engagemang, lojalitet och motivation. Detta ansåg flertalet av intervjupersonerna kunde bidra till att lärare i högre grad väljer att stanna kvar inom kommunen. Till sist har även attityder och värderingar till kompetensutveckling i denna uppsats visat sig påverka upplevelserna av möjligheter och hinder vad avser kompetensutveckling inom läraryrket bland lärare och rektorer.

 • 34.
  Nylund, Annette
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Parding, Karolina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Goda lärandevillkor i arbetet ger hög arbetsproduktivitet2020In: Tidskriften arbetsmarknad och arbetslivArticle in journal (Refereed)
 • 35.
  Parding, Karolina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Sehlstedt, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Anna
  Luleå University of Technology.
  Berg-Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jakobsson, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Lärares arbetsvillkor i kontexten av marknadisering, privatisering, val och konkurrens: – beskrivande kvantitativa data2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Parding, Karolina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Sjögren, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Petersson, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pekkari, Niklas
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande2020Report (Refereed)
 • 37.
  Pekkari, Annika
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  ”Att vara lärare är roligt – men man känner aldrig att man räcker till!”: En kartläggning av gymnasielärares uppfattningar om sitt yrke2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the year of 2015, a research group at Luleå University of Technology conducted a nationwide survey of upper secondary school teachers' working conditions. The study consisted of 57 quantitative- and two qualitative sub-questions (Parding, et al., 2018). This study is based on qualitative interpretation of 1,443 upper secondary school teachers' open answers to the two open qualitative sub-questions. The study intends to identify factors that public- and private sector employed upper secondary school teachers consider to be opportunities, obstacles and challenges in their profession, in regards of work environment and working conditions. The study also intends to study whether there are differences and/or similarities between public- and private sector employed upper secondary school teachers' perceptions about their work situation. Moreover the study intends to study what factors affect the upper secondary school teachers' decision to stay or leave the profession. In order to better understand and explain the study's results, Robert Karasek and Töres Theorells (1990) two- and three dimensional models regarding psychosocial work environment are used.

  The result suggests that there is widespread consensus among the public- and the private sector employed upper secondary school teachers’ perceptions of the profession. The result shows that the majority of upper secondary school teachers experience the municipalization, the free-school reform, the high demands, the administrative tasks and the lack of staff in the school as the greatest obstacle to the profession. Furthermore, most of the upper secondary school teachers in this study consider that the salary level, the profession's status and lack of support from school leaders constitute obstacles in their work. They also consider that it is in these areas that the most important improvement opportunities exist, but also constitute reasons for leaving the profession. The upper secondary school teachers also demand more skill development and collaboration in general and within their own teaching subject in particular. Most of the upper secondary school teachers indicate that teaching is the part of the profession that is the profession's main merit and is the reason why they stay in the profession. In the result, no clear differences can be discerned between public and private sector upper secondary school teachers' perceptions of the profession. The differences that can be discerned in the result can rather be interpreted due to the specific work situation of the individual upper secondary school teacher than to the management. The result supports Karasek and Theorells (1990) theories that the psychosocial work environment is influenced by the upper secondary school teachers' experience of demand and control at work and social support from leaders and colleagues.

  During the year of 2015, a research group at Luleå University of Technology conducted a nationwide survey of upper secondary school teachers' working conditions. The study consisted of 57 quantitative- and two qualitative sub-questions (Parding, et al., 2018). This study is based on qualitative interpretation of 1,443 upper secondary school teachers' open answers to the two open qualitative sub-questions. The study intends to identify factors that public- and private sector employed upper secondary school teachers consider to be opportunities, obstacles and challenges in their profession, in regards of work environment and working conditions. The study also intends to study whether there are differences and/or similarities between public- and private sector employed upper secondary school teachers' perceptions about their work situation. Moreover the study intends to study what factors affect the upper secondary school teachers' decision to stay or leave the profession. In order to better understand and explain the study's results, Robert Karasek and Töres Theorells (1990) two- and three dimensional models regarding psychosocial work environment are used.

  The result suggests that there is widespread consensus among the public- and the private sector employed upper secondary school teachers’ perceptions of the profession. The result shows that the majority of upper secondary school teachers experience the municipalization, the free-school reform, the high demands, the administrative tasks and the lack of staff in the school as the greatest obstacle to the profession. Furthermore, most of the upper secondary school teachers in this study consider that the salary level, the profession's status and lack of support from school leaders constitute obstacles in their work. They also consider that it is in these areas that the most important improvement opportunities exist, but also constitute reasons for leaving the profession. The upper secondary school teachers also demand more skill development and collaboration in general and within their own teaching subject in particular. Most of the upper secondary school teachers indicate that teaching is the part of the profession that is the profession's main merit and is the reason why they stay in the profession. In the result, no clear differences can be discerned between public and private sector upper secondary school teachers' perceptions of the profession. The differences that can be discerned in the result can rather be interpreted due to the specific work situation of the individual upper secondary school teacher than to the management. The result supports Karasek and Theorells (1990) theories that the psychosocial work environment is influenced by the upper secondary school teachers' experience of demand and control at work and social support from leaders and colleagues.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Pekkari, Niklas
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  ”Jag skulle aldrig se mig själv som en gamer”: En kvalitativ studie om dataspelande medelålders män2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the past 20 years, computer games have grown in popularity among large parts of the population in the industrialized Western world (Interactive Software Federation of Europe, 2012). Computer games have gone from being a leisure activity that young people are engaged in to being a significant cultural phenomenon that large parts of the population engages in. However, computer gaming is still most common among young males (Verheijen, Burk, Stoltz, van den Berg, & Cillessen, 2019). The purpose of this study is to investigate the driving forces behind middle-aged mens gaming online and to seek a deeper understanding of how the computer gaming affects the self-image and sense of belonging among these men. The chosen method is of a qualitative nature and the collection of empirical data has taken place through semi-structured interviews conducted with six middle-aged men who play together via the Internet. The study's theoretical framework consists of Anthony Gidden's and Stuart Hall's theories on identity and identity creation in the late modern society as well as Randall Collin's theory of social interaction rituals. The result points to the fact that middle-aged men's motives for playing computer games in an online environment are primarily to gain access to social interaction and thereby have the opportunity to build friendship networks. The informants act of gaming is a kind of virtual and digital interaction ritual that helps to create a relaxed environment that allows the informants to load up with positive emotional energy that helps them cope with a stressful existence in real life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Sandström Oja, Janinne
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Auktoritet och legitimitet: en kvantitativ studie om hot och våld mot lärare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har hot och våld mot lärare undersökts kvantitativt. Empirin består av enkätsvar från 287 lärare som arbetar i förskoleklass samt grund-och gymnasieskolan. Syftet med studien var att undersöka prevalensen av hot och våld som riktas mot lärare samt att diskutera lärares ställning som auktoriteter.De frågeställningar som ställdes i studien var: ”Hur ser prevalensen av hot ochvåld som riktas mot lärare ut?”, ”Vilka faktorer samverkar med utsatthet för hot och våld?” samt ”Hur upplever lärare att incidenter av hot och våld förebyggs och hanteras?”. Det teoretiska ramverket utgjordes av tidigare forskning som undersökt på vilka grunder elever legitimerar lärares auktoritet, prevalensen av hot och våld, konsekvenser av hot och våld samt bristande stöd vid utsatthet för hot och våld samt Max Webers teorier om social ordning, auktoritet och legitimitet och James Côtés teori om hur individualiseringen av samhället skapat en ny slags vuxenhet.Studiens resultat visar att en majoritet, 69,7 procent, av de undersökta lärarna varit utsatta förnågon form av hot eller våld och att den vanligaste förövaren var en elev. Resultatet visar också att faktorer som samverkar med utsatthet för hot eller våld är kön, ålder, upplevd relation till elever, huruvida lärarna fått utbildning för att förhindra och hantera hot och våld med flera. Slutligen visar resultatet attincidenter av hot och våld i en betydande andel av fallen inte hanteras som de regelbrott de är. Den höga prevalensen av hot och våld mot lärare i kombination med otydlighet gällande hur hot och våld mot lärare hanteras innebär att lärares ställning som legitima auktoriteter kan ifrågasättas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Sedig, Emmelie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  ”Jag hade kunnat fortsätta jobba dygnet runt och jag hade säkert inte blivit färdig i alla fall”: En studie om enhetschefers arbetsmiljö i kvinnodominerad kommunal verksamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the recent decades, managers’ working conditions in the Swedish women dominated public sector have undergone important changes. For example, managers’ responsibilities have been expanded to contain more responsibilities of costs and efficiency. Later, it has been found that managers in professions dominated by women have a lack of sustainable working environment, caused by high job demands and a high degree of work strains. In consultation with a dominated municipal function in northern Sweden, I have been commissioned to investigate how first line managers experience their organizational and social work environment (psychosocial work environment) in this study, based on job demands, job control and social support. This study also investigates the work environment out of a gender perspective. The study has an abductive approach and the empiricism have been collected with qualitative semi structured interviews, where the number of interviews was seven. Thematic analysis has been devoted and the results have been analyzed by using Karasek and Theorell’s (1999) job demand-control-support model, Connell and Pearse’s (2015) idea of gender as socially constructed, and Ackers (1990) idea that gender is created in organizations through gender creating processes. The result shows that the first line managers are working in a municipal function that are boundless, which means that the work tasks never run out. Within the frames of the managers’ work there are variations in the experiences of the work environment. The result shows that the ability and possibility of setting boundaries in their work are important. The imagination of differences between male and female behavior are important for how the first line managers experience their work environment. The results also show that the first line managers experience that women are not as god as men to set boundaries in their work, and that women are not respected by the employer equally as men when it comes to set boundaries.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Sjögren, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Att uppfinna hjulet: En studie av behovet av metodsamordning inom svensk räddningstjänst2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är författad på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och syftar till att studera dels hur stort problemet med bristen på evidensbaserade metoder vid räddningsinsatser är inom räddningstjänsten, dels hur det är möjligt att på ett strukturerat sätt skapa ett samordnat metodunderlag för räddningsinsatser. Utifrån dessa syften har fem frågeställningar formulerats: Hur ser utvärdering och val av metoder ut inom de studerade räddningstjänsterna? Hur ser den metodsamordning som möjligtvis finns mellan räddningstjänster ut i dagsläget? Finns områden vilka är mer problematiska än andra? Hur arbetar andra myndigheter med metodsamordning? Hur skulle MSB kunna arbeta med metodsamordning för svenska räddningstjänster?

  För att uppfylla syfte och svara på frågeställningarna har sexton företrädare för svenska räddningstjänster intervjuats samt ett antal rapporter, utredningar, hemsidor och andra dokument analyserats. I rapporten ges en översikt över hur evidensbaserad praktik har vuxit fram och spridit sig i allmänhet samt mer specifikt hur Socialstyrelsen och Polismyndigheten arbetar med evidensbaserad praktik och metodsamordning. På detta följer en intervjustudie med företrädare för svenska räddningstjänster där bland annat deras metodutvecklingsarbete, behovet av metodsamordning och synen på MSB:s roll beskrivs. Avslutningsvis ges svar på de inledande frågeställningarna i en resultat- och diskussionsdel.

  Resultaten visar bland annat att en stor variation mellan räddningstjänsternas metodarbete råder. Detta, i samband med en omfattande frånvaro av samordningsarbete och i detta hänseende en frånvarande myndighet, tycks leda till både stor variation i kvaliteten på insatser samt att metodutvecklingen vad gäller vardagshändelser stannar av. För att råda bot på detta föreslås både ett metodsamordningsarbete inspirerat av Socialtjänstens (snarare än Polismyndighetens) arbete samt ett fokus på utbildning, lärande och kompetens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Stenberg, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kommunicera mera!: Upplevelser av organisationsförändring ur ett medarbetarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When a workplace is in a process of change, there are several different factors that influence how employees among the organization react. This study was carried out at an authority that previously had a customer center that received incoming calls from customers but have now distributed the task to the authority's administrators. Thus, the duties of the administrators have changed, and this study therefore aims to examine the employees' experiences of the organizational change. To answer the purpose, three research questions have been enunciated; “how has the organizational change been communicated from management to employees?”, “how have the employees been involved in the change process?” and “what are the positive and negative experiences of the organizational change?”. This study is based on a qualitative method and the empirical material has been collected through eight semi-structured interviews with employees at one of the authority’s units. The theoretical framework has been divided into sub-categories such as communication, employee participation and co-workers attitudes and these has subsequently been constituted by Johansson & Heide (2008) and Angelöw (2010) theories about communication, Angelöw’s (2010) theory about participation, Angelöw’s (2010) theory about co-workers attitudes and Heide, Johansson and Simonsson’s (2012) interpretation of Bupp’s (1996) reaction curve regarding grief. Finally, Kotters (1996) 8-step model regarding change has been applied. The theoretical framework has been supplemented with scientific articles. The empirical data has been analyzed using theory and previous research.

  The study's results show that the experiences have been significantly negative as the employees felt that communication was inadequate. The strongest positive experience was when employees' views were received by management, resulting in a changed work schedule. Result of the study demonstrates that organizations advantageously should communicate the change purpose in order to create a greater understanding among the employees. Organizations should also involve the employees in an early stage in order to maintain a positive experience.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Välitalo, Emelie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  `Det är en jätte attitydförändring på femton år´: - Normalisering av cannabis bland studenter och utmaningar för studenthälsan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Wuotila, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Ett yrke där hot och våld är vardag: En kvalitativ studie om polisers upplevelser av hot och våld i arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, police vulnerability to threats and violence has been examined. The study is based on qualitative method and seven qualitative semi-structured interviews have been conducted with police officers who actively work as police officers in the external service as well as with police officers who have worked in external service. The aim of the study was to create a deeper understanding of police officers’ experiences of vulnerability to threats and violence at work. To fulfill the purpose, three issues were formulated: “What kind of threat and violence are police officers exposed to in the external service?”, How do police officers in external service experience their vulnerability to threats and violence?” and “What are the consequences of the vulnerability to threat and violence for police officers in external service?. The collected empirical data has been analyzed based on the study's theoretical framework consisted in previous research which examined which factors entail risks for police officers to be exposed to threats and violence, normalization of threats and violence as well as theory of demand, control and social support at work.

  The results of the study show that the definition of threat and violence is based on the police officer’s subjective perception of the concept. All police officers testify of events where they were exposed to threats, violence or both at work. There are different types of threat and varying degrees of violence, where violence that arises during commotion in interventions is seen as a lower degree of violence and violent acts made with intent were considered as more serious types of violence. Regarding threats, it was perceived to be dependent on who pronounces the threat, whether the threat is directed against them personally or their family who primarily determine whether it is considered serious or not. The police officers tend to normalize and to tone down threatening and aggressive actions based on the perception that it is to some extent included in the role of working as a police officer to be exposed to threats and violence. However, the police officers do not consider it being okay to be subjected to threats and violence at work regardless of the circumstances. Furthermore, the results show that there are demands for performance to intervene in situations where there is a risk of being exposed to threats and violence and that the police officers feel that they have a high degree of control in the work. The vulnerability to threats and violence at work is handled by good social support at work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Öhman, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att trivas på sitt arbete: En kvalitativ studie om soldater och officerares upplevelser av arbetsplatsen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A job is not only an economic factor for the individual; the work also has a great impact on the individual's well-being. It is therefore a prerequisite for employees to be happy at work, which places demands on the workplace. The purpose of the study is to investigate what soldiers and officers have for experiences of job satisfaction. This is answered by studying a specific company on an aircraft fleet within the Swedish Armed Forces based on these research questions: How do the informants experience their work situation at the company? What difficulties and opportunities can be identified based on the informants' work situation and how can these be understood? The thesis is based on a qualitative method and the empirical data has been collected through interviews with four officers and four soldiers. The theoretical framework is based on previous research on employees and job satisfaction, Herzberg's two-stage model and Karasek and Theorell's demand- control-support model. The results of the study show that both the soldiers and the officers feel that the high workload of the company causes the work situation to be perceived as worse. The informants also feel that they do not get paid for the work they do, that the workload prevents them from developing, that everyone does not get feedback in the way they had wanted and that the goals and requirements that are set for the function sometimes are too unclear. Furthermore, the results show that the officers and soldiers generally agree on how well-being is generally experienced at the company. The main difference between the soldiers and the officers is that the soldiers feel that their work situation is affected for the worse because they do not have the same powers to make decisions within the organization. What the informants especially feel is contributing to a more pleasant work situation is the good cohesion between the employees. The informants feel that their work situation is affected to a lesser extent by a number of aspects, but nevertheless the majority of the informants want to continue working at the company.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf