Change search
Refine search result
456789 301 - 350 of 425
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301. Michanek, Gabriel
  et al.
  Zetterberg, Charlotta
  Den svenska miljörätten2004Book (Other academic)
 • 302.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet.
  Den svenska miljörätten2008 (ed. 2.)Book (Other academic)
 • 303. Michanek, Gabriel
  et al.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Rättens roll vid styrning av hushållens val av miljövänliga produkter2007Report (Other academic)
 • 304.
  Modéer, Kjell-Åke
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  University of Oslo 1811-2011: vol 5, Major transformation 1945-19752013In: Historisk Tidsskrift, ISSN 0018-263X, E-ISSN 1504-2944, Vol. 92, no 3, p. 473-480Article in journal (Refereed)
 • 305.
  Mäkiniemi, Rebecka
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp: Plikternas omfattning samt deras relation till varandra2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Land law has changed through time and the regulations by the general land law in the Swedish Land Code meant an extensive investigation. The historical heritage of the land law is still very relevant, and to fully understand the current general land law one needs to consider the historical rules as well as the groundwork for these. The faults within land law in the Swedish Land Code is extensive, and it’s also supplemented by a vast amount of case law which have emerged through the ages. The buyer’s duty of examination is regulated in Swedish law, and it’s a duty that’s creating discussions among legal writers.

  This presentation highlights the current faults and what duties the buyer and the seller within a property deal has, if faults within the property appears. Finally, the presentation is woven together with the extent of the buyer’s duty to examine and the seller’s duty of disclosure and completed by the case law on the subject.

 • 306.
  Navarro, Kevin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet: Det strikta ansvaret för barnets skadegörande handlingar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I huvudkapitel 2-5 redogörs för skadeståndslagstiftningens olika delar. Här beskrivs även den kritik som har funnits mot den reform gällande föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som kom år 2010. Olika fall tas upp från verkligheten där skadestånd tilldömts. Här finns en beskrivning hur skadeståndsrättens huvudsakliga reparativa syfte införde föräldraansvaret med ett preventivt syfte. Det vill säga att vårdnadshavare aktivt ska försöka förhindra och framförallt förebygga att barnet begår skadevållande handlingar. Brister vårdnadshavaren i detta kan denne åläggas skadeståndsskyldighet. En bristfällig tillsynsplikt kan exempelvis vara att underlåta att ge barnet nödvändiga instruktioner vid användandet av farliga föremål. I detta avseende är förekomsten av föräldranärvaron och de sociala banden av stor betydelse för lagregleringen avseseende föräldrars principalansvar. Men ett enkelt svar på huvudfrågan finns inte. Motiven som berör vårdnadshavaren att förebygga skadegörande handlingar är en kombination mellan de rättsliga reglerna och det kriminalpolitiska ur en kriminologisk aspekt. Möjligen besvaras frågan olika beroende på om fokus ska ligga på tanken om reparation eller prevention. I uppsatsens analys diskuteras bestämmelsen utifrån en kritisk utgångspunkt. Fokus ligger på de faktiska effekterna av bestämmelsen för ekonomiskt svaga familjer samt argumenten för varför ungdomsbrottsligheten inte verkar minska trots förhoppning om en preventiv effekt med skadeståndsrätten.

   

  Sökord: Skadestånd; Vårdnadshavare; Förälder; Principalansvar; Brottsprevention; Jämkning

   

 • 307.
  Nilsson, Josefin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Fordonsmålvakter: Skulder, ianspråktagande och äganderätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka den nya lagen (2014:447) om rätten att ta fordon i anspråk, det nya rättsinstitutet ianspråktagande och de ändringar som skett i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, för att undersöka om lagen uppfyllt sitt syfte. Syftet har även varit att undersöka om fordonsmålvakter har någon möjlighet att någonsin bli skuldfria gentemot det allmänna. För att få svar på frågorna har en rättsdogmatisk metod använts för att beskriva gällande rätt på området och med hjälp av statistik undersöka om lagen uppfyllt sitt syfte och hur den fungerat praktiskt. Studien har visat att lagen inte ännu påvisat att dess syfte uppnåtts. Den visar även på en problematik för fordonsmålvakter att kunna bli skuldfria och att ianspråktagande kan vara en möjlighet till detta. I slutet av arbetet diskuteras vilka effekter lagstiftningen kan ha och det ställs frågor kring hur det skulle kunna se ut om lagen ändrades.

 • 308.
  Nordström, Tova
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Makars arvsrätt: Ett historiskt perspektiv, gällande rätt och en utblick på internationella situationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige har vi tydliga bestämmelser gällande arv mellan makar och även när det gäller situationer då det finns barn från tidigare äktenskap. Syftet har varit att redogöra för skillnader inom arvsrätten i olika tidsepoker och internationellt. I denna uppsats om makars arvsrätt presenteras historien bakom dagens rättsliga bestämmelser. En rättsdogmatisk metod har använts och rättskällorna har analyserats i varierande omfattning. Lagstiftning och dess utformning har legat till grund för ett genomförande. I historiedelen har litteraturen varit en viktig källa för att kunna få en förståelse om förhållandet mellan arvlåtare och arvtagare. Människosynen har förändrats både vad gäller kvinnor och barn. En man är inte längre förmyndare åt sin hustru och utomäktenskapliga barn likställs med barn som är födda inom äktenskapet. Samhället har också accepterat det samkönade äktenskapet och gjort äktenskapsbalken könsneutral. Det har även skett förändringar på det internationella planet. Arvsrätten har kommit ett steg längre. Reglering gällande arvsrätten mellan landsgränserna har funnits sedan början på 1900-talet men arbetats om och en ny EU-reglering har gjorts för att underlätta för arvingar som inte tillhör samma stat som arvlåtaren eller testatorn.

 • 309.
  Norman, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Medling och andra typer av alternativ konfliktlösning: introduktion och handbok1999Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 310.
  Norman, Jan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Clementson, Viveca
  Förhandling: kamp eller arbete1991Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 311.
  Norman, Jan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Öhman, Lina
  Medling och andra former av konflikthantering2011 (ed. 2)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 312.
  Norsten, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Moderskap inom samkönade äktenskap: Kan faderskapspresumtionen kvarstå när regleringen av assisterad befruktning förändras?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnans förutsättningar inom familj och arbetsliv har genomgått stora förändringar genom historien. Uppsatsen har skrivits med utgångspunkt från kvinnans rättigheter och skyldigheter inom föräldraskapets område både som moder och som medförälder. Genom en historisk tillbakablick och genomgång fram till aktuell reglering visar uppsatsen hur lagar som omfattat kvinnan i stort, samt kvinnan i rollen som mor, har haft en särskild position i svensk lagstiftning. Utvecklingen ifrån att alla kvinnor var omyndiga till att kvinnan omyndigförklarades i samband med giftermål och slutligen fram till gällande rätt där två kvinnor kan gifta sig och åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som olikkönade par inom äktenskapets område. Äktenskapsbalkens och Föräldrabalkens regleringar har genom åren påverkat varandra vilket visar hur samhället förhållit sig till personer i olika samlevnadsformers möjligheter till föräldraskap. Den 1 januari 2019 ändrades lagstiftningen som rör assisterad befruktning. Uppsatsen syftar till att utreda om den nu aktuella regleringen är jämställd för alla par. Arbetet har genomförts med en rättsdogmatisk metod och med normkritiskt synsätt för att analysera de normer som legat som underlag för de regleringar som funnits. Slutligen har förslaget om att införa en föräldraskapspresumtion utretts och satts i förhållande till den sen länge gällande faderskapspresumtionen.

 • 313.
  Nuottila, Jouko
  et al.
  University of Oulu.
  Kauppila, Osmo
  University of Oulu.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Proactive Contracting: Emerging Changes in attitudes towards project contracts and lawyers' contribution2016In: Journal of strategic Contracting and Negotiation, Vol. 2, no 1-2, p. 150-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   Proactive contracting is a practice-oriented research stream, and scholars focused on proactive contracting have suggested fundamental changes for corporate contracting. Researchers have proposed that companies should improve their contracting capabilities and corporate lawyers should serve business objectives instead of preparing for possible litigation. The research reported in this paper focuses on two key areas of proactive contracting: the purpose of the project contracts; and the role of lawyers contributing to project contracts. The research goal was to find out whether business managers and corporate lawyers recognize a need for evolution in project contracting as suggested by the proactive contracting literature. The research data were collected using a survey of commercial contracting professionals, and the research results indicate that managers and lawyers share the same view – that contracts are made for business objectives and benefits. However, it was found that the perspectives of managers and lawyers differ with regard to the role of lawyers in preventing and resolving disputes.

 • 314.
  Nuottila, Jouko
  et al.
  University of Oulu.
  Kujala, Jaakko
  University of Oulu.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Flexible Contracting in Software Project Business: What Can we learn from agile methods in the Software industry2015In: Lapland Law Review, no 2, p. 29-54Article in journal (Other academic)
 • 315.
  Nyberg Altman, Sophia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Avtalsbunden genom emojis?: Om digitala uttryckssymboler som tolkningsdata för avtalsbundenhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har behandlats vilka förutsättningar det finns enligt svensk rätt för avtalsbundenhetatt uppstå genom kommunikation baserat på emojier. För att uppnå uppsatsens syfte har utretts(1) hur avtalsmekanismen fungerar traditionellt och digitalt, (2) om det finns tillbörligaalternativa former för avtalsslut, (3) hur emojin ter sig som tolkningsdata för avtalsbundenhetoch (4) om avtalstolkning kan reda ut eventuella svårigheter i att tolka emojin. Eftersom svaretpå uppsatsens syfte ej har gått att finna direkt i rättskällorna har endast svarsförslag kunnatpresenteras. I diskussonen har redogjorts för att att emojin som bärare av data, med en vissosäkerhet för tydlighetsrekvisitet, tycks kunna uppfylla rekvisiten för rättshandlingar. Vidarehar föreslagits att avtalstolkning hjälpa till att fylla ut eventuella hål i förståelsen. Vidare harsvarsförslaget beskrivit att det verkar finnas utrymme för att kommunikation med emojier kanleda till avtalsbundenhet och att om konkludent handlande eller konkludent handlande ikombination med passivitet föreligger ökar den möjligheten ytterligare.

 • 316.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: IACCM Americas 20132013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 317.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Retfaerd2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Nordisk juridisk tidskrift

 • 318.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Creating trust in institutions in Russian forest localities2013In: Forest Policy and Economics, ISSN 1389-9341, E-ISSN 1872-7050, Vol. 31, p. 12-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Russia is a country with a low level of trust. In consequence, companies working in Russia have to emphasize the development and maintenance of trust with all their interest groups. In this paper we study how trust is built up at the local level with municipalities and local communities. Local level interest groups, however, seem to be less significant for companies in contemporary Russian countryside. This paper will provide an analysis of why local level interest groups are weak and what the consequences are. The paper also discusses legislation and regulations affecting social structures in the Russian countryside showing why and how much social responsibility is transferred to companies. In addition, the paper discusses whether private governance regulation, such as forest certification, will help local communities to be heard. The paper applies Douglass North's approach to economic development with formal and informal institutions, and also the literature on trust and the social responsibility of enterprises. Formal institutions such as national legislation and international privately controlled rules of FSC certification are compared with informal practices at the local level. Cooperation with companies and environmental organizations has complemented traditional Russian social responsibility and increased cooperation between the different interest groups. NGOs can also help local communities to be heard, but since companies are more concerned with the trust of their clients, weak municipalities remain humble receivers of aid. Globalization also makes companies pay more attention to their competitiveness, which will exert pressure on the government to arrange social security and strengthen municipalities. Structural changes in Russia will, however, take time, since Russia not only has to tackle the construction of new formal institutions but it must also deal with the increasing effects of globalization as it changes the traditional structures of democracy and a market economy.

 • 319.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Ennakoivan sopimisen tutkimusmenetelmät2017In: Lakimies, ISSN 0023-7353, no 7-8, p. 1015-1035Article in journal (Refereed)
 • 320.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Johdanto2013Other (Other academic)
 • 321.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Legal Pluralism and Globalizing Business Contracts2016In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 62, p. 297-316Article in journal (Refereed)
 • 322.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Oletussäännöt rakennusprojektien sopimussuunnittelussa2013In: Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa, Helsingfors: Tietosanoma , 2013, p. 250-281Chapter in book (Other academic)
 • 323.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Protecting networked innovations in contracts2011In: Proceedings of the 2011 IACCM Academic Symposium for Contract and Commercial Management / [ed] René Franz Henschel, Ridgefield, CT: International Association for Contract and Commercial Management , 2011, p. 68-79Conference paper (Refereed)
 • 324.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Sopimuksen irtisanominen muuttuneissa olosuhteissa - KKO 2010:69 sopimusoikeuden ja sopimuskäytännön näkökulmasta2013In: Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953 - 6/4 - 2013, Helsingfors: Talentum, 2013, p. 283-302Chapter in book (Other academic)
 • 325.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Sopimurikkomukset ja niiden seuraamukset2013In: Sopimusoikeus Suomessa ja Venäjällä, Helsingfors: Helsingfors universitet - Forum Iuris - Juridiska fakulteten , 2013, p. 133-145Chapter in book (Other academic)
 • 326.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Sopimusoikeus Venäjällä ja Suomessa2013Other (Other academic)
 • 327.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Sopimustyypit2013In: Sopimusoikeus Suomessa ja Venäjällä, Helsingfors: Helsingfors universitet - Forum Iuris - Juridiska fakulteten , 2013, p. 156-159Chapter in book (Other academic)
 • 328.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Uusien instituutioiden kehittäminen ja luottamus Venäjällä: Esimerkkinä metsäkylien kunnallinen itsehallinto ja infrastruktuuri2013In: Vero ja finanssi: Matti Myrsky 60 år, Jyväskylä: Edita Pulishing Oy , 2013, p. 193-209Chapter in book (Other academic)
 • 329.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Venäjän ja Pohjoismaiden sopimusoikeuden yleisten oppien joustavuus2014In: Lakimies, ISSN 0023-7353, Vol. 2014, no 7-8, p. 1022-1041Article in journal (Refereed)
 • 330.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Weak Property Rights and Unequal Distribution of Weath as Obstacles for Development: An institutional analysis on Russian Transition2015In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 60, p. 221-251Article in journal (Refereed)
 • 331.
  Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bogdanova, Elena
  Center for Indipendent Social Research, St. Petersburg.
  Kondakov, Aleksandr
  Center for Indipendent Social Research, St. petersburg.
  Makarova, Olga
  St. Petersburg State University.
  The Interplay of Flexibility and Rigidity in Russian Business Contracting: The Formal and Informal Framework in Contracting2015In: Lapland Law Review, no 2Article in journal (Other academic)
 • 332.
  Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Klyuchnikova, Elena
  Kola Science Center.
  Helenius, Heidi
  University of Lapland, Rovaniemi.
  Law and self-regulation: Substitutes or complements in gaining social acceptance?2015In: Resources policy, ISSN 0301-4207, E-ISSN 1873-7641, Vol. 45, p. 52-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mining industry needs a social license to operate (SLO) on local, national and global levels. In this research we study six companies in three different countries in the Kolarctic Area. All except one company seem to focus on getting the social license at the local level with agreements with other land users and local communities. For new companies a local social license seems to be more difficult to earn, but the old ones have gained it with their earlier behavior. In Sweden and Finland companies also focus on global standards, mostly because of the pressure from financers. In the mining branch, endusers are not yet interested in social responsibility of the companies. Globally functioning multinationals have, however, been alerted to develop industrial standards under the pressure of NGOs. In some mining sectors such as gold mining, international standards already play a significant role. In gaining the social license, the involvement of NGOs, which now is rather modest, might be one way to develop global standards and improve reputation. Companies, which are successfully focusing on the local level, might also gain from NGO cooperation on the national level, where the reputation of the mining industry in Sweden and especially in Finland has suffered from sporadic bad performers. Russian companies have their own challenges because of the weak formal institutions of the country. There both good national relations with the power structures and a strong role in developing the surrounding areas are fundamental

 • 333. Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Kujala, Jaakko
  University of Oulu.
  Nuottila, Jouko
  University of Oulu.
  Flexible contracting in project business2013In: 22nd Nordic Academy of Management Conference Reykjavik 21-23 Aug 2013: On Practice and Knowledge Eruption, University of Iceland, School of Business , 2013Conference paper (Refereed)
 • 334.
  Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Kulyasova, Antonina
  Center for Independent Social Research. St. Petersburg.
  Rights to traditional use of resources in conflict with legislation: A case study of Pomor fishing villages in the White Sea Coast2012In: Politics of Development in the Barents Region, Rovaniemi: Lapland university press, 2012, p. 316-339Chapter in book (Other academic)
 • 335.
  Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pappila, Minna
  University of Turku.
  Osallistumisoikeudet osana yritysvastuuta: Tarkastelussa venäläiset öljy-yhtiöt2017In: p. 169-223Article in journal (Refereed)
 • 336.
  Nyström, Louise
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Det förstärkta laglottsskyddet: Ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att utreda varför det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4§ Ärvdabalken kom till, vad bestämmelsen innebär och hur den tillämpas i praktiken. För att uppnå syftet har en rättsdogmatisk metod använts som innebär att man utreder gällande rätt utifrån rättskällorna såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. I svensk rätt har en bröstarvinge alltid rätt till något som kallas för laglott vid fördelningen av kvarlåtenskapen efter sin förälders frånfälle. Laglotten är något som inte kan testamenteras bort av en arvlåtare. Det har därför förekommit fall där arvlåtaren istället gett bort delar av sin egendom för att på så sätt kunna styra fördelningen av sin kvarlåtenskap. Just därför tillkom det förstärkta laglottsskyddet, som utgör ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott genom att även innefatta gåvor som en arvlåtare bortgivit i ett syfte som kan likställas med testamente. Att syftet med gåvan kan likställas med testamente innebär att arvlåtaren ska ha haft samma syfte som med ett testamente, vilket är att ordna med sin arvsföljd före sin död. Ett testamente är gjort för dödsfall skull, vilket betyder att även gåvor som bortgivits för dödsfalls skull kan komma att återbäras på grund av det förstärkta laglottsskyddet.

 • 337.
  Olli, Vanessa
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning: En teoretisk jämförelse mellan de olika processerna2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 338.
  Olofsson, Annelie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Den nya Dataskyddsförordningen: Om småföretagares compliance med GDPR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av brister i lagstiftningen beslöt Europaparlamentet och EU:s ministerråd år 2016 att en ny förordning rörande hantering av personuppgifter skulle råda i Europeiska unionen från och med den 25 maj 2018. Denna förordning kallas GDPR och kommer ersätta PUL. Förordningen innehåller bland annat krav på principer som måste följas vid behandling av personuppgifter, de rättsliga grunder som användas för laglig personuppgiftsbehandling så som samtycke från den registrerade samt redogörelse för de olika ansvarsrollernars skyldigheter. GDPR kommer innebära att Datainspektionen får ett utökat uppdrag som bland annat kan resultera i utdömandet av höga sanktioner om behandlingen inte utförs i enlighet med förordningen. Uppsatsen fastställer gällande rätt vid behandling av personuppgifter efter GDPR, samt undersöker hur företag kan förbereda sig inför förändringen och hur många småföretag som faktiskt är förberedda en månad innan införandet. För att besvara syftet har i första hand en rättsdogmatisk metod använts. Denna har kompletterats med en kvalitativ undersökning. Den nya förordningen kommer att påverka alla företag, därav måste alla småföretag sätta in sig i de nya reglerna och undersöka hur de hanterar personuppgifter och hur de ska gå till väga för att hanteringen ska vara laglig. Två olika undersökningar presenteras, dels en undersökning utförd av Visma två månader innan GDPR träder i kraft, dels undersökning inom ramen för denna uppsats utförd en månad innan införandet av förordningen. Båda studierna pekar på att många småföretagare är dåligt förberedda och resultatet från den undersökning som utförts inom ramen för uppsatsen visar att många företag inte har satt sig in i de nya reglerna.

 • 339.
  Olofsson, Annelie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  EU:s nya engångsplastdirektiv: Ett effektivt miljöstyrmedel?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den ökande kortvariga användningen av plast i kombination med plastens långa nedbrytningstid samt bristande utformning för återanvändning/återvinning har bidragit till att dagens plastanvändande är ineffektivt och ohållbart. För att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi har EU-parlamentet röstat fram ett nytt direktiv som särskilt angriper det globalt erkända problemet med plastnedskräpning i marina miljöer. Direktivet, som heter ”minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön”, innehåller bland annat bestämmelser för att minska, alternativt förbjuda, användandet av vissa typer av engångsplast, produktkrav, märkningskrav samt utökat producentansvar. Uppsatsen syftar till att redogöra för plast och plastens negativa effekter på människors hälsa och miljön, fastställa den i framtiden gällande rätten med utgångspunkt i direktivets nuvarande form samt analysera direktivets syfte och huruvida detta sannolikt kommer att uppnås. För att besvara uppsatsens syfte har i huvudsak den rättsdogmatiska metoden använts. Rättskällorna har kompletterats med naturvetenskapliga källor i de delar som rör plastens egenskaper och miljöeffekter. Resultatet visar bland annat att EU inte har presenterat några konkreta förslag på substitut för engångsplasten, vilket gör det svårt att fastställa direktivets totala förväntade effekter på miljön, människors hälsa och arbetet mot en cirkulär ekonomi.

 • 340.
  Oskar, Johansson
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Fastighetsöverlåtelse - parternas prekontraktuella ansvar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avtalsförhandlingar innebär skyldigheter för avtalsparterna, detta är delvis ett utfall av lojalitetsplikten. Parterna måste ta hänsyn till varandras intressen, någon som handlar vårdslöst eller illojalt under avtalsförhandlingarna kan ådra sig skadeståndsskyldighet. Vid fastighetsköp har denna grundtanke länge varit undantagen genom praxis. Motiveringen för undantaget har hittills varit att prekontraktuella skadestånd innebär att formkravet urholkas. Genom ett obiter dictum uttalande, vid sidan av huvudfrågan i domen, från 2012 har HD yttrat ett försiktigt stöd för pre-kontraktuellt ansvar vid fastighetsköp. För att undersöka rättsläget tillämpas rättsdogmatisk metod. I skrivande stund har inget nytt mål prövats av HD och rättsläget förblir oklart.

 • 341.
  Paasi, Jaakko
  et al.
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Valkokari, Katri
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Hytönen, Henri
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Huhtilainen, Laura
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Nysten-Haarala, Soili
  Workbook for opening innovation: bridging networked business, intellectual property and contracting2012Report (Other academic)
 • 342.
  Paasi, Jaakko
  et al.
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Valkokari, Katri
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Rantala, Tuija
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Nysten-Haarala, Soili
  Lee, Nari
  University of Eastern Finland.
  Huhtilainen, Laura
  University of Eastern Finland.
  Bazaar of opportunities for new business development: bridging networked innovation, intellectual property and business2012Report (Refereed)
 • 343.
  Palo, Hilda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Förvar i väntan på utvisning: Placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 344.
  Pappila, Minna
  et al.
  University of Turku.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bricyna, Ekaterina
  University of Lapland.
  Participation in Benefit Sharing arrangements in the Komi Republic2017In: Russian Analytical Digest, ISSN 1863-0421, E-ISSN 1863-0421, no 202, p. 6-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The oil industry is vital for the economy of the Komi Republic in Russia. It also benefits the municipalities

  near oil production sites in terms of benefit-sharing agreements between oil companies and local authorities.

  These agreements compose an important part of the corporate social responsibility (CSR) of oil companies

  working in the Komi Republic, and in Russia in general. While this financial support is essential for

  local communities, local people also primarily bear the negative environmental impacts of oil operations.

  Yet, they rarely have a chance to participate either in environmental decision-making or in formulating benefit-

  sharing agreements. This paper discusses why this is problematic, and demonstrates new developments

  in Russian CSR practices: in 2015, the oil company Lukoil-Komi concluded a new type of benefit-sharing

  agreement with the indigenous peoples’ association Izvatas. In addition to traditional social benefits, the

  company agreed to consult the communities on new projects and committed to disclose information about

  oil leaks publicly. This more recent type of benefit-sharing arrangement incorporates elements of local participation

  in environmental issues into the prevailing form of philanthropic and paternalistic CSR practices.

 • 345. Paschalidi, Charikleia
  Data Governance: A conceptual framework in order to prevent your Data Lake from becoming a Data Swamp2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Information Security nowadays is becoming a very popular subject of discussion among both academics and organizations. Proper Data Governance is the first step to an effective Information Security policy. As a consequence, more and more organizations are now switching their approach to data, considering them as assets, in order to get as much value as possible out of it. Living in an IT-driven world makes a lot of researchers to approach Data Governance by borrowing IT Governance frameworks.The aim of this thesis is to contribute to this research by doing an Action Research in a big Financial Institution in the Netherlands that is currently releasing a Data Lake where all the data will be gathered and stored in a secure way. During this research a framework on implementing a proper Data Governance into the Data Lake is introduced.The results were promising and indicate that under specific circumstances, this framework could be very beneficial not only for this specific institution, but for every organisation that would like to avoid confusions and apply Data Governance into their tasks.

 • 346.
  Petersson, Anna Fatima Charlotte
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att skapa utökad abstrakt normkontroll och lagprövning.: En rättsvetenskaplig studie utifrån svensk juridisk rättstradition2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work shows a possible path for the inception of an expanded norm / law review by increasing the powers for Council of law and its independence, where the legislative government and the judging law reviewing parts will have a clearer boundary than before, where legal reviewing is in focus. This is done on the basis of Swedish legal tradition, where previous laws have been revised and repositioned based on traditional legal reviewing method. The law council has been given its own staff budget, which was previously under the Supreme Court, and it has been given a separate chapter in The (1974:152) Instrument of government- RF. The council's powers and composition have been expanding and their appointment has been transferred from political appointment to the judicial committee, which is covered by several groups from society, not just by politicians. These aggregated measures give a total increase in pressure on parties to do right from the start, but also give the opportunity to retrospectively review and rework errors that have proven themselves in court’s rulings. This systematic way of working provides increased transparency and legal certainty of reviewing and creating of new law in a positive economic way.

 • 347.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: CIGSAC-seminar, the Capability of International Governance Systems to Contribute to the Mitigation of Climate Change and Adjust to its Consequenses: an arctic perspective2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 348.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Energy legal challenges in the Arctic: implications of a changing climate2008In: The Borderless North: publication of the Fourth Northern Research Forum / [ed] Lassi Heininen; Kari Laine, Oulu: University of Oulu, 2008, p. 189-191Conference paper (Other academic)
 • 349.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Energy resources in the arctic: some implications of the Kyoto protocol and its flexible mechanisms2005In: Third Annual Norsel Seminar: Climate Change in the Arctic - Environmental and Indigenous Issues, Nordic Research Network for Saami and Environmental Law , 2005Conference paper (Refereed)
 • 350.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Kontroll av främmande arter (i skogsmiljöer): Behovet av rättsliga reformer2013In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, no 3, p. 417-433Article in journal (Refereed)
456789 301 - 350 of 425
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf