Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1718192021 951 - 1000 av 1024
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 951.
  Wallström, Rebecca
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hur barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård kan bidra till återhämtning hos unga med psykisk ohälsa2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan bland barn och unga har och kommer enligt beräkningar att fortsatt öka.Det här genererar ett ökat tryck på den psykiatriska specialistvården med förlängda vårdköersom ett resultat. För att bedriva en vård som kan svara mot de ungas behov och upplevas sommeningsfull påtalas vikten av att förstå vad som kan vara framgångsrikt för att lindra ungaslidande och främjandet av deras återhämtning. Fokus i vården har framför allt riktats mot denkliniska återhämtningen där ny omvårdnadsforskning istället skiftar fokus mot en personligdefinition av återhämtning. Syftet med studien var att beskriva och förklara barn- och ungaserfarenheter av hur barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård kan stödja återhämtning vidpsykisk ohälsa. Studien har en kvalitativ ansats där data kommer från 27 olika individers bloggarmed erfarenhet av att vårdas inom BUP:s slutenvård. Som metod valdes tolkande beskrivningoch analysen resulterade i ett övergripande tema som beskrev det essentiella utifrån ungaserfarenheter från sin vårdtid ”Att gå från övergivenhet till en del i gemenskap” samt tresubteman ”Att få tid och plats att komma till ro” ”Att kunna anförtro sig åt personal” och ”Attkänna hopp”. Huvudfyndet i studien visar på många viktiga faktorer för att unga patienter skakunna gå mot återhämtning vid psykisk ohälsa. Samtliga subteman tolkades som faktorer somförutsatte varandra. För att komma till ro och känna trygghet på avdelningen krävdes enengagerad och närvarande personal som fick patienten att känna sig sedd och lyssnad på samttagen på allvar. Att patienten hade möjlighet att känna hopp tolkades som en förutsättning attbörja arbeta på sin väg mot återhämtning. Vikten av att bli sedd och lyssnad på beskrivs iresultatet som fundamentalt för att de unga ska trivas och känna sig trygga i vården. Att användabestämda tidsramar för hur länge ett barn eller ungdom ska vårdas inom slutenvård anses intefungera om vården ska fokusera på ungas behov och återhämtning.

 • 952.
  Wedin, Adam
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Stridsman-Sandström, Stina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med oavsiktlig intoxikation efter att ha intagit droger2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Olika typer av intoxikationer är ett världshälsoproblem. En akut intoxikation efter intag av droger orsakar ofta organsvikt som leder till ett behov av intensivvård. Kostnaderna för olika former av intoxikationer uppgår i Sverige till miljardbelopp. Syftet med studien var att beskriva intensivvårds-sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som oavsiktligt intoxikerat sig efter intag av droger. Studien utfördes med en kvalitativ ansats och åtta intensivvårdssjuksköterskor, verksamma i norra Sverige har intervjuats. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra teman; ’att känna bristande empati och negativitet i krävande situationer’, ’att vilja behandla alla likvärdigt, känna empati och bli berörd’, ’att känna maktlöshet och frustration’ och ’att ha bristande kunskap om en komplex och utmanande situation’. Sammanfattningsvis visade resultatet att intensivvårdssjuksköterskor upplevde det som svårt att vårda patienter som oavsiktligt intoxikerat sig. Att patienterna ofta var aggressiva i sitt beteende och våldsamma var något som intensivvårds-sjuksköterskor beskrev som påfrestande och frustrerande. Dem hade dock en vilja och vision om att behandla alla likvärdigt och respektfullt. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att resurser satsas på dessa patienter som ofta är unga, med livet framför sig. Mer utbildningsinsatser behövs i form av bland annat träning i kommunikation, både inom utbildningarna till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård och på intensivvårdsavdelningar. Mer forskning behövs för att tydligare visa intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda denna patientgrupp.

 • 953. Wesley, Gertrud
  et al.
  Wiklund-Johansson, Elisabeth
  Bodens primärvård.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Primärvårdens och försäkringskassans samverkan kring rehabilitering2002Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 79, nr 3, s. 263-70Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 954. Westerberg, Jan-Erik
  Activity: eHealth Innovation Centre: Introduction2012Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  EIC is part of the Department of Health Sciences at Luleå University of Technology. EIC develop smart neweHealth solutions, together with the County Council of Norrbotten and the municipalities of Luleå, Piteå andBoden. Our mission is to find regional partners for our innovative solutions and to nurture these solutions.The EIC creates innovative products, services and processes that are firmly rooted in a unique researchenvironment that combines the health sciences, computer science and electrical engineering. It has a strongtrack record in international research projects, and focuses on industrial growth and products.The EIC is recognized internationally as a center of excellence in the areas of health and wellbeing,where information and communication technology (ICT) is used to bring the best possible care to peopleat home or wherever they need to be.To support innovative ideas, we allocate resources and, to some extent, funding in collaboration withour existing partners. Ideas may come from researchers, creative innovators, and nursing and healthcarestaff. We also support regional businesses working within eHealth.

 • 955.
  Widerlund, Lena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Delaktighet som hälsobefrämjande faktor, med fokus på personer med utvecklingsstörning2012Ingår i: Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv, Göteborg: Nordic School of Public Health , 2012, s. 11-23Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 956.
  Widerlund, Lena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Nya perspektiv men inarbetad praxis: en studie av utvecklingsstördas delaktighet och självbestämmande2007Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att med utgångspunkt i SFU-projektet studera villkor och förutsättningar, för ökad delaktighet och självbestämmande, för utvecklings-störda som bor i gruppbostad. Studien genomfördes i en glesbygdskommun i norra Sverige och data genererades genom fältobservationer på en gruppbostad för utvecklingsstörda och intervjuer med åtta personal och tre gode män, före och efter projektets genomförande. Avsikten med fältobservationerna var att få insyn i de vardagliga mötena och den sociala interaktionen i den givna kontexten, samt en möjlighet att få kunskap om brukarnas möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Intervjuerna genomfördes för att få ytterligare och fördjupade svar på forskningsfrågorna som var: Vilka innebörder har begreppen delaktighet och självbestämmande för personal och brukarnas företrädare, gode män? Hur går kommunen till väga för att realisera dessa mål och hur lyckas de? Finns det några motkrafter för att arbeta mot att dessa mål, och i så fall, vilka är de viktigaste? Det övervägande intrycket av intervjuerna var att det fanns en stor osäkerhet hos personalen om innebörden i begreppen delaktighet och självbestämmande, och betydelsen av att brukarna skulle ha dessa möjligheter. Exempel på konkreta förändringar som intervjupersonerna ansåg hade skett efter projektet avslutats var att de hade startat ett "boenderåd" och att klimatet på gruppbostaden hade blivit mera tillåtande. En paradox var dock att intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att brukarna får vara med och bestämma samtidigt som det var personalen som i stor utsträckning bestämde. Dessutom ansåg de att personalen har börjat respektera brukarna mera. Ett annat motsägelsefullt uttalande var att personalen var rädda för att brukarna skall börja "styra" för mycket om de fick bestämma i vissa frågor, samtidigt som de menade att brukarna inte var med och bestämde därför att de har så dåligt självförtroende. De mest betydande hindren för brukarnas möjligheter till självbestämmande var av organisatorisk, social och kommunikativ karaktär. De organisatoriska hindren var exempelvis oklara roller, brist på ledning och handledning samt behovet av planering och struktur av arbetet. Det visade sig också att det fanns en stark kollektiv praxis, som bland annat innebar att arbetet var rutinstyrt, och de rutiner som hade skapats var svåra att förändra eftersom de upplevdes som en trygghet. Det kan vara en av anledningarna till att utbildningen, som var den största interventionen i projetet inte fick den avsedda effekten.

 • 957.
  Wijk, Helle
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Öhlén, Joakim
  Göteborgs universitet.
  Lidén, Eva
  Göteborgs universitet.
  Millberg, Lena German
  Karlstads Universitet.
  Jacobsson, Catrine
  Umeå universitet.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Berg, Linda
  Göteborgs universitet.
  Engström, Åsa
  Höglund, Ingela
  Borås Högskola.
  Lepp, Margret
  Göteborgs universitet.
  Lindström, Irma
  Göteborgs universitet.
  Nygren, Björn
  Umeå universitet.
  Person, Cathrin
  Umeå universitet.
  Petzäll, Kerstin
  Karlstads Universitet.
  Skär, Lisa
  Suserud, Björn-Ove
  Borås Högskola.
  Lundbäck, Maud
  Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå: ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor2009Ingår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 29, nr 4, s. 41-43Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher Education Reform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursing programmes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree with a masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbased knowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions and clinics. Specific didactical issues are raised.

 • 958.
  Willerslev, Gro
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Påve, Anne-Marit
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Upplevelser av att vara närstående till en person med diabetes mellitus: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus (DM) är en kronisk sjukdom som drabbar många. Det är enallvarlig och livslång sjukdom spridd över hela världen både bland vuxna ochbarn. Vid bristande behandling kan DM vara livshotande. Närstående har en storbetydande roll för dessa personer och det ställs höga krav på närstående. Syftetmed denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva mednågon med DM. Den systematiska litteratursökningen resulterade i 10 artiklarsom analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.Analysen resulterade i 4 slutkategorier: kunskap och stöd; anpassa sin vardag efterpersonen med DM; rädsla för sjukdomens komplikationer; förändrad roll irelationen. I resultatet framkom att sjukdomen hade en påverkan hos närståendetill personer med DM genom att de upplevde att sjukdomen förändrade derasvardag och gjorde rollförändringar i familjen. De upplevde även att de varensamma och inte involverades i sjukdomshanteringen av varken personen medDM eller sjukvårdspersonal. Studien visade att det är viktigt att sjuksköterskorfångar upp närstående och involverade dem i sjukdomshanteringen om de vill ochom personen med DM vill det.

 • 959.
  Wimo, Anders
  et al.
  Aging Research Centre, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet .
  Jönsson, Linus
  Aging Research Centre, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet.
  Fratiglioni, Laura
  Division of Neurogeriatrics, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet, Huddinge .
  Sandman, Per-Olof
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Gustavsson, Anders
  Aging Research Centre, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet.
  Sköldunger, Anders
  Division of Neurogeriatrics, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet, Huddinge.
  Johansson, Lennarth
  Stockholm Gerontology Research Centre.
  Erratum to: The societal costs of dementia in Sweden 2012: relevance and methodological challenges in valuing informal care2017Ingår i: Alzheimer's Research & Therapy, E-ISSN 1758-9193, Vol. 9, nr 1, artikel-id 12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  During production of the original article [1], the line referring to “Informal Care” was omitted from Table 3. It should have been mentioned between “Total social care sector” and “Indirect costs”.

 • 960.
  Wimo, Anders
  et al.
  Aging Research Centre, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet .
  Jönsson, Linus
  Aging Research Centre, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet.
  Fratiglioni, Laura
  Division of Neurogeriatrics, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet, Huddinge .
  Sandman, Per-Olof
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Gustavsson, Anders
  Aging Research Centre, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet.
  Sköldunger, Anders
  Division of Neurogeriatrics, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet, Huddinge.
  Johansson, Lennarth
  Stockholm Gerontology Research Centre.
  The societal costs of dementia in Sweden 2012: relevance and methodological challenges in valuing informal care2016Ingår i: Alzheimer's Research & Therapy, E-ISSN 1758-9193, Vol. 8, nr 1, artikel-id 59Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  In this study, we sought to estimate the societal cost of illness in dementia in Sweden in 2012 using different costing approaches to highlight methodological issues.

  Methods

  We conducted a prevalence-based cost-of-illness study with a societal perspective.

  Results

  The societal costs of dementia in Sweden in 2012 were SEK 62.9 billion (approximately €7.2 billion, approximately US$9.0 billion) or SEK 398,000 per person with dementia (approximately €45,000, approximately US$57,000). By far the most important cost item is the cost of institutional care: about 60% of the costs. In the sensitivity analysis, different quantification and costing approaches for informal care resulted in a great variation in the total societal cost, ranging from SEK 60 billion (€6.8 billion, US$8.6 billion) to SEK 124 billion (€14.1 billion, US$17.8 billion).

  Conclusions

  The societal costs of dementia are very high. The cost per person with dementia has decreased somewhat, mainly because of de-institutionalisation. The majority of the costs occur in the social care sector, but the costing of informal care is crucial for the cost estimates.

 • 961.
  Wisten, Aase
  et al.
  Department of Internal Medicine, Sunderby Hospital, Lulea.
  Zingmark, Karin
  Department of Health and Welfare, County Council of Norrbotten.
  Supportive needs of parents confronted with sudden cardiac death-A qualitative study2007Ingår i: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 74, nr 1, s. 68-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The death of a close family member is one of life's greatest tragedies. When death is sudden and unexpected, there is an increased risk of posttraumatic reactions and complicated mourning. Care of the bereaved is still often overlooked in medical training and clinical practise. The aim of this study was to elucidate the perceived support and the needs of bereaved parents confronted with sudden cardiac death (SCD) in a young son or daughter. Data were derived from a qualitative contents analysis of tape-recorded, in-depth interviews with bereaved parents confronted with SCD 5-12 years post-loss. The 20 deceased individuals were part of the Swedish forensic SCD cohort of 15-35 year olds from 1992 to 1999. One third of the parents had had no contact with the emergency department (ED), one third had been disappointed after meeting care-givers at the ED who did not act with sensitivity and consistency, while one third were more or less satisfied with the handling at the ED. A majority of the parents experienced a lack of follow-up care; they had been left mainly to themselves to find information and support. Four factors were identified as being particularly important for the parents: evidence, reconstruction, explanation and sensitivity. There is a need of better routines to help the suddenly bereaved. A model of the major needs and a plan for the support needed are proposed. © 2007.

 • 962.
  Wälivaara, Britt-Marie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Contemporary home-based care: encounters, relationships and the use of distance-spanning technology2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Encounters and relationships are basic foundations of nursing care and the preconditions for these foundations are changing along with a change in healthcare towards an increase of home-based care. In this development the use of distance-spanning technology is becoming increasingly common. There is a need to develop more knowledge and a theory base about the role of the encounter and the relationship in home-based care. Most studies so far cover the topic in the context of hospital care. There is also need to develop more knowledge of experiences of distance-spanning technology in home-based care.The overall aim of this doctoral thesis was to explore home-based care with specific focus on the use of distance-spanning technology, encounters and relationships from the perspectives of persons in need of care, general practitioners (GPs) and registered nurses (RNs).The thesis contains studies with persons in need of home-based care (n=9), general practitioners (n=17) and registered nurses (n=24). The study with RNs consisted of registered nurses (n=13) and district nurses (n=11). The data was collected through individual interviews and group interviews and were analyzed by qualitative content analysis with various degrees of interpretations.Home-based care with mobile distance-spanning technology (MDST) was experienced as positive and it opens up possibilities, however MDST also has limitations. It was considered that MDST should be used by care professionals and not by the person in need of care or their family members. The MDST affects home-based care and the work and cooperation in home-based care. The expression was that a face-to-face encounter should be the norm and MDST cannot replace all face-to-face encounters in home-based care. MDST could work in some situation, but should be used with caution. The findings also show that good encounters in home-based nursing care contain dimensions of being personal and professional, and that the challenge is to create a good balance between these. Being together in the encounter is a prerequisite for the development of relationships and good nursing care at home is built on a trusting relationship. The relationship is a reciprocal relationship that the person and the nurse develop together and nurses have to consciously work on the relationship. It seems that a good encounter and a trusting relationship could affect the views on the use of distance-spanning technology in homebased care. The participants in the studies in general expressed positive attitude towards distancespanning technology at the same time as they expressed caution about an extensive use of it in home-based care. They highlighted the importance of positive encounters and the importance of the relationship in order to receive and provide good care and nursing care in the homes. The context of home-based care has changed and will continue to change over time. This change leads to that the use of distance-spanning technology is increasing and challenges the nurses to develop work strategies that can promote competence, caring and communication in the encounter, and building and maintaining relationships in home-based nursing care.

 • 963.
  Wälivaara, Britt-Marie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Mobile distance-spanning technology in home care: views and reasoning among persons in need of health care and general practitioners2009Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this licentiate thesis was to describe views and reasoning about the use of mobile distance-spanning technology (MDST) in health care at home, from the perspectives of persons in need of health care and general practitioners (GP). A descriptive qualitative approach was chosen to achieve the overall aim. Individual qualitative research interviews and qualitative group research interviews were used for data collection. Qualitative content analysis and qualitative thematic content analysis were used for data analysis.The findings show that persons in need of health care at home recognized MDST as being similar to the technology used at hospital. They described the MDST at home as acceptable but still in its infancy. The limited experiences in using MDST led to some persons doubting the reliability of the examinations routinely carried out at home instead of at hospital. When using the MDST, more examinations can be performed at home but there was some overconfidence concerning the possibility of what MDST can achieve. They saw the staff as users of the MDST, and the MDST should not be used by the persons or their family members. The MDST was seen as possible for distance communication but personal meetings with a GP or a nurse also have to be possible. The GPs must know the person concerned before making decisions at a distance. The persons felt that as long as it is easy to go to the healthcare centre or to the hospital the examinations should be done there, but if they are in a bad condition and there are long distances, then examinations at home become relevant. In an emergency situation, going to hospital rather than staying at home was inevitable and obvious. The MDST at home was described as a part of a chain which can be efficient only when other parts of the chain are taken good care of. When the MDST was assumed to be safe and secure then it could be used on a permanent basis at home, but this decision had to be made by DNs and GPs. The GPs reasoned that the MDST should be used with caution. There is a professional caution, which is based on the GPs' professional experiences, responsibilities and skills. Human meetings were seen as important for performing secure judgments and as the basis for health care, but some meetings can be replaced by virtual meetings. A virtual meeting could be useful for the patients and their families but it depends on their expectations. It could benefit them but there is also an overconfidence concerning what MDST can do. The GPs reasoned about the MDST in general and the usability of different diagnostic tools. The MDST was described as being not yet fully developed. Sometimes the MDST could support the GPs' decisions, but when handling very complicated cases, meeting the patient and understanding his or her context was seen as highly important. Expanded access to patient records facilitates the GPs work but the patient's integrity has to be ensured. It is easy for nurses to do more during home visits, but there must be an agreement between the nurse and the GP regarding how to handle the responsibility.The results in this thesis indicate that the participants attach both positive values about MDST as well as believing that some tools have no value at all. This is important when attempting to understand what is important for persons in need of health care and for GPs benefit when planning health care at home for the future.

 • 964.
  Wälivaara, Britt-Marie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Människan och teknologin vid vård i hemmet2008Ingår i: Forskning i Norr, 21-22 maj 2008, Mittuniversitetet , 2008, s. 181-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 965.
  Wälivaara, Britt-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Andersson, Staffan
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  General practitioners' reasoning about using mobile distance-spanning technology in home care and in nursing home care2011Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 25, nr 1, s. 117-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The trend for health care and nursing care turns from hospital to health care and nursing care at home. Studies have shown that health care professionals have no access to patient records in home and nursing home settings. Technological development creates opportunities for a host of mobile technology solutions. The aim of this study was to describe the reasoning among general practitioners (GPs) about the use of mobile distance-spanning technology (MDST) in care at home and in nursing homes. Seventeen GPs were divided in five groups for a group interview. The interviews were tape-recorded and transcribed verbatim. The qualitative content analysis resulted in four areas about the MDST, MDST has an impact on GPs' work, the nurses' profession, and the patient and the family, with nine adherent categories. The findings were interpreted and formulated in the theme: MDST should be used with caution. The results show quite a few expressions about the MDST as useful and valuable in health care at home and in nursing home settings; however, in every category, there were text that we interpreted as caution when using the MDST. The MDST cannot be used in all situations and cannot replace human meetings in health care and nursing care at home and in nursing homes. The MDST should primarily be a tool for the profession, and understanding the professions' reasoning about technology use in health care at home and in nursing home settings must be the base for implementing MDST.

 • 966.
  Wälivaara, Britt-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Andersson, Staffan
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  The importance of human meetings in health care at home with mobile distance-spanning technology2010Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 19, nr Suppl. 1, s. 91-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: New solutions could be a challenge for both the persons in need of health care at home and the health care professions when the person's individual needs in health care at home have to be met. The mobile distances-spanning technology (MDST) could come into use to support the health care at home. Before implementing the MDST the voices of persons in need of health care at home need to be heard about the use of MDST. Methods and Materials: The aim was to describe views and experiences about the use of MDST in health care at home from the perspectives of persons in need of health care at home. The persons were living in ordinary homes and all had experiences of MDST when district nurses were caring for them at home. Persons in need of health care at home (n=9) participated in individual qualitative research interviews for data collection. Qualitative content analysis was used for data analysis. Results: Participants put health care at home in the first place and the MDST was put in the second place. The importance of human meetings was put forwards. The results indicate in different ways opportunities, possibilities and risks with using MDSTs. When the MDST was used, it was important to have established a relationship and trust to the district nurses and the general practitioners, and to know them and to be known by them. The participants expressed that the health care professionals need to see the person behind the technology. Conclusion: Human meetings can never be excluded in health care at home even when a virtual meeting for some issues is relevant. The MDST can never capture or replace the human meetings but human meetings and virtual meetings can be used as complement to each other.

 • 967.
  Wälivaara, Britt-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Andersson, Staffan
  Axelsson, Karin
  The mobile distance-spanning technology in health care at home2010Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 19, nr Suppl. 1, s. 92-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: Health care at home could be a challenge for both the persons in need of health care at home and the health care professions when the person's individual needs in health care at home have to be met. There is a need for different technical solutions in order to create opportunities for persons in need of health care to stay in their own homes and get health care. The mobile distances-spanning technology (MDST) could come into use to support the health care at home for the future. Methods and Materials: The aim of this presentation is to describe the usefulness of MDST in health care at home. During a project MDST have been tested as an addition in health care at home. The district nurses used 11 different mobile equipments in home care. During the home visits they filled out a form (n=154) about which equipment they used when caring for persons in home care. Results: The district nurses did totally 184 home visits and in 154 cases they used the equipments during the test period. The most frequently used equipment was the mobile computer with access to the patient record (73%) and the access to the patient record was reported as useful at home. The district nurses noted importance to use the bladder scanner even if it was not used so often (11%). The digital camera was used (8%) and was reported as complicated but useful when documenting the healing process of wounds. When the electronic stethoscope was used (7%) some reported a disturbing sound that hampered the assessment. Conclusion: There are several equipments that could be useful and it is important to test and identify the equipments that are most suitable for use in home care.

 • 968.
  Wälivaara, Britt-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Andersson, Staffan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Trust and relationship when using mobile distance-spanning technology in healthcare at home2011Ingår i: e-health and nursing: How Can E-Health Promote Patient Safety? : ACENDIO 2011, 8th European Conference of ACENDIO / [ed] Fintan Sheerin, Dublin: Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes , 2011, s. 344-350Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 969.
  Wälivaara, Britt-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Andersson, Staffan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Views on technology among people in need of health care at home2009Ingår i: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 1239-9736, E-ISSN 2242-3982, Vol. 68, nr 2, s. 158-169Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives. The aim of this study was to describe how people in need of health care at home view technology.Study design. A qualitative approach was used based on qualitative interviews, followed by qualitative content analysis.Methods. District nurses (DNs) from 4 health care centres in Northern Sweden had access to different kinds of distance-spanning technology with mobile devices and who used it in their health care at home. Persons in whose home the technology was being used were asked to participate in an interview. The interviewed persons were selected consecutively. Results. The results fall into 2 categories: (1) The well-known technology at hospital is new at home, (2) the new technology opens up possibilities but it also has limitations, with seven adherent subcategories.Conclusions. The participants viewed the technology at home as something good and as something that could open up possibilities. At the same time, they placed the use of the technology in the hands of the staff which indicates some degree of dissociation from the technology. The importance of personal meetings between patient and caregiver was very clearly stressed even when distance meetings could be performed and accepted. The participants expressed immense trust in the nursing staff and considered them responsible for the new technology at home.

 • 970.
  Wälivaara, Britt-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Caring relationships in home-based nursing care: registered nurse's experiences2013Ingår i: Open Nursing Journal, ISSN 1874-4346, E-ISSN 1874-4346, Vol. 7, s. 89-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The caring relationship between the nurse and the person in need of nursing care has been described as a key concept in nursing and could facilitate health and healing by involving the person's genuine needs. The aim of this study was to explore registered nurses' experiences of their relationships with persons in need of home-based nursing care. Individual interviews with nurses (n=13 registered nurses and 11 district nurses) working in home-based nursing care were performed. A thematic content analysis was used to analyze the transcribed interviews and resulted in the main theme Good nursing care is built on trusting relationship and five sub-themes, Establishing the relationship in home-based nursing care, Conscious efforts maintains the relationship, Reciprocity is a requirement in the relationship, Working in different levels of relationships and Limitations and boundaries in the relationship. A trusting relationship between the nurse and the person in need of healthcare is a prerequisite for good home-based nursing care whether it is based on face-to-face encounters or remote encounters through distance-spanning technology. A trusting relationship could reduce the asymmetry of the caring relationship which could strengthen the person's position. The relationship requires conscious efforts from the nurse and a choice of level of the relationship. The trusting relationship was reciprocal and meant that the nurse had to communicate something about themself as the person needs to know who is entering the home and who is communicating through distance-spanning technology.

 • 971.
  Wälivaara, Britt-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Encounters in home-based nursing care: registered nurses' experiences2013Ingår i: Open Nursing Journal, ISSN 1874-4346, E-ISSN 1874-4346, Vol. 7, nr 1, s. 73-81Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The encounter between registered nurses and persons in need of healthcare has been described as fundamental in nursing care. This encounter can take place face-to-face in physical meetings and through meetings via distance-spanning technology. A strong view expressed in the literature is that the face-to-face encounter is important and cannot entirely be replaced by remote encounters. The encounter has been studied in various healthcare contexts but there is a lack of studies with specific focus on the encounter in home-based nursing care. The aim of this study was to explore the encounter in home-based nursing care based on registered nurses' experiences. Individual interviews were performed with 24 nurses working in home-based nursing care. The transcribed interviews were analyzed using thematic content analysis and six themes were identified: Follows special rules, Needs some doing, Provides unique information and understanding, Facilitates by being known, Brings energy and relieves anxiety, and Can reach a spirit of community. The encounter includes dimensions of being private, being personal and being professional. A good encounter contains dimensions of being personal and being professional and that there is a good balance between these. This is an encounter between two human beings, where the nurse faces the person with herself and the profession steadily and securely in the back. Being personal and professional at the same time could encourage nurses to focus on doing and being during the encounter in home-based nursing care.

 • 972.
  Yousef, Caroline
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap. Caroline Yousef.
  Kölhi, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hur personer med Hiv upplever bemötandet med hälso-och sjukvårdspersonalen: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hiv innebär stora förändringar i livet, personer som lever med hiv lever ofta med en ständig rädsla, lidande, osäkerhet och ångest. Lidandet kan vara kopplat till ohälsa, biverkning av behandling men kan även vara orsakad av vården genom kränkande bemötande, utebliven vård eller vård skada.Syftet med denna studie var att beskrivahur personer med hiv upplever bemötandet med hälso-och sjukvårdspersonalen. Genom att analysera tio vetenskapliga studier enligt en kvalitativ manifest innehållsanalys fann vi svar på vårt syfte.I resultatets tre kategorier framkom det att personer med hiv upplevde en ständig diskriminering vid bemötandet med hälso-och sjukvårdspersonal, att personerna fick möta vårdpersonalens rädsla för smitta och fördömande samt en upplevelse av att bli sedd, bekräftad vid mötet samt att man var tvungen att skaffa sig egenmakt vid mötet med hälso-och sjukvårdspersonal. Att belysa, utbilda hälso-och sjukvårdspersonal samt att öka medvetenheten om vårdpersonalens egna attityder möjliggör kan skapa ettbättre och mer personcentrerat omvårdnadför personer som lever med hiv.

 • 973.
  Youssef, Sara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Anestesisjuksköterskors erfarenheter av följsamhet till basala hygienrutiner: En kvalitativ intervjustudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Anestesiverksamhet betraktas enligt Socialstyrelsen som en högriskspecialitet med avseende på patientsäkerhet. Varje år skapar vårdrelaterade infektioner onödigt lidande för patienter, förlänger vårdtider och kostar samhället enorma summor. Med en god och säker vård med hög kvalitet kan anestesisjuksköterskor förbättra säkerhetsarbetet för patienten. Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av faktorer som påverkar följsamheten till basala hygienrutiner i samband med anestesiinduktion. Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Åtta anestesisjuksköterskor från tre olika sjukhus i Sverige medverkade i studien. Data samlades in med kvalitativa semistrukturerade intervjuer och intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fem huvudfaktorer: Stress och tidsbrist vid akuta situationer, operationssalens fysiska miljö, dåliga vanor, bristande feedback och patientens psykiska tillstånd. Slutsats: Det som framkom i studien var att hygienen brister av anledningar som går att förhindra och förbättra. För att motverka bristande hygienrutiner måste alla inom anestesiverksamheten arbeta tillsammans med hjälp av god kommunikation samt mot ett gemensamt mål. Anestesiverksamheten borde se dessa faktorer som en utav de mest primära och ha mer öppna dialoger tillsammans med medarbetarna för att identifiera liknande problem.

 • 974.
  Zingmark, Karin
  Umeå University, Department of Nursing.
  Experiences related to home in people with Alzheimer's disease2000Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 975.
  Zingmark, Karin
  University of Umeå, Department of Advanced Nursing.
  Promoting an experience of at-homeness in people with Alzheimer's disease1994Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 976.
  Zingmark, Karin
  Fou-enheten i Piteå älvdal.
  Ökat stöd i hemmet till äldre med demenssjukdom och deras anhöriga2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 977.
  Zingmark, Karin
  et al.
  University of Umeå, Department of Advanced Nursing.
  Norberg, A.
  University of Umeå, Department of Advanced Nursing.
  Sandman, P. O.
  University of Umeå, Department of Advanced Nursing.
  The experience of being at home throughout the life span. Investigation of persons aged from 2 to 1021995Ingår i: The International Journal of Aging & Human Development, ISSN 0091-4150, E-ISSN 1541-3535, Vol. 41, nr 1, s. 47-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One hundred and fifty persons aged two to 102 narrated their experiences related to the phenomenon 'being at home.' Several common interdependent and interrelated aspects of the experience of being at home were identified throughout the life span. These aspects are believed to entail cognitive, emotional, and conative dimensions of the experience: safety, rootedness, harmony, joy, privacy, togetherness, recognition, order, control, possession, nourishment, initiative, power, freedom. The sense of being related was found to be a common condition of the experience of being at home, i.e., related to significant others, significant things, significant places, significant activities, oneself, and transcendence. In the process of maintaining the experience of being at home throughout life the phenomena 'being given a home,' 'creating a home,' 'sharing a home,' and 'offering a home' were integral parts. A progression in the experience of being at home throughout the life span was identified.

 • 978.
  Zingmark, Karin
  et al.
  Umeå University, Department of Nursing.
  Sandman, P. O.
  Umeå University, Department of Nursing.
  Norberg, A.
  Umeå University, Department of Nursing.
  Promoting a good life among people with Alzheimer's disease2002Ingår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 38, nr 1, s. 50-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim. To illuminate the meaning of offering care and a place to live to people with Alzheimer's disease in a special care unit. Rationale. There is a need to gain a deeper understanding about so called 'homelike' care settings, and about how to promote experiences of being at home in residents with Alzheimer's disease. The study is part of a long-term study in a special care unit. Methods. The study comprises phenomenological hermeneutic interpretation of interviews with 10 care providers. Results. The analyses revealed a number of caring aspects such as, for example, 'viewing dignity and striving to preserve a sense of self in the resident', 'encouraging a sense of belonging', 'offering relief and 'promoting a sense of power and control in the resident', although integrated and reflected in each other. The caring aspects constituted the themes confirmation, familiarity, communion and agency considered as dimensions of the good life. Conclusion. To avoid simplification in which, for example, the furniture from a certain decade become the standard for good care, it seems important to focus upon the meaning of the good life. Care that promotes a good life of people with Alzheimer's disease seemed relationship centred.

 • 979.
  Zotterman, Anna Nygren
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Karlskrona.
  Olsson, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Söderberg, Siv
  Mid Sweden University, Östersund, Department of Nursing and Health Sciences.
  Being in Togetherness: Meanings of encounters within primary healthcare setting for patients living with long-term illness2016Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 25, nr 19-20, s. 2854-2862Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims and objectivesThe aim of this study was to elucidate meanings of encounters for patients with long-term illness within the primary healthcare setting.BackgroundGood encounters can be crucial for patients in terms of how they view their quality of care. Therefore, it is important to understand meanings of interactions between patients and healthcare personnel.DesignA phenomenological hermeneutic method was used to analyse the interviews.MethodsNarrative interviews with ten patients with long-term illness were performed, with a focus on their encounters with healthcare personnel within the primary healthcare setting. A phenomenological hermeneutical approach was used to interpret the interview texts.ResultsThe results demonstrated that patients felt well when they were seen as an important person and felt welcomed by healthcare personnel. Information and follow-ups regarding the need for care were essential. Continuity with the healthcare personnel was one way to establish a relationship, which contributed to patients' feelings of being seen and understood. Good encounters were important for patients' feelings of health and well-being. Being met with mistrust, ignorance and nonchalance had negative effects on patients' perceived health and well-being and led to feelings of lower confidence regarding the care received.ConclusionsPatients described a great need to be confirmed and met with respect by healthcare personnel, which contributed to their sense of togetherness. Having a sense of togetherness strengthened patient well-being.Relevance to clinical practiceBy listening and responding to patients' needs and engaging in meetings with patients in a respectful manner, healthcare personnel can empower patients' feelings of health and well-being. Healthcare personnel need to be aware of the significance of these actions because they can make patients experience feelings of togetherness, even if patients meet with different care personnel at each visit.

 • 980.
  Zotterman, Anna Nygren
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Olsson, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  District nurses' views on quality of primary healthcare encounters2015Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 29, nr 3, s. 418-425Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Good encounters are fundamental for good and professional nursing care, and can be described as treating patients with respect and protecting their integrity and autonomy. This study describes district nurses' views on quality of healthcare encounters in primary healthcare. A purposive sample of 27 district nurses participated in five focus group interviews. The focus groups interviews were digitally recorded and transcribed verbatim. The interview texts were analysed using a thematic content analysis. The analysis resulted in four themes, including being aware of the importance and difficulties during encounters, being the patient's advocate, being attentive to the unique person and being informed when a meeting turned out poorly. The results show that district nurses believed that encounters formed the basis of their work and it was vital for them to be aware of any difficulties. District nurses found that acting in a professional manner during encounters is the most significant factor, but this type of interaction was sometimes difficult because of stress and lack of time. The district nurses considered themselves to be the patients' advocate in the healthcare system; in addition, the acts of seeing, listening, believing and treating the patient seriously were important for providing good quality care. If a poor encounter occurred between the district nurse and the patient, the district nurses found that it was necessary to arrange a meeting to properly communicate what problems arose during the interaction. The district nurses highlighted that providing an apology and explanation could improve future encounters and establish a better nurse–patient relationship. In conclusion, this study shows the importance of confirming and respecting patients' dignity as the fundamental basis for a good quality encounter in primary healthcare

 • 981.
  Zotterman, Anna Nygren
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Department of Health, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona.
  Söderberg, Siv
  Department of Nursing Sciences, Mid Sweden University,Östersund.
  Meanings of encounters for close relatives of people with a long-term illness within a primary healthcare setting2018Ingår i: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 19, nr 4, s. 392-397Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Encounters play an important role in the relationship between healthcare personnel and the close relatives of people with a long-term illness.

  Aim

  The aim of this study was to elucidate the meanings of encounters for close relatives of people with a long-term illness within a primary healthcare setting.

  Methods

  Interviews using a narrative approach were conducted with seven women and three men, and the phenomenological hermeneutic method was used to interpret the interview texts.

  Results

  The structural analysis revealed three major themes: being confirmed as a family, being informed of the care, and being respected as a valuable person. Close relatives stated that they wanted to be confirmed as a family and have a familiar and trusting relationship with healthcare personnel. They valued being informed concerning the care of the ill person so that they could give support at home. It was also important to be compassionately viewed as an important person in a welcoming atmosphere based on respect and dignity.

 • 982.
  Ärlebrand, Caroline
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Barkman, Iza
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter mastektomi2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp som genomförs vid behandling av bröstcancer där delar eller hela bröstet opereras bort i syfte av att avlägsna cancerförändringar. Den förändrade kroppen i samband med detta är en stor och ibland traumatiserande händelse i många kvinnors liv. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av hur den sexuella hälsan påverkas efter genomgången mastektomi, för att skapa en förståelse för hur deras behov bättre kan tillgodoses. Litteraturstudien är baserad på 12 artiklar vilka har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). Genom analysen kunde fem huvudkategorier identifieras. Att inte känna igen sin kropp, att förlora sin kvinnliga identitet, att få en ny förståelse av närhet och intimitet, att känna sig bemött på ett annorlunda sätt och att sakna förståelse och försöka bevara sin integritet i samtal med andra. Resultatet av litteraturstudien visade att kvinnorna upplevde både kroppsliga och själsliga förändringar i sin sexualitet till följd av mastektomin. Vårdpersonalens agerande och bemötande mot dessa kvinnor hade en avgörande roll för hur kvinnorna kunde hantera förändringarna. Författarna föreslår användandet av PLISSIT eller EX-PLISSIT som är modell där ett frågeformulär utformats vilket kan fungera som ett stöd för vårdpersonal i mötet med patienterna där sexualitet diskuteras.

 • 983.
  Öhlén, Joakim
  et al.
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Berg, Linda
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Brämberg, Elisabeth Björk
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  German-Millberg, Lena
  Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing, Karlstad University.
  Höglund, Ingela
  Jacobsson, Catrine
  Lepp, Margret
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Lindén, Eva
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Lindström, Irma
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Petzäll, Kerstin
  Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing, Karlstad University.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Wijk, Helle
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Students' learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: a didactic model for postgraduate degree projects2012Ingår i: Advances in Health Sciences Education, ISSN 1382-4996, E-ISSN 1573-1677, Vol. 17, nr 4, s. 471-487Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In an academic programme, completion of a postgraduate degree project couldbe a significant means of promoting student learning in evidence- and experience-basedpractice. In specialist nursing education, which through the European Bologna processwould be raised to the master’s level, there is no tradition of including a postgraduatedegree project. The aim was to develop a didactic model for specialist nursing students’postgraduate degree projects within the second cycle of higher education (master’s level)and with a specific focus on nurturing shared involvement between universities andhealthcare settings. This study embodies a participatory action research and theory-generatingdesign founded on empirically practical try-outs. The 3-year project included fiveSwedish universities and related healthcare settings. A series of activities was performedand a number of data sources secured. Constant comparative analysis was applied. Adidactic model is proposed for postgraduate degree projects in specialist nursing educationaimed at nurturing shared involvement between universities and healthcare settings. Thefocus of the model is student learning in order to prepare the students for participation asspecialist nurses in clinical knowledge development. The model is developed for the specialist nursing education, but it is general and could be applicable to various educationprogrammes.

 • 984.
  Öhlén, Joakim
  et al.
  Palliative Research Centre, Ersta Sköndal University College and Ersta Hospital, Stockholm.
  Ekman, Inger
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Bolmsjö, Ingrid
  Department of Care Science, Malmö University.
  Zingmark, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Benzein, Eva
  Department of Health and Caring Sciences, Linnæus University, Kalmar.
  Conceptual development of "at-homeness" despite illness and disease: a review2014Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 9, artikel-id 23677Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Only one empirical study, the one by Zingmark, Norberg and Sandman published in 1995, explicitly focuses on at-homeness, the feeling of being metaphorically at-home, as a particular aspect of wellness. However, other studies reveal aspects of at-homeness, but if or how such aspects of at-homeness are related to each other is unclear. For this reason, the aim was to review Scandinavian nursing research related to at-homeness in the context of wellness-illness in severe and long-term conditions in order to take a step towards conceptual clarification of "at-homeness." The review included interpretive studies related to severe and long-term illness conducted in Sweden: 10 original articles and 5 doctoral theses. "At-homeness" was found to be a contextually related meaning of wellness despite illness and disease embedded in the continuum of being metaphorically at-home and metaphorically homeless. This was characterized by three interrelated aspects and four processes: being safe through expanding-limiting experiences of illness and time, being connected through reunifying-detaching ways of relating, and being centred through recognition-non-recognition of oneself in the experience and others giving-withdrawing a place for oneself. This conceptualization is to be regarded as a step in conceptual clarification. Further empirical investigation and theoretical development of "at-homeness" are needed. The conceptualization will be a step of plausible significance for the evaluation of interventions aimed at enhancing wellness for people with severe long-term illness, such as the frail elderly, and people with chronic illness or palliative care needs.

 • 985.
  Öhman, Marja
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Dagligt liv med allvarlig, kronisk sjukdom2009Ingår i: Att leva med sjukdom, Stockholm: Norstedts akademiska förlag , 2009, s. 103-113Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 986.
  Öhman, Marja
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Dagligt liv med allvarlig, kronisk sjukdom2014Ingår i: Att leva med sjukdom, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, s. 107-115Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 987.
  Öhman, Marja
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Distriktssköterskans perspektiv2009Ingår i: Att leva med sjukdom, Stockholm: Norstedts akademiska förlag , 2009, s. 147-154Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 988.
  Öhman, Marja
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Living with serious chronic illness from the perspective of people with serious chronic illness, close relatives and district nurses2003Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this licentiate thesis is to elucidate the meaning of experiences of serious chronic illness as narrated by people with such illness (n=10), close relatives (n=14) and district nurses (DN) (n=10), that is from an insider viewpoint. Data was collected through narrative interviews that were analysed using a phenomenological hermeneutic interpretation. People living with serious chronic illness live a life hovering between suffering and enduring but which also includes a cautious process of reformulation of the self. Suffering emerges, first and foremost, from pain, fatigue, loss of strength and independence. Central to the illness experience is a feeling of loneliness and existing in a state of tension between hope and despair about survival. The experience of being involved in a struggle for normalcy by integrating changes and by learning to live a new kind of daily life at home is also salient in the narratives. Close relatives living with people with serious chronic illness live a life with reduced personal freedom and an increased sense of responsibility for the care of the ill person. The relatives struggle with the ethical demand that they gain the strength to manage this responsibility, which requires their total involvement in living with the ill person's pain, fear, anxiety and suffering. Feelings of loneliness arise relating to the silence of the home; the illness influences their capacity to converse about mutual memories and everyday happenings. The death of the ill person creates immediately a huge emptiness and a lack of mission and meaning in life. For DNs serious chronic illness means encounters with the people concerned in a close relationship. They share both the experiences of the ill person and their close relativesas well as their understanding of the illness. This wakes DNs available to alleviate and console them by being entirely present and by staying with them in in communion in difficult situations. The comprehensive understanding of this study concerns togetherness, throug sharing an inter-subjective world and being in communion.

 • 989.
  Öhman, Marja
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Närstående till personer med allvarlig, kronisk sjukdom2014Ingår i: Att leva med sjukdom, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, s. 131-135Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 990.
  Öhman, Marja
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Närstående till personer med allvarlig, kronisk sjukdom2009Ingår i: Att leva med sjukdom, Stockholm: Norstedts akademiska förlag , 2009, s. 132-136Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 991. Öhman, Marja
  et al.
  Lundman, Berit
  Umeå universitet, Institutionen för Omvårdnad.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Hovering between suffering and enduring: the meaning of living with serious chronic illness2003Ingår i: Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, E-ISSN 1552-7557, Vol. 13, nr 4, s. 528-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Illness is part of life and hence always has a place in a life history. All that went on before the time of the illness, how life was in the past and what hopes and dreams were interrupted and changed, all influence the experiences of illness. The authors interviewed 5 women and 5 men with different kinds of serious chronic illnesses and used phenomenological hermeneutic method to interpret the transcribed interviews. They present the findings in three major themes: experiencing the body as a hindrance, being alone in illness, and struggling for normalcy. Participants seemed to hover between an escape from the emotional suffering pain of illness and the emotionless state of enduring. The comprehensive understanding illuminated that living with a serious chronic illness means living a life that is hovering between enduring and suffering but also including the process of reformulation of the self.

 • 992. Öhman, Marja
  et al.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  District nursing - sharing an understanding by being present: Experiences of encounters with people with serious chronic illness and their close relatives in their homes2004Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 13, nr 7, s. 858-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In the homecare setting, district nurses assume a heavy responsibility and are involved in a variety of care activities. They view themselves as having a central role in care at home that centres on the development of a relationship with those who are ill and their families. AIM: The aim of this study was to elucidate the meaning of district nurses experiences of encounters with people with serious chronic illness and their close relatives in their homes. A purposive sample of 10 district nurses (female) was interviewed using a narrative approach. METHOD: To achieve the aim, a phenomenological hermeneutic interpretation inspired by the philosophy of Ricoeur was used to interpret the interview text. RESULTS: This study proposes that district nurses' experiences of encounters with people with serious chronic illness and their close relatives in their homes can be understood as district nurses being welcomed into the ill people's privacy, to share their intimacy and their understanding of being ill. This close relationship enables them to alleviate and to console the suffering and loneliness caused by illness. This is expressed in the three themes: being in a close relationship, sharing an understanding and weaving a web of protection. CONCLUSION: It seems that by being entirely present, in a close relationship, district nurses share the experiences of illness and through interpretation of the whole persons' expressions; they share an understanding of this illness experience. In this close relationship, at the home of the ill people and their close relatives, district nurses are available to alleviate people's suffering and loneliness caused by illness. RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: This study reveals the need to be entirely present in encounters between the district nurses and people with serious chronic illness and their close relatives. This relation makes it possible to establish a shared understanding of the illness experience. Being aware of the importance of this shared understanding within a relationship, will increase the health care personnel's possibility to alleviate and console those suffering of illness. This proposed interpretation could be useful for reflection of care interventions, in education and supervision of district nurses.

 • 993. Öhman, Marja
  et al.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  The experiences of close relatives living with a person with serious chronic illness2004Ingår i: Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, E-ISSN 1552-7557, Vol. 14, nr 3, s. 396-410Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Living with serious chronic illness has a directly threatening effect on the life course of healthy relatives. The aim of this study was to elucidate the meaning of close relatives' experiences of living with a person with serious, chronic illness. Using a narrative approach, the authors interviewed 13 spouses and 1 daughter about the meaning of their experiences. They used a phenomenological hermeneutic method to interpret the interview text. The structural analysis revealed three major themes: A Shrinking Life, Forced to Take Responsibility, and Struggling to Keep Going. Close relatives in this study seemed to be living lives characterized by a reduced sense of individual freedom and an increased sense of responsibility for the care of the ill person. It means struggling to obtain the strength to manage their duty and an inner sense of community and of solidarity. The authors interpret the findings in the light of the works of philosophers who have described ethical demands and natural love between people.

 • 994. Öhman, Marja
  et al.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lundman, Berit
  Umeå University, Department of Nursing.
  Att vara svårt sjuk och bo hemma2001Ingår i: Abstractsboken: Hälso- och sjukvårdsstämman 25-27 april 2001, Vårdförbundet SHSTF , 2001Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 995.
  Öhman, Veronica
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Larsälv, Emmelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Kvinnors upplevelse av att leva med Endometrios: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Endometrios är en ännu relativt outforskad sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. Denna sjukdom påverkar många delar av kvinnors liv och vardag då de lever med konsekvenserna som sjukdomen kan medföra. Ännu finns ingen konstaterad orsak till varför sjukdomen uppkommer, därav behövs detta område belysas mer. Syftet med denna studie var därför att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Systematiska litteratursökningar genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. De valda vetenskapliga artiklarna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen av de elva artiklarna resulterade i fyra kategorier; Att känna sig otillräcklig som kvinna, Att sjukdomen är en privat angelägenhet, Att känna sig begränsad och kontrollerad samt Att inte bli tagen på allvar och bemötas med okunskap. I denna studie visar resultatet genomgående att kvinnor hade ett behov av att bli tagna på allvar och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Kvinnor beskrev att den ständiga kampen för att hantera sin sjukdom och komplikationer som den medförde påverkade hela deras livssituation och resulterade i en negativ påfrestning på den mentala hälsan. Att sjukvårdspersonal tar dessa kvinnor på allvar och lyssnar på deras oro kan leda till att kvinnor känner sig mer trygg i att våga söka hjälp för sina symtom och på så vis få adekvat behandling för sin sjukdom. En annan viktigt aspekt är att tillvarata kvinnors egna resurser vilket kan leda till utveckling av strategier som gör det lättare att hantera och leva med endometrios.

 • 996.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Balancing nursing and teaching in clinical education2004Ingår i: Workgroup of European nurse researchers. Biennial conference (12 : Lisboa : 2004), WENR , 2004, s. 39-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 997.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Being in the space for teaching-and-learning: the meaning of preceptorship in nurse education2000Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to illuminate student nurses' and nurses' lived experience of preceptorship and develop an understanding of the meaning of being a preceptor and of teaching and learning in a preceptor-preceptee relationship during student nurses' clinical education on hospital wards. A phenomenological approach was applied to study the experiences of those who are living in an ongoing experience of preceptorship. Seventeen student nurses and the seventeen nurses acting as their personal preceptor volunteered to participate. To illuminate their experience of preceptorship, tape recorded narrative interviews were conducted, transcribed verbatim and analysed by using a phenomenological-hermeneutic method. According to the findings, the student nurses disclosed the meaning of being precepted in themes related with their being directed towards increased competence and with the feelings and bodily sensations that accompanied the learning, a learning that occurred when performing practical nursing actions. The student nurses learning was facilitated by preceptors who created a space for their learning and in that space provided concrete illustrations, exercised control and managed to find the peace and quite needed for reflection. The meaning of being a preceptor revealed a balancing to find solutions to the problem of interrupting the time for nursing when including the student in one's daily work, as well as increased awareness of the processes of learning. In good examples of preceptoring the meaning of preceptoring was understood as the preceptors sheltering and facilitating the student nurses when learning by the use of teaching strategies. The meaning of preceptorship was compared with a didactic model, where the student-preceptor relationship formed the basis of the processes of teaching-and-learning, which embraced intentions, acting, lived-experience and reflections. Further, it is demonstrated that preceptorship supports the student nurses and the preceptors increasing their competence in nursing, parallel with the student nurses reducing their dependence on preceptor support.

 • 998.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Experiences of classroom research to increase schoolchildren's wellbeing2007Ingår i: School, culture and well-being: ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia, Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2007, s. 69-83Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 999.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Handledning av sjuksköterskestudenter på vårdavdelning2001Ingår i: Uppdukat, ISSN 1101-5624, Vol. 13, nr 3, s. 9-11Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 1000.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Handledning av studenter i klinisk utbildning: Preceptorship of students in clinical practice2001Ingår i: Barnbladet, ISSN 0349-1994, Vol. 26, nr 4, s. 18-20Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
1718192021 951 - 1000 av 1024
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf