Change search
Refine search result
1 - 32 of 32
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bengtsson, Bertil
  Björkman, Ulla
  Christensen, Jonas
  Darpö, Jan
  Gipperth, Lena
  Hörnberg, Christina
  Michanek, Gabriel
  Nilsson, Annika
  Westerlund, Staffan
  Zetterberg, Charlotta
  Rädda våra stränder från kommunalt godtycke2008In: Göteborgsposten, ISSN 1103-9345Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2. Byström, Pär
  et al.
  Michanek, Gabriel
  Leonardsson, Kjell
  Näslund, Ingemar
  Rova, Carl
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Catch and release: populär men ifrågasatt metod2008In: Vilt och fisk fakta, ISSN 1654-0115, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Ejdemo, Thomas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Söderholm, Patrik
  Michanek, Gabriel
  Ödberg, Christer
  Turismen och naturresurserna, konflikt eller samverkan?: en förstudie till ett rättsekonomiskt forskningsprojekt2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Turismen har blivit en viktig näringsgren i Sverige, detta gäller både i storstadsregioner och på landsbygd. Landsbygdens - och inte minst Norrlands - särskilda nisch bygger i hög grad på naturupplevelser, såsom bl.a. forsränning, överlevnadskurser, jakt, fiske, exkursioner, fågelskådning etc. Anspråken på naturresurserna är dock många, och i flera fall finns en ökad risk för intressekonflikter kring utnyttjandet av exempelvis markområden. Denna rapport ut-gör resultatet av en förstudie till ett större forskningsprojekt vars huvudsakliga mål skulle vara att analysera möjligheterna för ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av de norrländska naturresurserna för turism- och rekreationsändamål, samt i vilken mån den rådande lagstift-ningen utgör ett hinder för att uppnå detta mål. Syftet med denna förstudie är att: (a) ge en översikt av tidigare nationell och internatio-nell forskning som bidragit med kunskap om naturens rekreationsvärden, samt om åtgärder genom vilka dessa värden kan förstärkas; samt (b) identifiera centrala intressekonflikter vilka möjliggör en analys av lagstiftningens roll för ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av naturresurserna. Vår genomgång av tidigare forskning visar att det finns ett såväl vetenskapligt som praktiskt värde i att utforma ett rättsekonomiskt forskningsprojekt där dagens lagstiftning och rättstillämpning skärskådas med samhällsekonomiska metoder, men där samtidigt dessa senare metoders begränsningar lyfts fram tydligare än vad som tidigare har varit fallet. Dessa begränsningar består främst i: (a) det begränsade utrymmet för deliberation och diskussion; (b) antagandet om kontinuerliga och exogena preferenser; samt (c) fokus på individuella snarare än kollektiva värden. Detta innebär att existerande värderingsmetoder med fördel kan kompletteras med ett starkare inslag av fokusgruppdiskussioner och s.k. medborgarjurys där preferenser kan skapas endogent via diskussioner med andra (inklusive experter). I rapporten argumenteras för att dessa nya angreppssätt är av stort värde för ett forskningsprojekt som rör den norrländska naturens turism- och rekreationsvärden, och de intressekonflikter som kan beröra realiserandet av dessa. Rapporten identifierar vidare fyra områden inom vilka denna forskning praktiskt bör kunna bedrivas: (a) allemansrätten och turismen; (b) gruvindustrin och turismen; (c) omställ-ningen av energisystemet och turismen; samt (d) markupplåtelser och upplevelseturism. På alla dessa områden finns ett tydligt utrymme för fruktbart mångvetenskapligt samarbete kring ett rättsekonomiskt projekt, där exempelvis lagstiftningens begränsningar och samhällsekono-miska konsekvenser kan belysas och kontrasteras utifrån såväl lagtext, förarbeten, och praxis som kompletterande preferensstudier av "stakeholders" samt allmänhet. Genom att fokusera forskningen på ett eller flera sådana områden lyfts också centrala frågor och problem fram som rör turism- och upplevelseproduktion i Norrland och dess koppling till nyttjandet av landsändans naturresurser och markområden.

 • 4.
  Lundmark, Carina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Matti, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Michanek, Gabriel
  Uppsala universitet.
  The Swedish environmental norm: balancing environmental obligations and the pursuit of individual lifestyles2010In: Environmental Policy and Household Behaviour: Sustainability and Everyday Life, London: Earthscan / James & James, 2010Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Mansikkasalo, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Michanek, Gabriel
  Uppsala universitet.
  Söderholm, Patrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Industrins energieffektivisering: styrmedlens effekter och interaktion2011Report (Other academic)
 • 6. Michanek, Gabriel
  Aktivitet: Juridiska fakulteten, Tromsö universitet2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Opponent samt medlem i betygsnämnd, professor

 • 7. Michanek, Gabriel
  Aktivitet: Samfunn/Miljö 20152008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Beredare

 • 8. Michanek, Gabriel
  Aktivitet: Vetenskapsrådet/ beredningsgruppen för juridik och filosifi2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Granskare

 • 9. Michanek, Gabriel
  Att väga säkert och vikten av att säkra2002In: Fågelperspektiv på rättsordningen: vänbok till Staffan Westerlund, Uppsala: Iustus förlag, 2002, p. 69-92Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Staffan Westerlund, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, fyller 60 år den 5 mars 2002. Staffan Westerlund har mer än någon annan utvecklar ämnet miljörätt i Sverige och dessutom haft betydande inflytande på den miljörättsliga forskningen i Norden. Vid sidan av sin forskning har Stafan Westerlund varit flitigt anlitad som ombud i miljöbeslutsprocesser; så gott som alltid på den "andra" sidan, dvs. på den sidan som önskat minimera miljöeffekterna. Såväl hans rättsvetenskapliga forskning som det praktiska juridiska arbetet har präglats av ett ekologiskt tänkande. Utöver ett omfattande författarskap i miljörätt har Staffan Westerlund publicerat flera deckare, som ofta knyter an till hans egna effarenheter med miljö- och rättsproblem. Att vänboken publiceras till hans 60-årsdag och inte till pensionen är ingen slump. Författarna till boken förväntar sig flera års fortsatt forskning och engagemang från Staffan Westerlund.

 • 10.
  Michanek, Gabriel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Den svenska miljörätten: supplement november 20062007In: Den svenska miljörätten, Uppsala: Iustus förlag, 2007, p. 1-39Chapter in book (Other academic)
 • 11. Michanek, Gabriel
  Latvian environmental legislation: in a state of flux2000In: Erkki J. Hollo 1940-28/11-2000: juhlajulkaisu, Helsinki: Lakimiesliiton kustannus , 2000, p. 181-200Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Michanek, Gabriel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Miljörätten och de uthålliga hushållen2008In: Miljörätten och de uthålliga hushållen, Köpenhamn: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet , 2008, p. 47-65Chapter in book (Other academic)
 • 13. Michanek, Gabriel
  Miljööverdomstolens kemikalievillkor2005In: JP MiljönetArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljööverdomstolens har i en rad domar ställt kemikalievillkor som innebär relativt långtgående krav mot verksamhetsutövare att utreda och dokumentera vissa risker med de kemikalier som används. Sanktionen ligger i villkorets andra stycke, som förbjuder användning av en kemikalie där kunskap inte kan dokumenteras. Genom att kravet regleras i tillstånd kan kontroll ske i senare domstolsprövningar. Detta innebär en styrka, samtidigt som handlingsutrymmet för tillsynsmyndigheten minskar på grund av tillståndets rättsverkan.

 • 14. Michanek, Gabriel
  Principer för rådighetsinskränkningar i vissa stater: med särskild inriktning på skydd för biologisk1996In: Miljörättslig tidskrift, ISSN 1103-629X, no 1, p. 1-45Article in journal (Other academic)
 • 15. Michanek, Gabriel
  Suède2005In: La mise en place du réseau Natura 2000, les transpositions nationales: observatoire juridique Natura 2000: actes du colloque organisé a Caserta, Piedimonte Matese 1, les 30 - 31 mai 2003, Limoges: Presses Universitaires de Limoges - PULIM , 2005, p. 347-355Chapter in book (Other academic)
 • 16. Michanek, Gabriel
  Svensk miljörätt1993 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska miljölagstiftningen är omfattande och splittrad. Författningarna överlappar varandra. De har olika syften och olika krav på skydd för den yttre miljön. Lagstiftningen är inte konsekvent i alla avseenden. Boken strukturerar och analyserar miljölagstiftningen. Samtliga författningar av betydelse behandlas, vissa av dem ingående. Boken innehåller många rättsfall och hypotetiska exempel för att visa hur lagstiftningen fungerar i praktiken.

 • 17.
  Michanek, Gabriel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Sweden2007In: Implementing the precautionary principle: approaches from the Nordic countries, EU and USA, London: Earthscan / James & James, 2007, p. 120-136Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Michanek, Gabriel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The law on mining and environmental protection in Sweden: any lessons for Finland?2008In: Reforming Mining Law in a Changing World, with Special Reference to Finland, Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2008, p. 161-173Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Michanek, Gabriel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The law on mining and environmental protection in Sweden: interactions between the mining act and the environmental code2008Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Michanek, Gabriel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Tillståndsvillkor om utredning av kemikaliers miljörisker (Miljööverdomstolen 2007-11-12 i mål M 4317-06)2008In: JP MiljönetArticle in journal (Other academic)
 • 21. Michanek, Gabriel
  Utvecklingen av miljörätten i Sverige2003In: Miljörätten i förändring: en antologi, Uppsala: Iustus förlag, 2003, p. 11-36Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Uppsala universitet.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: faktaunderlag till MINT-utredningen2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: ett skogsbruk med produktionshöjande åtgärder som kan överskrida de begränsningar som återfinns i den nu gällande skogsvårdslagen och dess tillämpningsföreskrifter eller annan relevant lagstiftning.Rapportens första del visar den rättsliga kontexten i samband med intensivodling av skog, internationellt, inom EU och i Sverige. Andra delen behandlar författningsändringar. Det är idag rättsligt oklart om vissa intensivodlingar ska ses som jordbruk eller skogsbruk. I rapporten lämnas alternativa förslag till precisering. Intensivodling kan underlättas genom vissa ändringar i skogsvårdslagstiftningen: att i högre grad tillåta odling med vissa utländska trädslag, att den nu gällande arealrestriktionen upphävs för användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial och att tillåta mer kvävegödsling än idag. Förutsättningar i samtliga fall är att (i) åtgärden sker på skogsmarker som visats sakna beaktansvärd betydelse med hänsyn till motstående intressen, (ii) åtgärden tillståndsprövas av Skogsstyrelsen och då ses som ändrad markanvändning, samt (iii) Skogsstyrelsen har sådant beslutsunderlag att den kan bedöma markens värde.Om det inte anses meningsfullt med naturvårdshänsyn vid intensivodling kan nu gällande krav enligt 30 § skogsvårdslagen undantas för de aktuella åtgärderna (utom i kantzoner). Lindringen kan kombineras med kompensationskrav på skogsbrukaren, mer konkret genom ett fondsystem med hänsynsavgift.

 • 23. Michanek, Gabriel
  et al.
  Söderholm, Patrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Licensing of nuclear power plants: the case of Sweden in an international comparison2009In: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 37, no 10, p. 4086-4097Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Efficient power plant licensing procedures are essential for the functioning of deregulated electricity markets. The purpose of this paper is to review and analyse the licensing process for nuclear power plants in Sweden, and in part contrast the Swedish case with the corresponding approaches in a selection of other countries. This approach permits a discussion of how licensing processes can be altered and what the benefits and drawbacks of such changes are. The paper highlights and discusses a number of important legal issues and implications, including, for instance: (a) the role of political versus impartial decision-making bodies; (b) the tension between national policy goals and implementation at the local level; (c) public participation and access to justice; (d) consistency and clarity of the legal system; and (e) the introduction of license time limits.

 • 24. Michanek, Gabriel
  et al.
  Söderholm, Patrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Medvind i uppförsbacke!: en studie av den svenska vindkraftspolitiken2006Report (Other academic)
 • 25. Michanek, Gabriel
  et al.
  Zetterberg, Charlotta
  Den svenska miljörätten2004Book (Other academic)
 • 26.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet.
  Den svenska miljörätten2008 (ed. 2.)Book (Other academic)
 • 27. Michanek, Gabriel
  et al.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Rättens roll vid styrning av hushållens val av miljövänliga produkter2007Report (Other academic)
 • 28.
  Pettersson, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Michanek, Gabriel
  In search of legal pathways to a sustainable energy supply: the method of constructive jurisprudence2011In: Methods and models: used in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems, Göteborg: Alliance for Global Sustainability , 2011, p. 63-65Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Pettersson, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Michanek, Gabriel
  Wind power development and the function of law2011In: European Energy Pathways: Pathways to Sustainable European Energy Systems, Göteborg: Alliance for Global Sustainability , 2011, p. 101-106Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Söderholm, Patrik
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Michanek, Gabriel
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Söderholm, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Tillståndsprocesser och planering för ny elproduktion: Sverige i ett internationellt perspektiv2009Report (Other academic)
 • 31.
  Söderholm, Patrik
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pettersson, Maria
  Ek, Kristina
  Michanek, Gabriel
  Paving the way for carbon-free energy technology: the case of wind power2005In: 7 Nordic Environmental Social Science (NESS) Conference, 2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The long-term impacts of climate change and the major role of the energy sector in causing emissions of greenhouse gases motivate a study of the diffusion of new carbon-free energy technologies. The purpose of the paper is to use the wind power example to illustrate important challenges to renewable energy technology diffusion in a modern society. In doing this we combine a quantitative analysis of innovation and diffusion in the European wind power sectors with an in-depth case study of the experiences of wind power development in Sweden. Overall the paper shows that the strength and the design of the different public support schemes for wind power can only to a limited extent explain important inter-country differentces in national wind power developments. It is shown that in Sweden, a country with a poor wind power diffusion record, the economics of wind power is instead negatively affected by: (a) the lack of policy stability; (b) criticism from local stakeholders; and (c) the legal provisions governing the assessment of the environmental impacts of wind mills and the planning procedures for mill location. While national and global energy policies as well as the general public typically point out wind power as particularly environmentally friendly, most of the objections to its expansion at the local level tend to have environmental origins. In Sweden the interests of those who object to wind mill installations gain strong legal protection, and the municipal territorial planning monopoly implies that it is hard to make national energy policy goals heard at the local implementation stage. This is in sharp contrast to the legal framework facing Danish wind projects. Compared to its competitors, wind power is one of the power technologies that tends to have the most to loose from the risk and uncertainties created by planning regulations that leaves much room for discretion on the part of local authorities.

 • 32.
  Söderholm, Patrik
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pettersson, Maria
  Ek, Kristina
  Michanek, Gabriel
  Policy effectiveness and the diffusion of carbon-free energy technology: the case of wind power2007In: From Kyoto to the town hall: making international and national climate policy work at the local level, London: Earthscan / James & James, 2007, p. 93-117Chapter in book (Other academic)
1 - 32 of 32
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf