Endre søk
Begrens søket
6789 401 - 442 of 442
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mácsik, Josef
  Luleå tekniska universitet.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I samband med frågeställningar rörande miljö är det en rad olika begrepp som nyttjas. Ibland används begreppen också med olika betydelse. Därför definieras olika begrepp som används eller kommer att användas i projekt MGB. Exempel på begrepp som beskrivs är påverkan, effekt, konsekvens och avfall, förorening mm. I denna rapport beskrivs projektet MGB närmare med avseende på de definitioner och begrepp som används i projektet. Det är bland annat samhällets mål och styrmedel och projektets avgränsningar. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta arbeten. Olika mål, nationella såväl som verksamhetsanknutna mål beskrivs. Sammantaget gäller att målen inte direkt påverkar utformningen av modellen som arbetas fran i projekt MGB. Å andra sidan kan projektet ses som en del i att innehålla de mål som föreslås, t ex det nationella miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö. Med styrmedel avses direktiv och lagar och dessa beskrivs och deras relevans för projektets utformning diskuteras i rapporten. I korthet gäller att den föreslagna modellen kommer att studera material oavsett dess ursprung och därmed kommer inte avfallslagstiftningen att direkt påverka utformningen av modellen. Däremot kommer material som kan hänföras till farligt avfall att betecknas som direkt olämpliga att använda i väg- och bankonstruktioner. Begreppen föroreningsrisk, ringa och utan risk för negativ miljöpåverkan, som hämtats från miljöbalken och tillhörande förordningar, utgör centrala delar i ett bedömningsförfarande och föreslås relateras till projekt MGB. Vid en miljöbedömning är det en mångfald av frågeställningar som aktualiseras, såväl avseende kvantitativa bedömningsgrunder som av mera kvalitativa grunder. Genom att diskutera ett antal frågeställningar har projektets avgränsning preciserats till att behandla miljötekniska aspekter, primärt emissioner, hos material och/eller lösning under tiden för dess användning. Tiden för användning kan t ex relateras till anläggningens tekniska livslängd men ska anpassas till transportbilden och dess tillstånd. Med lösning avses här kombinationen av användningen (geokonstruktionen) och omgivningen (platsen). Modellen förväntas därmed bli av platsspecifik karaktär.

 • 402.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mácsik, Josef
  LTU.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial: inventering2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ökat miljömedvetande och krav på god naturresurshushållning har lett till krav på miljömässiga materialval i anläggningsprocessen. Idag sker i Sverige miljögeotekniska bedömningar av material, dels i liten omfattning och dels på olika grunder. Detta gör att såväl byggare som myndigheter och verk ställs inför olika förutsättningar från gång till gång. I denna rapport redovisas hittills utförda arbeten inom deletappen inventering i projektet "Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial", MGB. Projektet MGB syftar till att ta fram en enhetlig modell för bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial ur en miljögeoteknisk synvinkel. Inventeringen har inriktats på bedömning av hur miljötekniska aspekter beaktas vid materialval i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Holland. I Finland, Danmark och Holland finns modeller för miljöteknisk bedömning av material sedan några få år. Den äldsta implementerades i Holland så sent som 1999. De holländska bedömningsgrunderna omfattar alla granulära konstruktionsmaterial, medan de övriga ländernas modeller primärt behandlar industriella restprodukter. I Sverige saknas modeller för miljöteknisk bedömning med ett undantag. Miljögranskningsgruppen "Hallandsås" har tagit fram en modell som beskrivs i MGG (1998) för miljömässiga materialval. Det finns dock flera exempel på näraliggande verktyg med relevans för projekt MGB. Bland dessa kan nämnas "Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Förorenade områden" Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999) och "Miljömanualen 3.0" (2000). Följande principer har identifierats för att göra en miljöteknisk bedömning av material: Materialkaraktärisering (sammansättning och lakning) och kontroll mot framtagna rikt-/gränsvärden för viss användning i mark- och anläggningsbyggande Materialvarudeklaration och kontroll av sammansättning hos material mot olika ämnesdatabaser Materialkaraktärisering, bedömning av spridningsförutsättningar och användningen i ett stegvist förfarande. Näraliggande frågeställningar som inte studeras inom ramen för projektet är frågor kopplade till utförande, drift och underhåll samt arbetsmiljöaspekter mm. Detta görs dock till viss del i den metodik om tillämpas av Miljögranskningsgruppen Hallandsås. Genom s k "Mind-mapping" har en schematisk figur tagits fram, som beskriver mångfalden av frågeställningar vid en miljögeoteknisk bedömning. Frågeställningarna har grupperats i två grupper: Omgivnings- respektive användnings relaterade frågor. Omfattningen av dessa frågeställningar, som i arbetet benämns aspekter, är vid och i rapporten har en ansats gjorts för att beskriva detta och ge en bild av att det är kunskap om såväl omgivningen som av användningen som skall bedömas. Varje aspekt skall beskriva förutsättningar som kan påverka bedömningen av konstruktionen där materialet skall användas. Verktygets målsättning, baserat på svenska miljömål, är att identifiera huruvida ett materialval kan förväntas ge upphov till acceptabel eller oacceptabel påverkan på människors hälsa och miljön. Dessa aspekter har tydliga likheter med de frågeställningar som bedöms i "Bedömningsgrunder för Miljökvalitet Förorenad mark" Naturvårdsverket rapport 4918, (1999). Fortsatta arbeten inom projektet kommer att inriktas på val av aspekter, tillhörande underlagsdata och deras relevans för respektive aspekt. Med detta som underlag kommer sedan en teori på modell att presenteras.

 • 403.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mácsik, Josef
  LTU.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial: teori2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport "Teori" utgör en del i ett projekt med namnet "Modell för miljöteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial" förkortat MGB. Projekt MGB syftar till att ta fram en enhetlig modell för användning i samband med mark- och anläggningsarbeten. Målsättningen med projektet är att utveckla en modell för implementering och användning av Banverket och Vägverket så att material och/eller tillämpningar som inte är acceptabla kan identifieras enkelt. Syfte med föreliggande rapport är att sammanfatta dagens kunskap och diskutera angreppssätt för utformning av en miljögeoteknisk modell för ban- och järnvägsbyggnadsmaterial och föreslå bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder med projektets definition beskriver underlag för att ta ställning till om en påverkan, effekt eller konsekvens av ett materialval är acceptabelt eller ej. Denna rapport rekapitulerar först nuläget i projekt MGB. Därefter görs en sammanfattning av dagens kunskap avseende omgivnings- och användningsaspekter samt bedömningsgrunder. Sedan diskuteras angreppssätt utifrån miljöbalkens hänsynsregler och teori för modell. Diskussionen kring angreppssätt förs primärt med utgångspunkt från hur en verksamhetsutövare (som Vägverket och Banverket) kan ta ställning till de underlagsdata som inhämtats för bedömning, dvs det kan påvisas att ett materialval är acceptabelt eller ej. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta arbeten. Modellen förväntas ge ett miljömässigt bedömningsunderlag för en ban- eller vägkonstruktion rörande dess miljötekniska egenskaper, påverkan, effekt på mark, vatten och luft samt konsekvens för människors hälsa och miljö. I projekt MGB, har i tidigare rapporter en rad olika aspekter, som aktualiseras vid ett materialval för en ban- eller vägkonstruktion, grupperats i Omgivnings- respektive Användningsaspekter. Det slutliga ställningstagandet baseras på en bedömningsgrund. Kunskapen om att ställa miljötekniska undersökningar på ett material i laboratorium i relation till vad som sker i fält är i allmänhet liten. Utformningen av en ban- eller vägkonstruktionen påverkar starkt den mängd vatten som kan perkolera genom konstruktionen och ge upphov till lakning av ämnen. För att uppnå en viss mängd perkolerande vatten kan 10 till 100 tals år skilja mellan en "öppen" och en "tät" konstruktion. För att göra en samlad bedömning av det faktaunderlag som beskrivs av omgivnings- respektive användningsaspekter finns idag ingen enhetlig modell med allmän acceptans. Antingen sker ingen bedömning alls, eller så används olika system med olika bedömningsgrunder:Absoluta bedömningsgrunder där till exempel vissa halter eller mängder av ämnen inte får överskridasRelativa bedömningsgrunder där man tar ställning till graden av en avvikelseExempel på absoluta bedömningsgrunder är Rikt- och gränsvärden, Normer för miljö- och hälsokvalitet och exempel på relativa bedömningsgrunder är Tillstånd, jämförvärden, BAT (Best Available Technology). För enbart att nyttja tillstånd och jämförvärden som bedömningsgrund behöver kunskapsbildningen utökas. Det innebär mer provtagning och att fler analyser kommer att erfordras. Används normer för hälsa och miljö, som till exempel dricksvatten- eller ytvattenkriterier kommer i många fall acceptabla halter hos väg- och järnvägsbyggnadsmaterial att upplevas som höga. Den slutliga bedömningsmodellen föreslås ta sin primära utgångspunkt i en bedömning av ett tillstånd följt av normer för miljö- och hälsa. Dessutom bör kriterier avseende återbruk, kvarlämning och deponering beaktas. Med detta som bas kommer olika typfall att kunna identifieras. Dessa kommer att underlätta bedömningen av material allt eftersom erfarenheten ökar. De olika omgivningarna och användningarna kommer att vara relaterade till specifika värden. Vi föreslår att dessa representeras av en gräns som ansluter till miljölagstiftningen, bland annat av begreppet "ringa föroreningsrisk" och / eller "utan risk för negativ miljöpåverkan". I de fall där förutsättningarna avviker från de som beskrivs av typfallen och tillhörande specifika värden, tillämpas projekt MGBs bedömningsmodell.. Modellen baseras på ett ingenjörsmässigt angreppssätt, där man i princip följer ämnen från dess källa i användningen och dess vidare transport i omgivningen till en recipient. Det beräknade resultatet jämförs sedan mot en kravspecifikation för att ta ställning till om en lösning (en platsspecifik kombination av användning och omgivning) med det valda materialet kan nyttjas. Före en bedömning av om ett material är aktuellt eller ej för en bedömning ska materialet passera ett "filter" Filtret ska sortera bort såväl direkt icke önskade, som mycket lämpliga material. I filtretr sorteras material som ej är aktuella att bedöma bort med hjälp av ett antal frågor. Därefter sker en karaktärisering av omgivningen respektive av användningen. Karakteriseringen av omgivningen sker med hjälp av fysikaliska parametrar såsom markanvändning, geologi, hydrologi, yt- och grundvattenkemi etc. Användningen karakteriseras i olika typer av väg- och järnvägskonstruktioner med beskrivning av lämpliga materialtekniska egenskaper och andra egenskaper. På grundval av karaktäriseringen kommer klassificeringar i olika typfall och acceptabla lösningar att kunna göras så bedömningar underlättas framgent. I den samlade bedömningen ställs den sammanställda informationen mot en kravspecifikation. Kravspecifikationen baseras på miljö- och hälsokrav tillsammans med bedömningsgrunder avseende återbruk, kvarlämning och deponering. Utifrån miljö- och hälsokrav klassificeras alternativen i kategorierna:- "inte ringa föroreningsrisk"- "ringa föroreningsrisk" - "utan risk för negativ miljöpåverkan"De alternativ som klassificerats som "utan risk för negativ miljöpåverkan" kan slutligen förordas. Finns det fler än ett alternativ som hamnar i denna kategori är det alternativet som fallit bäst ut i jämförelsen som bör väljas (bästa möjliga teknik). I det fall inget alternativ hamnar i denna klass måste alternativen förbättras och en ny bedömning påbörjas. En tänkbar form av förbättring kan vara att alternativet kompletteras med lämpliga skyddsåtgärder så att hela lösningen (alternativ + skyddsåtgärd) uppnår kravet "utan risk för negativ miljöpåverkan". En annan form av åtgärd kan vara att öka kunskapsnivån i det aktuella fallet och göra en mer objektsspecifik bedömning.

 • 404.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mácsik, Josef
  LTU.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial: ämnestransport i mark - omgivning2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport "Ämnestransport i mark, Omgivning" utgör en del i ett projekt med namnet "Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial" förkortat MGB. Projektet MGB syftar till att ta fram en enhetlig bedömningsmodell för att möjliggöra en samlad bedömning av Användningsaspekter (själva ban- och vägkonstruktionen) och Omgivningsaspekter (omgivande områden) i samband med materialval för vägar och järnvägar. Målsättningen är att modellen ska vara repeterbar och enkel att tillämpa vid materialval och vara oberoende av materialets ursprung. I rapporten har en rad olika aspekter som identifierats vid ett materialval för en ban- eller vägkonstruktion grupperats i två huvudgrupper, Omgivnings- respektive Användningsaspekter. Exempel på aspekter är hydrogeologi, geoteknik, miljöteknik. Inom varje aspekt finns det parametrar som bland annat beskriver förutsättningar för ämnestransport, som till exempel hydraulisk konduktivitet, kornstorleksfördelning och pH. Syftet med denna rapport är att ge en förståelse för hur omgivningens (markens) tekniska och kemiska egenskaper påverkar ämnestransport från en ban- och vägkonstruktion. Utgångspunkten för arbetet är att man med rimlig noggrannhet ska kunna beskriva ämnestransporten i mark. Detta låter sig t ex göras genom att beskriva de styrande parametrarna och med dessa som underlag bedöma förutsättningarna för spridningen från ett objekt. Med bedömningen av ämnestransport som grund, kan sedan en bedömning göras av effekter och konsekvenser på människors hälsa och miljön i stort. Spridning av ämnen från en väg- och bankropp till omgivningen kan ske på olika sätt. Det vanligaste spridningssättet för olika ämnen och substanser är spridning i löst form i vatten, men det finns också andra transportsätt, t ex avgång i gasfas (lättflyktiga ämnen) eller i fast fas med vatten eller luft (partiklar). Parametrar som nedbrytning, fastläggning, utspädning etc medverkar också till att styra omfattningen av ett ämnes spridning kring en väg- eller bankonstruktion. Styrande parametrar Med bakgrund av den kunskap som inhämtats om valda aspekter och tillhörande parametrar har olika typer av ban- eller vägsträckningar studerats översiktligt. I exemplen, som avsett en sträckning genom skogsmark på undergrund av morän respektive en sträckning genom lövskog på undergrund av lera och berg, sammanställdes olika aspekter med deras tillhörande parametrar i tabellform för att beskriva förutsättningarna för bedömning av ämnestransport. Det framgår av arbetet att det finns några huvudfrågeställningar med avseende på transport av ämnen i den mättade zonen som måste vara uppfyllda för att ämnen överhuvudtaget ska transporteras i någon nämnvärd omfattning, till dessa hör att:- Det finns en källa- Det finns vatten som kan lösa och transportera ämnet- Marken kan transportera vatten i nämnvärd omfattning Dessa frågeställningar är primärt relaterade till aspekterna hydrologi och hydrogeologi samt jordartsgeologi. Finns det förutsättningar för transport är det sedan andra aspekter som styr om ämnet uppbromsas (retarderas) på något sätt. Detta kan till exempel ske genom fastläggning, nedbrytning eller omvandling. Den kanske viktigaste är sorption eller fastläggning som dels styrs av jordens kornstorleksfördelning och dels av markkemiska förutsättningar. Många av de parametrar som erfordras för en bedömning av förutsättningar för ämnestransport finns redan idag att tillgå i den byggprocess som tillämpas av Banverket och Vägverket. T ex ingår i tidiga skeden att inhämta kunskap om ett områdes geotekniska förutsättningar. Ur detta kan man inhämta kunskap om olika parametrar som grundvattennivå, jordlagerföljd m fl. Å andra sidan finns det andra parametrar som inte inhämtas idag, i vart fall inte regelmässigt. Till dessa hör t ex olika markkemiska parametrar som beskriver den intilliggande omgivningen.

 • 405.
  Söderström, Patrik
  et al.
  ATCON AB.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Edeskär, Tommy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mårtensson, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Zeinali, Amin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Snow grooming using machine guidance for piste management processes: Case study: Ormberget ski piste2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The snow is an increasingly precious commodity to the ski industry's production of pistes. To preserve this commodity is the basis for economic production. The wear on the groomed snow consists primarily of two reasons: skiers and melting. A slope that is optimally processed will last longer and require less maintenance. In addition to this obvious that maintenance must be planned based on where wear has taken place there is an additional planning variable, namely time. Timing is of utmost importance when it comes to snow as a material. A process model will be presented covering a systematic approaches how road construction technologies can be adapted to the snow grooming process. The expected results are a process model which can be used in order to optimize the snow grooming management in order to extend the skiing season. There is possibly two ways of doing this. Firstly to optimize the snow mass haul management process during the skiing season. Secondly re-build the different piste off season to create better environmental conditions during season. This study consists of four kinds of data. Laser scanned data for 3D terrain modeling of ski piste (ground) and collected data by snow groomer for 3D terrain modeling of ski piste during the objective period of investigation. The differences between 3D terrain models by laser scanning and snow groomer is representative of snow depth for corresponding day. Furthermore, in order to verify the method, snow depth and snow surface are measured by group of students from Luleå University of Technology.

 • 406.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Utvärdering av dammars tillstånd2018Inngår i: SwedCOLD Nyhetsbrev, nr 2, s. 14-15Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 407.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Assessment of Arching and Cracking Potential by Numerical Modelling: A Case Study of the Mornos Dam2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 408.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  En icke-destruktiv metod för bestämning av värden på materialparametrar i fyllningsdammar2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 409.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Parameter identification for an embankment dam using noisy field dataInngår i: Proceedings of the Institution of Civil Engeneers: Geotechnical Engineering, ISSN 1353-2618, E-ISSN 1751-8563Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Field sampling for evaluation of the mechanical behaviour in embankment dams is not easily performed, since the performance and the safety of the structure may be unfavourably affected. A non-destructive method as inverse analysis is an alternative. In this study, inverse analysis has been utilised to identify values for soil parameters for an embankment dam. An objective function and a genetic search algorithm were combined with a finite element software to perform the analysis. Values of model parameters were calibrated until inclinometer deformations from monitoring and computations corresponded to each other. Errors in field measurements occur, related to e.g. measurement precision as well as handling and installation of the equipment. Search algorithms in mathematical optimisation might obtain numerical problems if they are used against data containing errors. The performance of the genetic algorithm was investigated for the studied dam, when identification was performed against inclinometer data containing known errors of different magnitudes. The results showed that the genetic algorithm can search for solutions without obtaining numerical problems, even though the field data is substantially perturbed. It was found that the genetic algorithm is able to find good solutions for data from field measurements including usual errors in practical dam applications.

 • 410.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Use of parameters identified by inverse analysis in an earth- and rockfill dam application2017Inngår i: 85th Annual Meeting  of International Commission on Large Dams, 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 411.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Sipola, Johanna
  ÅF Hydropower Industry.
  Effects on an earth and rockfill dam undergoing dam safety measures2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Over the lifetime of a dam several measures are usually taken in order to assure the stability and the performance of the dam. In this case a hydropower dam in Northern Sweden is in need of dam safety measures. The question arose, what consequences there might be when such measures are performed. In order to estimate these effects, simulations have been carried out in the finite element programme PLAXIS 2D. Thereby, the deformations and the stability of the dam for the planned work can be evaluated. The performed simulations are based upon previously conducted research at Luleå University of Technology, where soil parameters in the investigated dam were identified by a method of inverse analysis.Three sections have been analysed: A, B and C. In section A increasing pore water pressure has been observed at the downstream side of the dam. Thereby it has been concluded that a new drainage system is needed; new trenches of large size are to be excavated. In section B new toe berms are planned, due to the requirement that the dam should be able to divert leakage without erosion occurring at the dam toe. This contains soil material that might degrade when stresses are increased, with intensified deformations as a consequence. In section C a new berm is to be constructed, before this can be conducted an excavation is performed at the toe of the dam.The results have shown deformations of an acceptable magnitude and factors of safety that indicate conditions for the planned dam safety measures. Numerical values of deformations and factors of safety can be utilised as an attempt to establish alarm values for the stability of the dam. The finite element method is a useful tool for this kind of evaluation.

 • 412.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  A Non-Destructive Parameter Identification for an Embankment Dam2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 413.
  Vahdati, Pooya
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Levasseur, Séverine
  Département ArGEnCo Service de Géomécanique et géologie de l'ingénieur Université de Liège.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Inverse Hardening Soil Parameter Identification of an Earth and Rockfill Dam by Genetic Algorithm Optimization2014Inngår i: The Electronic journal of geotechnical engineering, ISSN 1089-3032, E-ISSN 1089-3032, Vol. 19, nr N, s. 3327-3349Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of identification of constitutive parameter values in the Hardening soil model by inverse analysis of an earth and rockfill dam application. The authors have experience from a previous study on the same case with the Mohr-Coulomb model. The objective of this research is to examine if the inverse analysis technique can be successfully used for this type of application and choice of constitutive model. The values of soil parameters are determined based on horizontal deformations obtained from installed instrumentations in the dam. The quantities that are monitored in the dam can be numerically predicted by a finite element simulation. In inverse analysis, constitutive parameter values are chosen in such a way that the error between data recorded by measurements in the dam and numerical simulation is minimized. An optimization method based on the genetic algorithm was applied to search for the minimum error in the search domain in this study. Optimizations have initially been performed in a large search domain in order to find a criterion identifying the best solutions. Thereafter, the optimizations were limited to this criterion in order to find the best set of solutions close to the optimum point. Moreover, the error function topology and smoothness was examined as well. It was overall concluded, that the inverse analysis technique could be effectively used for earth and rockfill dam applications, despite the fact that the technique is expensive in terms of computational time.

 • 414.
  Vahdati, Pooya
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Levasseur, Séverine
  Département ArGEnCo Service de Géomécanique et géologie de l'ingénieur Université de Liège.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Inverse Mohr-Coulomb soil parameter identification of an earth and rockfill dam by genetic algorithm optimization2013Inngår i: The Electronic journal of geotechnical engineering, ISSN 1089-3032, E-ISSN 1089-3032, Vol. 18, nr X, s. 5419-5440Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of identification of constitutive parameter values in the Mohr-Coulomb model by inverse analysis of an earth and rockfill dam application. The objective is to examine if the technique of inverse analysis can be effectively used for this type of case. The values of soil parameters are determined based on horizontal deformations recorded from installed instrumentations in the dam. The quantities that are monitored in the dam can be numerically predicted by a finite element simulation. In inverse analysis, constitutive parameter values are chosen in such a way that the error between data obtained by measurements in the dam and numerical simulation is minimized. An optimization method based on the genetic algorithm was utilized to search for the minimum error in this study. Optimizations have been performed against both a synthetic and a real dam case. The effect of the population size in the genetic algorithm was also analysed for this case in order to approach a proper set of solutions close to the optimum point by considering: the finite element computation time and the error function values. The error function topology was examined as well, and it was found to be complex and noisy for this application. The genetic algorithm is known to be a practically good choice of search method for such complicated topologies. It was overall concluded, that the inverse analysis technique studied, could be effectively used for this kind of earth and rockfill dam application despite the fact that, the technique is expensive in terms of computational costs. Inverse analysis has the potential to become a valuable tool for dam engineers assessing dam performance and dam safety if it becomes readily available in commercial finite element software.

 • 415.
  Vahdati, Pooya
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Levasseur, Séverine
  Université de Liège.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Inverse soil parameter identification of an earth and rockfill dam by genetic algorithm optimization2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper presents a study of constitutive parameter value identification by inverse analysis on an earth and rockfill dam application. The objective is to examine if the technique of inverse analysis can be effectively used for this type of case. In the inverse analysis procedure discussed here, values of constitutive parameters are determined based on data recorded from installed instrumentations in the dam. The quantities that are monitored in the dam can be numerically predicted by a finite element simulation. To perform a finite element simulation, constitutive models have to be chosen and values have to be assigned to the parameters included. In inverse analysis, constitutive parameter values are chosen in such a way that the error between data obtained by measurements in the dam and numerical simulation is minimized. This is accomplished by optimization. The genetic algorithm was utilized as the optimization strategy, to search for the minimum error, in this study. Optimizations have been performed both against a synthetic dam case and a real dam case. It was concluded, that the inverse analysis technique studied, could be effectively used for this kind of earth and rockfill dam application. However, the technique was time consuming. Inverse analysis has the potential to become a valuable tool for dam engineers assessing dam performance and dam safety if it becomes readily available in commercial finite element software.

 • 416.
  Viklander, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Deformation and compaction of frozen soils1994Inngår i: Ground freezing 94: proceedings of the seventh International Symposium on Ground Freezing, Nancy, France, 24-28 October 1994 / [ed] Michel Fremond, Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands , 1994, s. 109-116Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Frozen soils compaction are understood to give fills with low densities. Thus, relatively large deformations often occur when such fills melts. The most important factors influencing the obtained dry density, and consequently the thaw deformations, are compaction effort, temperature, water/ice content and soil type. A laboratory investigation was conducted in order to quantify the different factors influencing the obtained degree of compaction, as well as related thaw deformation. The results indicated that the water content of the soil is the most important factor for the obtained dry densities and for the thaw compressions

 • 417.
  Viklander, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Hur påverkas jord av frysning och tining2000Inngår i: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 92, nr 1, s. 59-61Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 418.
  Viklander, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laboratoriepackning av frusen jord1995Inngår i: 12th Nordiska Geoteknikermötet, June 26-28, 1996, Reykjavik, Iceland, 1995, s. 159-168Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 419.
  Viklander, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laboratory study of the compaction properties of frozen soils1993Inngår i: Frost in geotechnical engineering: proceedings of the 2nd international symposium on Frost geotechnical engineering, Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands , 1993, s. 69-77Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 420.
  Viklander, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Permeability changes in a fine-grained till du to cycles of freezing and thawing1997Inngår i: Ground Freezing 97: frost action in soils : proceedings of the International Symposium on Ground Freezing and Frost Action in Soils / Luleå / Sweden / 15-17 April 1997 / [ed] Sven Knutsson, Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands , 1997, s. 193-202Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 421.
  Viklander, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Uppfrysning av block och stenar i vägar1999Inngår i: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 92, nr 1, s. 39-41Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 422.
  Viklander, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Magnusson, O.
  Luleå tekniska universitet.
  Laboratory compaction using an enlarged fall-weight apparatus1994Inngår i: Proceedings: Thirteenth International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, New Delhi/5-10 January, 1994 = Comptes rendus / Treizième Congrès international de mécanique des sols et des travaux de fondations, New Delhi/5-10 janvier, 1994, Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands , 1994, Vol. 1, s. 425-428Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 423.
  Vikström, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  A comparison between measured and calculated frost heave, frost penetration and formation of ice lenses1997Inngår i: Ground Freezing 97: frost action in soils : proceedings of the International Symposium on Ground Freezing and Frost Action in Soils, Luleå, Sweden, 15-17 April 1997 / [ed] Sven Knutsson, Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands , 1997, s. 297-305Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 424.
  Yang, Ting
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Xiaodong, Liu
  East China Institute of Technology, Fuzhou, Jiangxi.
  Swelling properties and permeability of expandable clays of potential use for nuclear waste disposal2016Inngår i: Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN 1792-9040, E-ISSN 1792-9660, Vol. 6, nr 2, s. 49-61Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Bentonite clay has attracted considerable attention as isolating material for safe disposal of high-level radioactive nuclear waste (HLW) on account of its low hydraulic conductivity and high swelling capacity. In the presently described study, three candidate smectitic clay materials were investigated and compared with respect to hydraulic conductivity and expandability. The clay samples were prepared from desiccated and crushed raw material placed and compacted in oedometer cells for saturation with distilled water and 3.5% CaCl2 solution in separate test series to a density at fluid saturation of 1200 ~ 1900 kg/m3. The samples were tested with respect to the hydraulic conductivity and swelling capacity. The MX-80 and Homehus clays matured as expected giving a successively monotonous increase in swelling pressure during the wetting process while GMZ clay showed two pressure peaks. The pressure development was different for low and high densities and can be explained by crystal expansion via interlamellar wetting, followed by osmotic swelling including establishment of electrical double-layers. The phenomena can alternatively be explained by the microstructural changes when clay minerals absorb solutions in the hydration phase. Differences in granule size distributions and mineral composition can explain different swelling abilities and permeabilities.

 • 425.
  Yang, Ting
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Pusch, Roland
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Liu, Xiaodong
  East China University of Technology.
  Assessment of clay buffers for isolating HLW2014Inngår i: Waste Management and The Environment VII / [ed] C.A. Brebbia; G. Passerini; H. Itoh, Southampton: WIT Press, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Great effort is put on finding optimal buffer clays for isolating highly radioactive waste (HLW) in countries utilizing nuclear energy. Different materials are required to provide a hydrologically and mechanically suitable surrounding of canisters with highly radioactive waste in repositories in crystalline rock. For shallow disposal the high hydraulic conductivity of the rock makes very dense smectite-rich clays necessary while for disposal in very deep holes the primary desire is to use smectitic clays with a potential to resist high temperatures. In both cases montmorillonite, with Al being a dominant lattice ion in the octahedral layer, is suitable, but saponite with Mg as dominant octahedral constituent can be preferable for deep disposal. For both concepts use of smectitic mud is an option for supplying the buffer with water from start and for controlling the hydration rate.

 • 426.
  Yang, Ting
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Pusch, Roland
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Liu, Xiaodong
  East China University of Technology.
  Lab testing of method for clay isolation of spent reactor fuel in very deep boreholes2015Inngår i: Procedia Earth and Planetary Science, ISSN 2407-2273, E-ISSN 2212-0173, Vol. 15, s. 152-158Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Sweden and Finland and some other countries, two basically different multibarrier concepts for disposal of spent reactor fuel (HLW) are the often cited KBS-3 methods and Very Deep Boreholes methods (VDH), on which the paper focuses. These concepts have engineered barriers in the form of clay-embedded canisters with spent reactor fuel.. The clay, placed around the canisters and between them, provides ductility and tightness for minimizing the risk of canister breakage, and for tightness. The large-diameter VDH holes have dense clay seals of smectite-rich material in combination with clay mud for stabilization of the rock. In this paper, clay mud of smectite-rich Danish Holmehus clay was investigated for evaluating the physical interaction with the dense clay blocks. The possibility of solving the problem of too quick hydration of the blocks, which can make the resistance to insertion of the units of dense clay and canisters (“supercontainers”) in the mud difficult, was investigated by using prewetted dense clay blocks prepared by a new method (“DW” technique). The laboratory experiments, which were made to simulate the installation of supercontainers in clay mud using model versions of them, have given promising results.

 • 427.
  Yassin, Ali
  et al.
  Iraq Geological Survey, Baghdad.
  Alabidi, Abdulkadhim
  Department of Geology, Faculty of Science, University of Kufa.
  Hussain, Mohammed
  Babylon University.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Copper Ores in Mawat Ophiolite Complex(Part of ZSZ) NE Iraq2015Inngår i: Natural Resources, ISSN 2158-706X, E-ISSN 2158-7086, Vol. 6, nr 10, s. 514-526Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ore microscopy study for some samples from Mawat complex NE Iraq (part of Zagros Suture Zone) showed the presence of copper ore minerals was irregularly distributed, mainly throughout the basic rocks of Mawat Ophiolite Complex. The main sulfides minerals identified were: chalcopyrite, pyrite, bornite, chalcocite and covellite. Iron hydroxides/oxides including goethite and magnetite were also observed associated with sulfide ore. Chalcopyrite and pyrite were the main primary minerals from which other ores were formed. They were originated at the orthomagmatic stage, and also deposited from aqueous solution of final stage in the consolidation of a magma forming vein textures which was observed in many samples. Two types of pyrite generations were recognized. They were pre-tectonic pyrite and post-tectonic pyrite. The secondary recognized ore textures were rim, pseudo morph, zoning, relicts, atoll and vein replacement textures. Secondary textures resulting from exsolution were also presented. Three stages of mineralization could be concluded: orthomagmatic stage (Earliest), the hydrothermal activations stage (Hypogene) and the weathering stage (Supergene). Paragenaticaly, the primary copper sulfides including chalcopyrite and bornite were responsible for other copper ores formation. These minerals were observed disseminated throughout the host mafic rocks which were considered as endogenic deposits (magmatic and hypogene origin) and they were modified as small patches of chalcocite and covellite.

 • 428.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Dawood, Anwer
  Koya University.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Future Prospects for Macro Rainwater Harvesting Technique at Northwest Iraq2014Inngår i: Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN 1792-9040, E-ISSN 1792-9660, Vol. 4, nr 1, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Rainfall data is part of the main components in the hydrological cycle and firmly associated with almost all aspect of climate. Previous research indicated that Macro rainwater harvesting techniques (RWH) can be implemented successfully in Sinjar area northwest Iraq. Recently, prediction of rainfall trends in the Middle East and Iraq in particular suggest a decrease in rainfall due to climate change. This raises the question about the future validity of RWH in the area.In this research, the validity of RWH was investigated using predicted rainfall data in Sinjar area. Eight seasons were selected representing different decades that start 2020 to 2099. The results showed that the maximum, minimum and average harvested future runoff volumes reached about 28.5, 7.61, and 13.9 million cubic meters, that may occurred during the seasons 2055-2056, 2046-2047, and 2065-2066 respectively. The resultant harvested runoff volumes produced by four selected basins at Eastern Sinjar as a catchment area with total area of 435.15 km2. In the second part, an attempt had been made to provide the study area by a set of charts that can help in estimating daily runoff under dry, wet and normal conditions for rainfall depths that ranged between 15 to 55 mm.

 • 429.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Ezz-Aldeen, Mohammad
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Rain water harvesting at eastern Sinjar mountain, Iraq2012Inngår i: Geoscience Research, ISSN 0976-9846, E-ISSN 0976-9854, Vol. 3, nr 2, s. 100-108Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Iraq is facing water shortages and the problem is becoming more serious with time. The main water resources of Iraq (Tigris and Euphrates Rivers) suffer from severe reduction in their discharges due to construction dams on the both banks of Rivers inside Turkey and Syria. Agricultural land had been reduced drastically due to water scarcity. Despite this fact, none of the Iraqi farmers had yet used non-conventional techniques to augment water resources to overcome water shortage problems such as Rainwater Harvesting (RWH) technique.The main aim of this research is to contribute to solving the problem of water shortage of Iraq by finding effective results in terms of saving significant runoff water for irrigation purposes, and therefore provide an academic effort as a tool for encourage and decision support for RWH in Iraq.Macro RWH (large catchment area), was applied at East Sinjar Mountain in Iraq. The estimating volume of harvested runoff ranged (0.11-28.11) ×106 m3 calculated using the Watershed Modeling System (WMS) for the four selected basins together with total area of 435.14 km2 for the study period of (1990-2009).The results of estimating runoff volume showed that the runoff volume can be considered for irrigation practices especially in supplementary irrigation.A linear programming technique was adopted to maximize the irrigated area. Three scenarios of irrigation level were chosen: supplemental irrigation (SI) 100% Satisfy full irrigation requirements (S1), deficit irrigation (DI) 50% of full irrigation requirements (S2), and deficit irrigation (DI) 25% of full irrigation requirements (S3). The resultant irrigated area ranged between 18-2646 for SI 100%, 58-41303 for DI 50%, and 27-9543for DI 25% hectares respectively for all four selected basins together. These results reflect useful value of RWH and its influence to increase the irrigated area in the studied region.

 • 430.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Historical and future climatic change scenarios for temperature and rainfall for Iraq2013Inngår i: Journal of Civil Engineering and Architecture, ISSN 1934-7359, E-ISSN 1934-7367, Vol. 7, nr 12, s. 1574-1594Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The world is facing a big challenge of climatic change, mainly due to increasing concentrations of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere. Many researches indicated that the climate change occurred disproportionately on developing countries such as Middle East and North Africa (MENA) countries.The climatic model CGCM3.1 (T47) 2 is used in this research to explain the changes in average temperatures and the rainfall on MMENA region with special emphases on Iraq. Historical records (1900-2009) and future (2020-2099) were studied and compared, each period was divided to four sub-periods of thirty years. The results showed that the average monthly temperature for the four historical periods fluctuated between the lowest and highest value as follows: 9.2-32.9, 10.3-32.7, 9.3-32.8, and 8.6-33.9 (Cº).The rainfall for historical periods kept on the same distribution during the past 109 years, and fluctuated between the lowest and highest value of 21.3 and 37.6 mm with an average that reached up to 26.51 mm. For the future period, the maximum average monthly temperature reached up to 37.41 (Cº) during June and minimum average monthly temperature reached up to 4.24 (Cº) during January. The average monthly temperature fluctuated giving a clear impression that the future portends a higher temperature. The average monthly of rainfall, for the future period, fluctuated between the lowest and highest value of 12.91 and 20.63 mm with an average that reached 16.84 mm which represent a reduction percentage of about 36.47% relative to the historical record of rainfall for the same months.

 • 431.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Rainwater harvesting using recorded and hypothetical rainfall data scenarios2013Inngår i: Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN 1792-9040, E-ISSN 1792-9660, Vol. 3, nr 2, s. 21-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Macro Rainwater Harvesting (RWH) under recorded and forecasting rainfall scenarios helps to overcome the water shortage problem. Eastern Sinjar District-Iraq had been investigated for the potential of RWH with a catchment area of four basins. Three recorded rainfall scenarios (S1, S2, and S3) were diagnosed representing seasons of the maximum, minimum and average weekly rainfall events for the period 1990-2011. Forecasting the rainfall depths for the same catchment area were estimated depending on Box-Jenkins methodology to build Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models for weekly rainfall data for the period 2012-2016. Three forecasting rainfall scenarios (S4, S5, and S6) were diagnosed to represent the seasons of the maximum, minimum and average weekly forecasting rainfall events. The results of these scenarios were compared with an average area to be irrigated obtained from the results of 19 years record. The results indicated that in wet years RWH technique with supplemental irrigation help to give total irrigated area larger than a total specified average irrigated area. In average and dry years, the amounts of the additional needed water were estimated to irrigate the total areas that should be increase in order to satisfy the specified average irrigated area.

 • 432.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Wheat yield scenarios for rainwater harvesting at northern Sinjar mountain, Iraq2013Inngår i: Journal of Natural Science, ISSN 0075-4307, Vol. 5, nr 10, s. 1057-1068Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Iraq is part of West Asia and North Africa (WANA) region. The area is known as dry land, famous with gap of crop yield as a result of the water shortage problem.Six basins with total catchment area of 614.19 km2 at rain-fed of Northern Sinjar District-Iraq had been chosen to investigate both of the potential of rainwater harvesting (RWH) and three supplemental irrigation (SI) scenarios S1, S2, and S3 (100%, 75%, and 50% of full irrigation requirement) to support the wheat yield (bread and durum) under various rainfall conditions for the study period 1990-2009.The results indicated that, the total volume of harvested runoff can be considered for irriga- tion practices, that reached up to 42.4 , 25.1, 0.6, 10.9 (*106 m3) during 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, and 2001-2002, respectively.The total irrigated area ranged between 10.9-5163.7 and 8.8-3595.7 (ha) for bread and durum wheat crop for the four selected seasons respectively. The yield scenarios for supplemental irrigation condition Y1, Y2, and Y3 give 68–9712, 94–12999, and 105–22806 Ton for bread wheat, and for durum wheat give 56–8035, 87–10906, and 103–17396 Ton.

 • 433.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Badrany, Thafer
  University of Mosul.
  ARIMA Models for weekly rainfall in the semi-arid Sinjar District at Iraq2012Inngår i: Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN 1792-9040, E-ISSN 1792-9660, Vol. 2, nr 3Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Time series analysis and forecasting is an important tool which can be used to improve water resources management. Iraq is facing a severe water shortage problem. The use of rainwater harvesting is one of the techniques to overcome this problem. To put this into practice, it is of prime importance to forecast future rainfall events on a weekly basis.Box-Jenkins methodology has been used in this research to build Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models for weekly rainfall data from four rainfall stations in the North West of Iraq: Sinjar, Mosul, Rabeaa and Talafar for the period 1990-2011. Four ARIMA models were developed for the above stations as follow: (3,0,2)x(2,1,1)30, (1,0,1)x(1,1,3)30, (1,1,2)x(3,0,1)30 and (1,1,1)x(0,0,1)30 respectively. The performance of the resulting successful ARIMA models were evaluated using the data year (2011).These models were used to forecast the weekly rainfall data for the up-coming years (2012 to 2016). The results supported previous work that had been carried out on the same area recommending the use of water harvesting in agricultural practices.

 • 434.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Ezz-Aldeen, Mohammad
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Rain water harvesting and supplemental irrigation at northern Sinjar mountain, Iraq2012Inngår i: Journal of Purity, Utility Reaction and Environment, ISSN 2232-1179, Vol. 1, nr 3, s. 121-141Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Iraq is facing water shortages and the problem is becoming more serious with time. Despite this fact, none of the farmers had used Rainwater Harvesting (RWH) technique yet. The main aim of this research is to contribute to solving the problem of water shortage of Iraq by finding effective results in terms of saving significant runoff water for irrigation purposes. Macro RWH was applied at Northern Sinjar Mountain in Iraq, where macro is indicator for large catchment area. Runoff volume was determined by applying the watershed modeling system (WMS) for six selected basins with total area of 614.19km2 for the study period of (1990-2009). The volume of harvested water ranged (0.6-42.4) × 106 m3 for all six basins together for the study period. A linear programming technique was adopted to optimize the irrigated area for three scenarios of irrigation, 1/ supplemental irrigation (SI) 100%, 2/ deficit irrigation (DI) 50%, 3/ deficit irrigation (DI) 25% of full irrigation requirements. The results of calculation of irrigated area ranged between 14.5-3663.7 for SI 100%, 33.0-39827.1 for DI 50%, and 20.1-7314.0 for DI 25% hectares respectively. These results reflect useful value of RWH and its influence to increase the irrigated area in the studied region.

 • 435.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mustafa, Yaseen
  Zakho University.
  Alshibli, Mohammad
  Ministry of Water Resources.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Macro rain water harvesting network to estimate annual runoff at Koysinjaq (Koya) district, Kurdistan region of Iraq2013Inngår i: Engineering, ISSN 1947-3931, E-ISSN 1947-394X, Vol. 5, nr 12, s. 956-966Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Macro rainwater harvesting techniques (Macro RWH) are getting more popular to overcome the problem of water scar-city in arid and semi-arid areas. Iraq is experiencing serious water shortage problem now despite the presence of Tigris and Euphrates Rivers. RWH can help to overcome this problem. In this research RWH was applied on Koya city in its districts, North West Iraq. Twenty two basins were identified as the catchment area for the application of RWH tech-nique. Watershed modeling system (WMS), based on Soil Conservation Service - curve number (SCS-CN) method, was applied to calculate direct runoff from individual daily rain storm using average annual rainfall records of the area. Two consecutive adjustments for the curve number were considered. The first was for the antecedent moisture condition (AMC) and the second was for the slope. These adjustments increased the total resultant harvested runoff up to 79.402 *106 m3. The average percentage of increase of harvested runoff volume reached 9.28%. This implies that water allocation is of the order of 2000 cubic meter per capita per year. This quantity of water will definitely help to develop the area.

 • 436.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mustafa, Yaseen
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Ahmed, Payman
  Ghafour, Bahra
  Rainwater harvesting at Koysinjaq (Koya), Kurdistan region, Iraq2013Inngår i: Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN 1792-9040, E-ISSN 1792-9660, Vol. 3, nr 4, s. 25-46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Macro Rainwater Harvesting (RWH) has been tested at Koysinjaq (Koya) District, Kurdistan region of Iraq, due to its limited source of water.The studied area consists of four basins with total area of 228.96 km2. The estimating volumes of harvested runoff for the four selected basins together for the study period (2002-2011) were calculated using the Watershed Modeling System (WMS) which is based on Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) method.In this research, a comparison between maximum and minimum rainfall seasons was conducted to give better understanding for the events that is governing the harvested runoff collection.The results show that, the total harvested runoff ranged from14.83 to 80.77(*106 m3) from the four selected basins together. This indicates that the technique of Macro RWH can be considered to provide a new source of water to contribute to reduce the problem of water scarcity.

 • 437.
  Zakaria, Saleh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mustafa, Yassen
  Zakho University.
  Mohammed, Diary
  Sulaimaniya University.
  Ali, Salahalddin
  Sulaimaniya University.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Estimation of annual harvested runoff at Sulaymaniyah Governorate, Kurdistan region of Iraq2013Inngår i: Journal of Natural Science, ISSN 0075-4307, Vol. 5, nr 12, s. 1272-1283Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Kurdistan Region (KR) of Iraq has suffered from the drought period during the seasons 2007- 2008 and 2008-2009 that affected the human and economic activities of the region. Macro rain- water harvesting (Macro RWH) is one of the te- chniques that can ensure water availability for a region having limited water resources. This te- chnique is based on Soil Conservation Service- Curve Number (SCS-CN) method and the Water- shed Modeling System (WMS) was used to esti- mate the runoff. Rainfall records of Sulaymani- yah area for the period 2002-2012 were studied and an average season was selected (2010-2011). The results of the application of the WMS model showed that about 10.76 million cubic meters could be harvested. The results also showed that the quantity of the harvested runoff was highly affected by rainfall depth, curve number values, antecedent moisture conditions (AMC) and the area of the basins.

 • 438.
  Zardari, Muhammad Auchar
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  3D finite element analyses of a corner at Aitik tailings dam in Sweden2012Inngår i: SWEMP 2012: International symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, 2012, s. 444-452Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The 3D finite element analyses were performed for the gradual raisings of a corner section of Aitik tailings dam, located in the north of Sweden. The purpose of the analyses was to investigate the potential risk of low compressive stresses or tensile stresses in the corner and to evaluate the slope stability of the dam for current and future raisings. The results indicate that the magnitudes of the minor effective principal stresses in the interior of the dam are sufficient to resist the development of soft zones or cracks in the dam and it is interpreted that there is no increased risk of internal erosion. The slope stability analyses show that the dam has enough safety up to a height of 76 m, if the dam is gradually strengthened with rockfill supports on the downstream side.

 • 439.
  Zardari, Muhammad Auchar
  et al.
  Quaid-e-AwamUniversity of Engineering, Science and Technology, Nawabshah.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Ormann, Linda
  Fortum, Power Division, Renewable Energy, Våxnäsgatan 10, Box 2087, SE-65002 Karlstad, 8 Sweden.
  Comparison of three-dimensional and two-dimensional axisymmetric finite element analyses of a corner section of a tailings dam2017Inngår i: Scientia Iranica. International Journal of Science and Technology, ISSN 1026-3098, E-ISSN 2345-3605, Vol. 24, nr 5, s. 2320-2331, artikkel-id 9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents three dimensional (3D) and two dimensional (2D) axisymmetric finite element analyses of a corner of a tailings dam. The analyses were performed to: (i) locate tension and/or low compression zones and to evaluate slope stability during sequential raising of the dam corner, and (ii) find whether the results of 2D axisymmetric analyses can be reliable for the dam corner. The corner is a potentially weak section of the dam where tension and/or low compression zones may develop. Development of such zones inside the dam corner can lead to cracks and initiation of internal erosion. The results of both the 3D and 2D axisymmetric analyses indicated that (i) tension and/or low compression zones were located in vicinity of surface of the dam corner mainly above the phreatic level, and (ii) the dam corner is stable up to the planned height if it is gradually strengthened with rockfill berms on the downstream side. The results of 2D axisymmetric analyses showed a fairly good agreement with those of 3D analyses. It is concluded that 2D axisymmetric analyses are appropriate for this dam corner. This implies that significant computational time can be saved by utilizing 2D analyses instead of 3D analyses.

 • 440.
  Zardari, Muhammad Auchar
  et al.
  Department of Civil Engineering, MUET.
  Ormann, Linda
  Dam Safety Forum, Power Division Renewable Energy.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Numerical Analysis of Staged Construction of an Upstream Tailings Dam2014Inngår i: Proceedings of 1st National Conference on Civil Engineering (NCCE 2013-14): (Modern Trends and Advancements), Quest Nawabshah, Pakistan: Department of Civil Engineering, Quest Nawabshah, Pakistan , 2014, s. 150-160Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A case study is presented in this paper which describes finite element analysis of staged construction of the upstream tailings dam Aitik, located in north of Sweden. The purpose of the study is to evaluate stability of the dam for current and future raisings and to strengthen the dam with optimum volume of rockfill banks on the downstream side when stability of the dam is not satisfactory during a construction stage. The finite element method was utilized to model the consolidation process and stability of the dam during the staged construction. The study has shown that stability of the dam during raisings was reduced due to build-up of excess pore pressures. Therefore, the dam was strengthened with rockfill banks on the downstream side to carry out the construction of the dam at a planned rate of raising. An optimization analysis was performed in order to reduce the volume of the rockfill necessary for stabilizing the dam. With the use of the finite element based optimization approach discussed in this paper, stability of the dams during staged construction can be enhanced by utilizing a minimum volume of rockfill banks.

 • 441.
  Zubeck, Hannele
  et al.
  University of Alaska, Anchorage.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Jensen, Pernille
  ARTEK, Technical University of Denmark.
  Nielsen, Mårten Holtegaard
  ARTEK, Technical University of Denmark.
  University of the Arctic's thematic network on Arctic engineering and science2009Inngår i: Cold Regions Engineering 2009: Cold Regions Impacts on Research, Design, and Construction / [ed] John Joseph Hinzmann; Howard D. Mooers, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Thematic Network in Arctic Engineering and Science (TN AES) was created In June 2008 when it was approved by the University of the Arctic's Council. The TN AES focuses on the development of sustainable technologies through engineering and science in the Arctic. The goals of the TN AES are twofold: The main goal is to improve the quality of life and allow the development of natural resources in the arctic through innovations in technologies used in the construction, maintenance and operation of infrastructure, housing, public/private facilities and equipment. The other goal is to assess the impact of climate change on these technologies. This paper introduces briefly the University of the Arctic to the engineering community and then describes current and planned network activities, such as joint education programs.

 • 442.
  Åkerlund, Håkan
  et al.
  Sweco AB.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  The use of seepage dams in mine waste disposal2001Inngår i: Securing the Future - International Conference on Mining and Environment, Proceedings: June 25th -July 1st 2001, Skellefteå, Sweden, Stockholm: Swedish Mining Association , 2001, s. 1-9Konferansepaper (Fagfellevurdert)
6789 401 - 442 of 442
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf