Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 556
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aban, Saman
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Principalansvaret för vårdnadshavare: Föräldrars skadeståndsansvar för skada vållad av barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer under 15 år kan inte straffrättsligt bli ansvariga för brott de begått i enlighet med 1 kap 6§ BrB. Däremot kan en civilrättslig process gällande skadeståndsrättsligt anspråk bli aktuell i princip oberoende av skadevållarens ålder. Huvudregeln är alltså att barn kan bli skadeståndsskyldiga på samma sätt som en vuxen om de anses ha vållat skada. De större utmärkande skillnaderna mellan att hålla ett barn jämfört med en vuxen skadeståndsskyldig är att det görs en så kallad skälighetsbedömning när det gäller barn och även vid bedömning av barns culpa tar man mindre hänsyn till de subjektiva kriterierna. I denna uppsats utreds vårdnadshavarens ansvar enligt 3 kap. 5§ skadeståndslagen som infördes år 2010. Denna reglering innebär att föräldrar kan blir skadeståndsansvariga för skador som deras barn orsakar genom brott samt genom tillsynsansvaret som regleras i 6 kap. 2§ föräldrabalken. Denna paragraf reglerar att vårdnadshavaren skall ge barnet den tillsyn och uppsikt det behöver medhänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter för att hindra skadevållande handlingar. Skillnaden mellan dessa respektive lagregler gällande att vårdnadshavaren skall anses vara skadeståndsansvarig är att den förra förutsätter att barnet begått ett brott och förutsätter heller ej culpa medan den senare inte gör det.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adelbrun, Alina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Vad innebär lagreformen för organdonation?: En studie av de rättsliga följderna av den statliga utredningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med den statliga donationsutredningen förväntades en lagreform som skulle öka donationsfrekvensen. En sådan reform uteblev dock och det finns anledning att ifrågasätta varför det blev på det sättet. Arbetets syfte har varit att ta reda på orsaken till den uteblivna lagreformen i donationsfrågor efter donationsutredningens slut, samt att uppmärksamma de ändringar som trots allt har införlivats. För att kunna besvara frågeställningarna har den rättsdogmatiska metoden använts, med rättskälleläran som grund, för att fastställa gällande rätt före och efter den statliga utredningen om organdonationer. Utredningen visar att efter att utredningsbetänkandet och de dithörande remissvaren hade analyserats kunde det konstateras att lagförslagen inte kunde införas på grund av oförenlighet med grundlagen. Vissa av donationsutredningens förslag har dock ändå införlivats och beslut om en ny förordning gällande donationsregistret har fattats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlin, Alexander
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Bergman, Joakim
  Luleå University of Technology.
  Avtalsslutande genom internet: En genomgång av avtalsrätt i förhållande till internet samt online auktioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tekniken utvecklas mer för varje dag och i takt med detta så ingås avtal allt mer i elektronisk form. I takt med teknologisk framgång uppstår det dock nya problem. Frågan är om den åldrande regleringen i avtalslagen för traditionella avtal kan appliceras på dessa nya problem i förhållande till elektroniska avtal. Syftet med arbetet har varit att fastställa gällande rätt för elektroniska avtal. För att kunna göra detta har en redogörelse av innehållet i traditionell avtalsrätt gjorts. Därefter följer en analys samt en jämförelse av likheter och skillnader gentemot varandra. Detta arbete har använt traditionell juridisk metod för att besvara syftet. Resultatet av arbetet är att avtalslagens allmänna karaktär gör att lagen är applicerbar på elektroniska avtal samt internetauktioner. Det finns dock viktiga skillnader som med hjälp av praxis kommer klargöras. Den teknologiska utvecklingen i form av till exempel elektroniska signaturer har sett till att det nu är säkrare än någonsin att ingå elektroniska avtal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlm-Marklund, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Överklagbart förvaltningsbeslut?: Fallet med nyckelbiotopsregistreringarna2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förvaltningsmyndigheter intar i skilda sammanhang och på varierande sätt ställningstaganden för hur enskilda förväntas agera i olika situationer. Med anledning av en myndighets uttalanden kan frågan om myndighetens ställningstagande är ett överklagbart beslut uppkomma. För att detta ska vara fallet krävs, oavsett hur ställningstagandet har rubricerats, att myndighetens ståndpunkt har en påvisbar effekt för den som berörs. Skogsstyrelsen är en av Sveriges förvaltningsmyndigheter. Syftet med uppsatsen har varit att utreda om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper är ett överklagbart beslut. Enligt myndigheten handlar registreringen av nyckelbiotoper i förvaltningsrättslig mening om faktiskt handlande och syftet med registreringen är att den ska utgöra ett kunskapsunderlag och inte vara bestämmande för den enskilde. Analysen av underättsavgörandena visar att skogsägarna inte delar Skogsstyrelsens inställning. Skogsägarna menar att nyckelbiotopregistreringen medför äganderättsliga konsekvenser för dem i form av att det ekonomiska värdet på deras skogsfastigheter påverkas. Detta då de frivilliga certifieringar som finns i dag hindrar virkesköpare från att köpa virke från en nyckelbiotop. Förevarande rättsutredning visar att rättsläget fortfarande är oklart avseende om registreringen av nyckelbiotoper är ett överklagbart beslut.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlström, Mimmi
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk Kärnbränslehantering AB har på uppdrag av regeringen ansvar för att förvalta använt kärnbränsle och kärnavfall. För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall etableras. De rättsliga förutsättningarna för en sådan verksamhet i Sverige prövades i mål M 1333–11. Förutsättning för tillstånd till verksamheten är bland annat att det finns en kommun i Sverige vars kommunpolitiker och medborgare har legitimerat verksamheten, dvs. är beredda att acceptera den. I tillståndsprövningen för miljöfarlig verksamhet ställs sedan krav på exempelvis användning av bästa möjliga teknik, samt iakttagande av försiktighetsprincipen genom tillämpning av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Även Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är tillämplig på den miljöfarliga verksamheten. Domstolen kommer fram till att utifrån den nuvarande säkerhetsanalysen är ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall inte säkert på lång sikt och kan inte tillåtas. Vissa lagändringar bör övervägas för att verksamheten ska kunna komma till stånd, exempelvis beträffande vattenverksamhet, samt när det gäller Strålsäkerhetsmyndighetens talerätt om möjlighet att begära omprövning av beslut enligt miljöbalkens bestämmelser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlström, Mimmi
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Svensk vattenkraft och införandet av moderna miljövillkor2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Water is the most important natural resource for mankind’s survival and it’s a resource that must be protected for current and coming generations. Legal instruments have been used to assure preservation of these resources and one of these instruments is the water framework directive 2000/60/EG which is deployed to secure water resources inside the European Union. Sweden is working actively to reach the directives environmental goals and to obtain environ- mental quality standards, but in the same time be able to deliver renewable energy through hydroelectric power sources. To be able to reach said goals, a new law has been enacted in January 1, 2019 which regulates modern environmental conditions to produce hydroelectric power. This entails a big adaptation for producers of hydroelectric power because the new mod- ern environmental conditions demand that environmental measures must be considered to pro- duce electricity. Swedish hydroelectricity is characterized with conflict of interest between the interests of energy and the environment. To adhere to the interests, the Swedish parliament has announced the Energy agreement which should result that renewable energy further can be produced and in the same time follow environmental measures to adhere to the interest of pro- tecting the environment. Through effective collaboration between authorities and concerned actors within the hydroelectric industry, the modern environmental conditions should be ap- plied to follow EU regulations and to make sure that all involved parties’ interests are consid- ered. This will result that Sweden can secure the preservation of water as a resource and in the same time be able to produce hydroelectricity and adhere to modern environmental require- ments.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahluwalia, Ritu
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Omplaceringsrätten: - och dess begränsningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aitomäki, Yvonne
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Lin, Janet
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.
  Sandström, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  LTU Teaching guide to e-learning: how to clear the mist of teaching through the cloud2015Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Legal Pluralism and the Sámi: an Indigenous People in Europe2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Legislation on protected areas in Sápmi – A brief comparison2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Research on Sámi law and some preliminary thoughts on gender issues2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: The Law Related to Mining in Sweden/Norway: What about Sami Customary Rights?2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Keynote

 • 13.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Bedömning av PhD i rättsvetenskap2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Ledare för kommittén

 • 14.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Boksläpp2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boksläpp av "Renskötselrätt i nordisk belysning" och samtal med advokat Camilla Wikland

 • 15.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: En nordisk jämförelse av renskötselrättens grunder2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Presentation under ett endags-seminarium "Sedvanerättens betydelse för utvecklingen av renskötselrätten", anordnad av Juridiska fakulteten, Umeå universitet.

 • 16.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Exploateringar i Sápmi med speciellt fokus på gruvnäringen2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Framtidens gruv och mineral2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Gruvdrift i fjällområdet – vägar till hållbarhet?2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Humanistiska perspektiv på minoriteter och markrättigheter2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Kulturdepartementets internseminarium om samepolitik2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Ledare i bedömningskommitté2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För anställning av lektorer till juridiska fakulteten i Tromsö

 • 22.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Luleå stifts Handläggardag om samiska rättigheter2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Opponent på en lic.avhandling2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Licentiate thesis “Governing Ecologies. Species protection in overlapping and contiguous legal regimes” by Yaffa Epstein

 • 24.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Renbete och samernas rättigeheter2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samer som urfolk2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samisk renskötsel- rätten före och efter Nordmalingsdomen. Vetenskapslunch2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vetenskapslunchi regi av LTU.

 • 27.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samiska rättigheter – vad är det?2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Vaartoe/Sesams vetenskapliga pris2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Prisutdelning vid Umeå Universitets vårhögtid

 • 29.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Walleye Seminar2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Dwight Newman, 2011, Community and collective rights: A theoretical framework for rights held by groups, Oxford: Hart Publishing2012In: The Yearbook of Polar Law, ISSN 1876-8814, E-ISSN 2211-6427, Vol. 4, p. 725-728Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Mineral extraction in Swedish Sápmi: To what extent can Sami influence permit decisions?2019Conference paper (Other academic)
 • 32.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Mineralutvinning i norska Sápmi: Beaktandet av samiska rättigheter i tillståndsprocessen och Nussir-gruvan i Finnmark2021In: Nordisk miljörättslig tidskrift, E-ISSN 2000-4273, Vol. 1, p. 7-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Mineralutvinning i traditionella samiska områden orsakar markanvändningskonflikter, och tillståndsprocesserna är komplicerade och långdragna. Det gäller i Norge såväl som i Sverige. Samernas status som urfolk och vilka hänsyn som ska tas till samiska intressen och rättigheter vid beslutsprocesserna är något oklara och flera lagar samverkar. Denna artikel syftar till att redogöra för de norskareglerna som avser att skydda samiska intressen och rättigheter i tillståndsprocessen, med huvudfokuspå den norska minerallagen. Artikeln illustrerar även hur reglerna har tillämpats i praktiken genom det kontroversiella gruvprojektet Nussir som 2019 fått grönt ljus för att starta upp gruvdrifti Finnmark, där specifika regler för att skydda samiska intressen gäller vilka avser att genomföra kraven från ILO-konventionen 169 om ursprungsfolkoch stamfolk i självstyrande länder. Reglernastillämpning och Nussir-gruvan diskuteras sedan bl.a. avseende vad som krävs för att gruvbolag ska kunna bedriva verksamhet parallellt med samisk renskötsel. Det visar sig att långtgående villkor kan ställas i förhållande till driftkoncessionen för att en samexistens ska vara möjlig. Även om de berörda renbetesdistrikten menade att anpassningarna av gruvverksamheten inte var tillräckliga – renskötseln är hårt trängd av andra befintligaoch planerade verksamheter i området – indikerar beslutet ändå på vad som är ”acceptabelt” och genomvillkoren institutionaliseras social hållbarhet och de kostnader som detta medför för gruvdrift i Sápmi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordic legisaltion on protected areas: How does it affect Sámi customary rights?2016In: Indigenous Rights in Modern Landscapes: Nordic Conservation Regimes in Global Context / [ed] Lars Elenius, Christina Allard, Camilla Sandström, New York: Routledge , 2016, p. 9-24Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordmalingsmålet: urminnes hävd överspelad för renskötselrätten?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 23, no 1, p. 117-128Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Project: The Nordic Research Network for Sámi and Indigenous Peoples Law2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nordiskt forskningsnätverk. Projektledare: Chrisitna Allard

 • 36.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renskötselrätt i nordisk belysning2015Book (Other academic)
 • 37.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renskötselrättens grunder – en replik2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 864-867Article in journal (Other academic)
 • 38.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Samerätten: ett besvärligt rättsområde2016In: Bertil Bengtsson 90 år, Stockholm: Jure Förlag , 2016, p. 7-18Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Sami land rights: Recent developments in swedish case law2022In: European Yearbook of Minority Issues / [ed] Sia Spiliopoulou Åkermark; Florian Bieber; Arie Bloed; Bill Bowring; Ilze Brands Kehris; Zsuzsa Csergo; Magdalena Dembinska; Rainer Hofmann; Jennifer Jackson Preece; Tove H. Malloy; Joseph Marko; Roberta Medda-Windischer; John Packer; Francesco Palermo; Petra Roter; Eduardo Ruiz Vieytez; Peter Rutland; Sherrill Stroschein; Markku Suksi; Alexandra Xanthaki, Brill Nijhoff, 2022, 19, Vol. 19, no 1, p. 221-238Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The Indigenous Sami people traditionally live in what is now Sweden, Norway, Finland, and Russia. A crucial matter for Indigenous peoples, including the Sami living in Sweden, is that of the recognition of their land rights and access to their traditional lands. This article’s aim is to present and analyse recent case law developments in Sweden that relate to the recognition and protection of Sami land rights, specifically the Girjas and Talma cases, through legal-scientific and textual analyses and relevant legal literature. Both cases concern Sami reindeer herding rights in Sweden and the Swedish state as defendant. These cases raise complex legal issues and historical circumstances, demonstrating the need for the Swedish state to treat Sami land rights as equal to other civil rights in Swedish society, in line with international human rights law.

 • 40.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Some characteristic features of Scandinavian laws and their influence on Sami matters2015In: Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law, Fanham: Ashgate Publishing , 2015, p. 49-64Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter illustrates how general national characteristics within law play a role in how Sami legal matters are defined and resolved and explains the differences in the treatment of these issues in the Scandinavian countries. It discusses three topics: judicial review and law-making functions of the Supreme Courts, the recognition of Sami land rights, and the acceptance of customary law. Norwegian law recognizes a number of different proprietary concepts related to protracted uses, including immemorial usage, prescription, ‘established privileges’ and local customary law. The Sami legal culture has been, and still is, a marginalized part of the Norwegian, Swedish and Finnish dominant laws. The recognition of custom may come in two ways: either through recognition of customary law as a legal source by national law and/or through international human rights law. The Norwegian Supreme Court enjoys a greater relative independence than the Supreme Courts of the East Nordic countries and Norway has a more flexible system of property law.

 • 41.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Sámi rights in the sustainable transition-concluding remarks2023In: The Significance of Sámi Rights: Law, Justice, and Sustainability for the Indigenous Sámi in the Nordic Countries / [ed] Dorothée Cambou; Øyvind Ravna, Taylor and Francis , 2023, 1, p. 183-202Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The baseline for mineral developments in traditional Sami areas: How to expand matters on mine closure relevant for reindeer herding communities2019Conference paper (Other academic)
 • 43.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The basis of the Sámi reindeer herding right: in contest again2013Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Nordic countries’ law on Sámi territorial rights2011In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, no 2, p. 159-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Territorial rights are important for the Sámi people, as they are for all indigenous peoples. Land is the asset which supports the Sámi culture and responsible for its long-standing survival. This article compares property laws in Norway, Sweden and Finland as to how Sámi rights to land and natural resources are articulated and recognized. These rights are based on old doctrines: ‘immemorial usage’ in Norway and ‘immemorial prescription’ in Sweden and Finland. Although the doctrines are generally regarded as equivalent, the article discusses a few significant differences. Subsequently the basic principles underpinning the two doctrines are analyzed, contrasted and discussed, with particular focus on reindeer herding rights.

 • 45.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Rationale for the Duty to Consult Indigenous Peoples: Comparative Reflections from Nordic and Canadian Legal Contexts2018In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, Vol. 9, p. 25-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although the standard of consulting Indigenous peoples in decisions affecting them is well rooted internationally as well as in national legal systems, different views and patterns of problems are associated with the concept and its practice. This paper briefly analyses and contrasts the duty to consult Indigenous peoples through a comparison of the three Nordic countries Norway, Finland and Sweden, and Canada. Based on domestic legal sources, the focus of the paper is to explore the legal foundation that has given rise to the specific set of rules for the duty to consult, that is, the rationale behind the evolving of the rules. The first finding is that the rules differ among the three Nordic countries, with Sweden being the only country that lacks specific rules. Secondly, whereas Canada has developed its own duty to consult primarily through domestic case law, in the Nordic countries, duty to consult is related to international law obligations. Consultation duties that have evolved from domestic law may be easier to accept than “foreign” regulations imposed on national legal systems. This could explain the reluctance among the Nordic States to accept specific consultations with the Sami Parliament and other Sami groups, particularly in Sweden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Swedish Nordmaling case2011In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, no 2, p. 225-228Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Two sides of the coin - rights and duties: the interface between environmental law and Saami law based on a comparison with Aoteoaroa/New Zealand and Canada2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The needs of indigenous peoples are related to land, water and other natural resources for sustaining a more or less traditional livelihood. Such needs typically compete with other societal interests. There are, on the one hand, specific interests in exploiting natural resources within traditional indigenous areas, while, on the other hand, concerns regarding conservation and preservation measures of valuable nature areas. This thesis contains two perspectives: an environmental protection perspective and a customary rights perspective. The thesis also contains a comparison of certain aspects of the law in Aotearoa/New Zealand, Canada and Sweden. Although the examination has a comparative approach, Swedish law is in prime focus. The objective is twofold. On the one hand, it includes an analysis of the interface between Saami customary rights, foremost the reindeer herding right, and environmental protection and natural resources legislation. On the other, it analyses and discusses ways in which the legislation may contribute to a sustainable use of land and natural resources within the reindeer herding area in Sweden. In this way, the second part of the objective is a succession of the former. It includes, above all, discussions de lege ferenda with the focus on Swedish environmental law. Evidently, it is the reindeer herding area per se that is in prime focus. Inherent in the examination as a whole, there are, hence, sustainability aspects. A correct comprehension of Saami customary rights is also important to the promotion of a sustainable use of the reindeer herding area. The interrelation of the two legal areas, environmental/natural resources law and aspects of the indigenous law, is, however, more evident with respect to the New Zealand and Canadian laws. Nevertheless, the connection also exists in a Swedish legal context, even though not as emphasised. Hence, there may be a call for a greater interrelation of these two legal areas. While general environmental requirements on the reindeer husbandry are abundant, specific requirements relating to regional or local circumstances are scarce. Such specific provisions may be designed to promote sustainability objectives better and, at the same time, to take into account specific Saami interests. Given the many conflicting land uses in the reindeer herding area, a stricter order of preferences taken on a strategic level generally provides advantages. Now, decisions are commonly left to be solved on a case by case basis with little guidance. Despite many shortcomings in specific legislation, above all, a regional and comprehensive environmental planning would greatly support the goal of sustainable uses of the land and resources in the area.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Urbefolkningars rättigheter till mark och naturresurser: ett tveeggat svärd för miljön2007In: Mänskliga rättigheter: aktuella forskningsfrågor, Uppsala: Iustus förlag, 2007, p. 297-312Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Urminnes hävd som förklaringsmodell för uppkomst av samiska rättigheter och dess tillämpning2010In: Forskningsutmaningar för fastighetsrätten: en antologi, Uppsala: Iustus förlag, 2010, p. 9-64Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Who holds the reindeer herding right in Sweden?: A key issue in legislation2013In: The Proposed Nordic Saami Convention: National and International Dimensions of Indigenous Property Rights, Oxford: Hart Publishing Pty Ltd , 2013, p. 207-227Chapter in book (Other academic)
1234567 1 - 50 of 556
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf